Komunalne wraca do gry!

Komunalne wraca do gry!

Władze Swarzędza zdecydowały, że po wieloletniej przerwie podmiot komunalny znów będzie odpowiedzialny za transport zbiorowy. To efekt niezadowolenia mieszkańców z działalności prywatnej firmy przewozowej.

Jak informuje portal internetowy 24swarzedz.pl, władze Swarzędza podjęły decyzję, że przewozy autobusowe powierzyć podmiotowi komunalnemu. Od 20 lat kolejne przetargi na obsługę komunikacyjną wygrywała prywatna firma Wiraż-Bus. Jej aktualny kontrakt z samorządem lokalnym wygasa z końcem bieżącego roku. Przed kilkoma miesiącami mieszkańcy tego podpoznańskiego miasta zaczęli wyrażać niezadowolenie z powodu zmian, które nastąpiły w rozkładzie jazdy linii 401, dowożącej wielu swarzędzan do pracy, szkół itp. w Poznaniu. Towarzyszyła temu krytyka władz lokalnych jako odpowiedzialnych za organizowanie transportu zbiorowego.

Reakcja nastąpiła szybko, bo już we wrześniu. Wówczas to Mariusz Szrajbrowski, kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego Gminy, przedstawił pomysł powierzenia przewozów pasażerskich Zarządowi Gospodarki Komunalnej. Wywołało to falę dyskusji, czy podmiot zajmujący się dotychczas wywozem odpadów poradzi sobie z trudnym zadaniem, jakim jest prowadzenie ruchu na 11 liniach autobusowych. Jednak lokalni włodarze poszli za ciosem i przygotowali plan zmian w tej kwestii.

Na niedawnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Rady Miasta przedstawiciele władz miasta przedstawili plan zmian i poinformowali o postępach w kwestii przygotowań do zmiany przewoźnika. Należy podkreślić, że jednym z pierwszych podjętych działań było zorganizowanie spotkania z pracownikami firmy Wiraż-Bus. Dla wielu z nich decyzja miasta o zmianie firmy przewozowej oznacza widmo utraty pracy. Według ustaleń, kierowcy i dyspozytorzy z Wiraż-Bus mieliby z dniem 1 stycznia 2012 przejść do pracy w ZGK, co oznacza, że planowana zmiana dokona się bez ludzkiej krzywdy.

Trzymamy kciuki!

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Polak potrafi harować

Polak potrafi harować

Wedle wyliczeń ZUS, rośnie liczba Polaków pracujących coraz dłużej i nie przechodzący na emerytury mimo posiadania stosownych uprawnień. Do dłuższej pracy zachęcają ich niskie świadczenia emerytalne.

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, dla której ZUS sporządził raport dotyczący wieku przechodzenia na emeryturę, pryska mit o masowym przechodzeniu na wcześniejsze emerytury. Coraz dłużej pracują nawet osoby w zawodach objętych prawem do wcześniejszych świadczeń emerytalnych.

Górnicy pracują obecnie średnio o pół roku dłużej niż w 2008 r. W przypadku nauczycieli, wśród których w 2008 r. średni wiek przechodzenia na emeryturę wynosił 54,3 lat, a w roku 2010 już 56,2 lat. Średni staż pracy mężczyzn-kolejarzy wzrósł w tym samym okresie o niemal 3 lata – z 60,4 lat do aż 63 lat, natomiast kobiet zatrudnionych na kolei z 55,5 do 57,6 lat.

Wedle gazety, pracownicy nie przechodzą na emeryturę z powodu niskich świadczeń. Na przykład wśród nauczycieli z prawem do świadczeń kompensacyjnych, czyli rodzajem wcześniejszej emerytury, na ok. 90 tys. uprawnionych pobiera je tylko… 148 osób. Są to tylko ci, którzy mają wysokie świadczenia, wynoszące średnio 2437 zł, natomiast pozostali z uprawnionych otrzymaliby 900 zł, więc pracują tak długo, jak tylko mogą.

Wśród górników zaledwie 4% decyduje się na emeryturę po ukończeniu wymaganego wieku, czyli 55. roku życia. Średni staż pracy górników pobierających emerytury wynosi obecnie 31,1 lat – w 2008 r. było to 30,5 lat.

W szkolnictwie z wcześniejszych emerytur, gwarantowanych przez Kartę nauczyciela, również korzysta się coraz rzadziej. Średni wiek osób składających w 2010 r. wnioski o emerytury wyniósł 56,2 roku (w 2008 roku 54,3). W przypadku mężczyzn było to 59 lat (w 2008 roku – 57,2) a kobiet – 55,3 (w 2008 roku dwa lata mniej). – „Nauczyciele nie chcą odchodzić na emeryturę. Świadczenia są tak niskie, że każdy dodatkowy rok pracy jest dla nich ważny z punktu widzenia domowego budżetu” – powiedział gazecie Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy nagrodzeni

Związkowcy nagrodzeni

Dwaj działacze „Solidarności” i jeden Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych to tegoroczni laureaci Nagrody im. Haliny Krahelskiej, przyznawanej przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wywodzący się z „Solidarności” poseł Stanisław Szwed, przewodniczący Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” Marcin Tyrna oraz Eugeniusz Śliwiński – przewodniczący Komisja Obrony Praw Pracowniczych Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce – oto tegoroczni laureaci Nagrody im. Haliny Krahelskiej. Nagroda przyznawana jest od 1989 r. za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy. Upamiętnia postać Haliny Krahelskiej – aktywnej działaczki niepodległościowej, wieloletniego inspektora pracy, w tym również zastępcy głównego inspektora w II Rzeczypospolitej, autorki wielu opracowań dotyczących ochrony pracy, zamordowanej przez hitlerowców w KL Ravensbrück.

Tegorocznymi laureatami Nagrody im. Haliny Krahelskiej zostali również Eugenia Gienieczko, Józef Gierasimiuk i Ewa Wągrowska-Koski – naukowcy zajmujący się bezpieczeństwem pracy i ochroną pracowników.

Stanisław Szwed w latach 2002-2005 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „S”. Od 13 grudnia 2006 do 16 listopada 2007 był doradcą premiera Jarosława Kaczyńskiego ds. społecznych i kontaktów ze związkami zawodowymi. Marcin Tyrna od marca 1992 jest przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Podbeskidzie. Eugeniusz Śliwiński jest od lat przewodniczącym Komisja Obrony Praw Pracowniczych Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Tekst patronki nagrody, Haliny Krahelskiej, można przeczytać na zaprzyjaźnionym z „Nowym Obywatelem” portalu Lewicowo.pl.

Europejska gospodarka społeczna?

Europejska gospodarka społeczna?

Nowy komunikat Komisji Europejskiej zapowiada znaczące zwiększenie wsparcia dla przedsiębiorczości społecznej. Wsparcie Wspólnoty mają zyskać inicjatywy gospodarcze nie nastawione na zysk i oparte na modelu demokratyczno-partycypacyjnym.

Stworzenie nowych instrumentów finansowych, rozwój inwestycji społecznych, promocja przedsiębiorczości społecznej, ułatwienia w zamówieniach publicznych – to zapowiedzi KE, które omawia Krzysztof Cibor na portalu ekonomiaspoleczna.pl. Pod hasłem przedsiębiorczości społecznej Komisja rozumie takie inicjatywy gospodarcze, dla których cel socjalny lub społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej, która często charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności społecznej; których zyski są w większości reinwestowane w realizację tego celu społecznego; których sposób organizacji lub system własności odzwierciedla ich misję, opierając się na demokratycznych lub partycypacyjnych zasadach lub mając na celu sprawiedliwość społeczną.

Komisja Europejska zwraca w dokumencie uwagę na rolę ekonomii społecznej w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Przedsiębiorstwa społeczne są najczęściej zakorzenione lokalnie, realizują cele społeczne i środowiskowe oraz wzmacniają spójność społeczną. Potrzebują jednak wsparcia, głównie w sferze promocji oraz dostępu do środków finansowych. KE planuje zmiany w tych sferach.

Do końca br. miałyby zostać stworzone ogólnoeuropejskie ramy regulacyjne w kwestii etycznych funduszy inwestycyjnych, aby w większym stopniu finansowały one przedsiębiorstwa społeczne. Podmioty z tego sektora miałyby zostać uznane za priorytetowy cel inwestycyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Zreformowane zostać miałyby także zasady mikrokredytów, aby łatwiej można było wspierać za ich pomocą przedsiębiorstwa społeczne. Komisja planuje także stworzenie europejskiego instrumentu finansowego z budżetem w wysokości 90 mln euro, mającego ułatwić dostęp do kredytów dla tego sektora.

Komisja chciałaby również, aby większe niż obecnie znaczenie w procedurze zamówień publicznych miało kryterium jakości i warunków pracy. Jednym z mechanizmów mogącym wpłynąć na realizację tego postulatu są klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, a także „odpowiedzialne społecznie zamówienia publiczne”. Postulowane jest także uproszczenie zasad pomocy publicznej dla podmiotów z tego sektora.

W kwestii promocji priorytetowo potraktowano m.in. stworzenie publicznej bazy danych obejmującej oznakowania i certyfikaty przedsiębiorstw społecznych w Europie, utworzenie elektronicznej, wielojęzycznej platformy wymiany informacji i danych dla przedsiębiorców społecznych, inkubatorów, klastrów i także inwestorów społecznych.

Część postulowanych rozwiązań znajduje się już w fazie zaawansowanych prac przygotowawczych (instrumenty finansowe, regulacje w kwestii etycznego inwestowania).

Stanowisko Komisji Europejskiej w tej sprawie można pobrać i przeczytać tutaj. Tekst Krzysztofa Cibora można w całości przeczytać tutaj.