DwugA�os w sprawie Poldanoru

SzeA�A� lat temu poinformowaliA�my naszych czytelnikA?w, za a�zRzeczpospolitA�a�?, A?e duA�ska paA�stwowa agenda wsparA�a finansowo przedsiA�wziA�cia gospodarcze na terenie naszego kraju, ktA?re nie speA�niaA�y norm ochrony A�rodowiska. Pod koniec roku otrzymaliA�my pismo, ktA?re w niezmienionej postaci publikujemy poniA?ej:

* * *
Przechlewo, 21 grudnia 2010

Sz. P.
Redakcja a�zObywatelaa�?
MichaA� Sobczyk
Redaktor Naczelny portalu Obywatel.org.pl
ul. WiA�ckowskiego 33/127
90-734 A?A?dA?

Sprostowanie artykuA�u pt. a�zAswiA�ska sprawaa�? opublikowanego na stronie Obywatel.org.pl dotyczA�cego firmy Poldanor SA

W zwiA�zku z artykuA�em pt. a�zAswiA�ska sprawaa�?, pragnA� odnieA�A� siA� do kilku kwestii poruszanych w nim poruszonych:

1. DziaA�ajA�cy za pieniA�dze duA�skiego budA?etu Fundusz Inwestycyjny w Europie Asrodkowo-Wschodniej wspieraA� finansowo (kredyty i wykup akcji) m.in. dziaA�ajA�cA� w Polsce duA�skA� firmA� Poldanor.

DuA�ski Fundusz IO Fonden, powoA�any przez rzA�d duA�ski i dziaA�ajA�cy jako instytucja samozarzA�dzajA�ca, byA� na zasadach komercyjnych akcjonariuszem Poldanoru do roku 2000. Akcje Poldanoru bA�dA�ce w posiadaniu Funduszu IO Fonden zostaA�y od tegoA? Funduszu odkupione juA? 5 lat temu przez gA�A?wnego akcjonariusza, Polen Invest A/S. Transakcja odbyA�a siA� na zasadach komercyjnych. SpA?A�ka Poldanor nie otrzymaA�a i nie otrzymuje A?adnych dotacji ze strony duA�skiego rzA�du.

2. Poldanor stosuje w swoich hodowlach trzody takie rozwiA�zania, ktA?re sA� juA? dawno nielegalne w Danii. DuA�ska telewizja ujawniA�a, A?e firma Poldanor przechowuje gnojowicA� z ferm w otwartych, ogromnych zbiornikach. Takie rozwiA�zania bA�dA� od przyszA�ego roku niezgodne z nowymi polskimi przepisami. Ale z przepisami duA�skimi jest to niezgodne od 18 lat. ByA�a szefowa duA�skiego funduszu przyznaje, A?e wiele rozwiA�zaA� z Poldanoru nie jest zgodnych z duA�skim prawodawstwem, ale fundusz nie ma juA? udziaA�A?w w tej spA?A�ce, lecz jedynie w jej siostrzanej firmie Prime Food, zajmujA�cej siA� ubojem zwierzA�t hodowlanych.

PowoA�ujecie siA� PaA�stwo na filmowy materiaA� telewizyjny sprzed piA�ciu lat, ktA?ry zawieraA� przekA�amania, nieprawdziwe informacje oraz zmanipulowane oceny. To, A?e Poldanor prowadziA� i prowadzi dziaA�alnoA�A� w zgodzie z przepisami, zostaA�o wielokrotnie i jednoznacznie potwierdzone przez niezaleA?ne kontrole przeprowadzone w SpA?A�ce, zarA?wno przez duA�skie i polskie instytucje.

3. Opozycyjne partie w duA�skim parlamencie domagajA� siA� od rzA�du wyjaA�nieA� ws. dziaA�alnoA�ci funduszu. My natomiast cieszymy siA�, A?e DuA�czycy reagujA�, gdy ich wA�asny biznes robi za ich publiczne pieniA�dze A�wiA�stwa w innym kraju. Jeszcze bardziej cieszylibyA�my siA�, gdyby polski rzA�d potrafiA� obroniA� obywateli Polski przed takimi inwestycjami. Nie dlatego, A?e nie lubimy DuA�czykA?w a�� przeciwnie, lubimy ich bardzo, ale z podatkA?w utrzymujemy polskie wA�adze i polskA� telewizjA�, dlatego chcemy, aby to one ujawniaA�y takie sprawy i potrafiA�y powstrzymaA� dziaA�ania szkodliwe dla A�rodowiska naturalnego.

W okolicach, gdzie Poldanor prowadzi swojA� dziaA�alnoA�A�, A�rodowisko naturalne jest na bieA?A�co monitorowane zarA?wno przez paA�stwowe sA�uA?by ochrony A�rodowiska (WIOAs) jak i przez samA� SpA?A�kA�. Wyniki tego monitoringu pokazujA�, A?e nie ma mowy o przekroczeniu norm w zwiA�zku z zanieczyszczeniami pochodzA�cymi z rolnictwa. ProponujA� takA?e zapoznaA� siA� z raportami Polskiej Inspekcji Ochrony Asrodowiska, z ktA?rych jednoznacznie wynika, A?e na obszarach, na ktA?rych dziaA�a Poldanor, A�rodowisko naturalne jest w bardzo dobrym stanie; nie tylko nie pogarsza siA� jego jakoA�A�, ale w niektA?rych parametrach nastA�piA�a znaczA�ca poprawa. Dodatkowo informujemy, A?e Poldanor w ciA�gu 16 lat swojej dziaA�alnoA�ci zostaA� wielokrotnie wyrA?A?niony za dziaA�ania zgodne z prawem i sA�uA?A�ce ochronie A�rodowiska naturalnego, w tym od trzech lat SpA?A�ka otrzymuje co roku tytuA� a�zPrzedsiA�biorstwo Fair Playa�?, a w tym roku Poldanor otrzymaA� wyrA?A?nienie a�zPanteon Polskiej Ekologiia�?.

Bardzo proszA� o caA�kowite usuniA�cie artykuA�u lub zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych informacji dot. dziaA�alnoA�ci firmy Poldanor na A�amach portalu Obywatel.org.pl terminie przewidzianym w ustawie o prawie prasowym.

Z powaA?aniem,
Grzegorz Brodziak
Prezes Poldanor S.A.

* * *

Komentarz eksperta a�� poniA?ej.

—–
To zaskakujA�ce, iA? spA?A�ka Poldanor w swoim a�zsprostowaniua�? odcina siA� od faktu otrzymywania milionowych dotacji od podatnikA?w. SytuacjA� tA� opisujA� sA�owa na temat dotacji dla Poldanoru rzeczniczki duA�skiej Partii Socjaldemokratycznej, Pernille Blach Ahnsen: To, A?e Fundusz z jednej strony wyprowadza miejsca pracy dla DuA�czykA?w do Polski, a z drugiej strony doprowadza tam do katastrofy ekologicznej, oznacza jedno a�� dobre intencje Funduszu utonA�A�y w lagunach zwierzA�cych odpadA?w. Z kolei w a�zsprostowaniua�? z nieznanych powodA?w zupeA�nie zapomina siA� o otrzymywanych przez Poldanor pA�atnoA�ciach obszarowych, ktA?rych duA?a czA�A�A� pochodzi takA?e od polskich podatnikA?w. W tym kontekA�cie stwierdzenie, A?e Poldanor nie otrzymuje A?adnych dotacji ze strony duA�skiego rzA�du dla kogoA�, kto zna mechanizm WspA?lnej Polityki Rolnej nie jest prawdziwe. Dlaczego? PoniewaA? budA?et WPR nie bierze siA� znikA�d a�� rzA�d duA�ski co roku wpA�aca skA�adkA� do UE, ktA?ra stanowi czA�A�A� wypA�at obszarowych wypA�acanych Poldanorowi.

Z kolei jeA?eli w swym filmie dokumentalnym a�zKrA?lestwo A�wiA� na wschodziea�? DuA�ska Telewizja PaA�stwowa DR 1 kA�amaA�a, podawaA�a nieprawdziwe informacje oraz manipulowaA�a ocenami, to doprawdy trudno zrozumieA�, dlaczego Poldanor dotychczas milczaA� i nie wystA�piA� na drogA� sA�dowA� w celu sprostowania takich nieprawdziwych informacji?

Dalej, mimo A?e Poldanor proponuje nam zapoznanie siA� z raportami Polskiej Inspekcji Ochrony Asrodowiska, nie moA?emy tego zrobiA�, poniewaA? taka instytucja w Polsce nie istnieje. ZapoznaliA�my siA� natomiast z raportami NajwyA?szej Izby Kontroli, ktA?ra nie zostawia suchej nitki na wielu nierzetelnie wydawanych fermom Pozwoleniach Zintegrowanych. Oto co czytamy w dokumentach NIK na temat zlokalizowanej na terenie otuliny DrawieA�skiego Parku Narodowego Fermy Trzody Chlewnej w ChomA�towie a�� a�zPoldanora�? S.A.:

a�� dla fermy w ChomA�towie przyjA�to przeciA�tnA� zawartoA�A� azotu w gnojowicy z badaA� przeprowadzonych w 12 fermach [Poldanoru], mimo iA? gnojowica pobrana z tej fermy zawieraA�a 151% A�redniej zawartoA�ci azotu dla tych prA?b; a�� pozwolenie na prowadzenie instalacji w fermie w ChomA�towie zostaA�o wydane, pomimo A?e bA�dA�ca uA?ytkownikiem obiektu SpA?A�ka a�zPoldanora�? S.A. nie przedstawiA�a pozytywnie zaopiniowanego planu nawoA?enia. ByA�o to w ocenie NIK dziaA�anie nierzetelne i niezgodne z koncepcjA� pozwolenia zintegrowanego, jako pozwolenia obejmujA�cego caA�oA�A� oddziaA�ywaA� danej instalacji na A�rodowisko, bowiem zakres badaA� powinien obejmowaA� wszelkiego rodzaju emisje mogA�ce szkodliwie oddziaA�ywaA� na A�rodowisko, w tym niewA�tpliwie powinien obejmowaA� kwestiA� zagospodarowania pA�ynnego nawozu naturalnego.

Warto tu przypomnieA�, A?e sprawa fermy Poldanoru w ChomA�towie w woj. zachodniopomorskim a�� tego kuriozum w skali europejskiej: przemysA�owej fermy A�wiA� o wielotysiA�cznej obsadzie zwierzA�t karmionych modyfikowanA� genetycznie sojA�, dziaA�ajA�cej w strefie ochronnej parku narodowego a�� ciA�gnie siA� juA? od kilkunastu lat. W tym roku minie teA? dziesiA�A� lat od chwili, gdy w dniu 5 wrzeA�nia 2001 r. list protestacyjny w sprawie tej fermy do Premiera Jerzego Buzka (obecnego PrzewodniczA�cego Parlamentu Europejskiego) podpisaA�o czterdzieA�ci A�wiatowych i polskich organizacji ekologicznych.

Marek Kryda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>