Ekohumanizm wyjA�ciem z kryzysu?

Od 4 do 6 czerwca odbA�dzie siA� w Rio de Janeiro a�zSzczyt Ziemi Rio 20+a�?. Asrodowiska polskich naukowcA?w i analitykA?w apelujA�, aby ustalenia szczytu nie pogA�A�biaA�y kryzysogennych tendencji a�zsocjaldarwinizmua�?, lecz zaoferowaA�y a�zekohumanizma�?, rozumiany jako partnerskie wspA?A�dziaA�anie dla dobra wszystkich, takA?e przyszA�ych pokoleA�.

LesA�aw Michnowski, autor ksiA�A?ki a�zEkohumanizm w przezwyciA�A?aniu globalnego kryzysua�? (wyd. Episteme 103, Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW, Warszawa 2011) jest cybernetykiem rozwoju, wieloletnim czA�onkiem Komitet Prognoz PAN a�zPolska 2000 plusa�?. Wskazuje on, iA? nie istniejA� staA�e a�zgranice wzrostua�?, a zatem ograniczony zasobami Ziemi maksymalny puA�ap rozwoju ludzkoA�ci. UA?ywajA�c metod analizy systemowej dowodzi on, A?e istnieje jedynie wzglA�dny (przezwyciA�A?alny) deficyt zasobA?w A?ycia, spowodowany deficytem piA�ciu czynnikA?w: a�za) wiedzy; b) techniki, w tym symulacji komputerowej wielkich systemA?w; c) mA�droA�ci, aktywnego potencjaA�u intelektualnego; d) umiejA�tnoA�ci stymulowania ekospoA�ecznie uA?ytecznej aktywnoA�ci poznawczo-innowacyjnej; e) woli politycznej WSPA�LNOTOWEGO przezwyciA�A?ania globalnego kryzysua�?.

Forum SpoA�eczeA�stwo Informacyjne TrwaA�ego Rozwoju, ktA?rego czA�onkiem jest Michnowski, wystosowaA�o list do Prezydenta RP, poparty przez Polskie Lobby PrzemysA�owe. Oto fragment tego listu: a�zDotychczasowa, niepohamowana i czA�stokroA� A�miercionoA�na rywalizacja powinna zostaA� zastA�piona mA�drze kierowanA� wspA?A�pracA� dla wspA?lnego dobra caA�ej A�wiatowej spoA�ecznoA�ci, wspomaganA� przez nieskrA�powany rozwA?j nauki i technikia�?.

W ramach wysiA�kA?w polskich intelektualistA?w w lutym odbyA�a siA� w Krajowej Szkole Administracji Publicznej debata na temat przezwyciA�A?ania kryzysu oraz perspektyw szczytu Rio20+, poA�A�czona z prezentacjA� ksiA�A?ki Michnowskiego. Debata zgromadziA�a wielu znakomitych przedstawicieli A�rodowisk naukowych, w tym szefowA� Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. ByA� rA?wnieA? obecny przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, a caA�e przedsiA�wziA�cie cieszyA�o siA� wsparciem Polskiego Lobby PrzemysA�owego oraz KSAP. JednA� z konkluzji debaty byA�o stwierdzenie, iA? to nie przeludnienie Ziemi jest przyczynA� obecnego kryzysu. Michnowski sprzeciwiA� siA� rA?wnieA? tendencji a�zschA�adzaniaa�? gospodarek, wskazujA�c, iA? warunkiem rozwoju (wyjA�cia z obecnego kryzysu) jest m.in. wzrost natA�A?enia przepA�ywu energii i dokonanie zmian w modelu funkcjonowania gospodarki.

Skutkiem Szczytu Ziemi Rio 20+ bA�dzie albo umocnienie dotychczasowego modelu socjal-darwinistycznego, stopniowo eliminujA�cego konkurentA?w do zasobA?w, albo globalna wspA?A�praca w rozwojowym przezwyciA�A?aniu granic wzrostu. Warto, by polska delegacja na szczyt promowaA�a idee ekohumanizmu, wsparta dorobkiem polskich intelektualistA?w.

CaA�y list do Prezydenta RP w tej sprawie moA?na pobraA� tutaj.

Krzysztof Mroczkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>