„AswiA�ta” wA�asnoA�A� prywatna kontra dobro wspA?lne

Mazurski Park Krajobrazowy poniA?sA� poraA?kA� w starciu z inwestorem chcA�cym postawiA� dom jednorodzinny nad jeziorem BeA�dany. Tymczasem bezprawne zagradzanie dostA�pu do brzegA?w jezior przez wA�aA�cicieli prywatnych posesji jest coraz powszechniejsze.

Inwestor zabiega o wydanie warunkA?w zabudowy bez oceny oddziaA�ywania na obszary Natury 2000. Mazurski Park Krajobrazowy domaga siA� jej przeprowadzenia, gdyA? nawet jeden dom jednorodzinny otwiera drogA� do zabudowy caA�ej tzw. maA�ej polany o pow. 4 ha, ktA?rA� dotychczas tworzyA�y niezabudowane A�A�ki, informuje „Rzeczpospolita”.

a�� Nie jest to pojedyncza sprawa. Jeszcze trochA�, a Mazury przestanA� byA� cudem natury. Zabudowa wdziera siA� coraz gA�A�biej w lasy i coraz bliA?ej brzegA?w jezior. Naciski sA� tak silne, A?e parkowi zaczyna brakowaA� pieniA�dzy na opA�aty sA�dowe. BA�dziemy jednak walczyA� do koA�ca a�� zapowiada Alicja Kruszelnicka, gA�A?wny specjalista w Mazurskim Parku Krajobrazowym.

Ludwik O., ktA?ry obok innych osA?b chce budowaA� dom jednorodzinny nad BeA�danami, dziaA�ania parku uwaA?a za szykanA�, ktA?ra prowadzi do kolejnych procesA?w sA�dowych.

Tymczasem, coraz czA�stsze jest bezprawne zagradzanie dostA�pu do brzegA?w jezior przez wA�aA�cicieli prywatnych posesji. Zdarza siA�, A?e zajmujA� oni rA?wnieA? atrakcyjne grunty Skarbu PaA�stwa, ktA?re przylegajA� do akwenu. ChoA� powiA�kszanie tym sposobem posiadA�oA�ci i wydzielanie prywatnych plaA? narusza prawa obywateli, pozostaje bezkarne – gA�A?wnie z powodu sA�aboA�ci i opieszaA�oA�ci urzA�dnikA?w.

Aby zagwarantowaA� swobodny dostA�p do zbiornikA?w wodnych, prawo zabrania grodzenia plaA? i brzegA?w a�� wszelkie ogrodzenia muszA� koA�czyA� siA� 1,5 m od wody. Jednak jedynymi urzA�dami, ktA?re mogA� kontrolowaA� przestrzeganie swobodnego dostA�pu do wA?d publicznych, sA� krajowe i regionalne zarzA�dy gospodarki wodnej. NIK negatywnie ocenia ich pracA�: urzA�dnicy nie pilnujA� przestrzegania zakazu grodzenia, nie reagujA� na przypadki bezprawnego wykorzystywania gruntA?w Skarbu PaA�stwa i lekcewaA?A� skargi obywateli (przykA�adowo RZGW w Warszawie na 17 skarg jednA� rozpatrzyA� w terminie, a czterech w ogA?le).

Kontrolerzy NIK sprawdzili odcinki linii brzegowych 18 jezior i stwierdzili 125 przypadkA?w bezprawnego zagrodzenia dostA�pu do wody (m.in. na jeziorach: WulpiA�skim, Luterskim, Niegocin i Asniardwy). PlaA?e bA�dA? nabrzeA?a poprzecinane sA� przez siatki, pA�oty i murki, a fragmenty ogrodzeA� prywatnych posiadA�oA�ci wydzielajA� prywatne plaA?e i pomosty, ktA?re uniemoA?liwiajA� przejA�cie wzdA�uA? brzegu jeziora, lub utrudniajA� dojA�cie do kA�pieliska. Narusza to prawo obywateli do swobodnego dostA�pu do wA?d publicznych.

RA?wnie powszechne jest zjawisko zajmowania przylegajA�cych do jezior gruntA?w Skarbu PaA�stwa przez wA�aA�cicieli sA�siadujA�cych nieruchomoA�ci. Linia brzegowa wszystkich 18 jezior objA�tych oglA�dzinami przebiegaA�a inaczej, niA? zaznaczono na mapach zarzA�dA?w. Z powodu wieloletnich zaniedbaA� urzA�dnicy nawet nie wiedzieli o istnieniu atrakcyjnych dziaA�ek. Na niekontrolowanym obszarze, ktA?ry wedA�ug planA?w byA� jeziorem, powstawaA�y prywatne domy letniskowe, parkingi, hangary na A�odzie i pomosty. W rezultacie z 85 tys. m2 a�� formalnie zapisanych jako wody a�� nielegalnie zabudowano ponad 60 tys. m2.

W ciA�gu czterech lat (od 2007 r.) na najwiA�kszym polskim pojezierzu zarzA�dy gospodarki wodnej przeprowadziA�y tylko 10 kontroli sprawdzajA�cych swobodA� dostA�pu do jezior (z czego tylko cztery planowe). KaA?da z tych kontroli ujawniA�a naruszenie prawa: w dziewiA�ciu przypadkach dotyczyA�o to uniemoA?liwienia przejA�cia wzdA�uA? brzegu. NIK ma jednak zastrzeA?enia do jakoA�ci przeprowadzonych postA�powaA�: niemal wszystkie byA�y nieskuteczne, a urzA�dnicy, pomimo wykrycia nieprawidA�owoA�ci, nie kierowali zawiadomieA� do odpowiednich organA?w.

Izba wezwaA�a do natychmiastowego usuniA�cia nieprawidA�owoA�ci. W efekcie kontroli NIK skierowaA�a rA?wnieA? osiem zawiadomieA� do prokuratury i siedem do policji.

A?rA?dA�o informacji: „Rzeczpospolita”, http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dostepie-do-jezior.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>