Skuteczni ci lobbyści

Skuteczni ci lobbyści

25 lutego 2011 r. Sejm RP przyjął ustawę o zniesieniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Wśród wielu innych zapisów, w ustawie znalazły się propozycje zmian w prawie spółdzielczym. Jedną z najważniejszych jest umożliwienie spółdzielniom przekształcenia w spółki prawa handlowego. Dotychczas przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę było możliwe jedynie poprzez likwidację spółdzielni. Wprawdzie Klub Parlamentarny PSL zgłaszał poprawkę uniemożliwiającą przekształcenie, jednak posłowie odrzucili ją i przyjęli projekt w dotychczasowym brzmieniu.

Propozycje zmian, jak również sposób prac nad ustawą, były już wcześniej krytykowane przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. W oświadczeniu na stronie ZLSP czytamy m.in: Od połowy 2009 r. ugrupowania polityczne i Rząd Polski przedkładają w Sejmie projekty aktów normatywnych, które w sposób oczywisty i jednoznaczny szkodzą Spółdzielczości. Projekty te nie są konsultowane ze środowiskiem spółdzielczym, które w większości nie akceptuje proponowanych zmian.

ZLSP zauważa, że wysiłki podejmowane przez Krajową Radę Spółdzielczą i związki rewizyjne nie przyniosły rezultatów. Związek zaproponował w związku z tym wystąpienie do Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz światowych i europejskich spółdzielczych związków branżowych z wnioskiem o interwencje w tej sprawie u Prezydenta RP, premiera polskiego rządu i marszałków Sejmu i Senatu.

Z kolei Krajowa Rada Spółdzielcza pisała w liście do Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny, że projekt przekształcania spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego stanowi kolejny krok na drodze demontażu systemu spółdzielczego w naszym kraju, wbrew tendencjom światowym i zaleceniom organizacji międzynarodowych (ONZ, MOP, Unia Europejska), których to Polska jest aktywnym członkiem. KRS dodaje: Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej gdzie dokonują się takie procesy. W okresie PRL polska spółdzielczość była najbardziej zbliżona do rozwiązań obowiązujących w demokracjach europejskich a po 20 latach demokratycznych przemian zdecydowanie od nich odbiega. Jej udział w tworzeniu PKB spadł z 9,5% do poniżej 1%, wobec 5-6% w całej Unii Europejskiej.

Ze zmian w ustawie cieszą się natomiast przedstawiciele pracodawców – Konfederacja Pracodawców RP i PKPP Lewiatan, oraz związek spółdzielni Spólnota Pracy (zrzeszający 40 z 800 polskich spółdzielni). PKPP Lewiatan napisała, że niemożliwość przekształcenia spółdzielni w spółkę stanowi nadmierne i niepotrzebne utrudnienie dla przedsiębiorców.

Przegłosowana ustawa trafi teraz do Senatu, który może wprowadzić swoje poprawki, a następnie na biurko prezydenta.

_____

Przedruk za ekonomiaspoleczna.pl. Tytuł pochodzi od „Nowego Obywatela”.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pikieta przeciwko złej nowelizacji

Pikieta przeciwko złej nowelizacji

Tego dnia w Senacie rozpoczną się prace nad przyjętymi 4 lutego przez Sejm ustawami: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Zmiany przewidują m.in. reformę systemu nauczania, wprowadzenie nowego modelu finansowania czy ścieżki kariery naukowej.

Od początku sejmowych prac nad ustawą wiele z nowych pomysłów budziło liczne protesty środowiska naukowego. W trakcie prac parlamentarnych udało się złagodzić niektóre zapisy ustawy. – Nie będzie masowych zwolnień na uczelniach, utrzymane będzie mianowanie pracowników już zatrudnionych, ale zagrożona jest swoboda akademicka i prowadzenie niezależnych badań. Najważniejszy jest jednak problem finansowy – mówi Edward Malec, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki. – Ze względu na znaczenie nauki i szkolnictwa wyższego konieczne jest zwiększenie nakładów budżetowych na szkolnictwo wyższe. Ustawa w żadnym miejscu tego nie gwarantuje – dodaje Malec.

Zdaniem związkowców niedoinwestowanie nauki i szkolnictwa wyższego jest jedną z przyczyn słabej pozycji Polski w budowaniu innowacyjnej gospodarki. Wiele przyjętych zapisów utrwala istniejące nieprawidłowości i wprowadza destabilizację zatrudnienia, umożliwia zwolnienie pracowników mianowanych po jednokrotnej ocenie negatywnej i ułatwia rozwiązanie stosunku pracy. – Ustawa jest również wstępem do prywatyzacji publicznego szkolnictwa wyższego. Świadczy o tym wprowadzenie odpłatności dla studentów za studiowanie na drugim kierunku studiów – mówi szef Krajowej Sekcji Nauki.

Przeciwko złym zapisom nowelizacji związkowcy będą protestować w środę 2 marca 2011 r. przed Sejmem. Organizatorzy spodziewają się ok. 200 uczestników pikiety. Naukową „Solidarność” mają wesprzeć członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Naszą rozmowę z dr. inż. Januszem Rakiem, prezesem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, poświęconą reformom szkolnictwa wyższego, przeczytać można tutaj.

O zmianach w szkolnictwie wyższym obszernie piszemy w nr 52.

Tak działają banki

Tak działają banki

Informacja o tym, że od ponad 11 mld funtów zysku osiągniętego w owym roku bank zapłacił jedynie 113 mln podatku zbiegła się w czasie z ogłoszeniem przez brytyjski rząd największego w historii kraju programu oszczędności w wydatkach na cele społeczne, motywowanego niskimi przychodami budżetu. Wcześniej bank twierdził, że w roku 2009 zapłacił w Wielkiej Brytanii ponad 2 mld funtów podatków, okazało się jednak, że do tej kwoty wliczał… podatki dochodowe zapłacone przez swoich pracowników.

Oficjalna stawka podatku od dochodów korporacyjnych wynosi na Wyspach 28%, jednak firmy takie jak Barclays potrafią znacznie ograniczać płacone kwoty, m.in. dzięki tworzeniu sieci spółek zależnych, często rejestrowanych w tzw. rajach podatkowych. Dzięki takiej polityce bank był w stanie w zeszłym roku podwyższyć najwyższym rangą managerom wynagrodzenia o ok. jedną czwartą.

Ogólnokrajowy protest pod placówkami banku zorganizowała koalicja UK Uncut, sprzeciwiającą się cięciom w wydatkach na cele społeczne.

_____

Na podstawie strony Federacji Anarchistycznej

Nasz tekst poświęcony omijaniu podatków, na przykładzie Wielkiej Brytanii, przeczytać można tutaj.

Zobacz także tutaj.

Młodzi Socjaliści odpowiadają na „Pakt dla Kultury”

Młodzi Socjaliści odpowiadają na „Pakt dla Kultury”

Młodzi Socjaliści sprzeciwiają się definiowaniu kultury i twórczości jako domeny wąskich grup zawodowych i społecznych. Opowiadamy się za egalitarnym rozumieniem kultury jako całokształtu społecznej działalności ludzi i jej rezultatów, dostępnego każdemu człowiekowi i nie podlegającego sztywnemu wartościowaniu.

Ponadto, mając w pamięci „Raport o finansowaniu kultury” przedstawiony na Kongresie Kultury Polskiej przez Jerzego Hausnera oraz świadomość tego, że kieruje on opracowaniem wymienionej w Pakcie strategii rozwoju kapitału społecznego, wyrażamy obawę przed kolejną próbą komercjalizacji działań kulturalnych, uznania ich za subsydiarne wobec rozwoju gospodarczego i zawężenia rozumienia twórczości i kultury do tzw. przemysłów kreatywnych.

Zgadzamy się z większą częścią diagnozy kapitału społecznego społeczeństwa polskiego zawartą w „Pakcie dla Kultury”. Podzielamy opinię o niskim poziomie zaufania do instytucji państwa, braku społecznej komunikacji, współpracy i działania dla dobra wspólnego, niskim poziomie debaty publicznej oraz marginalizowaniu problematyki kultury w polityce państwowej.

Jednocześnie obawiamy się stwierdzenia o prostej zależności między życiem kulturalnym i gospodarczym, które prowadzi do uznania kultury za służebną wobec ekonomii. Kultura i twórczość powinny być wartościami autonomicznymi, a nie „środkami wspomagającymi” dla rozwoju ekonomicznego.

Postulaty:
1. Sprzeciwiamy się, obecnej w treści Paktu, tendencji do zrównywania znaczenia publicznych i społecznych inicjatyw kulturalnych i artystycznych, służących dobru wspólnemu, oraz inicjatyw komercyjnych, służących prywatnemu zyskowi. Odnosimy się sceptycznie do strukturalnej reorganizacji instytucji kultury na wzór przedsiębiorstw prywatnych (m.in. tworzenia rad powierniczych), ponieważ uważamy, że funkcjonowaniem tych podmiotów nie powinna rządzić logika rynku.

2. Nie zgadzamy się na zwiększanie wpływu przedsiębiorstw na decydowanie o kształcie kultury, a w szczególności na tworzenie przez państwo mechanizmów, które to ułatwiają [takich jak przekazywanie na kulturę 1% podatku od dochodów z działalności gospodarczej (CIT)]. Sądzimy, że instytucje państwowe i społeczne lepiej znają potrzeby ośrodków kultury i są bardziej kompetentne w rozdzielaniu środków i dotacji na ich rzecz.

3. Opowiadamy się za jak najszybszą digitalizacją dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz uwzględnieniem naglącej potrzeby zapewnienia powszechnego dostępu do kultury w tworzeniu i nowelizacji prawa autorskiego.

4. Uznajemy za niezbędne inwestycje w infrastrukturę kulturalną oraz zwiększenie budżetowych wydatków na kulturę do poziomu 1%. Zgadzamy się z potrzebą podjęcia odpowiedzialności za publiczne instytucje kultury przez państwo, która przejawiać się będzie we współokreślaniu misji i finansowaniu jej realizacji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu autonomii programowej i twórczej.

5. Jesteśmy za stworzeniem całościowego systemu edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i dojrzałych, uwzględniającego potrzeby kulturalne przede wszystkim mniejszości narodowych, religijnych i seksualnych.
_____

Przedruk za stroną Młodych Socjalistów