Uwagi o stanie państwa polskiego

Uwagi o stanie państwa polskiego

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 180 inspekcji planowych i 105 doraźnych. I nie doszła do budujących wniosków. Niewystarczająca dostępność świadczeń medycznych, brak lokali socjalnych i mieszkań chronionych, zaniedbania w modernizacji dróg, opóźnienia we wprowadzaniu ogólnopolskiego numeru alarmowego 112 – to uwagi NIK o stanie państwa polskiego.

Z ustaleń izby wynika, że system publicznej opieki zdrowotnej jest „niewydolny, niespójny i mało efektywny”. Dostępność świadczeń medycznych jest nadal niewystarczająca, brakuje też lekarzy i średniego personelu. Nie lepiej jest na drogach. Z powodu braku finansów na ich modernizację mamy sytuację zagrażającą bezpieczeństwu podróżujących.

Zastrzeżenia Izby budziło także funkcjonowanie systemu ratownictwa wodnego; brak spójnej koncepcji i strategii; integracji systemów alarmowych różnych służb i brak wspólnego kanału radiowego organizacji i służb ratowniczych. NIK zwróciła też uwagę na „wieloletnią zwłokę we wprowadzaniu ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 112, umożliwiającego służbom ratunkowym szybkie zlokalizowanie osób wzywających pomocy”.

NIK krytycznie oceniła także gospodarkę odpadami komunalnymi; gminne regulaminy utrzymania czystości były przygotowywane opieszale i zawierały ustalenia świadczące o nieznajomości podstawowych przepisów. Nie wdrażano przyjętych postanowień, wskutek czego 90 proc. odpadów komunalnych trafiało na składowiska.

Według NIK nie poprawiła się sytuacja mieszkaniowa najuboższych. „Nie widać też oznak, by podejmowane były kroki mogące przynieść w najbliższej przyszłości radykalną zmianę. Szacowana na 1,5 mln lokali luka między potrzebami a krajowym zasobem mieszkaniowym jest szczególnie dotkliwie odczuwana przez osoby o niskich dochodach” – stwierdziła NIK. Oceniła, że nie sprawdziły się w praktyce towarzystwa budownictwa społecznego, gdyż „te mieszkania są na ogół i tak niedostępne dla większości osób gorzej sytuowanych z powodu wysokich czynszów”. Również – jak zaznaczyła – gminy w niewielkim jedynie stopniu wywiązywały się z obowiązku zapewnienia uprawnionym mieszkańcom lokali socjalnych i mieszkań chronionych.

NIK przekazała w 2010 roku 208 zawiadomień do policji i prokuratury. Najczęściej dotyczyły one poświadczenia nieprawdy w dokumentach lub fałszowania dokumentów, a także przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego działającego na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Przekazano też 259 zawiadomień rzecznikom dyscypliny finansów publicznych w sprawie 465 przypadków podejrzenia naruszenia tej dyscypliny. Dotyczyły one m.in. wydawania środków publicznych bez upoważnienia, nieprzekazania do budżetu należności dla Skarbu Państwa, przekazania ich w niepełnej wysokości lub po terminie.

W informacjach o wynikach kontroli NIK przedstawiła 71 wniosków de lege ferenda (o zmianę prawa). W ubiegłym roku ujawnione finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości NIK szacuje na 15,8 mld zł, uzyskano korzyści finansowe w wysokości 741 mln zł.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Snobizm czy potrzeba?

Snobizm czy potrzeba?

Katolickie szkoły górują w rankingach wyników w nauce, bezpieczeństwa uczniów i fachowości kadry nauczycielskiej. Dlatego przeżywają renesans.

W ciągu ostatnich 12 lat liczba szkół katolickich zwiększyła się w Polsce przynajmniej o 250 procent. Mimo tego rodzice, chcący wysłać do nich swoje dzieci, muszą ustawiać się w kolejkach.

Według GUS w roku szkolnym 2010/2011 działało 125 katolickich gimnazjów, około setki liceów ogólnokształcących i tyleż szkół podstawowych. Do tego jeszcze trzeba doliczyć kilkadziesiąt techników, szkół artystycznych, zawodowych i placówek dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pozostała część ginie w rubrykach, gdzie ujęte są szkoły prowadzone przez fundacje czy stowarzyszenia. Dlatego faktycznie jest ich jeszcze więcej.

Spośród 10 najlepszych gimnazjów w Krakowie 7 to szkoły katolickie. I nie jest to tylko domena dużych miast. W Sandomierzu w tym roku najlepiej wypadli gimnazjaliści z Katolickiego Gimnazjum w Sandomierzu. Uczniowie z krośnieńskiego Gimnazjum Katolickiego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła osiągają najlepsze wyniki w statystykach obejmujących powiaty.

Wysoki poziom nauczania i priorytet w kwestiach wychowawczych to nie tylko domena polskich szkół katolickich. Według opublikowanych w styczniu tego roku dwóch raportów brytyjskiego ministerstwa oświaty dotyczących szkolnictwa w Wielkiej Brytanii najlepsze wyniki osiągają szkoły katolickie. W rankingu efektywności nauczania 74 proc. katolickich szkół podstawowych i 73 proc. średnich uzyskało wynik wybitny lub dobry. W Anglii i Walii działa obecnie 2289 szkół katolickich, co stanowi 10 proc. wszystkich szkół w kraju. Dlatego wielu ekspertów zajmujących się oświatą wskazuje, że polski Kościół powinien także poważnie rozważyć większą partycypację w naszym systemie edukacji.

Niezłe z nas leszcze

Niezłe z nas leszcze

Z nieskrywaną radością informujemy, że zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii „Reklama” w konkursie „Przedsiębiorczość społeczna i ekonomia społeczna w obiektywie i reklamie”. Statuetka pięknego, ceramicznego leszcza już wkrótce zajmie honorowe miejsce w biurze naszej niezłej agencji kreatywnej „Kooperatywa.org”.

Konkurs był częścią projektu „Uda się”, którego celem jest wieloaspektowe upowszechnienie przedsiębiorczości społecznej. W ramach owej inicjatywy w dniu dzisiejszym, 27 sierpnia 2011 r., odbyły się również Lokalne Spotkania z Ekonomią Społeczną w miejscowości Nowe Warpno, w których uczestniczyła delegacja „Nowego Obywatela”.

Podczas spotkań zaprezentowano ogólnopolską Długofalową Politykę Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej w regionie. Prelegentami byli m.in. Cezary Miżejewski (twórca ustawy o spółdzielniach socjalnych) i Karolina Cyran-Juraszek, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Gościem podczas spotkań był również Bartosz Arłukowicz – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Spotkania te to jedno z nielicznych możliwości regionalnej wymiany informacji pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej i instytucjami je wspierającymi oraz samorządem lokalnym. Prezentowane dokumenty są jednymi najbardziej kluczowych dla Rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na poziomie kraju i regionu. Równolegle z Spotkaniami odbyły się Targi Ekonomii Społecznej gdzie można było zapoznać się wieloma inicjatywami z zakresu ekonomii społecznej, spotkać się z doradcami, instytucjami finansującymi, lokalnymi grupami działania etc.

Ekonomia społeczna to nie tylko uzyskiwanie coraz większej autonomii ekonomicznej przez organizacje społeczne, ale przede wszystkim żmudne budowanie kapitału społecznego szczególnie istotnego w lokalnych społecznościach odzwyczajonych od aktywnego działania na rzecz swojego małego „dobra wspólnego”.

Szukając dziur

Szukając dziur

W latach 2009-2010 w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła liczba wykrytych nadużyć finansowych popełnianych w przedsiębiorstwach – wynika z najnowszego raportu KPMG „Fighting Fraud. Zwalczanie nadużyć finansowych w dobie kryzysu gospodarczego”.

Poprawa wykrywalności nadużyć wynika przede wszystkim ze zwiększenia w czasach kryzysu finansowego nacisku na kwestie zarządzania ryzykiem nadużyć: 48 proc. respondentów badania KPMG przyznaje, że kryzys finansowy skłonił ich do zainwestowania w usprawnienie wewnętrznych mechanizmów kontroli w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć, a 43 proc. z nich będzie kontynuować te działania w ciągu najbliższych 2 lat. Wzrost nie wynika więc  ze zwiększenia skali popełnianych nadużyć, lecz ze wzmożonej uwagi, jaką zaczęto poświęcać kwestiom zarządzania ryzykiem nadużyć w czasach kryzysu finansowego.

Wyniki badania wydają się potwierdzać powszechną obserwację, że w czasie recesji nadużycia ujawniane są częściej niż w okresie wzrostu gospodarczego. Zwiększona uwaga, jaką przedsiębiorstwa poświęcają zarządzaniu ryzykiem nadużyć w dobie kryzysu, jest zbieżna z potrzebą lepszej kontroli kosztów – zauważa Jimmy Helm, partner z Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w KPMG na Europę Środkową i Wschodnią.

Spośród wszystkich rodzajów popełnianych nadużyć, 45 proc. respondentów wskazała na wzrost kradzieży lub wyciek informacji poufnych.