Żądanie referendum

Żądanie referendum

Młodzi Socjaliści występują przeciw komercjalizacji i prywatyzacji służby zdrowia oraz popierają pomysł PiS-u, aby zrobić referendum w tej sprawie.

Młodzi Socjaliści wyrażają swoje poparcie dla inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej zorganizowania przy okazji tegorocznych wyborów parlamentarnych referendum ogólnokrajowego dotyczącego komercjalizacji i prywatyzacji służby zdrowia oraz prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z sektorów kluczowych dla gospodarki narodowej.

Mimo różnic ideologicznych i programowych uważamy, że w tak ważnej dla przyszłości milionów Polek i Polaków sprawie należy działać ponad wszelkimi podziałami.

Służba zdrowia to sektor, który z zasady powinien służyć ratowaniu życia i zdrowia ludzi bez względu na ich status majątkowy. Komercjalizacja i w efekcie prywatyzacja nie są realnym narzędziem naprawy systemu zdrowotnego. W ich rezultacie szpitale i inne placówki medyczne utracą swą służebną rolę wobec społeczeństwa i staną się jedynie kolejnymi przedsiębiorstwami służącymi do zdobywania i pomnażania prywatnego kapitału. Doprowadzi to do segregacji pacjentów na bogatych i biednych. Jedynym skutecznym sposobem na naprawę sytuacji w lecznictwie jest zwiększenie nakładów budżetowych na ten cel.

Jako zwolennicy gospodarki opartej na dominacji społecznych środków produkcji, która najsprawiedliwiej rozdziela ciężary i owoce pracy sprzeciwiamy się także prywatyzacji kluczowych dla polskiej gospodarki przedsiębiorstw państwowych.

Historia polskiej prywatyzacji pokazuje, że stała się ona źródłem masowego bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego, a także likwidacji wielu strategicznych i dochodowych dla budżetu branż. Prywatyzacja i reprywatyzacja prowadzona była od początku lat 90 ubiegłego stulecia przez wszystkie rządy, ale to właśnie za rządów Platformy Obywatelskiej obserwujemy jej apogeum. Nie ma to nic wspólnego z racjonalną polityką gospodarczą, a jest jedynie wyrazem neoliberalnego doktrynerstwa rządzących elit.

Popieramy obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w tej strategicznej dla rozwoju polskiego społeczeństwa sprawie. Apelujemy do wszystkich Polaków i Polek o udział w głosowaniu i sprzeciw wobec antyspołecznej polityki prywatyzacyjnej rządu.

Jednocześnie zapewniamy o aktywnym udziale działaczy i działaczek MS w zbieraniu podpisów pod wnioskiem i następnie w kampanii przedreferendalnej.

Informacja za: http://www.mlodzisocjalisci.pl

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Nasz konkurs: „wSpółdzielFoto”!

Nasz konkurs: „wSpółdzielFoto”!

Ogłaszamy letni konkurs fotograficzny o tematyce spółdzielczej, „wSpółdzielFoto”. To wspólna inicjatywa „Nowego Obywatela” i naszego wydawcy, Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”.

Tematyka: nietypowa, ciekawa, zabawna, zaskakująca zarówno graficznie jak słownie fotografia. Na zdjęciu może znaleźć się etykieta, opakowanie, wyrób, tablica stworzona przez spółdzielnię, zarówno aktywną, jak i  już nie działającą lub dopiero powstającą.

Regulamin konkursu:

– jedna osoba może przysłać maksymalnie trzy zdjęcia – odrębne „eksponaty”;

– zdjęcia prosimy przysyłać w  formacie jpg, podpisane imieniem i nazwiskiem;

– fotograf musi zapewnić nas, że  jest to jego własne zdjęcie, stąd prosimy o ustawienie w swoich aparatach/telefonach aktualnej daty. Chcemy uniknąć plagiatów, kopiowania z internetu gotowych grafik (będziemy to skrupulatnie sprawdzać, aby zasłużenie przyznać nagrody);

– Najciekawsze wydrukowane zdjęcia zaprezentujemy podczas urodzin łódzkiej Kooperatywy Spożywczej, 13 lipca br. (wkrótce więcej informacji na ten temat), publikacja na wolnych licencjach, ale z umieszczeniem imienia i nazwiska autora na zdjęciu;

na zdjęcia oczekujemy do 10 lipca. Prosimy o wysyłanie swoich zdjęć na adres mailowy: promocja@nowyobywatel.pl, z podaniem swoich danych (imienia, nazwiska, maila, krótkiej historii odnalezienia sfotografowanego przedmiotu, miejsca w którym się znajduje, ewentualnej opowieści, ciekawostki z nim związanej);

– istnieje możliwość dostarczenia zdjęć do nas na płycie CD, DVD, osobiście, po wcześniejszym mailowym/telefonicznym uprzedzeniu.

Jury w składzie www.kooperatywa.org oraz członkowie naszego Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” po wyczerpującej naradzie, która nastąpi 11 lipca br., wybierze trzy najciekawsze zdjęcia.

Nadesłane przez Państwa prace wraz z nazwiskami autorów opublikujemy do końca lipca na stronie www.nowyobywatel.pl i na naszym profilu facebookowym.

Nagrody:

I miejsce (zależnie od płci zwycięzcy) – unikatowe obywatelskie kolczyki bądź T-shirt (L);

II miejsce: (zależnie od płci zwycięzcy) – także unikatowe obywatelskie kolczyki bądź T-shirt (L);

III miejsce: zbiór wszystkich tekstów Edwarda Abramowskiego poświęconych kooperatyzmowi, współpracy obywatelskiej, stowarzyszeniom – „Braterstwo, solidarność, współdziałanie”.

Autorów zwycięskich zdjęć uprzedzimy mailowo, nagrody wyślemy pocztą.

Zapraszamy do konkursu!

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, „Nowy Obywatel”.

Idzie ku lepszemu?

Idzie ku lepszemu?

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy być może zmienią się zasady kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w firmach. Sejm przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o PIP.

Jak informuje „Gazeta Prawna”, nowelizacja ma uprościć procedurę kontrolną. Jej tekst trafi teraz do podpisu prezydenta. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jedna z poprawek przyjęta przez posłów doprecyzowuje, że w protokole pokontrolnym powinna znaleźć się jedynie treść ustnej, a nie pisemnej decyzji inspektora wobec pracodawcy. W tej sytuacji w drobnych sprawach, niewymagających pisemnego wystąpienia do firmy, inspektor pracy będzie mógł wydać ustne polecenie usunięcia uchybień.

Chodzi w tym przypadku o nieprawidłowości, które można usunąć podczas trwania kontroli lub niezwłocznie po jej zakończeniu – wyjaśnia Janusz Krasoń, poseł sprawozdawca nowelizacji, z zawodu inspektor pracy.

Nowe przepisy umożliwią również inspektorom skuteczniejszą walkę z pracodawcami, którzy ich unikają lub uporczywie łamią prawa pracownicze. Dzięki planowanym zmianom inspektorzy będą wiedzieć, jakie argumenty mogą podjąć w zażaleniu na decyzję prokuratora.

„Gazeta Prawna” podaje: „w ubiegłym roku tylko w 151 przypadkach postępowania wszczęte na skutek zawiadomień inspektorów pracy zakończyły się skierowaniem przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu. Na wokandę trafiło więc zaledwie 12 proc. wszystkich zgłoszonych przez PIP spraw”.

___

Zapraszamy do lektury komentarza na pokrewny temat, autorstwa Fiatowca: „Fiat Auto Wyzysk”.

List do Premiera

List do Premiera

List otwarty Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych do premiera Donalda Tuska.

Szanowny Panie Premierze,

z niepokojem przyjmujemy nasilającą się antyzwiązkową retorykę w Pańskich wystąpieniach publicznych. Dezawuuje Pan związki zawodowe i ich rolę jako ważnych partnerów dialogu społecznego, między innymi porównując organizacje związkowe do chuliganów. Ostatnio z hasła „związkowcom nie będziemy się kłaniać” uczynił Pan podstawową deklarację wyborczą, co oznacza, że ma Pan zamiar zakwestionować system demokratyczny w Polsce.

Szanowny Panie Premierze,

Z doświadczenia wiemy, że rząd Platformy Obywatelskiej nie traktuje związków zawodowych w sposób partnerski. Przypominamy m.in.:

  • łamanie umów i paktów, a nawet własnych obietnic wobec pracowników i  związkowców: nie dotrzymał Pan obietnicy złożonej stronie społecznej w trakcie negocjacji „pakietu antykryzysowego”, że  do końca 2009 roku Pański rząd przygotuje ścieżkę dojścia do  osiągnięcia płacy minimalnej na poziomie 50% średniego wynagrodzenia,
  • bezwzględne działania rządu w sprawie emerytur, pozbawiające praw nabytych tysiące pracowników pracujących w szczególnych warunkach i w  szczególnym charakterze,
  • przyspieszanie przez Pana rząd prac nad budżetem państwa na 2012 rok, w sposób uniemożliwiający związkom zawodowym zaopiniowanie wskaźników makroekonomicznych, co narusza ustawowe prawa związków zawodowych do konsultacji,
  • dokonywanie falandyzacji ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, mającej na celu wyrugowanie przedstawicieli pracowników z zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, a docelowo ustawowego usunięcia pracowników z  tych gremiów,
  • zamrożenie płac w sferze budżetowej,
  • zamrożenie progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej.

Szanowny Panie Premierze

Do debaty społeczno-politycznej w Polsce wprowadza Pan niepotrzebną retorykę wojenną. Jesteśmy pełni obaw o przyszłość polskiego systemu demokratycznego. Pańską deklarację możemy traktować jako groźbę wobec ruchu związkowego i dialogu społecznego w Polsce.

Przypominamy Panu, że:

  • związki zawodowe są konstytucyjnym elementem ładu demokratycznego w  Polsce, Europie i cywilizowanym świecie,
  • prowadzenie dialogu społecznego na poziomie ogólnokrajowym, jak i wojewódzkim jest ustawowym obowiązkiem rządu,
  • Polskę obowiązują traktaty i dyrektywy Unii Europejskiej, która sytuuje związki zawodowe jako element systemu demokratycznego,
  • zobowiązania rządu wobec pracowników i ich organizacji – związków zawodowych są  uregulowane w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, które Polska ratyfikowała.

Szanowny Panie Premierze,

Zadajemy Panu publicznie pytanie: Czy rząd Platformy Obywatelskiej ma zamiar omijać obowiązujący ład demokratyczny, prawa obywatelskie i pracownicze oraz ratyfikowane przez Polskę ustawodawstwo międzynarodowe?

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

List przedrukowujemy za stroną OPZZ.