DwA?ja na szynach

Kolejny druzgocA�cy raport dla polskiej kolei. Najpierw a�� w lutym 2011 r. a�� Bank Aswiatowy opublikowaA� a�zDokument dotyczA�cy polityki transportoweja�?, a nastA�pnie a�� w czerwcu 2011 r. a�� zaprezentowane zostaA�y wyniki przeprowadzonego przez KomisjA� EuropejskA� badania opinii pasaA?erA?w kolei.

LiczA�cy 180 stron lutowy raport Banku Aswiatowego rozprawiA� siA� z panujA�cA� na polskiej kolei filozofiA�, wedle ktA?rej najlepszym sposobem na ciA�cie kosztA?w miaA�y byA� likwidacje poA�A�czeA�. Eksperci Banku Aswiatowego za pomocA� wymiernych wskaA?nikA?w wykazali, A?e zasadniczym skutkiem masowych ciA�A� w ofercie przewozowej byA�y nie oszczA�dnoA�ci, lecz pogorszenie efektywnoA�ci kolei a�� polski wskaA?nik natA�A?enia ruchu na jeden kilometr sieci kolejowej znajduje siA� znacznie poniA?ej europejskiej przeciA�tnej. Problem maA�o intensywnego ruchu pociA�gA?w ciA�gnie w dA?A� wskaA?niki wydajnoA�ci pracownikA?w oraz taboru. Polska kolej pod wzglA�dem efektywnoA�ci funkcjonowania znajduje siA� na koA�cu europejskiej stawki.

Kolejowy Eurobarometr

RA?wnie sA�abo polska kolej wypada w oczach pasaA?erA?w. W czerwcu 2011 r. przedstawione zostaA�y wyniki przeprowadzonego w marcu ogA?lnoeuropejskiego badania satysfakcji pasaA?erA?w kolei (a�zSurvey on passengersa�� satisfaction with rail servicesa�?). Badanie zostaA�o przeprowadzone na zlecenie Dyrekcji Generalnej Transportu i MobilnoA�ci w Komisji Europejskiej w ramach realizowanego od 1973 r. projektu badawczego Eurobarometr, za pomocA� ktA?rego Komisja Europejska zbiera wA�rA?d mieszkaA�cA?w Unii Europejskiej opinie na rA?A?ne tematy.

Tym razem zapytano 9,7 tys. mieszkaA�cA?w 25 z 27 paA�stw Unii o to, jak oceniajA� funkcjonowanie kolei w swoich krajach. W badaniu nie wziA�li udziaA�u mieszkaA�cy Cypru i Malty a�� te A�rA?dziemnomorskie wyspy nie posiadajA� bowiem sieci kolejowych. Do ankiety wytypowane zostaA�y osoby, ktA?re w ciA�gu 12 miesiA�cy przed badaniem przynajmniej raz podrA?A?owaA�y pociA�giem.

EuropejczykA?w poproszono o ocenA� kolei w swoich ojczyznach a�� ankieterzy pytali miA�dzy innymi o ofertA� przewozowA�, poczucie bezpieczeA�stwa, komfort i czystoA�A� czy punktualnoA�A�. W przypadku wiA�kszoA�ci zagadnieA� najgorszA� opiniA� o kolei w swoim kraju mieli… Polacy.

Jedyna tak nisko oceniana kolej

Polska kolej wypadA�a najgorzej w aA? 16 spoA�rA?d 19 tematA?w ankiety. Co wiA�cej, nie byA�o ani jednego zagadnienia, w przypadku ktA?rego Polacy oceniliby swojA� kolej na poziomie wyA?szym od uA�rednionej oceny dla caA�ej Unii Europejskiej. Nie ma drugiej tak nisko ocenianej kolei a�� w A?adnym innym paA�stwie nie wystA�piA�a sytuacja, aby miejscowa kolej w przypadku wszystkich zagadnieA� byA�a oceniana zawsze poniA?ej poziomu przeciA�tnej unijnej noty.

Polska kolej stosunkowo najlepiej oceniana jest pod wzglA�dem A�atwoA�ci zakupu biletA?w a�� tu niezadowolenie wyraziA�o 21% pytanych, a aA? 76% zadeklarowaA�o satysfakcjA�. Ten wynik nie uchroniA� jednak naszej kolei przed sA�abym 21. miejscem w tej kategorii. Przy ocenie innych zagadnieA� byA�o juA? tylko gorzej.

23. miejsce polska kolej zajA�A�a w kwestii satysfakcji podrA?A?nych z dostA�pnoA�ci druA?yn konduktorskich. Jeszcze gorzej pod tym wzglA�dem oceniona zostaA�a kolej niemiecka. SA�abe to jednak pocieszenie a�� bowiem za OdrA� i NysA� A?uA?yckA�, dla obniA?enia kosztA?w, wiele pociA�gA?w kursuje bez obsA�ugi konduktorskiej i jedynym pracownikiem na pokA�adzie jest maszynista.

24. miejsce ankietowani pasaA?erowie przyznali Polsce w kwestii dostA�pnoA�ci miejsc parkingowych przy dworcach kolejowych a�� pod tym wzglA�dem mniej usatysfakcjonowani od PolakA?w sA� tylko Rumuni.

W pozostaA�ych kilkunastu analizowanych kategoriach polska kolej zajA�A�a wyA�A�cznie ostatnie pozycje.

SA�aba oferta, brud, brak informacji

Polscy pasaA?erowie bardzo nisko oceniajA� ofertA� przewozowA� kolei. SpoA�rA?d wszystkich mieszkaA�cA?w Unii Europejskiej to Polacy sA� najmniej zadowoleni z czA�stotliwoA�ci kursowania pociA�gA?w (51% niezadowolonych), czasA?w podrA?A?y (53% niezadowolonych), punktualnoA�ci kolei (52% niezadowolonych) oraz skomunikowaA� miA�dzy pociA�gami (51% niezadowolonych). JednoczeA�nie poA�owa pytanych PolakA?w uwaA?a, A?e problemem polskiej kolei jest za maA�a liczba miejsc w pociA�gach.

WedA�ug ankietowanych polskich pasaA?erA?w, negatywnA� cechA� naszej kolei jest czystoA�A�, a raczej jej brak. Polska kolej zajA�A�a ostatnie miejsce zarA?wno pod wzglA�dem oceny czystoA�ci na stacjach (62% niezadowolonych), jak i w pociA�gach (50% niezadowolonych). Za najczystsze swoje stacje kolejowe oraz pociA�gi uwaA?ajA� Hiszpanie.

OkoA�o poA�owa PolakA?w jest niezadowolona z poziomu informacji na kolei. 46% pytanych ma problemy z uzyskaniem na stacjach informacji na temat rozkA�adA?w jazdy oraz ukA�adu peronA?w. 57% ankietowanych narzeka na dostA�p do informacji podczas podrA?A?y, zwA�aszcza w przypadku opA?A?nieA�.

Problemem polskiej kolei jest rA?wnieA? niskie poczucie bezpieczeA�stwa osobistego wA�rA?d pasaA?erA?w a�� Polacy to najmniej zadowoleni pod tym wzglA�dem mieszkaA�cy Unii Europejskiej. 43% ankietowanych pasaA?erA?w z Polski nie jest zadowolonych z poziomu bezpieczeA�stwa na stacjach kolejowych, niezadowolenie z bezpieczeA�stwa osobistego w pociA�gach wyraziA�o 40% respondentA?w. Najbezpieczniej w pociA�gach i na stacjach kolejowych czujA� siA� Finowie.

Karol Trammer

___

Karol Trammer jest staA�ym wspA?A�pracownikiem „Nowego Obywatela”. PowyA?szy tekst pochodzi z ostatniego numeru dwumiesiA�cznika „Z biegiem szyn” (nr 54, lipiec-sierpieA� 2011).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>