O wsi – na przekór liberałom

O wsi – na przekór liberałom

Naukowiec m.in. opowiada się w nim za utrzymaniem KRUS, kwestionuje dogmat, że nasz kraj ma złą strukturę agrarną, oraz mówi o tym, czego potrzeba rolnikom i społecznościom wiejskim.

Rozmowę przeczytać można tutaj.

_____

Na podobne tematy ciekawie mówi dr Barbara Fedyszak-Radziejowska w nr 52, dużo ciekawych tekstów o wsi znaleźć można także w „Obywatelu” nr 8.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Skuteczni ci lobbyści

Skuteczni ci lobbyści

25 lutego 2011 r. Sejm RP przyjął ustawę o zniesieniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Wśród wielu innych zapisów, w ustawie znalazły się propozycje zmian w prawie spółdzielczym. Jedną z najważniejszych jest umożliwienie spółdzielniom przekształcenia w spółki prawa handlowego. Dotychczas przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę było możliwe jedynie poprzez likwidację spółdzielni. Wprawdzie Klub Parlamentarny PSL zgłaszał poprawkę uniemożliwiającą przekształcenie, jednak posłowie odrzucili ją i przyjęli projekt w dotychczasowym brzmieniu.

Propozycje zmian, jak również sposób prac nad ustawą, były już wcześniej krytykowane przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. W oświadczeniu na stronie ZLSP czytamy m.in: Od połowy 2009 r. ugrupowania polityczne i Rząd Polski przedkładają w Sejmie projekty aktów normatywnych, które w sposób oczywisty i jednoznaczny szkodzą Spółdzielczości. Projekty te nie są konsultowane ze środowiskiem spółdzielczym, które w większości nie akceptuje proponowanych zmian.

ZLSP zauważa, że wysiłki podejmowane przez Krajową Radę Spółdzielczą i związki rewizyjne nie przyniosły rezultatów. Związek zaproponował w związku z tym wystąpienie do Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz światowych i europejskich spółdzielczych związków branżowych z wnioskiem o interwencje w tej sprawie u Prezydenta RP, premiera polskiego rządu i marszałków Sejmu i Senatu.

Z kolei Krajowa Rada Spółdzielcza pisała w liście do Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny, że projekt przekształcania spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego stanowi kolejny krok na drodze demontażu systemu spółdzielczego w naszym kraju, wbrew tendencjom światowym i zaleceniom organizacji międzynarodowych (ONZ, MOP, Unia Europejska), których to Polska jest aktywnym członkiem. KRS dodaje: Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej gdzie dokonują się takie procesy. W okresie PRL polska spółdzielczość była najbardziej zbliżona do rozwiązań obowiązujących w demokracjach europejskich a po 20 latach demokratycznych przemian zdecydowanie od nich odbiega. Jej udział w tworzeniu PKB spadł z 9,5% do poniżej 1%, wobec 5-6% w całej Unii Europejskiej.

Ze zmian w ustawie cieszą się natomiast przedstawiciele pracodawców – Konfederacja Pracodawców RP i PKPP Lewiatan, oraz związek spółdzielni Spólnota Pracy (zrzeszający 40 z 800 polskich spółdzielni). PKPP Lewiatan napisała, że niemożliwość przekształcenia spółdzielni w spółkę stanowi nadmierne i niepotrzebne utrudnienie dla przedsiębiorców.

Przegłosowana ustawa trafi teraz do Senatu, który może wprowadzić swoje poprawki, a następnie na biurko prezydenta.

_____

Przedruk za ekonomiaspoleczna.pl. Tytuł pochodzi od „Nowego Obywatela”.

Gotowe pomysły na sprawiedliwość

Gotowe pomysły na sprawiedliwość

Możliwość składania pozwów zbiorowych przez pracowników, nowe zadania dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy ogólnopolski rejestr pracodawców niewypłacających wynagrodzeń – to niektóre z nich.

Propozycje zmian w prawie, które poprawią sytuację pracowników nieotrzymujących na czas wynagrodzenia, przesłał wczoraj do Głównego Inspektora Pracy przewodniczący Komisji Krajowej związku, Piotr Duda. Jedną z nich jest umożliwienie FGŚP wspierania pracowników, którym pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia w terminie. Podstawą byłoby stwierdzenie naruszenia przez inspekcję pracy. Roszczeń wobec pracodawców dochodziłby FGŚP.

NSZZ „S” postuluje również wprowadzenie możliwości składania pozwów grupowych z zakresu prawa pracy oraz uzupełnienie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

Naszym zdaniem umożliwienie pracownikom dochodzenia swoich roszczeń w trybie pozwów zbiorowych pozwoliłoby uprościć i przyspieszyć procedury sądowe także w sprawach o wypłatę zaległego wynagrodzenia – mówi dr Anna Reda, ekspert „S” w zespole powołanym przez GIP.

Związek postuluje również przyznanie PIP uprawnienia do prowadzenia postępowania przygotowawczego (obecnie prowadzi je tylko policja i prokuratura) w przypadku przestępstw przeciwko prawom pracowników. Na ograniczenie zjawiska niewypłacania wynagrodzeń może również wpłynąć wprowadzenie nowych klauzul społecznych do ustawy o zamówieniach publicznych. – W ten sposób nieuczciwi pracodawcy zostaliby pozbawieni możliwości realizacji zamówień publicznych – dodaje Joanna Szymonek ekspert „S” ds. społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zdaniem „S” oprócz przedstawionych postulatów konieczne są również zmiany o charakterze porządkowym, usprawniającym czy też ożywiającym istniejące już rozwiązania prawne. Związkowcy zaliczają do nich np. wzmocnienie działań inspekcji pracy czy też pobudzenie sądów do orzekania także środków karnych wobec pracodawców niewypłacających pracownikom wynagrodzeń. W walce z nieuczciwymi pracodawcami skuteczna mogłaby się okazać lista firm niewypłacających wynagrodzeń pracownikom (lista pracodawców, w stosunku do których PIP wydała nakaz oraz fakt niepłacenia wynagrodzenia potwierdzony jest orzeczeniem sądu), prowadzona przez GIP.

Przesłane do GIP propozycje to efekt prac zespołu powołanego przy PIP, po spotkaniu szefów związków zawodowych z Tadeuszem Zającem, Głównym Inspektorem Pracy. Swoje propozycje do końca lutego mieli przedstawić wszyscy partnerzy społeczni. Następnie projekty aktów prawnych, które będą służyły zwalczaniu patologii, jaką jest niewypłacanie wynagrodzenia, zostaną zaprezentowane na forum Komisji Trójstronnej.

_____

Przedruk za NSZZ „Solidarność”. Tytuł pochodzi od „Nowego Obywatela”.

No właśnie, dlaczego?

No właśnie, dlaczego?

To ważne pytanie padło w kontekście możliwości przekazywania 1% podatku dochodowego na działalność wybranej organizacji pożytku publicznego. Teraz, w okresie rozliczania PIT-ów, jest wyjątkowo aktualne.

Post B. Dominiaka przeczytać można tutaj, natomiast w „Obywatelu” nr 47 znajdziecie obszerny tekst na temat finansowania organizacji pozarządowych i wiążących się z tym patologii.