Hiper-wyzysk

Rusza internetowy serwis HiperWyzysk.pl (www.hiperwyzysk.pl) a�� specjalna platforma NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�?, przez ktA?rA� pracownicy sieci handlowych i firm ochrony mogA� zgA�aszaA� problemy w relacjach ze swoimi pracodawcami.

Uruchomienie serwisu byA�o tematem konferencji prasowej, ktA?ra odbyA�a siA� wczoraj w Warszawie. Zdaniem przedstawicieli Sekcji Krajowej Handlu NSZZ „S” sytuacja pracownikA?w handlu pogarsza siA� z roku na rok. a�� a�zNiskie pA�ace, umowy na czas okreA�lony, powszechne korzystanie z agencji pracy tymczasowej, obciA�A?anie pracownikA?w ponad ich moA?liwoA�ci, mobbing – to tylko niektA?re z problemA?w, o ktA?rych mA?wiA� nam pracownicya�? – mA?wi Alfred Bujara, przewodniczA�cy Sekcji Krajowej Handlu.

– a�zMimo A?e handel ma rekordowe zyski, pracownicy nie korzystajA� na tym. Paradoksalnie jest coraz gorzej. Pracodawcy oszczA�dzajA�, w sklepach pracownikA?w jest coraz mniej ale pracy jest ciA�gle tyle samo. TracA� na tym rA?wnieA? klienci, ktA?rzy mogA� czuA� siA� A?le obsA�ugiwania�? – stwierdziA� Sebastian BaraA�ski z Sekcji Krajowej Handlu. O pogarszajA�cych siA� warunkach pracy w centrach dystrybucyjnych mA?wiA�a rA?wnieA? Maria Bem, ktA?ra pomaga pracownikom organizowaA� siA� w zwiA�zek zawodowy. a�� a�zNormy narzucane pracownikom centrA?w dystrybucyjnych sA� coraz wyA?sze. CiA�A?ary, jakie dA?wigajA� pracownicy powodujA�, A?e czA�sto biorA� oni zwolnienia lekarskiea�? – stwierdziA�a.

Uruchomiony wczoraj internetowy serwis HiperWyzysk.pl (www.hiperwyzysk.pl) to miejsce, gdzie umieszczane bA�dA� pochodzA�ce od pracownikA?w informacje na temat warunkA?w dialogu pomiA�dzy pracodawcami a pracownikami w firmach handlowych i ochroniarskich. Stworzony przez NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�? serwis, pomagajA�c w rozwiA�zywaniu realnych problemA?w pracownikA?w, ma jednoczeA�nie promowaA� ideA� obustronnej komunikacji .

Na stronach serwisu pracownicy lub klienci firm mogA� anonimowo zgA�aszaA� problemy, ktA?re dotyczA� sytuacji pracownikA?w branA?y handlowej lub firmy ochrony wraz z ew. propozycjA� ich rozwiA�zania. ZgA�oszenia sA� umieszczane na specjalnej, interaktywnej mapie dostA�pnej dla kaA?dego odwiedzajA�cego. Pod adresem www.hiperwyzysk.pl jest teA? dostA�pne forum, dziA�ki ktA?remu uA?ytkownicy mogA� wziA�A� udziaA� w dyskusji lub podzieliA� siA� swoimi uwagami ze znajomymi na portalach spoA�ecznoA�ciowych. Poprzez platformA� pracownicy mogA� rA?wnieA? kontaktowaA� siA� z przedstawicielami NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�?.

Serwis HiperWyzysk.pl jest jednym z elementA?w kampanii realizowanej w ramach projektu a�zWsparcie dialogu spoA�ecznego w firmach ochrony oraz sieciach super- i hipermarketA?wa�? przygotowanego przez NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�? i wspA?A�finansowanego przez UniA� EuropejskA� w ramach Programu Operacyjnego KapitaA� Ludzki.

Kampania NSZZ a�zSa�? to odpowiedA? na alarmujA�ce dane statystyczne dotyczA�ce warunkA?w dialogu spoA�ecznego oraz warunkA?w pracy w branA?y ochrony i handlu. Do zwiA�zkA?w zawodowych naleA?y dziA� ok. 15% pracownikA?w najemnych. Poziom uzwiA�zkowienia jest jednym z najniA?szych w Europie (CBOS, sierpieA� 2010). Pomoc zewnA�trzna jest wiA�c niezbA�dna do zapewnienia pracownikom rA?A?nych form reprezentacji (na przykA�ad umoA?liwienia zapisania siA� do zwiA�zku zawodowego). W szczegA?lnoA�ci w takich firmach jak firmy ochrony oraz sieci super- i hipermarketA?w brakuje wzorA?w partycypacji pracownikA?w. Pracodawcy utrudniajA� pracownikom zapisywanie siA� do zwiA�zkA?w zawodowych, natomiast w przypadku branA?y ochrony zwiA�zek zawodowy czA�sto nie jest w ogA?le uznawany przez pracodawcA�. Liczne rozmowy bezpoA�rednie przeprowadzone przez NSZZ a�zSa�? z pracownikami obu branA?, kontrole PIP oraz doniesienia mediA?w potwierdzajA� teA? zA�e warunki pracy.

Pracownicy skarA?A� siA� gA�A?wnie na zastA�powanie umA?w o pracA� umowami cywilnoprawnymi lub zastA�powanie pracownikA?w etatowych pracownikami z agencji pracy tymczasowej. JeA�li umowy o pracA� sA� zawierane, to gA�A?wnie na czas okreA�lony (w sieciach super- i hipermarketA?w stanowiA� one ok. 70 % wszystkich umA?w ).

Drugim bardzo waA?nym problemem obu sektorA?w jest zbyt niski poziom zatrudnienia powodujA�cy ponadnormatywne obciA�A?enie pracA�. Na przykA�ad pracownicy ochrony pracujA� A�rednio 360 godzin w miesiA�cu. W obu branA?ach wystA�puje rA?wnieA? problem dramatycznie niskich wynagrodzeA� (w branA?y ochrony siA�gajA� one A�rednio ok. 5,60 zA� netto za godzinA� pracy).

Celem kampanii NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�? jest wzmocnienie potencjaA�u reprezentacji pracownikA?w i zbudowanie rzeczywistego dialogu pomiA�dzy pracodawcami a pracownikami, ktA?ry ma umoA?liwiA� zawieranie zbiorowych ukA�adA?w pracy, a co za tym idzie poprawA� warunkA?w pracy.

WA�rA?d partnerA?w projektu sA� m.in. a�zNowy Obywatela�? oraz Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom, wydawca naszego pisma.

Dodatkowe informacje:A�Alfred Bujara, przewodniczA�cy Sekcji Krajowej Handlu NSZZ a�?SolidarnoA�A�a�?, tel. 512 107 401.

2 odpowiedzi na „Hiper-wyzysk

  1. Wa Sk pisze:

    Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

    Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji. Zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością.

    Roszczeniowe postawy, roszczeniowymi, ale niewielu pracodawców uświadamia sobie, że sukces pracowników to sukces ich samych – robotnik konsument napędza rynek, na którym działa jego żywiciel… „myśl globalnie, działaj lokalnie”…. to ekosystem….

  2. Wa Sk pisze:

    Problemem jest również wynaturzona funkcja polskich związków zawodowych, które są (z uwagi na zaszłości historyczne) tworami politycznymi, nie działającymi w rzeczywistym interesie pracowników (zgodnie z założeniami – ideami przyświecającymi zrzeszaniu się pracowników)….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>