Biedny jak Polak

Biedny jak Polak

Jak wynika z wyliczeń Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, wśród krajów OECD najniższe płace są w Polsce.

Mimo iż przeciętne zarobki w Polsce rosną na tle innych krajów dość szybko, wciąż nie możemy dogonić konkurentów nawet z Europy Środkowo-Wschodniej – informuje portal ekonomia24.pl. W 2011 r. roczne średnie wynagrodzenia Polaków wyniosły 13,8 tys. dolarów i był to najniższy poziom wśród 29 członków OECD.

Więcej, choć niewiele, zarabiają w przeliczeniu na dolary mieszkańcy Węgier i Estonii – odpowiednio 14,18 tys. i 14,96 tys. Za to ogromne różnice można odnotować zestawiając Polskę z krajami Europy Zachodniej. Najlepiej powodzi się pracownikom w Szwajcarii – średnia roczna płaca w tym kraju to 93,2 tys. dolarów, a więc ponad sześć i pół razy więcej niż u nas. Norwegowie z kolei zarabiają prawie sześć razy więcej niż my, Amerykanie – 3,9 razy więcej, a Niemcy – 3,4 razy więcej.

Sytuacja pracowników w Polsce przedstawia się nieco lepiej, jeśli pod uwagę brany jest tzw. parytet siły nabywczej, uwzględniający różnice w cenach między krajami. W takim ujęciu Polska ma wynagrodzenia nawet najwyższe wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej należących do OECD (oprócz Słowenii).

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Łódzcy seniorzy mają głos

Łódzcy seniorzy mają głos

W Łodzi rozpoczęła działalność Miejska Rada Seniorów, która będzie reprezentować interesy najstarszych mieszkańców miasta.

Miejska Rada Seniorów jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym. Powoływana jest na okres kadencji Rady Miejskiej. W skład rady wchodzi 15 osób. Dziewięciu członków zostało wybranych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób starszych oraz przez przedstawicieli rad osiedli, uniwersytetów trzeciego wieku i klubów seniora. W skład Rady wchodzą również trzy osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz trzy osoby przez Radę Miejską.

Rada będzie działała w następujących obszarach: zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów, wspieranie aktywności ludzi starszych, mieszkalnictwo dla seniorów, profilaktyka i promocja zdrowia seniorów, przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu, rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury, wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form edukacji seniorów.

Do zadań Rady będzie należała ścisła współpraca z władzami miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych oraz przedstawianie propozycji w zakresie działań na rzecz seniorów. Do zadań rady seniorów należeć będzie ponadto m.in. zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego; umacnianie międzypokoleniowych więzi społecznych, współpracy, dialogu i zrozumienia pomiędzy generacjami; niwelowanie stereotypów związanych ze starością i starzeniem się oraz budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych; upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, ale także potrzebach i oczekiwaniach, a więc m.in. o konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach.

„Solidarność” walczy z Tesco

„Solidarność” walczy z Tesco

Związkowcom z „Solidarności” udało się doprowadzić do ograniczenia liczby zwolnionych z pracy w sieci Tesco z ok. tysiąca do 350 osób.

Jak informuje Elżbieta Jakubowska, przewodnicząca NSZZ „Solidarność” w Tesco Polska, 15 czerwca 2012 r. zakończyło się wręczanie wypowiedzeń umów o pracę w ramach zwolnień grupowych. Organizacja wraz z pozostałymi związkami zawodowymi działającymi w Tesco, od początku była przeciwna zwolnieniom grupowym. Dzięki podjętym wspólnym działaniom udało się doprowadzić do ograniczenia liczby zwolnionych z prawie tysiąca do ok. 350 osób.

Sprawa nie jest jeszcze całkiem zakończona. NSZZ „Solidarność” w chwili obecnej znajduje się w sporze zbiorowym, dotyczącym wypłacenia odszkodowań za utratę pracy oraz przekwalifikowań dla zwalnianych pracowników. Pracodawca nie chce zabezpieczyć swoich niejednokrotnie wieloletnich pracowników przed skutkami zwolnień. Dodatkowe świadczenie, o które walczy organizacja, pozwoliłoby przetrwać osobom zwalnianym trudny okres poszukiwania nowej pracy. Powołany zostanie mediator rządowy, którego celem będzie doprowadzenie do porozumienia.

Koniec niezdrowej żywności w szkołach?

Koniec niezdrowej żywności w szkołach?

PSL chce wprowadzenia zakazu sprzedaży w szkołach niezdrowych produktów żywnościowych i napojów.

Klub PSL przygotował zapisy, według których dzieciom od przedszkola przez szkołę podstawową do gimnazjum nie wolno byłoby sprzedawać na terenie szkoły niezdrowej żywności, m.in. coli, chipsów czy popcornu. Projekt ma być gotowy jeszcze w okresie wakacji. Jeśli wszedłby w życie, w szkołach zakazane byłyby produkty zawierające wzmacniacze smaku, sztuczne barwniki, sztuczne cukry, a także produkty zbyt tłuste lub zbyt słone.

– „To wyjdzie dzieciom na dobre” – mówi szef klubu ludowców Jan Bury. – „Nie może być tak, że według badań, które przeprowadzono w Polsce, aż 29 procent 11-latków ma już nadwagę” – zaznacza. O problemach z otyłością i nadwagą polskich nastolatków pisaliśmy tutaj.

Podobny zakaz obowiązuje już w szkołach w Kanadzie, na Łotwie, we Francji i w Anglii. Dodatkowo we Francji, Irlandii, Szwecji, Norwegii i Kanadzie wprowadzono zakazy reklamy niezdrowych produktów żywnościowych oraz napojów.