Niewidzialna ręka niesprawiedliwości

Niewidzialna ręka niesprawiedliwości

Decyzję o wydaleniu z kraju rodziny Isaghulyan podjął wojewoda wielkopolski, odmawiając jej w 2009 r. zezwolenia na pobyt na czas oznaczony. Od ponad roku rodzina żyje w potwornym strachu i stresie. Pomimo tego, że przez cały czas pobytu w Polsce jej członkowie byli samodzielni, założyli własną firmę i z niej się utrzymywali, nigdy nie korzystali z pomocy socjalnej – dziś grozi im powrót do kraju pochodzenia.

Dwa lata temu rodzinę okradziono. Musiała odbudować majątek firmy. Ich dochód spadł. Zabrakło 60 zł, żeby odpowiadał przepisom zezwalającym imigrantom na pobyt w naszym kraju. – Mówimy o sytuacji firmy, która plajtuje, bo skradziono jej samochód. To wskazuje na to, że firma jest słaba. Ona nie zapewnia im źródła utrzymania i nie daje korzyści naszej narodowej gospodarce – mówi Roman Łukawski z biura wojewody. Wtóruje mu Ewa Piechota, rzecznik prasowy Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców: Jeśli wojewoda stwierdza, że były uchybienia i cudzoziemiec nie spełnia pewnych warunków, to mimo tego, że czasami serce boli, urzędnik musi postępować zgodnie z regułami prawnymi.

Państwo Isaghulyan przyjechali do Polski z ogarniętej wojną Armenii. Ich dzieci miały wówczas 2 i 4 latka. – Dla ich dobra zdecydowaliśmy się wyjechać z kraju, żeby miały lepsze życie – wyznaje pani Isaghulyan. Rodzina osiedliła się w małej miejscowości Babiak niedaleko Konina. Tam żyją, pracują, a ich dzieci uczą się w polskiej szkole. Planowana deportacja poważnie zdestabilizuje funkcjonowanie rodziny i narazi ją na bardzo przykre konsekwencje związane z wyrwaniem z dotychczasowego środowiska. – Tragedia! Nie znam tamtego języka, nie umiem pisać ani czytać. Obcym byłbym tam na pewno – podsumowuje Alen, syn państwa Isaghulyan.

Oby, tak jak w przypadku mongolskiej rodziny Batdavaa, sprawa pobytu zakończyła się pomyślnie dla imigrantów, a pęta biurokracji nie wiązały ludzkich istnień. Żaden człowiek nie jest przecież nielegalny.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pikieta przeciwko złej nowelizacji

Pikieta przeciwko złej nowelizacji

Tego dnia w Senacie rozpoczną się prace nad przyjętymi 4 lutego przez Sejm ustawami: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Zmiany przewidują m.in. reformę systemu nauczania, wprowadzenie nowego modelu finansowania czy ścieżki kariery naukowej.

Od początku sejmowych prac nad ustawą wiele z nowych pomysłów budziło liczne protesty środowiska naukowego. W trakcie prac parlamentarnych udało się złagodzić niektóre zapisy ustawy. – Nie będzie masowych zwolnień na uczelniach, utrzymane będzie mianowanie pracowników już zatrudnionych, ale zagrożona jest swoboda akademicka i prowadzenie niezależnych badań. Najważniejszy jest jednak problem finansowy – mówi Edward Malec, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki. – Ze względu na znaczenie nauki i szkolnictwa wyższego konieczne jest zwiększenie nakładów budżetowych na szkolnictwo wyższe. Ustawa w żadnym miejscu tego nie gwarantuje – dodaje Malec.

Zdaniem związkowców niedoinwestowanie nauki i szkolnictwa wyższego jest jedną z przyczyn słabej pozycji Polski w budowaniu innowacyjnej gospodarki. Wiele przyjętych zapisów utrwala istniejące nieprawidłowości i wprowadza destabilizację zatrudnienia, umożliwia zwolnienie pracowników mianowanych po jednokrotnej ocenie negatywnej i ułatwia rozwiązanie stosunku pracy. – Ustawa jest również wstępem do prywatyzacji publicznego szkolnictwa wyższego. Świadczy o tym wprowadzenie odpłatności dla studentów za studiowanie na drugim kierunku studiów – mówi szef Krajowej Sekcji Nauki.

Przeciwko złym zapisom nowelizacji związkowcy będą protestować w środę 2 marca 2011 r. przed Sejmem. Organizatorzy spodziewają się ok. 200 uczestników pikiety. Naukową „Solidarność” mają wesprzeć członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Naszą rozmowę z dr. inż. Januszem Rakiem, prezesem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, poświęconą reformom szkolnictwa wyższego, przeczytać można tutaj.

O zmianach w szkolnictwie wyższym obszernie piszemy w nr 52.

Tak działają banki

Tak działają banki

Informacja o tym, że od ponad 11 mld funtów zysku osiągniętego w owym roku bank zapłacił jedynie 113 mln podatku zbiegła się w czasie z ogłoszeniem przez brytyjski rząd największego w historii kraju programu oszczędności w wydatkach na cele społeczne, motywowanego niskimi przychodami budżetu. Wcześniej bank twierdził, że w roku 2009 zapłacił w Wielkiej Brytanii ponad 2 mld funtów podatków, okazało się jednak, że do tej kwoty wliczał… podatki dochodowe zapłacone przez swoich pracowników.

Oficjalna stawka podatku od dochodów korporacyjnych wynosi na Wyspach 28%, jednak firmy takie jak Barclays potrafią znacznie ograniczać płacone kwoty, m.in. dzięki tworzeniu sieci spółek zależnych, często rejestrowanych w tzw. rajach podatkowych. Dzięki takiej polityce bank był w stanie w zeszłym roku podwyższyć najwyższym rangą managerom wynagrodzenia o ok. jedną czwartą.

Ogólnokrajowy protest pod placówkami banku zorganizowała koalicja UK Uncut, sprzeciwiającą się cięciom w wydatkach na cele społeczne.

_____

Na podstawie strony Federacji Anarchistycznej

Nasz tekst poświęcony omijaniu podatków, na przykładzie Wielkiej Brytanii, przeczytać można tutaj.

Zobacz także tutaj.

Młodzi Socjaliści odpowiadają na „Pakt dla Kultury”

Młodzi Socjaliści odpowiadają na „Pakt dla Kultury”

Młodzi Socjaliści sprzeciwiają się definiowaniu kultury i twórczości jako domeny wąskich grup zawodowych i społecznych. Opowiadamy się za egalitarnym rozumieniem kultury jako całokształtu społecznej działalności ludzi i jej rezultatów, dostępnego każdemu człowiekowi i nie podlegającego sztywnemu wartościowaniu.

Ponadto, mając w pamięci „Raport o finansowaniu kultury” przedstawiony na Kongresie Kultury Polskiej przez Jerzego Hausnera oraz świadomość tego, że kieruje on opracowaniem wymienionej w Pakcie strategii rozwoju kapitału społecznego, wyrażamy obawę przed kolejną próbą komercjalizacji działań kulturalnych, uznania ich za subsydiarne wobec rozwoju gospodarczego i zawężenia rozumienia twórczości i kultury do tzw. przemysłów kreatywnych.

Zgadzamy się z większą częścią diagnozy kapitału społecznego społeczeństwa polskiego zawartą w „Pakcie dla Kultury”. Podzielamy opinię o niskim poziomie zaufania do instytucji państwa, braku społecznej komunikacji, współpracy i działania dla dobra wspólnego, niskim poziomie debaty publicznej oraz marginalizowaniu problematyki kultury w polityce państwowej.

Jednocześnie obawiamy się stwierdzenia o prostej zależności między życiem kulturalnym i gospodarczym, które prowadzi do uznania kultury za służebną wobec ekonomii. Kultura i twórczość powinny być wartościami autonomicznymi, a nie „środkami wspomagającymi” dla rozwoju ekonomicznego.

Postulaty:
1. Sprzeciwiamy się, obecnej w treści Paktu, tendencji do zrównywania znaczenia publicznych i społecznych inicjatyw kulturalnych i artystycznych, służących dobru wspólnemu, oraz inicjatyw komercyjnych, służących prywatnemu zyskowi. Odnosimy się sceptycznie do strukturalnej reorganizacji instytucji kultury na wzór przedsiębiorstw prywatnych (m.in. tworzenia rad powierniczych), ponieważ uważamy, że funkcjonowaniem tych podmiotów nie powinna rządzić logika rynku.

2. Nie zgadzamy się na zwiększanie wpływu przedsiębiorstw na decydowanie o kształcie kultury, a w szczególności na tworzenie przez państwo mechanizmów, które to ułatwiają [takich jak przekazywanie na kulturę 1% podatku od dochodów z działalności gospodarczej (CIT)]. Sądzimy, że instytucje państwowe i społeczne lepiej znają potrzeby ośrodków kultury i są bardziej kompetentne w rozdzielaniu środków i dotacji na ich rzecz.

3. Opowiadamy się za jak najszybszą digitalizacją dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz uwzględnieniem naglącej potrzeby zapewnienia powszechnego dostępu do kultury w tworzeniu i nowelizacji prawa autorskiego.

4. Uznajemy za niezbędne inwestycje w infrastrukturę kulturalną oraz zwiększenie budżetowych wydatków na kulturę do poziomu 1%. Zgadzamy się z potrzebą podjęcia odpowiedzialności za publiczne instytucje kultury przez państwo, która przejawiać się będzie we współokreślaniu misji i finansowaniu jej realizacji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu autonomii programowej i twórczej.

5. Jesteśmy za stworzeniem całościowego systemu edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i dojrzałych, uwzględniającego potrzeby kulturalne przede wszystkim mniejszości narodowych, religijnych i seksualnych.
_____

Przedruk za stroną Młodych Socjalistów