Przedsiębiorstwa społeczne apelują!

Przedsiębiorstwa społeczne apelują!

W imieniu działających w Polsce przedsiębiorstw społecznych, zatrudniających osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zaliczane do tzw. grup specjalnych, zwracamy się do członków Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej z prośbą o przeciwstawienie się – we współdziałaniu z Ministrem Jarosławem Dudą Przewodniczącym Zespołu – wnioskom zgłaszanym przez POROZUMIENIE BRANŻOWE-Związek Pracodawców, a dotyczących Art. 22 ustawy o rehabilitacji, która w obecnym brzmieniu działa zaledwie od 7 miesięcy i przynosi nadspodziewanie korzystne rezultaty.

Cel i sens Artykułu 22 można w skrócie zdefiniować następująco: jeśli firma zatrudnia osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, to ma prawo swoim kontrahentom przyznawać ulgę we wpłatach na PFRON. Ustawodawca włączył w te zapisy bardzo silny efekt prozatrudnieniowy, a mianowicie – im więcej firma zatrudnia osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności tym więcej ulg może przyznać.

Parlament w dniu 1.01.2011r. wprowadził dodatkowy warunek – ulgi mogą przyznawać wyłącznie firmy zatrudniające 30% osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz osób niewidomych, psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Celem zmian było zwiększenie zatrudnienia osób zaliczanych do tzw. grup specjalnych.

I tak się stało, co jest bezprecedensowym sukcesem Ustawodawcy.

Tylko od 1 stycznia 2011r. (do maja 2011r.) zatrudnienie w tych grupach wzrosło o 3802 osoby, z czego 3047 – zaliczone są do tzw. grup specjalnych (dane PFRON – SODiR za maj 2011r.).

Należy sądzić, że w porównywalnym tempie, zatrudnienie to będzie rosło w następnych miesiącach.

Warunek 30% zatrudnienia, o którym mowa powyżej, spełniają przedsiębiorstwa społeczne, które postawiły sobie za cel pomoc w zatrudnianiu osób zaliczanych do tzw. grup specjalnych.

Możliwość przyznawania ulg jest dla tych przedsiębiorstw niezwykle istotną kartą przetargową w pozyskiwaniu kontraktów, z drugiej strony jest elementem wyrównywania szans rynkowych i rekompensowania podwyższonych kosztów wynikających z zatrudniania osób, których większość pracodawców nie chce zatrudniać ponieważ osoby te:

– charakteryzuje niska wydajność (rzędu 10-40%),

– charakteryzuje 30% absencja chorobowa,

– mają zmniejszony wymiar czasu pracy do 35 godzin w tygodniu (nie więcej niŜ 7godz. dzienne),

– mają 10 dni dodatkowego urlopu rocznie,

– mają dziennie 15 min. dodatkowej przerwy,

– korzystają z dodatkowego dnia wolnego w miesiącu na tzw. BL czyli badania lekarskie lub zabiegi specjalistyczne,

– korzystają z 14 dniowych turnusów rehabilitacyjnych,

– nie mogą pracować w godzinach nocnych.

Duże firmy ochroniarskie nie spełniają wprowadzonego w dniu 1.01.2011r. warunku 30% zatrudnienia, utraciły więc prawo do przyznawania ulg.

Powoli rozwijające się przedsiębiorstwa społeczne (organizacje pozarządowe typu non profit) są alternatywą dla, zdominowanego przez firmy ochroniarskie, rynku zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Dlatego zrzeszone w POROZUMIENIU BRANŻOWYM – Związek Pracodawców, firmy ochroniarskie rozpoczęły bezprecedensową kampanię mającą na celu likwidację rodzącej się dla nich konkurencji w postaci przedsiębiorstw społecznych – rękoma Parlamentu.

POROZUMIENIE BRANŻOWE wystąpiło do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z propozycją wprowadzenia zmian jeszcze w tej kadencji sejmu

W pakiecie zmian proponuje się wykreślenie Art. 22, albo uzależnienie przyznawania ulg od zatrudnienia 30% osób zaliczonych do znacznego umiarkowanym stopniem muszą należeć do tzw. grup specjalnych – oraz ograniczenie przyznawania ulg do 30% wartości faktury sprzedaży lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – teraz osoby z umiarkowanym stopniem muszą należeć do tzw. grup specjalnych.

Propozycja POROZUMIENIA BRANŻOWEGO jest zakamuflowanym sposobem na stworzenie warunków do powrotu firm ochroniarskich do przyznawania ulg w pełnej wysokości, a przy okazji:

1. Rękoma Parlamentu zlikwidowana zostanie niewygodna dla nich konkurencja w postaci przedsiębiorstw społecznych. Zgodnie z prawem, wysokość ulg może wynieść od 0 do 100% wartości faktury sprzedaży. W znacznej mierze zależy to od ilości kontrahentów. Dlatego duże firmy ochroniarskie mające dziesiątki czy setki kontrahentów od wielu lat nie przyznawały większych ulg niż kilka procent. Za to przedsiębiorstwa społeczne, ale także każda firma rozpoczynająca działalność przyznają ulgi w wysokości 40-80%. Dlatego wprowadzenie sztucznego 30% limitu w niczym nie naruszy interesów firm ochroniarskich, a przyczyni się do zlikwidowania już istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz uniemożliwi powstawanie nowych. Przyczyni się to do wzmocnienia w jeszcze większym stopniu monopolu firm ochroniarskich w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. POROZUMIENIE BRANŻOWE nie informuje Pełnomocnika Rządu, że przyjęcie proponowanych zmian obniży wpływy do PFRON o ok. 300 mln złotych rocznie.

3. Zlikwidowany zostanie prozatrudnieniowy charakter Art.22:
– aby przyzna. ulg. w wysokości 30% będzie można śmiało zwolnić 70% osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, utrzymując ulgi w wysokości 30%,
– wyeliminowanie zapisu uzależniającego przyznawanie ulg od zatrudnienia 30% najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych, całkowicie zahamuje obserwowany od początku roku wzrost zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz umiarkowanym zaliczanych do tzw. grup specjalnych.

Uprzejmie prosimy członków Zespołu o poparcie Ministra Jarosława Dudy w przeciwstawieniu się wprowadzaniu, na życzenie firm ochroniarskich, kolejnej 61 zmiany w ustawie o rehabilitacji, która w obecnym brzmieniu działa blisko 7 miesięcy i pozwala rozwijać przedsiębiorczość społeczną, pozytywnie wpływając na zatrudnianie najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych.

Prezes Zarządu Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych
Dawid Drozd

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

„Wielka wyprz”

„Wielka wyprz”

W ubiegłym roku rządy na całym świecie wyprzedały aktywa o wartości 213 miliardów dolarów: od portów i firm telekomunikacyjnych, przez przedsiębiorstwa hazardowe, po firmy gazownicze.

W 2010 roku liderem były Stany Zjednoczone, które pozbyły się aktywów za 49 mld dol. W tym roku na świecie pod młotek idzie jeszcze więcej państwowego dobra, informuje „Financial Times”. Wystawiono na sprzedaż aktywa warte 150 mld dol. Wśród największych transakcji jest sprzedaż polskiego Polkomtela.

Do grona chętnych sprzedawców dołączyły rządy państw rozwijających się. Rosja na przykład do 2016 roku chce spieniężyć aktywa warte 50 mld dol.

Wśród krajów europejskich najwięcej na sprzedaż wystawiła Grecja. Do 2015 roku liczy na wpływy w wysokości 50 mld euro. Pod młotek idą porty w Pireusie i Thessalonikach, 39 lotnisk, państwowa loteria, koncesja na wyścigi konne, kasyno, poczta, dwa zakłady wodociągowe. Listę uzupełniają: kopalnia i huta niklu, setki kilometrów dróg, firma telekomunikacyjna, udziały dwóch banków, monopol gazowy i energii elektrycznej, tysiące hektarów ziemi, również wspaniałego wybrzeża morskiego.

Z kolei w Irlandii rząd może wystawić na sprzedaż linię lotniczą, porty, elektrownię, a nawet państwową stadninę koni. Rządową kiesę miałoby dzięki temu zasilić 5 mld euro.

W Hiszpanii pod młotek pójdą m.in. porty lotnicze w Madrycie i Barcelonie oraz banki. W Portugalii pod młotek idzie zakład energetyczny Energias de Portugal i sieci energetyczne REN. Premier Coelho zapowiedział także sprzedaż zakładów wodociągowych i pakietów udziałów w mediach, a także sprzedaż portów lotniczych w Lizbonie, Faro, Porto i na Azorach oraz narodowego przewoźnika lotniczego TAP.

Prywatyzacja zysków i upaństwawianie strat idzie pełną parą. Pytanie, jakie długofalowe „korzyści” przyniesie ta „wielka wyprz”.

Co wolno związkom?

Co wolno związkom?

W polskich mediach trwa dość intensywna nagonka na tzw. „przywileje związkowe” czyli po prostu uprawnienia związkowców wynikające z ustawy o związkach zawodowych. Warto zatem przyjrzeć się rozwiązaniom w innych krajach europejskich, dotyczących oddelegowania pracowników do pracy związkowej oraz przekazywania pomieszczeń i sprzętów biurowych przez pracodawcę. Wiedzy w tym zakresie dostarcza www.worker-participation.eu, portal internetowy na temat związków zawodowych i stosunków pracy w Europie, prowadzony przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (instytucja badawcza).

BELGIA Wymiar czasu oddelegowania dla działaczy związkowych zależy od liczby pracowników. W przedsiębiorstwie między 300 a 500 pracowników, organizacji związkowej przysługują trzy etaty związkowe w pełnym wymiarze godzin. W większych przedsiębiorstwach, każdy związek zawodowy dysponuje swoim biurem zapewnianym przez pracodawcę, z telefonem a czasem również faxem i komputerem. Członkowie rad pracowniczych i reprezentanci związku zawodowego mają prawo do płatnych szkoleń odbywanych w trakcie dnia pracy, organizowanych przez związki zawodowe. Szczegóły dotyczące częstotliwości szkoleń i innych kwestii zawierane są w branżowych układach zbiorowych, zwykle jest to 6-8 dni w roku. Szkolenia są opłacane przez związki zawodowe, wynagrodzenie za dni pracy opłacane jest przez pracodawcę.

BUŁGARIA Przewodniczący związku zawodowego ma prawo do oddelegowania, które bardziej szczegółowo opisane jest w układzie zbiorowym. Minimum to 25 godzin w roku. Prawo to dotyczy również pracowników, którzy są przewodniczącymi związków na poziomie branży, regionu i kraju. Związek zawodowy ma prawo do wykorzystania środków niezbędnych do jego funkcjonowania. Reprezentanci pracowników, zarówno wybrani by reprezentować prawa społeczno-gospodarcze pracowników, jak i wybrani w celu egzekwowania prawa do informacji i konsultacji, mają prawo do oddelegowania jeśli konieczne jest to do wypełniania ich obowiązków związanych z pełnioną funkcją, poprzez zmniejszenie godzin pracy lub dodatkowy urlop. Mają prawo do udziału w szkoleniach. Wszystkie te ustalenia muszą być uzgodnione z pracodawcą i zapisane w układzie zbiorowym lub innym porozumieniu.

CZECHY Reprezentanci pracowników mają prawo do „niezbędnego” płatnego oddelegowania. Dla organizacji związkowych oznacza to zwykle częściowe oddelegowanie z miejsca pracy w przedsiębiorstwach, gdzie mają między 400 a 600 członków oraz pełne i płatne oddelegowanie, gdy liczba członków przekracza 600 osób. W zakładach pracy gdzie liczba członków przekracza 1500 osób, etaty związkowe przysługują dwóm osobom ze związku. Związkowcy mają również prawo do pięciu płatnych dni urlopu na związkowe szkolenia. Pracodawcy powinni zapewnić, „w rozsądnej skali” pokoje z niezbędnym wyposażeniem oraz płacić za utrzymanie i eksploatację, zapewnić potrzebną pracownikom dokumentację. Szczegółowy zakres wsparcia oferowanego przez pracodawcę nie jest regulowany prawnie.

DANIA Reprezentanci związkowi zwykle są oddelegowani do pełnienia funkcji związkowych. Mają prawo do płatnych urlopów szkoleniowych na szkolenia organizowane przez związek. Szczegóły zależą od zapisów w branżowych układach zbiorowych. Od 2007 r. w kilku układach zbiorowych reprezentanci związkowi mają prawo do 4 płatnych dni na szkolenia. Koszt szkoleń jest finansowany z funduszu powołanego przez obie strony.

FRANCJA Delegaci związkowi mają prawo do płatnego czasu na działalność związkową. W przedsiębiorstwach 50-50 pracowników to 10 godzin miesięcznie, 151-499 – 15 godzin miesięcznie, powyżej 500 pracowników – 20 godzin miesięcznie. Reprezentanci sekcji związkowych ze związków niereprezentatywnych na poziomie zakładu pracy, mają prawo do 4 płatnych godzin miesięcznie jeśli w firmie jest co najmniej 50 pracowników. Osoba, która jest jednocześnie delegatem pracowników, delegatem związku zawodowego oraz członkiem rady pracowniczej, w większej firmie może uzyskać 55 godzin miesięcznie na wykonywanie swoich funkcji. Jeśli związek jest reprezentatywny na poziomie zakładu pracy (popiera go 10% pracowników), działacze mają prawo do 10 godzin rocznie przeznaczanych na przygotowanie się do negocjacji, jeśli w firmie pracuje ponad 500 osób, lub 15 godzin rocznie, jeśli firma zatrudnia ponad 1000 pracowników. W przedsiębiorstwie powyżej 200 zatrudnionych, pracodawca musi zapewnić pokój dla wszystkich sekcji związkowych, niezależnie od tego czy są reprezentatywne na poziomie zakładu pracy czy nie, a w przedsiębiorstwach powyżej 1000 zatrudnionych, każdy związek reprezentatywny na poziomie zakładu pracy, ma prawo do własnego pokoju.

WĘGRY Reprezentanci związków zawodowych mają prawo do 2 godzin miesięcznie płatnego oddelegowania na każdych trzech członków związku w firmie. Jeśli nie wykorzystają tych godzin, mają prawo do finansowego odszkodowania, maksymalnie połowy dostępnego czasu. Związek zawodowy powinien mieć siedzibę w celu wykonywania funkcji związkowych.

IRLANDIA Nie istnieją prawne zapisy regulujące czas na wykonywanie zadań związkowych dla pracowników – reprezentantów związkowych. Jednakże Code of Practice orzeka, iż powinni mieć prawo do oddelegowania „koniecznego do wykonywania swoich funkcji”, na które mogą być nałożone „rozsądne ograniczenia”. Zwykle jest to regulowane w porozumieniach zawieranych z pracodawcą, jeśli zaś takich porozumień nie ma, przedstawiciele pracowników powinni uzgadniać je wcześniej. Czas oddelegowania powinien być wykorzystany na spotkania związkowe, szkolenia przydatne reprezentantom pracowników. W praktyce wymiar czasu oddelegowania może się znacznie różnić w zależności od przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy jest wielu zatrudnionych oraz związek jest dobrze zorganizowany, jeden lub więcej przedstawicieli związkowych może sprawować funkcje związkowe na pełen etat. W innych przypadkach czas oddelegowania może być bardzo ograniczony. Zaleca się by reprezentanci pracowników mieli „rozsądny dostęp” do zakładu pracy, gdzie mają członków, miejsca gdzie mogą umieszczać informacje związkowe, zbierać deklaracje członkowskie oraz dystrybuować materiały związkowe. Powinni mieć również dostęp do odpowiedniego szczebla kierownictwa. Praktyka może jednak wyglądać różnie.

NORWEGIA Na podstawie podstawowych porozumień, reprezentanci związkowi są uprawnieni do czasu potrzebnego na wykonywanie swoich obowiązków. Szczegóły zapisane są w zakładowych porozumieniach. Mogą organizować spotkania związku w czasie godzin pracy bez utraty wynagrodzenia. Dostają wynagrodzenie za czas poświęcony na prowadzenie negocjacji z kierownictwem oraz za spotkania rady pracowniczej. W praktyce, reprezentanci związkowi są całkowicie oddelegowani na stanowiska związkowe w większych firmach, ich wynagrodzenia będzie pokrywał pracodawca. Podstawowe porozumienie rozstrzyga również o materialnym wsparciu dla związku zawodowego. Zwykle jest to dostęp do urządzeń biurowych, czyli telefonu, faxu oraz szafki. Mogą również korzystać z usług zewnętrznych ekspertów, przy uprzednim poinformowaniu kierownictwa, co jest regulowane w układach zbiorowych.

HISZPANIA Reprezentanci związkowi mają takie same uprawnienia do oddelegowania jak reprezentanci rad pracowniczych, którzy są uprawnieni do wykorzystania czasu pracy na sprawowanie swoich funkcji. W firmach do 100 pracowników jest to 15 godzin miesięcznie, między 101-250 pracowników to 20 godzin, 251-500 to 30 godzin, 501-750 to 35 godzin, powyżej 750 – 40 godzin miesięcznie. Jest to minimum, które może być rozszerzone w układzie zbiorowym. W praktyce, w większych przedsiębiorstwach, prawo do oddelegowania jest wykorzystywane przez kluczowych członków związku do poświęcania się całkowicie sprawowaniu funkcji związkowych. Wielu liderów związkowych na poziomie lokalnym i regionalnym to pracownicy przedsiębiorstw. Pracodawca jest zobowiązany udostępnić radzie pracowników pomieszczenia, tablice ogłoszeń. W większości przypadków również związek zawodowy ma prawo do tablicy ogłoszeń, a w przypadku gdy w firmie jest więcej niż 250 pracowników, także do lokalu. W układzie zbiorowym można umieścić zapisy poprawiające te rozwiązania.

SZWECJA Prawodawstwo szwedzkie nie określa dokładnie wymiaru czasu oddelegowania na działalność związkową. Po prostu stanowi, iż płatny czas pracy powinien być zapewniony „zgodnie z potrzebami” jednak „nie powinien być dłuższy niż możliwości w danym miejscu pracy”. Porozumienia na poziomie zakładowym często ściślej określają co rozumie się pod pojęciem „rozsądny” i interpretacje mogą być różne.

WIELKA BRYTANIA Przedstawiciele związków zawodowych mają prawo do płatnego oddelegowania w „rozsądnym wymiarze” by mogli wykonywać zadania związane z reprezentowaniem pracowników i uczestniczyć w szkoleniach. Prawo nie rozstrzyga czym dokładnie jest „rozsądny wymiar” i pracodawca może odmówić oddelegowania jeśli uważa, że jest zbyt częste lub niewskazane w danym momencie. W większych zakładach pracy wyżsi rangą przewodniczący związkowi mogą być zwolnieni z obowiązków pracowniczych częściowo bądź całościowo jednak zdarza się to coraz rzadziej. Badania wskazują, że działacze związkowi wykorzystywali na działalność związkową średnio 12,5 godziny tygodniowo, również w domu. Prawo dostępu do urządzeń i pomieszczeń jest ograniczone do określonych okoliczności, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, redukcjami zatrudnienia i zmianami biznesowymi. Przedstawiciele związków zawodowych nie dysponują ogólnym prawem zezwalającym im na korzystanie ze sprzętów i pomieszczeń. Zależy to od porozumień z pracodawcą. W 2009 r. zaproponowano nową wersję uprawnień związkowych. Proponuje się, by „Pracodawcy tam gdzie to możliwe, ułatwiali działaczom związkowym dostęp do niezbędnych urządzeń i pomieszczeń by mogli efektywnie wykonywać swoje zadania i komunikować się z członkami związku i innymi działaczami związkowymi różnego szczebla”. Oznacza to dostęp do pomieszczeń wykorzystywanych na organizowanie spotkań, dostęp do telefonu i innych komunikatorów, do tablicy ogłoszeń, przestrzeni biurowej oraz przestrzeni bardziej prywatnej, gdzie pracownik może spotkać się ze swoim związkowym przedstawicielem, jak również dostęp do członków pracujących w innych lokalizacjach i do elektronicznych narzędzi komunikacji.

Źródło: „Kronika związkowa OPZZ”, nr 27(2037)/2011, http://opzz.org.pl/

Niewiniątka z Indesitu

Niewiniątka z Indesitu

Pięć osób z łódzkiej fabryki Indesit zostało w styczniu skazanych w sprawie tragicznej śmierci Tomasza Jochana. Otrzymali śmiesznie niskie wyroki od roku do dwóch lat więzienia w zawieszeniu. Właśnie do drugiej instancji wpłynęły apelacje ich obrońców.

Tomasz Jochan pracował we włoskiej fabryce lodówek. Miał 21 lat. Zginął 2 września 2005 r., prasa wytłaczająca drzwi zmiażdżyła mu głowę, gdy usuwał z maszyny ścinki metalu.

Z maszyny wcześniej usunięto czujniki bezpieczeństwa. Były one zablokowane nie tylko 2 września 2005 r., ale także w inne dni. Zdaniem świadków oskarżeni wiedzieli o tych zaniedbaniach, ale przymykali na to oko, gdyż zdemontowanie czujników pozwalało na szybszą pracę.

Dyrektor Antonio S., Krzysztof W., (dyrektor do spraw produkcji), kierownik zmiany Sławomir J. otrzymali po roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Wiktor S. i Bartosz B., którzy byli kierownikami sekcji, zostali skazani na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Sąd stwierdził, że są winni nieumyślnego spowodowania śmierci pracownika.

O tej tragicznej sprawie pisał na łamach „Obywatela” (nr 6/2006(32)) Konrad Malec w tekście „Wydajność na śmierć”. Komentował ją także w styczniu tego roku na naszym blogu.

Oba teksty Konrada Malca pokazują, jak wielka była skala nadużyć, niesprawiedliwości i niegodziwości w łódzkiej fabryce. Śmierć młodego pracownika to ich tragiczna konsekwencja. Tragiczne podsumowanie „filozofii pracy”, od której dziś pięć niewiniątek z Indesitu próbuje umyć ręce. Będziemy śledzić tę sprawę i patrzeć na ręce Temidy. Oby była ślepa, lecz nie oślepła na sprawiedliwość.