W trosce o miasta, w trosce o Łódź

W trosce o miasta, w trosce o Łódź

W dniach 18-19 czerwca obradował w Poznaniu pierwszy Ogólnopolski Kongres Ruchów Miejskich. Jego uczestnicy, zaniepokojeni trudną sytuacją polskich miast, w tym Łodzi, wystosowali m.in. w jej sprawie list do polityków. Opracowali także dziewięć „tez o mieście”. Oba dokumenty przytaczamy poniżej.

W KRM brała udział Magdalena Włodarczyk, reprezentująca Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, wydawcę „Nowego Obywatela”.

„Tezy o mieście”

My, uczestnicy i uczestniczki Kongresu Ruchów Miejskich apelujemy do opinii publicznej, do świata polityki i mediów, o zwrócenie uwagi na sytuację i problemy polskich miast. To one są motorem nowoczesnego rozwoju, to w nich jest skupiony główny potencjał cywilizacyjny i kulturalny. Miasta potrzebują mądrej, dalekowzrocznej polityki miejskiej i dobrego prawa, wspierającego ich zrównoważony i sprawiedliwy rozwój, demokrację miejską i społeczeństwo obywatelskie.

Niezbędne jest rozpoczęcie debaty publicznej nad następującymi tezami:

1. Mieszkańcy mają niezbywalne prawo do miasta.
2. Budżet partycypacyjny to tworzenie przez mieszkańców całego budżetu miasta. To nie tylko procedury, ale szeroki ruch społeczny.
3. Zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałanie
ubóstwu i wykluczeniu jest obowiązkiem wspólnoty miejskiej.
4. Rewitalizacja historycznych obszarów podtrzymuje tożsamość miast i jest warunkiem ich rozwoju. Nie może ograniczać się do remontów, musi być zintegrowanym działaniem wypracowanym wraz z mieszkańcami.
5. Dość chaosu! Kultura przestrzeni zagwarantowana  ładem prawnym pozwoli na podniesienie jakości życia w mieście.
6. Demokracja to nie tylko wybory. Mieszkańcy mają prawo do realnego, opartego na wzajemnym szacunku, udziału w podejmowaniu decyzji o mieście.
7. Miasta i obszary metropolitalne powinny być zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania procesom
suburbanizacji.
8. Lokalizowanie instytucji krajowych w różnych miastach sprzyja
rozwojowi całego kraju.
9. Polskie miasta i obszary metropolitalne potrzebują wsparcia w
integracji systemów transportu: kolejowego, drogowego, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego dla osiągnięcia celów „Białej Księgi o transporcie” i „Karty Lipskiej”.

_

„Solidarność miast”

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Posłowie i Radni,

Szanowni Państwo,

w dniach 18-19 czerwca 2011 roku obradował w Poznaniu pierwszy w historii Ogólnopolski Kongres Ruchów Miejskich. Ponad sto osób z czterdziestu ośmiu miejskich organizacji obywatelskich z całego kraju dyskutowało o problemach polskich miast i strategiach ich rozwiązania.

Jedną z istotnych inicjatyw Kongresu jest inicjatywa solidarności miast. Ciesząc się ogromnym potencjałem rozwojowym polskich miast, jednocześnie jesteśmy zaniepokojeni podsycaniem niekonstruktywnej konkurencji między miastami oraz pomijaniem w narodowych strategiach rozwoju miast, które ze względu na skalę występujących w nich problemów szczególnie wymagają wsparcia, również na poziomie państwowym. Jednym z takich miast jest Łódź, miasto o zupełnie wyjątkowym dla Polski dziedzictwie: architektonicznym, urbanistycznym oraz historyczno-społecznym. Niestety, dziedzictwo to ulega materialnemu rozpadowi a miasto gwałtownie się kurczy. Dlatego, niezależnie od partykularnych interesów naszych własnych miast, o które walczymy na co dzień, zwracamy się do Państwa z poniższym apelem, podpisanym uczestniczących w Kongresie aktywistów i aktywistki z kilkunastu Polskich miast:

My, uczestnicy i uczestniczki Kongresu Ruchów Miejskich w Poznaniu, mieszkańcy i mieszkanki polskich miast deklarujemy międzymiejską solidarność. Nie zgadzamy się na podsycanie konkurencji między miastami. Mamy wspólne problemy i jesteśmy gotowi wypracowywać wspólne rozwiązania.

Zjawiskiem, które szczególnie nas niepokoi jest systematyczne pomijanie w strategiach na poziomie kraju jednego z największych polskich miast – Łodzi. Tak jak „Karta Lipska” czyni rewitalizację jednym z dwóch podstawowych postulatów, tak polityka miejska w Polsce powinna uwzględnić rewitalizację obszarów problemowych jako jedno z podstawowych zadań.

Zmiana stosunku do problemów Łodzi może być punktem zwrotnym w myśleniu o polityce miejskiej w ogóle. W Łodzi ogniskują się negatywne konsekwencje zaniedbań epoki polskiej transformacji: bezrobocie, rozpad tkanki miejskiej, enklawy ubóstwa, brak współpracy administracji miejskiej ze wspólnotami lokalnymi. Doceniając ogromny pozytywny potencjał rozwojowy polskich miast, jednocześnie domagamy się uwzględnienia w strategiach rozwoju kraju miast i obszarów wykluczonych. Chcemy polityki solidarności społecznej – wewnątrz i między miastami.

Z poważaniem,

Uczestnicy i uczestniczki Kongresu Ruchów Miejskich

___

W bieżącym numerze „Nowego Obywatela” (nr 2/2011) opublikowaliśmy artykuł Marcina Mutha poświęcony działalności Stowarzyszenia My-Poznaniacy (współorganizatora Kongresu), „My-Pyrrusowie, czyli fiasko demokracji lokalnej”.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Nasz konkurs: „wSpółdzielFoto”!

Nasz konkurs: „wSpółdzielFoto”!

Ogłaszamy letni konkurs fotograficzny o tematyce spółdzielczej, „wSpółdzielFoto”. To wspólna inicjatywa „Nowego Obywatela” i naszego wydawcy, Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”.

Tematyka: nietypowa, ciekawa, zabawna, zaskakująca zarówno graficznie jak słownie fotografia. Na zdjęciu może znaleźć się etykieta, opakowanie, wyrób, tablica stworzona przez spółdzielnię, zarówno aktywną, jak i  już nie działającą lub dopiero powstającą.

Regulamin konkursu:

– jedna osoba może przysłać maksymalnie trzy zdjęcia – odrębne „eksponaty”;

– zdjęcia prosimy przysyłać w  formacie jpg, podpisane imieniem i nazwiskiem;

– fotograf musi zapewnić nas, że  jest to jego własne zdjęcie, stąd prosimy o ustawienie w swoich aparatach/telefonach aktualnej daty. Chcemy uniknąć plagiatów, kopiowania z internetu gotowych grafik (będziemy to skrupulatnie sprawdzać, aby zasłużenie przyznać nagrody);

– Najciekawsze wydrukowane zdjęcia zaprezentujemy podczas urodzin łódzkiej Kooperatywy Spożywczej, 13 lipca br. (wkrótce więcej informacji na ten temat), publikacja na wolnych licencjach, ale z umieszczeniem imienia i nazwiska autora na zdjęciu;

na zdjęcia oczekujemy do 10 lipca. Prosimy o wysyłanie swoich zdjęć na adres mailowy: promocja@nowyobywatel.pl, z podaniem swoich danych (imienia, nazwiska, maila, krótkiej historii odnalezienia sfotografowanego przedmiotu, miejsca w którym się znajduje, ewentualnej opowieści, ciekawostki z nim związanej);

– istnieje możliwość dostarczenia zdjęć do nas na płycie CD, DVD, osobiście, po wcześniejszym mailowym/telefonicznym uprzedzeniu.

Jury w składzie www.kooperatywa.org oraz członkowie naszego Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” po wyczerpującej naradzie, która nastąpi 11 lipca br., wybierze trzy najciekawsze zdjęcia.

Nadesłane przez Państwa prace wraz z nazwiskami autorów opublikujemy do końca lipca na stronie www.nowyobywatel.pl i na naszym profilu facebookowym.

Nagrody:

I miejsce (zależnie od płci zwycięzcy) – unikatowe obywatelskie kolczyki bądź T-shirt (L);

II miejsce: (zależnie od płci zwycięzcy) – także unikatowe obywatelskie kolczyki bądź T-shirt (L);

III miejsce: zbiór wszystkich tekstów Edwarda Abramowskiego poświęconych kooperatyzmowi, współpracy obywatelskiej, stowarzyszeniom – „Braterstwo, solidarność, współdziałanie”.

Autorów zwycięskich zdjęć uprzedzimy mailowo, nagrody wyślemy pocztą.

Zapraszamy do konkursu!

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, „Nowy Obywatel”.

Idzie ku lepszemu?

Idzie ku lepszemu?

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy być może zmienią się zasady kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w firmach. Sejm przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o PIP.

Jak informuje „Gazeta Prawna”, nowelizacja ma uprościć procedurę kontrolną. Jej tekst trafi teraz do podpisu prezydenta. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jedna z poprawek przyjęta przez posłów doprecyzowuje, że w protokole pokontrolnym powinna znaleźć się jedynie treść ustnej, a nie pisemnej decyzji inspektora wobec pracodawcy. W tej sytuacji w drobnych sprawach, niewymagających pisemnego wystąpienia do firmy, inspektor pracy będzie mógł wydać ustne polecenie usunięcia uchybień.

Chodzi w tym przypadku o nieprawidłowości, które można usunąć podczas trwania kontroli lub niezwłocznie po jej zakończeniu – wyjaśnia Janusz Krasoń, poseł sprawozdawca nowelizacji, z zawodu inspektor pracy.

Nowe przepisy umożliwią również inspektorom skuteczniejszą walkę z pracodawcami, którzy ich unikają lub uporczywie łamią prawa pracownicze. Dzięki planowanym zmianom inspektorzy będą wiedzieć, jakie argumenty mogą podjąć w zażaleniu na decyzję prokuratora.

„Gazeta Prawna” podaje: „w ubiegłym roku tylko w 151 przypadkach postępowania wszczęte na skutek zawiadomień inspektorów pracy zakończyły się skierowaniem przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu. Na wokandę trafiło więc zaledwie 12 proc. wszystkich zgłoszonych przez PIP spraw”.

___

Zapraszamy do lektury komentarza na pokrewny temat, autorstwa Fiatowca: „Fiat Auto Wyzysk”.

List do Premiera

List do Premiera

List otwarty Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych do premiera Donalda Tuska.

Szanowny Panie Premierze,

z niepokojem przyjmujemy nasilającą się antyzwiązkową retorykę w Pańskich wystąpieniach publicznych. Dezawuuje Pan związki zawodowe i ich rolę jako ważnych partnerów dialogu społecznego, między innymi porównując organizacje związkowe do chuliganów. Ostatnio z hasła „związkowcom nie będziemy się kłaniać” uczynił Pan podstawową deklarację wyborczą, co oznacza, że ma Pan zamiar zakwestionować system demokratyczny w Polsce.

Szanowny Panie Premierze,

Z doświadczenia wiemy, że rząd Platformy Obywatelskiej nie traktuje związków zawodowych w sposób partnerski. Przypominamy m.in.:

  • łamanie umów i paktów, a nawet własnych obietnic wobec pracowników i  związkowców: nie dotrzymał Pan obietnicy złożonej stronie społecznej w trakcie negocjacji „pakietu antykryzysowego”, że  do końca 2009 roku Pański rząd przygotuje ścieżkę dojścia do  osiągnięcia płacy minimalnej na poziomie 50% średniego wynagrodzenia,
  • bezwzględne działania rządu w sprawie emerytur, pozbawiające praw nabytych tysiące pracowników pracujących w szczególnych warunkach i w  szczególnym charakterze,
  • przyspieszanie przez Pana rząd prac nad budżetem państwa na 2012 rok, w sposób uniemożliwiający związkom zawodowym zaopiniowanie wskaźników makroekonomicznych, co narusza ustawowe prawa związków zawodowych do konsultacji,
  • dokonywanie falandyzacji ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, mającej na celu wyrugowanie przedstawicieli pracowników z zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, a docelowo ustawowego usunięcia pracowników z  tych gremiów,
  • zamrożenie płac w sferze budżetowej,
  • zamrożenie progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej.

Szanowny Panie Premierze

Do debaty społeczno-politycznej w Polsce wprowadza Pan niepotrzebną retorykę wojenną. Jesteśmy pełni obaw o przyszłość polskiego systemu demokratycznego. Pańską deklarację możemy traktować jako groźbę wobec ruchu związkowego i dialogu społecznego w Polsce.

Przypominamy Panu, że:

  • związki zawodowe są konstytucyjnym elementem ładu demokratycznego w  Polsce, Europie i cywilizowanym świecie,
  • prowadzenie dialogu społecznego na poziomie ogólnokrajowym, jak i wojewódzkim jest ustawowym obowiązkiem rządu,
  • Polskę obowiązują traktaty i dyrektywy Unii Europejskiej, która sytuuje związki zawodowe jako element systemu demokratycznego,
  • zobowiązania rządu wobec pracowników i ich organizacji – związków zawodowych są  uregulowane w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, które Polska ratyfikowała.

Szanowny Panie Premierze,

Zadajemy Panu publicznie pytanie: Czy rząd Platformy Obywatelskiej ma zamiar omijać obowiązujący ład demokratyczny, prawa obywatelskie i pracownicze oraz ratyfikowane przez Polskę ustawodawstwo międzynarodowe?

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

List przedrukowujemy za stroną OPZZ.