Odzyskaj pieniądze!

Unia Europejska chce, by instytucje publiczne i firmy krajów członkowskich zaniechały opóźnień w płatnościach zleceniobiorcom. Ma to chronić przedsiębiorstwa przed problemami finansowymi.

Jak podaje portal wnp.pl, kampania informacyjna kładzie szczególny nacisk na uświadamianie małych i średnich przedsiębiorstw o nowych prawach przyznanych im unijną dyrektywą oraz o tym, jak należy z tych praw korzystać. Codziennie w całej Europie dziesiątki małych i średnich przedsiębiorstw ogłaszają upadłość, ponieważ nie uzyskują zapłaty za wystawione faktury. Niewypłacalność prowadzi do utraty 450 tys. miejsc pracy w UE oraz zaległych należności w wysokości 23,6 mld euro rocznie. Na problemy z płynnością wynikające z opóźnień w płatnościach skarży się 57 proc. przedsiębiorstw w Europie, co oznacza wzrost o 10 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

Małym i średnim przedsiębiorstwom jest szczególnie trudno egzekwować prawo do terminowych płatności. Opóźnienia w płatnościach mogą wiązać się z wysokimi kosztami, jeśli chodzi o czas i pieniądze, a ewentualne spory mogą pogarszać stosunki z klientami. Dyrektywa ustanawia ramy prawne dla ścigania dłużników, proponując kilka prostych zasad.

Władze publiczne muszą płacić za zamówione towary i usługi w ciągu 30 dni lub – w wyjątkowych okolicznościach – w ciągu 60 dni. Przedsiębiorstwa zaś w ramach transakcji handlowych z innymi przedsiębiorstwami powinny regulować należności z tytułu otrzymanych faktur w ciągu 60 dni, chyba że wyraźnie uzgodnią między sobą inny termin i nie będzie on rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela.

Przedsiębiorstwa są automatycznie uprawnione do domagania się zapłaty odsetek od zaległych płatności i mogą uzyskać minimalną stałą kwotę w wysokości 40 euro na pokrycie kosztów odzyskania należności. Mogą również żądać zwrotu wszystkich pozostałych uzasadnionych kosztów odzyskania należności.

Ustawowe odsetki za zwłokę należy zwiększyć do co najmniej 8 pkt. proc. powyżej stopy referencyjnej Europejskiego Banku Centralnego. Władze publiczne nie mogą wyznaczyć stopy odsetek za zwłokę poniżej tego progu. Przedsiębiorstwa mogą też łatwiej zaskarżać rażąco nieuczciwe warunki i praktyki przed sądami krajowymi.

Dyrektywa zobowiązuje ponadto do większej przejrzystości – państwa członkowskie muszą publikować odsetki za zwłokę, tak aby wszystkie zainteresowane strony były o tym poinformowane. Zachęca się państwa członkowskie do ustanowienia kodeksów postępowania w zakresie szybkich płatności.

Dyrektywa zakłada, że proponowane przez nią środki są nieobowiązkowe dla przedsiębiorstw – uzyskują one prawo do podjęcia działań, ale nie są do nich zobowiązane. W pewnych okolicznościach przedsiębiorstwo może być zainteresowane wydłużeniem terminu płatności o kilka dni lub tygodni, aby utrzymać dobre stosunki handlowe z konkretnym klientem.

Założenia dyrektywy są natomiast obowiązkowe dla władz publicznych, które powinny dawać przykład niezawodności i wydajności, dotrzymując zawartych umów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>