Przeciw cenowemu szaleA�stwu

OgA?lnopolskie Porozumienie ZwiA�zkA?w Zawodowych zajA�A�o stanowisko w sprawie podwyA?ek ceny paliw. ZwiA�zek domaga siA� od rzA�du przeciwdziaA�ania tym tendencjom, podkreA�lajA�c, A?e rosnA�ce ceny ropy i benzyny stymulujA� podwyA?ki wielu produktA?w i usA�ug niezbA�dnych do A?ycia.

Oto caA�e stanowisko OPZZ w tej sprawie:

Stanowisko OgA?lnopolskiego Porozumienia ZwiA�zkA?w Zawodowych
w sprawie podwyA?ek cen paliw

W ostatnich miesiA�cach z niepokojem obserwujemy rosnA�ce ceny paliw na stacjach paliwowych. W trakcie kampanii wyborczej w 2007 roku, premier Donald Tusk straszyA�, A?e jeA�li PiS dojdzie do wA�adzy, paliwo bA�dzie kosztowaA�o 5 zA�. Tymczasem po rozpoczA�ciu rzA�dA?w PO w kolejnej kadencji, cena paliwa na niektA?rych stacjach przekroczyA�a juA? 6 zA�!

Na wzrost cen paliw majA� wpA�yw rA?A?ne czynniki. Jednak odpowiedzialnoA�A� za sytuacjA� w Polsce ponosi rzA�d. Zamiast o dobro obywateli, rzA�d dba jedynie o jak najwiA�kszA� dywidendA� jakA� pobierze od spA?A�ek paliwowych i opodatkowania paliw, ktA?re systematycznie podnosi. UdziaA� podatkA?w w cenie benzyny (akcyza, VAT, opA�ata paliwowa) przekroczyA� 50%.

Zmiana wysokoA�ci cen paliwa jest jednym z waA?niejszych czynnikA?w wpA�ywajA�cych na wzrost inflacji. W ubiegA�ym roku inflacja wyniosA�a 4,6%.

PodwyA?ka cen paliw wpA�ywa miA�dzy innymi na:
a�?A�A� A�wzrost koszA?w transportu,
a�?A�A� A�wzrost cen produktA?w spoA?ywczych i usA�ug,
a�?A�A� A�zmniejszenie opA�acalnoA�ci krajowej produkcji,
a�?A�A� A�zmniejszenie poziom zatrudnienia,

Wszystkie te czynniki przyczyniA� siA� do zuboA?enia spoA�eczeA�stwa. Skutki takiej polityki poniesie caA�a gospodarka a�� od piekarni dowoA?A�cych chleb do sklepA?w, poprzez firmy transportowe, aA? do przedsiA�biorstw prowadzA�cych inwestycje infrastrukturalne. RosnA�ce koszty paliw bA�dA� jednA� z gA�A?wnych przyczyn podwyA?ek cen A?ywnoA�ci w najbliA?szych miesiA�cach. Analizy pokazujA�, A?e do czerwca produkty spoA?ywcze mogA� zdroA?eA� nawet o 4 procent. Instytut Polskie Pieczywo szacuje, A?e pieczywo moA?e zdroA?eA� w ciA�gu dwA?ch-trzech miesiA�cy od 3 do 6 procent.

RosnA�ce ceny paliw uzasadniajA� potrzebA� szybszego wzrostu wynagrodzeA� pracownikA?w. Dzisiejszy ich poziom w niedostatecznym stopniu uwzglA�dnia rosnA�ce koszty utrzymania gospodarstw domowych. Wynagrodzenie sA� zjadane przez inflacjA� a�� w 2010 roku inflacja w wysokoA�ci 2,6% sprawiA�a, A?e realny wzrost wynagrodzeA� w wyniA?sA� jedynie 0,6 proc.

W Niemczech za minimalne wynagrodzenie pracownik moA?e kupiA� ponad 1000 litrA?w paliwa, w Polsce jedynie 250 litrA?w.

Wzywamy rzA�d do podjA�cia dziaA�aA� zmierzajA�cych do obniA?enia wysokoA�ci cen paliw. OPZZ nie pozostanie obojA�tne wobec tej sytuacji i bA�dzie podejmowaA� rA?A?norodne dziaA�ania protestacyjne zmierzajA�ce do poprawy warunkA?w A?ycia pracownikA?w i ich rodzin.

OgA?lnopolskie Porozumienie
ZwiA�zkA?w Zawodowych
Warszawa, 25 stycznia 2012 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>