Przedsiębiorstwa społeczne apelują!

W imieniu działających w Polsce przedsiębiorstw społecznych, zatrudniających osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zaliczane do tzw. grup specjalnych, zwracamy się do członków Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej z prośbą o przeciwstawienie się – we współdziałaniu z Ministrem Jarosławem Dudą Przewodniczącym Zespołu – wnioskom zgłaszanym przez POROZUMIENIE BRANŻOWE-Związek Pracodawców, a dotyczących Art. 22 ustawy o rehabilitacji, która w obecnym brzmieniu działa zaledwie od 7 miesięcy i przynosi nadspodziewanie korzystne rezultaty.

Cel i sens Artykułu 22 można w skrócie zdefiniować następująco: jeśli firma zatrudnia osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, to ma prawo swoim kontrahentom przyznawać ulgę we wpłatach na PFRON. Ustawodawca włączył w te zapisy bardzo silny efekt prozatrudnieniowy, a mianowicie – im więcej firma zatrudnia osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności tym więcej ulg może przyznać.

Parlament w dniu 1.01.2011r. wprowadził dodatkowy warunek – ulgi mogą przyznawać wyłącznie firmy zatrudniające 30% osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz osób niewidomych, psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Celem zmian było zwiększenie zatrudnienia osób zaliczanych do tzw. grup specjalnych.

I tak się stało, co jest bezprecedensowym sukcesem Ustawodawcy.

Tylko od 1 stycznia 2011r. (do maja 2011r.) zatrudnienie w tych grupach wzrosło o 3802 osoby, z czego 3047 – zaliczone są do tzw. grup specjalnych (dane PFRON – SODiR za maj 2011r.).

Należy sądzić, że w porównywalnym tempie, zatrudnienie to będzie rosło w następnych miesiącach.

Warunek 30% zatrudnienia, o którym mowa powyżej, spełniają przedsiębiorstwa społeczne, które postawiły sobie za cel pomoc w zatrudnianiu osób zaliczanych do tzw. grup specjalnych.

Możliwość przyznawania ulg jest dla tych przedsiębiorstw niezwykle istotną kartą przetargową w pozyskiwaniu kontraktów, z drugiej strony jest elementem wyrównywania szans rynkowych i rekompensowania podwyższonych kosztów wynikających z zatrudniania osób, których większość pracodawców nie chce zatrudniać ponieważ osoby te:

– charakteryzuje niska wydajność (rzędu 10-40%),

– charakteryzuje 30% absencja chorobowa,

– mają zmniejszony wymiar czasu pracy do 35 godzin w tygodniu (nie więcej niŜ 7godz. dzienne),

– mają 10 dni dodatkowego urlopu rocznie,

– mają dziennie 15 min. dodatkowej przerwy,

– korzystają z dodatkowego dnia wolnego w miesiącu na tzw. BL czyli badania lekarskie lub zabiegi specjalistyczne,

– korzystają z 14 dniowych turnusów rehabilitacyjnych,

– nie mogą pracować w godzinach nocnych.

Duże firmy ochroniarskie nie spełniają wprowadzonego w dniu 1.01.2011r. warunku 30% zatrudnienia, utraciły więc prawo do przyznawania ulg.

Powoli rozwijające się przedsiębiorstwa społeczne (organizacje pozarządowe typu non profit) są alternatywą dla, zdominowanego przez firmy ochroniarskie, rynku zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Dlatego zrzeszone w POROZUMIENIU BRANŻOWYM – Związek Pracodawców, firmy ochroniarskie rozpoczęły bezprecedensową kampanię mającą na celu likwidację rodzącej się dla nich konkurencji w postaci przedsiębiorstw społecznych – rękoma Parlamentu.

POROZUMIENIE BRANŻOWE wystąpiło do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z propozycją wprowadzenia zmian jeszcze w tej kadencji sejmu

W pakiecie zmian proponuje się wykreślenie Art. 22, albo uzależnienie przyznawania ulg od zatrudnienia 30% osób zaliczonych do znacznego umiarkowanym stopniem muszą należeć do tzw. grup specjalnych – oraz ograniczenie przyznawania ulg do 30% wartości faktury sprzedaży lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – teraz osoby z umiarkowanym stopniem muszą należeć do tzw. grup specjalnych.

Propozycja POROZUMIENIA BRANŻOWEGO jest zakamuflowanym sposobem na stworzenie warunków do powrotu firm ochroniarskich do przyznawania ulg w pełnej wysokości, a przy okazji:

1. Rękoma Parlamentu zlikwidowana zostanie niewygodna dla nich konkurencja w postaci przedsiębiorstw społecznych. Zgodnie z prawem, wysokość ulg może wynieść od 0 do 100% wartości faktury sprzedaży. W znacznej mierze zależy to od ilości kontrahentów. Dlatego duże firmy ochroniarskie mające dziesiątki czy setki kontrahentów od wielu lat nie przyznawały większych ulg niż kilka procent. Za to przedsiębiorstwa społeczne, ale także każda firma rozpoczynająca działalność przyznają ulgi w wysokości 40-80%. Dlatego wprowadzenie sztucznego 30% limitu w niczym nie naruszy interesów firm ochroniarskich, a przyczyni się do zlikwidowania już istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz uniemożliwi powstawanie nowych. Przyczyni się to do wzmocnienia w jeszcze większym stopniu monopolu firm ochroniarskich w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. POROZUMIENIE BRANŻOWE nie informuje Pełnomocnika Rządu, że przyjęcie proponowanych zmian obniży wpływy do PFRON o ok. 300 mln złotych rocznie.

3. Zlikwidowany zostanie prozatrudnieniowy charakter Art.22:
– aby przyzna. ulg. w wysokości 30% będzie można śmiało zwolnić 70% osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, utrzymując ulgi w wysokości 30%,
– wyeliminowanie zapisu uzależniającego przyznawanie ulg od zatrudnienia 30% najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych, całkowicie zahamuje obserwowany od początku roku wzrost zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz umiarkowanym zaliczanych do tzw. grup specjalnych.

Uprzejmie prosimy członków Zespołu o poparcie Ministra Jarosława Dudy w przeciwstawieniu się wprowadzaniu, na życzenie firm ochroniarskich, kolejnej 61 zmiany w ustawie o rehabilitacji, która w obecnym brzmieniu działa blisko 7 miesięcy i pozwala rozwijać przedsiębiorczość społeczną, pozytywnie wpływając na zatrudnianie najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych.

Prezes Zarządu Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych
Dawid Drozd

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>