Inwestorze: na Parnasie róbta, co chceta

Inwestorze: na Parnasie róbta, co chceta

Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Krakowie przesłał pismo z odpowiedzią na protest przeciwko planom zabudowy infrastrukturą hotelową wzgórza Parnas w Pieskowej Skale.

Czytamy w nim m.in.: […] tutejszy Organ uprzejmie informuje, że nie ma podstaw prawnych, aby nakazać bądź zakazać Inwestorowi budowy jakiejkolwiek inwestycji jeżeli jest ona zgodna z przepisami prawa, a w szczególności zachodzą okoliczności spełnienia przez Inwestora warunków koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, które są szczegółowo opisane w ustawie Prawo budowlane. […] Decyzja o zamiarze budowy jest suwerenną decyzją Inwestora i nie podlega ograniczeniom przez organ wydający pozwolenie na budowę. Inwestor określa zakres wniosku o pozwolenie na budowę i na taki zakres może uzyskać decyzję pozwolenia na budowę pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w przepisach prawa. Dlatego też w przypadku braku akceptacji inwestycji, może Pan zwrócić się do Inwestora z prośbą o modyfikację jego zamiarów inwestycyjnych.

Po co parkom otulina? Tworzenie stref ochronnych wokół parków narodowych ma za zadanie przeciwdziałanie negatywnym wpływom czynników zewnętrznych na przyrodę parku. Wszelkie działania w otulinie podlegają ograniczeniom, a w szczególności zabronione jest prowadzenie inwestycji uciążliwych dla środowiska. Czy wybudowanie zespołu hotelowego przy granicy OPN będzie miało znaczący wpływ na przyrodę Parku? Oficjalnie nie dowiemy się tego, gdyż obiekt przewidziany jest na mniej niż 100 osób, a to nie obliguje inwestora do wykonania analizy oddziaływania inwestycji na środowisko.

Stanowisko Starostwa Powiatowego w Krakowie de facto daje zielone światło do zabudowy granic Ojcowskiego Parku Narodowego i jego całkowitej izolacji od otoczenia. W otulinie parku róbta, co chceta…

_____

Przedruk za Niezależnym Serwisem Internetowym „Ojcowski Park Narodowy”

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Jesteśmy zaszczyceni!

Jesteśmy zaszczyceni!

Z przyjemnością informujemy, że naszą Radę Honorową uświetniła kolejna osoba – historyk i animator spółdzielczości, dr Adam Piechowski.

Dr Piechowski już od czasów KOR angażuje się w liczne inicjatywy na rzecz sprawiedliwego systemu społeczno-gospodarczego. Od kilkunastu lat jest pracownikiem Krajowej Rady Spółdzielczej, gdzie odpowiada za kontakty międzynarodowe. To m.in. dzięki niemu nasze stowarzyszenie przy współpracy z KRS (oraz Instytutem Stefczyka) zainaugurowało unikalną serię wydawniczą „Klasycy myśli spółdzielczej”.

Oświata odwołuje minister Hall

Oświata odwołuje minister Hall

Ponad 120 tys. podpisów pod petycją o odwołanie minister edukacji Katarzyny Hall wpłynęło do tej pory do Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Podpisy wciąż napływają i będą zbierane jeszcze kilka dni. W przyszłym tygodniu oświatowa „S” przekaże podpisy Prezesowi Rady Ministrów. Pracownicy oświaty zrzeszeni w NSZZ „S” aktywnie włączą się w zapowiadane akcje protestacyjne całego Związku z zaznaczeniem swoich postulatów.

Obradujące w Warszawie Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej postanowiło również o kontynuowaniu akcji informacyjnej o zagrożeniach dla oświaty, zwłaszcza znajdujących się w nowej podstawie programowej (drastyczne ograniczenie godzin języka polskiego i historii w liceach) oraz najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Resort edukacji zakłada w nim m.in. możliwość całkowitego pozbywania się przez samorządy lokalne zadań edukacyjnych poprzez przekazywanie szkół i placówek oświatowych organizacjom pozarządowym i innym osobom prawnym i fizycznym, rewolucję w nadzorze pedagogicznym i systemie oceniania (likwidacja kuratoriów oświaty, centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych). Skutkiem zmian w ustawie o systemie oświaty z 2009 r. jest m.in. likwidacja w tym roku ok. 500 placówek oświatowych – alarmują związkowcy w specjalnym oświadczeniu.

Te negatywne następstwa powinny być istotnym argumentem przeciwko dalszemu psuciu systemu edukacji w Polsce i pozbywaniu się przez państwo odpowiedzialności za edukację. Najnowszy projekt kolejnej zmiany w ustawie o systemie oświaty wskazuje jednak, że resort edukacji nie dostrzega negatywnych konsekwencji własnych działań – podkreśla „S” oświatowa.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Eksperci o energetyce

Eksperci o energetyce

Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ogłosiło swoje stanowisko w sprawie konsolidacji i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego oraz budowy w Polsce elektrowni atomowej.

W dokumencie eksperci PLP m.in. popierają pomysł konsolidacji Polskiej Grupy Energetycznej i grupy ENERGA, negatywnie oceniając stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który się temu sprzeciwił. Pomiędzy przedsiębiorstwami państwowymi użyteczności publicznej nie ma miejsca na konkurencję, a ich konsolidacja prowadzi do minimalizacji kosztów i wzrostu jakości usług – czytamy.

Dalej w tekście czytamy m.in., że organizacja wypowiada się przeciwko planowanym dalszym prywatyzacjom poszczególnych obiektów energetycznych. Tym bardziej jesteśmy przeciwni sprzedaży całych okręgowych i wielkoobszarowych systemów elektroenergetycznych. Sprzeciwiamy się również prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o szczególnym znaczeniu strategicznym – oświadcza Lobby.

Działacze gospodarczy przytaczają także merytoryczne argumenty przeciwko budowie w Polsce elektrowni atomowej oraz za inwestycjami w rozwój nowoczesnej energetyki węglowej.

Z całością opracowania zapoznać się można tutaj.

_____

W „Obywatelu” nr 51 przeczytać można ciekawy tekst zatytułowany „Rozbiór czy rozwój polskiej energetyki?”.