O miastach – przytomnie

O miastach – przytomnie

Opowiada w niej m.in., jak po 1990 r. zlikwidowano w Polsce planowanie przestrzenne, a miasta oddano wyłącznym rządom „niewidzialnej ręki rynku”; wskazuje na zalety blokowisk „z wielkiej płyty” oraz podpowiada, jak na Zachodzie prowadzi się mądrą politykę miejską.

Rozmowę można w całości przeczytać tutaj.

_____

Koniecznie czytaj także tutaj.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Rodzi się!

Rodzi się!

Na jej łamach Aleksandra Bilewicz z Warszawskiej Kooperatywy Spożywczej przypomina o korzeniach tej formy samopomocy ekonomicznej oraz pisze o tym, jak dziś się ona odradza i ku jakim może prowadzić celom. Bardzo trzeźwo patrzy przy tym na ograniczenia dotychczas  istniejących kooperatyw, np. to, że mają one jak na razie w znacznej mierze środowiskowy charakter Ich członkami i członkiniami stają się głównie młodzi i wykształceni ludzie, najczęściej już wcześniej związani ze środowiskami lewicowymi czy alternatywnymi. Prawdziwym wyzwaniem jest otwarcie się na zupełnie inne grupy społeczne, przede wszystkim na osoby znajdujące w trudnej i niepewnej sytuacji finansowej czy mniej wykształcone i przekonanie ich, że dzięki współdziałaniu, przy stosowaniu kilku prostych zasad, można zdziałać o wiele więcej niż w pojedynkę – czytamy w tekście Bilewicz.

W całości przeczytać go można tutaj.

_____

Zobacz także tutaj.

Niedziela – czas odpoczynku

Niedziela – czas odpoczynku

Ruch jest pierwszym takim przedsięwzięciem w kraju. Jego twórcy mają jednak ambicje ogólnokrajowe. – Na razie koncentrujemy się na działalności w granicach diecezji legnickiej. Myślimy jednak o przekształceniu się w stowarzyszenie i rozszerzeniu naszej akcji – mówi ksiądz Bogusław Wolański, dyrektor wydziału duszpasterskiego w legnickiej kurii.

Jednym z postulatów sierpniowych był pięciodniowy tydzień pracy. Niestety dożyliśmy takich czasów, w których musimy walczyć o wolną niedzielę. W większości krajów „starej UE” w niedzielę zakłady pracy, w tym hipermarkety, są zamknięty na trzy spusty, a u nas straszy się pracowników, że stracą pracę, jeśli zamknie się je w niedzielę – mówi Bogdan Orłowski, przewodniczący miedziowej „Solidarności”.

Biskup pomocniczy Marek Mendyk zwraca uwagę, że Ruch ma charakter nie tylko religijny. – Wolna niedziela jest dniem odpoczynku dla ludzi pracy. Należy im się odpoczynek i spędzenie czasu wolnego z rodziną – twierdzi Mendyk.

Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli organizował się w Legnicy od jesieni ubiegłego roku. – Poparcia szukać będziemy nie tylko wśród parafian, ale również w środowiskach biznesu, przedsiębiorców i pracodawców – zapowiada ksiądz Bogusław Drożdż z Legnickiej Kurii Biskupiej.

Ruch związany z Wolnymi Niedzielami zapoczątkowali Austriacy i Niemcy. 3 marca po raz czwarty obchodzony był Międzynarodowy Dzień Wolnej Niedzieli.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Szkoła to nie przedsiębiorstwo

Szkoła to nie przedsiębiorstwo

Od marca ub.r. dyskusja na temat Karty Nauczyciela toczy się w zespole opiniodawczo-doradczym ds. statusu zawodowego nauczycieli, powołanym przez minister edukacji Katarzynę Hall. Celem tego zespołu (określonym w zarządzeniu MEN) ma być prowadzenie dialogu z partnerami, dla których istotny jest status zawodowy nauczyciela. Zadaniem zespołu jest przygotowanie, do końca czerwca 2011 r., propozycji założeń dokumentu określającego status zawodowy dydaktyków.

Jednak zdaniem ZNP dyskusja ta nie wynika z troski o właściwe usytuowanie prawne nauczyciela, jako zawodu zaufania społecznego. Jak mówił na konferencji prasowej szef związku Sławomir Broniarz, większość dotychczas zgłaszanych postulatów zmian w Karcie podyktowana jest chęcią oszczędności. – Szkoła to nie jest przedsiębiorstwo, nie można patrzeć na nią tylko przez pryzmat kosztów i zysku – podkreślał prezes.

W liście skierowanym przez ZNP do wszystkich klubów poselskich czytamy: Jesteśmy zgodni co do tego, że należy Kartę dostosowywać do zmieniających się warunków, jednak absolutnie nie można zrezygnować ze szczególnych, wynikających ze specyfiki zawodu nauczycielskiego, zawartych w niej regulacji. W dalszej części prezes Broniarz wymienił pięć grup zagadnień. Pierwsza z nich dotyczy zasad zatrudniania i zwalniania nauczycieli, w tym na podstawie mianowania; druga – maksymalnego wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach; trzecia – gwarantowanej minimalnej wysokości wynagrodzenia nauczycieli, składającego się z określanego corocznie przez ministra właściwego ds. oświaty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków, określanych na poziomie organów prowadzących; czwarta – awansu zawodowego nauczycieli, opartego o indywidualny rozwój i osiągnięcia, przyznawanego przez zewnętrzne, niezależne instytucje administracji szkolnej (nadzór pedagogiczny); piąta – przysługujących nauczycielom świadczeń pracowniczych, w tym zwłaszcza kwestia rodzaju i wysokości świadczeń socjalnych.