Gramy fair!

NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�? apeluje do Polskiego Komitetu Olimpijskiego o wA�A�czenie siA� do Kampanii Fair Play przed Igrzyskami w Londynie i Rio de Janeiro.

Kampania organizowana jest przez MiA�dzynarodowA� KonfederacjA� ZwiA�zkA?w Zawodowych, zwiA�zkowe miA�dzynarodowe organizacje branA?owe oraz organizacje pozarzA�dowe. Jej celem jest zwrA?cenie uwagi na problem A�amania praw czA�owieka i pracowniczych podczas budowy obiektA?w sportowych czy produkcji artykuA�A?w sportowych. a�� Do najczA�stszych naduA?yA� w procesie przygotowaA� do duA?ych imprez sportowych naleA?y praca dzieci, praca przymusowa, zaniA?one wynagrodzenia, niebezpieczne i zagraA?ajA�ce zdrowiu warunki pracy. Spotykamy siA� teA? z dyskryminacjA� i przeA�ladowaniami dziaA�aczy zwiA�zkowych oraz nadmiernym korzystaniem z podwykonawcA?w, co moA?e prowadziA� do naruszania warunkA?w zatrudnienia a�� wyjaA�nia Joanna Szymonek, specjalista NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�? z zakresu spoA�ecznej odpowiedzialnoA�ci biznesu.

a�zSolidarnoA�A�a�? po raz kolejny zaangaA?owaA�a siA� w kampaniA�. List w tej sprawie szef zwiA�zku Piotr Duda wystosowaA� do Andrzeja KraA�nickiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. WyjaA�niA� w nim cele akcji i wezwaA� do podjA�cia konkretnych krokA?w w kierunku poszanowania podstawowych praw wszystkich pracownikA?w biorA�cych udziaA� w przygotowaniach do Igrzysk. Karta Olimpijska zawiera sformuA�owanie a�zprzestrzegania uniwersalnych zasad etycznycha�? i wierzymy, A?e to dotyczy takA?e poszanowania podstawowych praw pracownikA?w, ktA?rzy sprawiajA�, A?e Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie sA� tym, czym sA�: masowym i popularnym A�wiA�tem sportu, jednoczA�cym narody i promujA�cym doskonaA�oA�A� a�� napisaA� Piotr Duda w liA�cie.

W tych dniach pisma o podobnej treA�ci zwiA�zki zawodowe na caA�ym A�wiecie wysyA�ajA� do swoich narodowych komitetA?w olimpijskich. Ich kopie trafiajA� teA? do MKZZ, ktA?ra zbiorczo kieruje je do MiA�dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. a�� Liczymy na odzew ze strony ruchu olimpijskiego. Pierwszym krokiem moA?e byA� zobowiA�zanie do przestrzegania fundamentalnych praw pracowniczych zwiA�zanych z przygotowaniem Igrzysk oraz zobowiA�zanie do wspA?A�pracy ze zwiA�zkami zawodowymi a�� mA?wi Joanna Szymonek.

_____

Przedruk za stronA� NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>