II Kongres Ruchów Miejskich w Łodzi

II Kongres Ruchów Miejskich w Łodzi

W dniach 12-14 października w Łodzi odbył się II Kongres Ruchów Miejskich. Uczestniczyło w nim ponad 200 aktywistów miejskich z całej Polski reprezentujących ponad 100 organizacji, instytucji i nieformalnych inicjatyw.

W tym roku prace Kongresu koncentrowały się na „Projekcie Założeń Polityki Miejskiej do roku 2020” przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Uwagi do dokumentu sformułowano w 10 tematycznych grupach roboczych: polityka przestrzenna, rewitalizacja, zrównoważony transport, ekologia/środowisko, metropolie/aglomeracje, małe miasta – duże problemy, demokracja miejska, polityka społeczna, polityka mieszkaniowa oraz kultura. Wydarzenie zakończył happening polegający na symbolicznym utworzeniu przez uczestników Ministerstwa Miast.

Idea spotkania miejskich społeczników narodziła się rok temu w Poznaniu dzięki stowarzyszeniu „My-Poznaniacy”. Kongres Ruchów Miejskich z założenia jest inicjatywą oddolną i nie jest związany z żadną partią. Jego celem jest zainicjowanie systematycznej, pogłębionej i kompleksowej współpracy między organizacjami miejskimi i przygotowanie się do wspólnego występowania w sprawach proponowanych rozwiązań problemów miast, również w zakresie zmian w obowiązującym prawie.

Pierwszy zjazd Kongresu odbył się w czerwcu 2011 w Poznaniu i zakończył się wypracowaniem „9 Tez Miejskich”. Tegoroczny II KRM zgromadził niemal dwukrotnie więcej uczestników i poszerzył swoje działanie o nowe pola: politykę mieszkaniową, społeczną, ekologię czy kulturę. Reprezentowane było ponad 30 polskich miast, od największych po średnie i mniejsze ośrodki, jak Rybnik, Elbląg czy Wałbrzych. Wypracowane uwagi do „Założeń Krajowej Polityki Miejskiej” zostaną opracowane i przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w formie społecznego projektu wiosną 2013 roku.

Manifest Ministerstwa Miast

My, uczestnicy II Kongresu Ruchów Miejskich, powołujemy dzisiaj nowe Ministerstwo Miast. Robimy to sami, ponieważ ani Rząd, ani Parlament nie chcą zająć się naszymi problemami. Chaos przestrzenny, zapaść transportu miejskiego, mieszkalnictwa, kultury i edukacji, gentryfikacja zastępująca rewitalizację, rosnące problemy i rozwarstwienie społeczne, brak słyszalnego głosu mieszkańców, a także głęboki kryzys finansów miast polskich – to przeciwności, z którymi nie poradzimy sobie na szczeblu samorządowym. Potrzebujemy zintegrowanych i mądrych rozwiązań centralnych. Tymczasem Polska to jedyny kraj w Unii Europejskiej, który nie ma żadnego ministerstwa prowadzącego spójną politykę miejską.

Powołując Ministerstwo Miast apelujemy do opinii publicznej, do świata polityki i mediów o zwrócenie uwagi na te problemy. To miasta są dziś motorem nowoczesnego rozwoju, to w nich jest skupiony główny potencjał cywilizacyjny i kulturalny. Potrzebujemy mądrej, dalekowzrocznej polityki miejskiej i dobrego prawa, wspierającego ich zrównoważony i sprawiedliwy rozwój, demokrację miejską i społeczeństwo obywatelskie.

Ustanawiamy siedzibę Ministerstwa Miast w centrum Łodzi, miejscu, w którym ogniskują się negatywne konsekwencje zaniedbań epoki polskiej transformacji: bezrobocie, rozpad tkanki miejskiej, enklawy ubóstwa, brak współpracy administracji z mieszkańcami, którzy nie korzystają na wielkich inwestycjach będących jedynie drogą wizytówką. Doceniając ogromny pozytywny potencjał rozwojowy polskich miast domagamy się uwzględnienia w strategiach rozwoju kraju miast i obszarów wykluczonych. Deklarujemy międzymiejską solidarność. Nie zgadzamy się na podsycanie konkurencji między miastami. Mamy wspólne problemy i jesteśmy gotowi wypracowywać wspólne rozwiązania. Chcemy polityki solidarności społecznej – wewnątrz i między miastami.

To my, mieszkańcy, mamy prawo do miasta i aby w pełni z niego korzystać, już dziś potrzebujemy pozytywnej zmiany. W świetle tego prawa Ministerstwo Miast uważamy za ustanowione!

Więcej informacji: http://kongresruchowmiejskich.pl/

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Spekulanci trafią za kratki?

Spekulanci trafią za kratki?

Komisja do Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego poparła wprowadzenie kary więzienia dla spekulantów na rynku finansowym.

O nowych regulacjach informuje brytyjska deputowana Arlene McCarthy (Socjaliści i Demokraci) w wywiadzie opublikowanym na stronie Parlamentu Europejskiego (europarl.europa.eu). Jak podkreśla, celem nowych przepisów jest sprawienie, że wszystkie nadużycia na rynku finansowym będą podlegały sankcjom prawnym. Regulacje obejmą także te elementy, których prawo do tej pory nie regulowało (m.in. rynki towarowe). Duży nacisk w nowych regulacjach położony jest na dostęp do informacji i współpracę w tym zakresie. Zasady dotyczące sankcji karnych mają być skonstruowane tak, żeby przestępcy nie mogli wykorzystywać różnic systemowych na terenie UE.

Według nowych regulacji za używanie poufnych informacji i manipulacji na rynku grozi kara pozbawienia wolności na minimum pięć lat. Nie mniej niż dwa lata – za upowszechnianie informacji wewnętrznych do celów poufnych transakcji i manipulacji na rynku.

W odpowiedzi na postulaty organizacji pozarządowych wprowadzone zostaną również nowe narzędzia do wykrywania nadużyć w dotacjach do żywności. „Spekulacje na rynkach surowców powodują, że skoki cen żywności stawiają najuboższych w trudnej sytuacji. Musimy położyć kres praktykom służącym jedynie interesom spekulantów oraz przemysłom nastawionym na zysk” – powiedziała McCarthy.

Rzeczpospolita po kapitalizmie

Rzeczpospolita po kapitalizmie

Mieszkańców Krakowa i okolic zapraszamy na kolejne spotkania kółka samokształceniowego, organizowane w ramach projektu „Po kapitalizmie”. „Nowy Obywatel” jest jednym z partnerów tej inicjatywy.

Tym razem proponujemy wspólną lekturę świeżo wydanej w języku polskim książki Michaela Hardta i Antonio Negriego „Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne”.

Harmonogram spotkań:

18.10.2012 (czwartek), godz. 18:30
Spotkanie poświęcone pierwszemu rozdziałowi książki poprowadzi dr Krzysztof Posłajko.

25.10.2012 (czwartek), o godz. 18:30
Spotkanie poświęcone drugiemu rozdziałowi książki poprowadzi dr Ewa Majewska.

Kolejne spotkania (również w czwartki o godz. 18.30) poprowadzą: Michał Pospiszyl (8.11), dr Jan Sowa (29.11), Krystian Szadkowski (22.11) i Krzysztof Wołodźko, redaktor „Nowego Obywatela” (15.11).

Prenumeratorzy mają lepiej!

Prenumeratorzy mają lepiej!

Jesienny numer „Nowego Obywatela” trafi do ogólnej dystrybucji za ok. dwa tygodnie, jednak już teraz można zapoznać się z wybranymi tekstami, spisem treści oraz okładką. Natomiast do prenumeratorów egzemplarze zostały już wysłane!

Prenumeratorom radzimy często sprawdzać skrzynki, gdyż właśnie wysłaliśmy do nich paczki z pachnącym farbą „Nowym Obywatelem” nr 6 (57), którego oficjalna premiera odbędzie się w piątek (19 października 2012 r.), podczas Festiwalu Obywatela w Łodzi. Ponieważ do ogólnopolskiej dystrybucji pismo trafi kilka dni po zakończeniu imprezy, prenumeratorzy mają prawo czuć się uprzywilejowaną grupą czytelników – dostarczenie im pisma „przed wszystkimi” jest skromną formą podziękowania za zakup pisma w sposób, który buduje naszą niezależność finansową (więcej na ten temat tutaj).

Pozostałym odbiorcom naszego periodyku pozostaje na razie lektura spisu treści oraz paru tekstów, które zdecydowaliśmy się w całości udostępnić na naszej WWW. Z tymi materiałami można się zapoznać tutaj.