Bez własnej ustawy

Bez własnej ustawy

Analiza projektu ustawy o spółdzielniach uczniowskich skłoniła sejmowych ekspertów do rekomendacji, aby zaniechać dalszych prac legislacyjnych.

Projekt posłów SLD zmierzał do tego, aby spółdzielnie uczniowskie zyskały ułomną osobowość prawną i w ten sposób stały się odrębnymi podmiotami, mającymi również względnie dużą autonomię w relacjach ze szkołą. Wedle zamysłu projektodawców spółdzielnie uczniowskie mogłyby też m.in. prowadzić działalność gospodarczą (i pośrednio przez fakt zyskania ułomnej osobowości prawnej, stawałyby się przedsiębiorcami), wydawać oświadczenia woli (także dotyczące spraw majątkowych) oraz prowadzić szkolne kasy oszczędności. Byłyby to więc organizacje o relatywnie dużych możliwościach działania – dowiadujemy się ze strony Instytutu Spraw Publicznych. Projekt wzbudził jednak wątpliwości ekspertów, o czym więcej przeczytać można tutaj.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Apel OPZZ „O godne obchody Święta Pracy”

Apel OPZZ „O godne obchody Święta Pracy”

Szanowne Koleżanki i Koledzy związkowcy!
Ludzie pracy!

W tym roku na ziemiach polskich będziemy już po raz 121 obchodzić Święto Pracy. Święto, które historycznie łączy w sobie walkę o sprawiedliwość i niepodległość naszego kraju.

Od 1890 r. w dniu 1 Maja, Międzynarodowym Dniu Solidarności Ludzi Pracy, na ulice polskich miast wychodzili pracownicy, związkowcy, działacze partii lewicowych, aby pokazać swoje przywiązanie do idei równości i sprawiedliwości społecznej, aby pokazać swoje przywiązanie do przestrzegania prawa pracy, do walki z rozwarstwieniem społecznym, dyskryminowaniem pracowników i bezrobociem.

Dzisiaj te wartości, w imię których od lat manifestują pracownicy i związkowcy, są nadal ważne, nadal musimy pokazywać, że świat pracy będzie bronił prawa do godnego życia.

We współczesnej Polsce jest ogromne rozwarstwienie poziomu życia, które skutkuje wykluczeniem społecznym wielkich grup społecznych i całych regionów.

Jednocześnie istnieją bieguny bogactwa, wydzielone osiedla otoczone ochroniarzami, gdzie elita społeczna separuje się od normalnych obywateli.

Polska, choć formalnie od 1 maja 2004 r. jest krajem Unii Europejskiej, radykalnie odbiega od standardów unijnych.

W Polsce mamy najwięcej w Unii pracowników zatrudnionych na różnego typu umowach cywilno-prawnych i okresowych, w wyniku czego mamy drugą kategorię obywateli, których prawa ekonomiczne są ograniczone.

W Polsce mamy największy w Europie wskaźnik niedożywionych dzieci i ludzi żyjących na skraju nędzy.

O tym wszystkim musimy 1 Maja przypomnieć.

Dlatego też Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje o godne uczczenie w 2011 roku Święta Pracy, o przypomnienie nierozwiązanych przez kolejne rządy problemów polskich pracowników!

Niech się święci 1 Maja 2011!

Rada
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych

Walczmy o młodych ludzi pracy!

Walczmy o młodych ludzi pracy!

Stowarzyszenie Młodzi Socjaliści wystosowało list otwarty do przewodniczącego NSZZ „Solidarność”.

Poniżej publikujemy jego treść.

* * *

Walczmy o „stracone pokolenie”, solidarnie

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” planuje na 25 maja demonstracje wzywające rząd do ochrony najuboższych i walki z rosnącą biedą Zapowiadając akcje strajkowe, przewodniczący związku, Piotr Duda, zwracał uwagę na rosnące ceny oraz związaną z nimi coraz gorszą sytuację wielu z nas, a szczególnie grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.

Zgadzamy się, że Polska nie jest „zieloną wyspą na morzu kryzysu”, tylko krajem, w którym dotychczasowe, rosnące rozwarstwienie społeczne – jedne z największych wśród państw członkowskich UE – spotyka się z pogłębiającym je wysokim bezrobociem i niekiedy dramatycznym wzrostem kosztów życia. Naszym zdaniem, do tego katalogu problemów należy włączyć jeszcze jeden.

Tym problemem jest sytuacja młodych ludzi, głównie studentów i absolwentów uczelni wyższych, dla których w obecnym systemie nie ma miejsca. Widzimy, jak nasi koledzy i koleżanki wędrują z jednej nisko płatnej, wykonywanej na umowie-zleceniu albo umowie o dzieło pracy, do drugiej, takiej samej albo gorszej. Widzimy oferty staży, które mając nam dać „doświadczenie”, sprowadzają się do świadczenia pracodawcom półdarmowej pracy. Jednocześnie, słyszymy z ust „niezależnych ekspertów” mantry o konieczności „obniżenia wymagań” i „ciągłego zdobywania nowych kwalifikacji”. Widzimy również kolejne doniesienia o milionowych pensjach prezesów i członków rad nadzorczych banków i przedsiębiorstw, w call-centers których pracujemy zatrudniani przez zewnętrzne firmy.

Kraje Europy, w tym Polska, mogą stać przed zjawiskiem „straconego pokolenia”. Apelujemy, by polski ruch związkowy, wzorem swoich zachodnich kolegów, w swych działaniach uwzględniał także sytuację, potrzeby i problemy młodych ludzi, dopiero wchodzących na rynek pracy. W przeciwnym przypadku „stracone pokolenie” zostanie stracone również dla ruchu związkowego, który ostatecznie znajdzie się, bez reprodukcji swoich kadr, w jeszcze większym niż dotychczas kryzysie. Bądźmy solidarni w walce z zagrożeniem, które dotyka ludzi młodych – ludzi pracy.

Młodzi Socjaliści

Więcej niż przedsiębiorstwo

Więcej niż przedsiębiorstwo

W 5. rocznicę uchwalenia ustawy o spółdzielniach socjalnych jej „ojciec” podzielił się swoimi refleksjami na temat tzw. przedsiębiorczości społecznej.

Spółdzielnia socjalna to coś więcej niż przedsiębiorstwo. Ludzie, którzy zakładają spółdzielnię tworzą przede wszystkim nowe więzi społeczne i etos nowego obywatela – przekonuje w swoim tekście Cezary Miżejewski, lewicowy działacz państwowy, związkowy i polityczny.

Artykuł przeczytać można tutaj, natomiast nasz wywiad z p. Cezarym – tutaj. Polecamy gorąco!