Gotowe pomysły na sprawiedliwość

Gotowe pomysły na sprawiedliwość

Możliwość składania pozwów zbiorowych przez pracowników, nowe zadania dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy ogólnopolski rejestr pracodawców niewypłacających wynagrodzeń – to niektóre z nich.

Propozycje zmian w prawie, które poprawią sytuację pracowników nieotrzymujących na czas wynagrodzenia, przesłał wczoraj do Głównego Inspektora Pracy przewodniczący Komisji Krajowej związku, Piotr Duda. Jedną z nich jest umożliwienie FGŚP wspierania pracowników, którym pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia w terminie. Podstawą byłoby stwierdzenie naruszenia przez inspekcję pracy. Roszczeń wobec pracodawców dochodziłby FGŚP.

NSZZ „S” postuluje również wprowadzenie możliwości składania pozwów grupowych z zakresu prawa pracy oraz uzupełnienie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

Naszym zdaniem umożliwienie pracownikom dochodzenia swoich roszczeń w trybie pozwów zbiorowych pozwoliłoby uprościć i przyspieszyć procedury sądowe także w sprawach o wypłatę zaległego wynagrodzenia – mówi dr Anna Reda, ekspert „S” w zespole powołanym przez GIP.

Związek postuluje również przyznanie PIP uprawnienia do prowadzenia postępowania przygotowawczego (obecnie prowadzi je tylko policja i prokuratura) w przypadku przestępstw przeciwko prawom pracowników. Na ograniczenie zjawiska niewypłacania wynagrodzeń może również wpłynąć wprowadzenie nowych klauzul społecznych do ustawy o zamówieniach publicznych. – W ten sposób nieuczciwi pracodawcy zostaliby pozbawieni możliwości realizacji zamówień publicznych – dodaje Joanna Szymonek ekspert „S” ds. społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zdaniem „S” oprócz przedstawionych postulatów konieczne są również zmiany o charakterze porządkowym, usprawniającym czy też ożywiającym istniejące już rozwiązania prawne. Związkowcy zaliczają do nich np. wzmocnienie działań inspekcji pracy czy też pobudzenie sądów do orzekania także środków karnych wobec pracodawców niewypłacających pracownikom wynagrodzeń. W walce z nieuczciwymi pracodawcami skuteczna mogłaby się okazać lista firm niewypłacających wynagrodzeń pracownikom (lista pracodawców, w stosunku do których PIP wydała nakaz oraz fakt niepłacenia wynagrodzenia potwierdzony jest orzeczeniem sądu), prowadzona przez GIP.

Przesłane do GIP propozycje to efekt prac zespołu powołanego przy PIP, po spotkaniu szefów związków zawodowych z Tadeuszem Zającem, Głównym Inspektorem Pracy. Swoje propozycje do końca lutego mieli przedstawić wszyscy partnerzy społeczni. Następnie projekty aktów prawnych, które będą służyły zwalczaniu patologii, jaką jest niewypłacanie wynagrodzenia, zostaną zaprezentowane na forum Komisji Trójstronnej.

_____

Przedruk za NSZZ „Solidarność”. Tytuł pochodzi od „Nowego Obywatela”.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pikieta przeciwko złej nowelizacji

Pikieta przeciwko złej nowelizacji

Tego dnia w Senacie rozpoczną się prace nad przyjętymi 4 lutego przez Sejm ustawami: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Zmiany przewidują m.in. reformę systemu nauczania, wprowadzenie nowego modelu finansowania czy ścieżki kariery naukowej.

Od początku sejmowych prac nad ustawą wiele z nowych pomysłów budziło liczne protesty środowiska naukowego. W trakcie prac parlamentarnych udało się złagodzić niektóre zapisy ustawy. – Nie będzie masowych zwolnień na uczelniach, utrzymane będzie mianowanie pracowników już zatrudnionych, ale zagrożona jest swoboda akademicka i prowadzenie niezależnych badań. Najważniejszy jest jednak problem finansowy – mówi Edward Malec, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki. – Ze względu na znaczenie nauki i szkolnictwa wyższego konieczne jest zwiększenie nakładów budżetowych na szkolnictwo wyższe. Ustawa w żadnym miejscu tego nie gwarantuje – dodaje Malec.

Zdaniem związkowców niedoinwestowanie nauki i szkolnictwa wyższego jest jedną z przyczyn słabej pozycji Polski w budowaniu innowacyjnej gospodarki. Wiele przyjętych zapisów utrwala istniejące nieprawidłowości i wprowadza destabilizację zatrudnienia, umożliwia zwolnienie pracowników mianowanych po jednokrotnej ocenie negatywnej i ułatwia rozwiązanie stosunku pracy. – Ustawa jest również wstępem do prywatyzacji publicznego szkolnictwa wyższego. Świadczy o tym wprowadzenie odpłatności dla studentów za studiowanie na drugim kierunku studiów – mówi szef Krajowej Sekcji Nauki.

Przeciwko złym zapisom nowelizacji związkowcy będą protestować w środę 2 marca 2011 r. przed Sejmem. Organizatorzy spodziewają się ok. 200 uczestników pikiety. Naukową „Solidarność” mają wesprzeć członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Naszą rozmowę z dr. inż. Januszem Rakiem, prezesem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, poświęconą reformom szkolnictwa wyższego, przeczytać można tutaj.

O zmianach w szkolnictwie wyższym obszernie piszemy w nr 52.

Tak działają banki

Tak działają banki

Informacja o tym, że od ponad 11 mld funtów zysku osiągniętego w owym roku bank zapłacił jedynie 113 mln podatku zbiegła się w czasie z ogłoszeniem przez brytyjski rząd największego w historii kraju programu oszczędności w wydatkach na cele społeczne, motywowanego niskimi przychodami budżetu. Wcześniej bank twierdził, że w roku 2009 zapłacił w Wielkiej Brytanii ponad 2 mld funtów podatków, okazało się jednak, że do tej kwoty wliczał… podatki dochodowe zapłacone przez swoich pracowników.

Oficjalna stawka podatku od dochodów korporacyjnych wynosi na Wyspach 28%, jednak firmy takie jak Barclays potrafią znacznie ograniczać płacone kwoty, m.in. dzięki tworzeniu sieci spółek zależnych, często rejestrowanych w tzw. rajach podatkowych. Dzięki takiej polityce bank był w stanie w zeszłym roku podwyższyć najwyższym rangą managerom wynagrodzenia o ok. jedną czwartą.

Ogólnokrajowy protest pod placówkami banku zorganizowała koalicja UK Uncut, sprzeciwiającą się cięciom w wydatkach na cele społeczne.

_____

Na podstawie strony Federacji Anarchistycznej

Nasz tekst poświęcony omijaniu podatków, na przykładzie Wielkiej Brytanii, przeczytać można tutaj.

Zobacz także tutaj.

Młodzi Socjaliści odpowiadają na „Pakt dla Kultury”

Młodzi Socjaliści odpowiadają na „Pakt dla Kultury”

Młodzi Socjaliści sprzeciwiają się definiowaniu kultury i twórczości jako domeny wąskich grup zawodowych i społecznych. Opowiadamy się za egalitarnym rozumieniem kultury jako całokształtu społecznej działalności ludzi i jej rezultatów, dostępnego każdemu człowiekowi i nie podlegającego sztywnemu wartościowaniu.

Ponadto, mając w pamięci „Raport o finansowaniu kultury” przedstawiony na Kongresie Kultury Polskiej przez Jerzego Hausnera oraz świadomość tego, że kieruje on opracowaniem wymienionej w Pakcie strategii rozwoju kapitału społecznego, wyrażamy obawę przed kolejną próbą komercjalizacji działań kulturalnych, uznania ich za subsydiarne wobec rozwoju gospodarczego i zawężenia rozumienia twórczości i kultury do tzw. przemysłów kreatywnych.

Zgadzamy się z większą częścią diagnozy kapitału społecznego społeczeństwa polskiego zawartą w „Pakcie dla Kultury”. Podzielamy opinię o niskim poziomie zaufania do instytucji państwa, braku społecznej komunikacji, współpracy i działania dla dobra wspólnego, niskim poziomie debaty publicznej oraz marginalizowaniu problematyki kultury w polityce państwowej.

Jednocześnie obawiamy się stwierdzenia o prostej zależności między życiem kulturalnym i gospodarczym, które prowadzi do uznania kultury za służebną wobec ekonomii. Kultura i twórczość powinny być wartościami autonomicznymi, a nie „środkami wspomagającymi” dla rozwoju ekonomicznego.

Postulaty:
1. Sprzeciwiamy się, obecnej w treści Paktu, tendencji do zrównywania znaczenia publicznych i społecznych inicjatyw kulturalnych i artystycznych, służących dobru wspólnemu, oraz inicjatyw komercyjnych, służących prywatnemu zyskowi. Odnosimy się sceptycznie do strukturalnej reorganizacji instytucji kultury na wzór przedsiębiorstw prywatnych (m.in. tworzenia rad powierniczych), ponieważ uważamy, że funkcjonowaniem tych podmiotów nie powinna rządzić logika rynku.

2. Nie zgadzamy się na zwiększanie wpływu przedsiębiorstw na decydowanie o kształcie kultury, a w szczególności na tworzenie przez państwo mechanizmów, które to ułatwiają [takich jak przekazywanie na kulturę 1% podatku od dochodów z działalności gospodarczej (CIT)]. Sądzimy, że instytucje państwowe i społeczne lepiej znają potrzeby ośrodków kultury i są bardziej kompetentne w rozdzielaniu środków i dotacji na ich rzecz.

3. Opowiadamy się za jak najszybszą digitalizacją dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz uwzględnieniem naglącej potrzeby zapewnienia powszechnego dostępu do kultury w tworzeniu i nowelizacji prawa autorskiego.

4. Uznajemy za niezbędne inwestycje w infrastrukturę kulturalną oraz zwiększenie budżetowych wydatków na kulturę do poziomu 1%. Zgadzamy się z potrzebą podjęcia odpowiedzialności za publiczne instytucje kultury przez państwo, która przejawiać się będzie we współokreślaniu misji i finansowaniu jej realizacji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu autonomii programowej i twórczej.

5. Jesteśmy za stworzeniem całościowego systemu edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i dojrzałych, uwzględniającego potrzeby kulturalne przede wszystkim mniejszości narodowych, religijnych i seksualnych.
_____

Przedruk za stroną Młodych Socjalistów