Polska, czyli rozwA?j wstecz

WciA�A? maleje liczba przewozA?w regularnA� podmiejskA� i regionalnA� komunikacjA� autobusowA�, a zarazem rosnA� a�zbiaA�e plamya�? regionA?w, do ktA?rych nie dociera A?aden pojazd takiej formy komunikacji publicznej.

Jak przypomina portal wnp.pl, komunikacja autobusowa peA�ni waA?nA� rolA� socjalnA�, poniewaA? daje szansA� przemieszczania siA� osobom, ktA?re nie majA� moA?liwoA�ci podrA?A?owania innymi rodzajami transportu z rA?A?nych powodA?w: braku w pobliA?u linii kolejowych, wieku lub zdrowia podrA?A?ujA�cych, braku wA�asnego samochodu itp. Tymczasem, jak mA?wi ZdzisA�aw Szczerbaciuk, prezes zarzA�du Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, od kilkunastu lat maleje liczba pasaA?erA?w przewoA?onych autobusami, a od 2005 r. a�� takA?e udziaA� tego segmentu w A�A�cznych przewozach osA?b komunikacjA� zbiorowA�.

Z danych GUS wynika, A?e jeszcze w 2005 r. autobusy lokalne miaA�y 74,5 proc. udziaA�u w przewozach osA?b, a w 2010 r. zmalaA� on do 68 proc., przy jednoczesnym spadku przewozA?w komunikacjA� zbiorowA�.

SA� trzy gA�A?wne powody tego zjawiska. Po pierwsze, powszechnie malejA� przewozy zbiorowe osA?b, poniewaA? coraz wiA�cej PolakA?w korzysta z samochodA?w. Po drugie, pasaA?erowie w duA?ych miastach majA� wiA�kszy wybA?r usA�ug transportowych i czA�sto wybierajA� atrakcyjniejsze opcje. Po trzecie, i to prawdopodobnie najwaA?niejszy powA?d: a�zO ile marszaA�kowie wojewA?dztw znajdujA� pieniA�dze na dofinansowanie kolei, a miasta wA�asnej komunikacji, to juA? starostowie powiatowi nie majA� ich dla komunikacji autobusoweja�? a�� uwaA?a Szczerbaciuk.

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, monitorujA�ca ponad 200 powiatA?w i bA�dA�ca dla ich wA�adz doradcA� w sprawie analiz transportu zbiorowego, wyszczegA?lnia tylko trzy wojewA?dztwa, w ktA?rych 70 proc. miejscowoA�ci ma regularnA� komunikacjA� podmiejskA� i regionalnA� (dolnoA�lA�skie, podkarpackie i A�lA�skie) i cztery z poziomem 60-70 proc. (lubuskie, warmiA�sko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie). A jeszcze cztery lata temu prawie we wszystkich wojewA?dztwach transport autobusowy byA� obecny na blisko 80 proc. terenA?w.

WedA�ug danych za 2010 r., dopA�aty do przewozA?w autobusowych wynosiA�y A�rednio 70 groszy do pasaA?era a�� gA�A?wnie do biletA?w ulgowych mA�odzieA?y i seniorA?w, za co pA�aci budA?et paA�stwa, a nie samorzA�dA?w. Natomiast w przypadku kolei dotacje wynosiA�y od 11 do 14 zA� na pasaA?era, w zaleA?noA�ci od przewoA?nika i umA?w z zamawiajA�cym transport, czyli marszaA�kami wojewA?dztw lub ministrem transportu.

JeA?eli na pewnych liniach autobusowych jest niska frekwencja, to rezygnujA� z niej a�� nie mogA�c pokryA� kosztA?w dziaA�alnoA�ci a�� najpierw duzi i A�redniej wielkoA�ci przewoA?nicy, a pA?A?niej nawet maA�e firmy, niekiedy dysponujA�ce jednym autobusem.

Z informacji PIGTSiS wynika teA?, A?e do rozszerzania siA� a�zbiaA�ych plama�? transportu autobusowego przyczynia siA� rA?wnieA? niekontrolowana (wbrew przepisom o transporcie drogowym) konkurencja. Otwarcie rynku i niskie wymagania, ktA?re naleA?y speA�niA�, aby podjA�A� tA� dziaA�alnoA�A� sprawiA�y, A?e szczegA?lnie w latach 90. ubiegA�ego wieku dziaA�alnoA�A� rozpoczA�A�y tysiA�ce drobnych przewoA?nikA?w. WiA�kszoA�A� samorzA�dA?w, wydajA�cych licencje i zezwolenia, nie przeprowadza analiz sytuacji lokalnego rynku, co mogA�oby sA�uA?yA� do jego regulowania a�� wynika z badaA� NIK. Prowadzi to do rA?A?nych skutkA?w, takA?e patologicznych, w postaci zA�ego stanu technicznego autobusA?w, ale takA?e A�wiadczenia usA�ug przez przewoA?nikA?w nierejestrowanych i nie pA�acA�cych podatkA?w.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>