Tyłem do najsłabszych

Tyłem do najsłabszych

Apel do Rządu RP o zwrócenie uwagi na osoby niepełnosprawne

Młodzi Socjaliści zdają sobie sprawę z tego, jak dużym zagrożeniem i nieszczęściem jest wykluczenie informacyjne, które jest częścią wykluczenia społecznego.

Dlatego nie zgadzamy się z polityką społeczną polskiego Rządu wobec osób niepełnosprawnych, która naraża tysiące osób niewidomych na brak godnego życia. Uważamy za karygodny brak działań władz względem osób z dysfunkcją wzroku. Zastój ten uderza bowiem w ludzi, którzy chcą być potrzebni, którzy mają predyspozycje do pracy, lecz tworzy im się bariery skazujących ich tym samym na wykluczenie ze społeczeństwa. Przykładem takiego zaniechania Rządu Donalda Tuska jest ograniczenie środków finansowych na program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Komputer dla Homera”. Inicjatywa ta w założeniu zakładała dofinansowanie na potrzebny sprzęt i oprogramowanie dla osób niewidzących i słabo widzących, który umożliwiał kontakt ze światem i dla większości po prostu normalne życie. Niestety, przedsięwzięcie to na rok 2011 ograniczyło się tylko do przyjmowania wniosków (co w praktyce oznacza jego zawieszenie).

Młodzi Socjaliści apelują również o ratyfikowanie przez Polskę Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Minęły już cztery lata od podpisania tego dokumentu przez nasz kraj. Pora więc na ratyfikację tej tak ważnej dla wielu osób konwencji. Kraje sąsiadujące z Polską, jak Niemcy, Słowacja, Ukraina i Litwa, ratyfikowały ją już ponad rok temu!

Zarówno prawo niedostosowane do wymogów współczesności, jak i jego nieprzestrzeganie tworzy w naszym kraju coraz większą przestrzeń wykluczenia. Nie zgadzamy się na lekceważenie przez polski Rząd zjawiska wykluczenia i wyrażamy nadzieję, że zmieni on swój stosunek wobec osób nim zagrożonych na bardziej prospołeczny. Młodzi Socjaliści apelują do Rządu RP o zaprzestanie kierowania się wyłącznie doraźnymi rachunkami budżetowymi i politycznymi w ocenie długotrwałych problemów społecznych oraz o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych.

_____

Przedruk za stroną Młodych Socjalistów

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Ruch się buduje, ruchu się nie wymyśla

Ruch się buduje, ruchu się nie wymyśla

Trwa dyskusja na temat metod przyjmowanych dotychczas przez Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie, którego ambicją jest odbudowa masowego ruchu studenckiego.

Najnowszym głosem w tej sprawie jest tekst Wojciecha Kobylińskiego i Macieja Łapskiego, aktywnie zaangażowanych w animowanie wspomnianej inicjatywy. Jest on repliką na „dobre rady”, jakie pod jej adresem sformułowali publicyści Krytyki Politycznej, zarzucając stowarzyszeniu m.in. szukanie uznania i rozpoznawalności w mediach zamiast budowy szerokiego oddolnego porozumienia (sic!).

_____

W „Nowym Obywatelu” nr 1/2011 przeczytać można kilka tekstów na temat zmian w edukacji wyższej oraz ruchu studenckiego na świecie.

Napiszmy, co o nim sądzimy

Napiszmy, co o nim sądzimy

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym, przygotowywanego przez Grupę prawną Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej.

Wejście w życie ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym ma ułatwić rozwój w Polsce przedsiębiorczości społecznej oraz skuteczne i efektywne wykorzystanie w tym celu środków publicznych, nie tylko w ramach środków europejskich, ale także środków pochodzących z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych.

Celem projektu jest zdefiniowanie przedsiębiorstwa społecznego jako podstawowej formy realizacji przedsiębiorczości społecznej a także określenie jego obowiązków, uprawnień oraz warunków tworzenia i działania. Projektodawcy starali się przy tym uwzględnić mechanizmy łączenia działalności gospodarczej i społecznie użytecznej, a także wymienione cechy przedsiębiorstwa społecznego.

Zanim jednak rozpoczną się działania zmierzające do uchwalenia ustawy, autorzy jej projektu chcieliby poznać opinie różnych zainteresowanych stron i przeprowadzić możliwie szerokie konsultacje społeczne. W pierwszej fazie konsultacji wszyscy zainteresowani – zarówno osoby, jak i instytucje – mają możliwość zapoznania się z projektem ustawy i skomentowania proponowanych rozwiązań prawnych poprzez wypełnienie przygotowanego w tym celu kwestionariusza. Składa się on z kilkunastu pytań odnoszących się do poszczególnych rozwiązań prawnych. Przy każdym pytaniu można rozszerzyć swoją odpowiedź o dodatkowy komentarz.

Ta forma konsultacji trwać będzie cztery tygodnie – do 23 kwietnia 2011 r.

Następnie zespół pracujący nad projektem zapozna się z wszystkimi zebranymi wypowiedziami i będzie je brał pod uwagę przy wprowadzaniu poprawek do projektu. Przygotuje także materiał podsumowujący konsultacje, w którym odpowie na zgłoszone uwagi. Zostanie on rozesłany do wszystkich uczestników konsultacji, którzy wyrażą taką chęć wpisując swój adres mailowy w odpowiednim polu w końcowej części kwestionariusza. Ponadto dokument ten zostanie umieszczony na portalu ekonomiaspoleczna.pl.

Aby przystąpić do wypełnienia ankiety, wystarczy przejść na tę stronę i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Przed wyrażeniem opinii zachęcamy także do zapoznania się z materiałami, które powstały przy okazji prac nad projektem ustawy – uzasadnieniem projektu ustawy, a także ekspertyzami i komentarzami. Znajdują się one na stronach portalu ekonomiaspoleczna.pl.

Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach i wyrażenia swojej opinii. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się przygotować dobry projekt ustawy.

Grupa prawna Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej

_____

Przedruk za portalem ekonomiaspoleczna.pl. Tytuł pochodzi od „Nowego Obywatela”.

Lokatorzy zabierają głos

Lokatorzy zabierają głos

Komitet Obrony Lokatorów ogłosił swoje stanowisko w sprawie planowanych zmian w przepisach regulujących politykę mieszkaniową samorządów.

Po raz kolejny, rząd zamierza uderzyć w mieszkańców zasobów komunalnych. Proponowane przez rząd zmiany prawne nie tylko nie rozwiążą problemów mieszkaniowych trapiących lokatorów, ale przyczynią się do znacznego pogorszenia i tak już tragicznego położenia ludzi ubogich – przekonuje organizacja, której zdaniem rząd buduje Polskę dla wybranych, a nie dla wszystkich.

Stanowisko Komitetu przeczytać można tutaj.