To siA� moA?e powtA?rzyA�…

ZwiA�zek Zawodowy DyA?urnych Ruchu PKP wydaA� oA�wiadczenie w sprawie raportu po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami. Z tej sytuacji nie wyciA�gniA�to wA�aA�ciwych wnioskA?w a�� przekonujA� zwiA�zkowcy.

ZwiA�zek wskazuje w oA�wiadczeniu, A?e zgodnie z raportem zaniedbania, ktA?re doprowadziA�y do katastrofy, leA?A� nie tylko po stronie dyA?urnych ruchu pracujA�cych na posterunkach Starzyny i Sprowa, lecz w duA?ej mierze takA?e po stronie pracodawcy i osA?b odpowiedzialnych za organizacjA� pracy dyA?urnych. ZwiA�zek zauwaA?a przy tym, A?e wnioski wyciA�gniA�te przez decydentA?w idA� w niewA�aA�ciwym kierunku a�� A�rodki zapobiegawcze wskazane w raporcie, majA�ce w przyszA�oA�ci zminimalizowaA� prawdopodobieA�stwo podobnej katastrofy, w duA?ej mierze skupiajA� siA� na kwestiach szkoleA� i kontroli pracownikA?w. ChoA� jest to waA?ne, ZwiA�zek zwraca uwagA�, A?e decydujA�ce sA� inne kwestie, ktA?rymi nadal nikt powaA?nie siA� nie zajA�A�: zwiA�zane z czasem pracy, czynnoA�ciami dodatkowymi peA�nionymi przez dyA?urnych, oraz relacjA� pracodawca a�� pracownik.

ZwiA�zkowcy wskazujA�, A?e np. zdawanie i przejmowanie dyA?uru na posterunku ruchu formalnie ma odbyA� siA� o tej samej godzinie, przy czym wymaga to wypeA�nienia kilkunastu drukA?w dokumentacji sA�uA?bowej, pisemnego przekazania stanu kilkudziesiA�ciu licznikA?w oraz ustnego poinformowania o sytuacji ruchowej panujA�cej w nadzorowanym okrA�gu i na przylegA�ych szlakach. W efekcie dzieje siA� to doA�A� chaotycznie lub ktA?ryA� z pracownikA?w musi zostaA� w pracy dA�uA?ej albo przyjA�A� wczeA�niej. Oto powA?d, dlaczego pierwsza i ostatnia godzina dyA?uru sA� zawsze newralgiczne, jeA�li chodzi o wystA�powanie wszelkiego rodzaju niebezpiecznych zdarzeA�. Ponadto, pracownicy czA�sto nie majA� wymaganych 11 godzin wypoczynku przed dyA?urem a�� czas dojazdu do pracy w wielu przypadkach przekracza 2 godziny w jednA� stronA�, co w sytuacji dwA?ch dyA?urA?w nastA�pujA�cych po sobie wyklucza moA?liwoA�A� porzA�dnego wypoczynku. CiA�gle wystA�pujA� sytuacje, kiedy pracownik nie ma czym dojechaA� do pracy lub z niej wrA?ciA� w przypadkach okresowego zamykania posterunkA?w. Zdarza siA�, A?e zmuszony jest wA?wczas do przebywania na swoim posterunku po godzinach pracy lub nawet nocowania na nim. Nie jest takA?e w A?aden sposA?b unormowania kwestia pA?A�godzinnej przerwy w pracy podczas 12-godzinnego dyA?uru a�� pracownicy posterunkA?w ruchu najczA�A�ciej nie majA� tej przerwy lub muszA� przeznaczaA� jA� na wykonanie innych, dodatkowych czynnoA�ci. Nagminne jest manipulowanie miesiA�cznymi grafikami pracy w celu osiA�gniA�cia iluzorycznych oszczA�dnoA�ci.

Poza tym, pracownicy posterunkA?w ruchu nadal obarczani sA� czynnoA�ciami dodatkowymi, niewynikajA�cymi bezpoA�rednio z charakteru wykonywanej pracy (dzieje siA� tak zwA�aszcza w czasie prac modernizacyjnych). NiewA�aA�ciwie wyglA�dajA� teA? stosunki na linii pracodawca a�� pracownik. Pracownicy wzywani sA� w czasie wolnym do siedzib swoich Sekcji (czA�sto oddalonych o kilkaset lub kilkadziesiA�t kilometrA?w) w celu wypeA�nienia niezbA�dnej pracodawcy dokumentacji administracyjnej (czA�sto takA?e bezpoA�rednio przed lub po dyA?urze) lub do odbycia szkolenia i egzaminu autoryzacyjnego. Na pracownikach przygotowujA�cych siA� do pracy na danym stanowisku (egzaminu) wywierana jest presja czasowa lub a�� tak, jak w wypadku Szczekocin a�� zatrudnia siA� ich bez wymaganych uprawnieA�. Ponadto, nieprzychylnie lub wrA�cz wrogo traktuje siA� pracownika zgA�aszajA�cego nieprawidA�owoA�ci zwierzchnikom (np. czA�sto powtarzajA�ce siA� usterki lub przewlekA�e awarie).

CaA�oA�A� znaleA?A� moA?na tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>