Asmieciowe umowy to wyzysk

Niskie wynagrodzenia, umowy A�mieciowe brak odpowiedniej polityki spoA�ecznej to gA�A?wne przyczyny biedy i wykluczenia w Unii Europejskiej.

Identyfikacja przyczyn tego zjawiska oraz moA?liwoA�ci walki z nim byA�y tematem zakoA�czonej w Warszawie konferencji organizowanej przez KomisjA� KrajowA� NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�? i Europejskie Centrum PytaA� Pracowniczych.

Umowy A�mieciowe to jedna z gA�A?wnych przyczyn ubA?stwa i wykluczenia. Imigranci, kobiety, mA�odzi i starsi pracownicy, osoby niepeA�nosprawne a�� to grupy najbardziej naraA?one na niepewne zatrudnienie. Nie pozwala ona pracownikom na dA�ugoterminowe planowanie, wyegzekwowanie swoich praw, nie daje ochrony socjalnej, jest niebezpieczna dla zdrowia i nisko opA�acana. To gA�A?wne cechy niepewnej pracy (prekaryjnej) zidentyfikowane przez SoniA� McKay z London Metropolity University.

Badania przedstawione przez prof. McKay pokazujA�, A?e najczA�A�ciej praca niepewna wystA�puje w hotelarstwie, budownictwie, rolnictwie, handlu i sprzA�taniu. Formy najczA�A�ciej identyfikowane jako praca niepewna to m.in.: nieprawdziwe zatrudnienie, praca nieformalna, dorywcza, agencyjna, sezonowa, bez pisemnej umowy o zatrudnieniu. Praca niepewna dotyczy zarA?wno mA�odych jak i starszych pracownikA?w. Starsi podejmujA� jA�, poniewaA? ich emerytury sA� niewystarczajA�ce, mA�odzi zaA� poniewaA? brakuje im kwalifikacji lub sA� one zbyt wysokie. W ostatnich latach moA?na obserwowaA� gwaA�towny wzrost pracy niepewnej. We WA�oszech i Irlandii ponad 40 proc. mA�odych pracownikA?w to zatrudnieni a�zniepewniea�?.

a�� a�zUmowy A�mieciowe przez dA�ugi czas koegzystowaA�y z pracowniczymi formami zatrudnienia. Dzisiaj przez termin A�umowy A�miecioweA�a�? rozumiemy formy wyzysku, ktA?re zaczynajA� zastA�powaA� pracownicze formy zatrudnieniaa�? a�� stwierdziA�a dr hab. Monika Tomaszewska z Uniwersytetu GdaA�skiego. Niepracownicze formy zatrudnienia sA� korzystne dla pracodawcy ze wzglA�dA?w ekonomicznych, ale rA?wnieA? prawnych, poniewaA? wyA�A�czajA� ryzyka, ktA?re w normalnym stosunku pracy ponosi przedsiA�biorca. W przypadku umA?w cywilnoprawnych ryzyko dziaA�alnoA�ci gospodarczej ponosi zleceniobiorca. Paradoksalnie prawo nie chroni form zatrudnienia, ktA?re ochrony wymagajA�. Jako przykA�ad dr Tomaszewska podaA�a kontrakty menadA?erskie. Jej zdaniem ochrona prawna w tym przypadku wykorzystywana jest instrumentalnie.

Trudno siA� walczy z takimi formami zatrudnienia przede wszystkim na powszechne przyzwolenie na ich wystA�powanie wynikajA�ce z przekonania, A?e lepsza praca byle jaka niA? bezrobocie. Niestety wady takiego zatrudnienia widoczne sA� w momencie, gdy sytuacja zmusza pracownika do korzystania z ochrony socjalnej w przypadku niezdolnoA�ci do pracy. Zdaniem dr Tomaszewskiej jeA�li mamy mA?wiA� o efektywnej ochronie, naleA?aA�oby przenieA�A� formy ochrony, jakie przysA�ugujA� pracownikom na niepracownicze formy zatrudnienia.

Konferencja a�zEuropa 2020: Walka z ubA?stwem i wykluczeniem spoA�ecznym pracownikA?wa�? byA�a wspA?lnym projektem Komisji Krajowej NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�? i Europejskiego Centrum PytaA� Pracowniczych (EZA).

________________

Przedruk za www.solidarnosc.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>