Działaliśmy w grudniu

Działaliśmy w grudniu

Oprócz tworzenia czasopisma oraz portalu „nasi ludzie” działają także na innych frontach. Oto prezentacja tego, co redaktorzy „Nowego Obywatela” i członkowie Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” robili w grudniu 2012.

1 grudnia w Kielcach odbyła się impreza „Wzgórze Demokracji. Kieleckie spotkanie z »Nowym Obywatelem«”. Na zaproszenie Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej zaprezentowaliśmy wybrane punkty programu wcześniejszego, łódzkiego Festiwalu Obywatela, uzupełniając je o debatę, w której udział wzięli Natalia Ćwik z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marek Lewandowski – rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność” oraz Remigiusz Okraska, redaktor naczelny naszego pisma. Program oraz wideorelację z wydarzenia znaleźć można na tej stronie.

W biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ukazał się przedruk wywiadu z prezes organizacji, prof. Elżbietą Mączyńską, opublikowanego w „Nowym Obywatelu” z jesieni 2012. Rozmowę można przeczytać klikając tutaj.

Magazynie „Miasta” nr 2 ukazała się recenzja książki „RAZEM! czyli Społem” – wydanego przez nas zbioru tekstów spółdzielczych Romualda Mielczarskiego. Więcej o książce na poświęconej jej stronie.

„Gościu Niedzielnym” nr 50/2012, czyli najbardziej poczytnym polskim tygodniku, ukazała się mini-recenzja jesiennego numeru „Nowego Obywatela”.

W dniach 6-7 grudnia odbyły się w Łodzi kolejne warsztaty w ramach programu ETOS – cyklu szkoleń biznesowych dla spółdzielni socjalnych, będących jednocześnie forum dyskusji o społeczno-etycznym wymiarze kooperatyzmu. Zajęcia poprowadziło trzech redaktorów „Nowego Obywatela” (Konrad Malec, Michał Sobczyk, Szymon Surmacz), z kolei wycieczkę śladem łódzkiej spółdzielczości – Maciej Kronenberg, członek Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, a więc wydawcy naszego pisma.

9 grudnia Michał Sobczyk poprowadził zajęcia w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego – forum wymiany doświadczeń słuchaczy podyplomowego studium z zakresu zarządzania gospodarką społeczną. W jego ramach m.in. podzielił się swoimi refleksjami na temat różnego rodzaju barier, na jakie napotyka budowanie kultury aktywności w spółdzielniach socjalnych oraz stowarzyszeniach.

Michał udzielił też wypowiedzi miesięcznikowi „Press” na temat znaczenia systemu publicznego wsparcia dla czasopism intelektualnych.

12 grudnia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Koło Naukowe Polityki Społecznej „Desiderium”, przy aktywnym udziale członka Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, Krzysztofa Walczaka, zorganizowało konferencję pt. „Ekonomia Społeczna – Nowe Perspektywy”. Podczas imprezy omawiano wiele kwestii związanych z dążeniem do bardziej egalitarnego systemu społeczno-gospodarczego. Wśród prelegentów znalazła się dr Małgorzata Ołdak z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego – także członkini SOO.

Remigiusz Okraska wziął udział w ankiecie pt. „Przyszłość wsi”, zamieszczonej w kwartalniku „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” nr 4(39)/2012, wydawanym przez Małopolski Instytut Kultury. Na pytania redakcji o możliwe i pożądane scenariusze dla polskiej wsi i prowincji, Okraska odpowiada m.in.: „Zamiast monokultur rolnych – nowoczesne gospodarstwa rodzinne, produkujące żywność ekologiczną lub tradycyjną, a przynajmniej mniej »sztuczną« niż wielkie farmy Zachodu. Zamiast wielkiego agrobiznesu, który skupia zyski w nielicznych rękach – wsparcie niewielkich firm przetwórczych (najlepiej w formie wspólnotowej, jak spółdzielnie czy grupy producenckie), aby dochody zostały w lokalnej społeczności. Zamiast tandetnych inwestycji dużych i małych, lecz zawsze brzydkich i chaotycznych – dbałość o ład przestrzenny, substancję kulturową i otoczenie przyrodnicze, gdyż brak »sztuczności« polskiej prowincji i jej zasoby naturalne to baza dla rozwoju turystyki oferującej to, co kraje Zachodu już w dużej mierze zatraciły. Zamiast koncentrowania nakładów na rozwój tylko w miastach – ich podział tak, by wspierane były także miasteczka, ośrodki gminne i wsie. Zamiast likwidacji prowincjonalnej infrastruktury (szkoły, biblioteki, ośrodki kultury, urzędy i placówki usług publicznych, komunikacja autobusowa i kolejowa) – ich rozwój, żeby warunki bytowania były tam takie, iż nie zajdzie konieczność wyjazdu do miast, aby dopiero tam móc żyć »na poziomie«. Przemiany w Polsce zaczęły się pod sztandarem, na którym wypisano słowo »Solidarność«. To słowo jest nadal aktualne. Mieszkańcy wsi i prowincji są takimi samymi ludźmi, obywatelami i Polakami jak mieszkańcy wielkich metropolii”. Więcej o piśmie: www.autoportret.pl.

Rafał Bakalarczyk wziął udział w audycji w Radiu WNET z okazji dnia osób niepełnosprawnych, wypowiadając się na temat sytuacji rodzin osób doświadczonych tym problemem, którym doradza. Wziął również udział w spotkaniu poświęconym powyższej sprawie, w Sejmie (w biurze Marszałek Ewy Kopacz), z ramienia ruchu Rodzin Osób Niepełnosprawnych. Sprawozdanie ze spotkania można przeczytać tutaj.

Rafał napisał również komentarz ekspercki na temat raportu GUS pt. „Jak się żyje osobom starszym w Polsce?”.

Szymon Surmacz przeprowadził szkolenie dla trenerów spółdzielczości (Akademia Trenerów w Rzeczce k. Walimia), dotyczące łączenia działalności gospodarczej z działalnością pożytku publicznego w jednym modelu biznesowym, oraz szkolenie pn. „Ekonomizacja Organizacji Pozarządowych” dla Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej. Podczas tego drugiego spotkania oprócz kwestii technicznych, dotyczących zagadnień ściśle związanych z tematem „ekonomizacji”, poruszane były kwestie pokazujące aktualną słabość „trzeciego sektora”, który nie mając „własnych” pieniędzy, jest skazany na podlizywanie się albo władzy, albo biznesowi, tracąc w ten sposób niezależność i obywatelskiego ducha. Ponadto Szymon na zlecenie krakowskiej Fundacji GAP prowadził spotkania w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, których uczestnikami są przedstawiciele administracji, organizacji społecznych i przedsiębiorcy z Małopolski. Spotkania mają prowadzić do zawiązania trwałych partnerstw, dzięki którym społeczności we współpracy z administracją zaczną bardziej aktywnie pracować nad rozwiązywaniem lokalnych problemów, wykorzystując własne zasoby, bogactwo kulturowe regionu i umiejętności ludzi, a nie czekając na mitycznego „inwestora”, który walizką pieniędzy zlikwiduje wszystkie bolączki.

Konrad Malec poprowadził audycję w Radiu WNETWładysławie Broniewskim jako wybitnym poecie lewicy. W audycji wziął udział Mariusz Urbanek, autor pierwszej uczciwej biografii twórcy skazanego na przemilczenie w III RP i zafałszowywanego w PRL, zatytułowanej „Broniewski. Miłość, wódka, polityka”. Audycji odsłuchać można pod tym adresem.

Konrad napisał także relacjęIV Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej.

Krzysztof Wołodźko uczestniczył w krakowskiej konferencji „Po kapitalizmie. Od egoizmu do wspólnoty”, podczas której prowadził dwie sekcje konferencyjne: „Życie po kapitalizmie?” i „Praca a kapitalizm”.

Krzysztof opublikował także kilka tekstów:

W piśmie „Christianitas” (nr 48-49) ukazał się ponadto jego artykuł poświęcony ikonie polskiej lewicy, Stanisławowi Brzozowskiemu i jego związkom z katolicyzmem, zatytułowany „Socjalizm, Kościół i zbawienie”. Jego skróconą wersję można przeczytać tutaj.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Biało-czerwone tropy

Biało-czerwone tropy

Toruńska Giełda stała się uczestnikiem wspieranego przez „Nowego Obywatela” programu Polski Ślad, zrzeszającego i wyróżniającego przedsiębiorstwa pozytywnie oddziałujące na polską gospodarkę.

Jak informuje Portal Samorządowy, Toruńska Giełda przy ul. Towarowej dołączyła do inicjatywy Polski Ślad, która ma na celu zwiększenie – nie w sposób polityczny, a społeczny – siły ekonomicznej polskiej przedsiębiorczości oraz zamożności i dobrobytu obywateli naszego kraju.

Żeby firma mogła dołączyć do programu, musi być zarejestrowana w Polsce, należeć w decydującej mierze do polskich obywateli i nie może być zależna w kwestii decyzji w żaden sposób od żadnej firmy, która nie spełnia dwóch pierwszych warunków. W praktyce więc firma taka płaci w Polsce podatki, jej właściciele inwestują lub wydają zyski w kraju, a ponadto prowadzą suwerenną politykę gospodarczą i są związani z Ojczyzną. Te cechy powodują, że firmę uznaje się za „zostawiającą Polski Ślad w stopniu wystarczającym, aby ją promować jako korzystną dla Polski i dla nas wszystkich”.

Toruńska Giełda Towarowa to 4,3 ha ze 130 pawilonami o łącznej powierzchni handlowej ponad 0,92 ha. Obecnie funkcjonuje tu ponad stu dzierżawców i najemców, a dodatkowo na wydzielonej części placu prowadzony jest przez okolicznych producentów rolnych handel świeżymi owocami i warzywami bezpośrednio z samochodów. Sprzedaż odbywa się przez sześć dni w tygodniu.

Strona inicjatywy: http://polskislad.pl/

Profil na Facebooku: http://www.facebook.com/Polskislad

O patriotyzmie ekonomicznym przeczytać można w ciekawym tekście animatorów Polskiego Śladu, który w częściach ukazał się w „Nowym Obywatelu” nr 3/2011 oraz nr 4/2011.

Śmieciówki pod kontrolą

Śmieciówki pod kontrolą

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada zaostrzone kontrole w przedsiębiorstwach, które zatrudniają pracowników na umowy cywilnoprawne.

Jak informuje Wyborcza.biz, kontrole PIP już się zaczęły, a w całym roku ma się ich odbyć 88 tys. Inspektorzy będą czujnie przyglądać się zwłaszcza umowom cywilnoprawnym (umowa o dzieło i umowa-zlecenie). – „To nasza odpowiedź na liczne sygnały ze strony związków zawodowych, Rady Ochrony Pracy, komisji sejmowych, mediów i samych pracowników o nadużywaniu umów cywilnoprawnych i stosowaniu ich w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy” – poinformowała rzecznik prasowy głównego inspektora pracy Danuta Rutkowska.

Uwaga inspektorów zostanie skierowana przede wszystkim na zakłady opieki zdrowotnej oraz agencje ochrony osób i mienia. W przypadku tych pierwszych chodzi o umowy-zlecenia zawierane z własnymi pracownikami na świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę. Z kolei inspekcje w agencjach ochrony zostaną przeprowadzone z powodu powtarzających się nieprawidłowości stwierdzanych podczas wcześniejszych kontroli.

W ubiegłym roku (od stycznia do listopada) inspekcja pracy przeprowadziła 22,9 tys. kontroli. Sprawdzono blisko 36 tys. umów cywilnoprawnych, z czego 16,5 proc. okazało się być zawartych w warunkach, w których powinna obowiązywać umowa o pracę. W ciągu dwóch ubiegłych lat w wyniku działań PIP ponad 10 tys. osób posiadających umowy cywilnoprawne zostało zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Tegoroczne kontrole zostaną wsparte kampanią informacyjno-promocyjną pt. „Zanim podejmiesz pracę”. Jest ona skierowana do pracowników oraz osób wkraczających w etap aktywności zawodowej i ma na celu zwrócenie uwagi na przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zawierania umów cywilnoprawnych oraz umów terminowych.

O bezpieczną drogę do domu

O bezpieczną drogę do domu

Spadek o połowę liczby zabitych na drogach oraz zmniejszenie o 40 proc. liczby ciężko rannych w wypadkach – to założenia „Narodowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego 2013-2020”.

Jak informuje portal wnp.pl, program został przyjęty przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i skierowany do konsultacji społecznych. Ze wstępnych danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2012 r. wydarzyło się 36 762 wypadków drogowych, o 8,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Mimo iż tendencja spadkowa utrwala się, sytuacja w Polsce jest nadal alarmująca. Należy pamiętać, że w 2011 r. w Polsce było 110 śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na 1 mln mieszkańców, najwięcej w Unii Europejskiej. Średnio we Wspólnocie wskaźnik ten wynosi 60, a w przodującej Wielkiej Brytanii – tylko 32.

Zgodnie z szacunkami Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, bezpośrednie koszty wypadków i ich skutków kształtują się od lat na poziomie 1,5-2,5 proc. PKB, a w 2011 r. przekroczyły 20,1 mld zł. Była to kwota wyższa niż wyniósł deficyt budżetowy.

W 88 proc. przypadków sprawcami wypadków drogowych w Polsce są kierujący pojazdami, 67,3 proc. sprawców to kierowcy samochodów osobowych. Główną przyczyną wypadków (42 proc. w 2011 r.) jest niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków ruchu, a ponadto m.in. nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie itp. (16 proc.), nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (15 proc.), nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego (10 proc.). Zarazem 58 proc. śmiertelnych wypadków w Polsce miało miejsce… na prostej drodze.

Zdecydowanie spada odsetek wypadków z udziałem lub z powodu nietrzeźwych – z 7801 w 2002 r. do 4972 w 2011 r. (czyli do 12,4 proc. ogółu; średnio w UE wskaźnik ten wynosi 25 proc.). – „Wnioski są takie, że akcje kontrolne i profilaktyczne przynoszą skutek” – podkreślił Sławomir Nowak, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. – „A skoro najwięcej wypadków wynika z nadmiernej prędkości, teraz przychodzi czas na walkę z tym wykroczeniem” – dodał.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami Programu działania skupią się na czterech sferach: inżynierii, nadzoru, ratownictwa i opieki powypadkowej oraz edukacji. Zapowiedziano zmiany wielu przepisów, w tym np. w kodeksie wykroczeń (odpowiedzialność zarządcy drogi za jej nieprawidłowe oznakowanie), instrukcji racjonalnego stosowania lokalnych ograniczeń prędkości (w pierwszym półroczu zrobiony zostanie audyt znaków ograniczeń), jak i w sprawie liczby i zakresu stosowania znaków drogowych. Nacisk położony zostanie jednak na wychwytywanie i karanie sprawców przekroczeń prędkości. Zwiększą się siły i środki kontroli ruchu. Na drogach pojawi się łącznie 5800 policjantów, 390 radiowozów z wideorejestratorami, 1900 ręcznych radarów (543 laserowych), 87 nowych nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami. Ustawionych zostanie 160 nowych fotoradarów na drogach krajowych, 29 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości, 20 urządzeń rejestracji przejazdu na czerwonym świetle.

Ponadto, zdający na prawo jazdy będą musieli zaliczyć egzamin z udzielania pierwszej pomocy. Wprowadzone zostaną także różne kategorie praw jazdy dla motocykli i w zależności od wieku kierującego. Rozważony zostanie również pomysł, aby pozbawić prawa jazdy kierowców, którzy zdublują dopuszczalną prędkość na obszarach zabudowanych.