Działaliśmy w lutym!

Oprócz tworzenia czasopisma oraz portalu „nasi ludzie” działają także na innych frontach. Oto prezentacja tego, co redaktorzy „Nowego Obywatela” i członkowie Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” robili w lutym 2013.

Portal DEON.pl przedrukował tekst dr. hab. Rafała Łętochy, naszego stałego współpracownika, opublikowany w „Nowym Obywatelu” nr 1/2012 i poświęcony nauczaniu Benedykta XVI w kwestiach społeczno-gospodarczych. Tekst można przeczytać tutaj.

W dniach 14-15 lutego w Łodzi odbyły się kolejne wykłady i warsztaty w ramach programu szkoleniowego ETOS, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” i adresowanego do spółdzielni socjalnych. Tematyka zajęć obejmowała m.in. łączenie działalności gospodarczej z działalnością pożytku publicznego, współpracę między podmiotami ekonomii społecznej oraz próby, jakim poddawana jest tradycyjna etyka spółdzielcza w praktycznych sytuacjach biznesowych.

Bartosz Oszczepalski reprezentował Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” oraz Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie na kieleckiej debacie oświatowej zorganizowanej 22 lutego przez Stowarzyszenie ATTAC, w której brali udział przede wszystkim przedstawiciele ZNP i OPZZ. Bartosz uczestniczył także w dwóch pikietach NSZZ „Solidarność” w obronie represjonowanych pracowników-związkowców kieleckiego zakładu Prema. Jedna pikieta odbyła się pod zakładem, druga pod Urzędem Wojewódzkim w Kielcach.

Maciej Kronenberg poprowadził wykład pt. „Zabytki regionu łódzkiego” na kursie na Społecznych Opiekunów Zabytków organizowanym przez PTTK Łódź.

Michał Sobczyk przeprowadził zajęcia na podyplomowych studiach z zakresu zarządzania gospodarką społeczną (Instytut Polityki Społecznej, UW), poświęcone wyzwaniom związanym z prowadzeniem przedsiębiorstw społecznych w formule demokratycznej (stowarzyszenia, spółdzielnie). Ponadto, w lutowym numerze niezależnej gazety lokalnej „Zgrzyt”, ukazującej się w podłódzkim Zgierzu, opublikowano przeprowadzony przez Michała wywiad z prezydent miasta, w którym pyta ją o plany w zakresie rozwoju szeroko rozumianej partycypacji obywatelskiej.

Konrad Malec poprowadził audycję z cyklu „Głos Obywatela”Radiu WNET, powiązaną z głównym tematem bieżącego numeru „Nowego Obywatela” – ankietą „Prospołeczny gabinet cieni”. W programie udział wzięli Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK, wypowiadający się w sferach właściwych Ministerstwu Skarbu Państwa i Finansów Publicznych oraz Barbara Bubula, działaczka społeczna, samorządowa i państwowa, która na potrzeby naszego intelektualnego eksperymentu objęła stanowisko Ministra Mediów Publicznych. Zapraszamy do wysłuchania audycji.

4 lutego Cezary Miżejewski jako przewodniczący grupy strategicznej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej poprowadził spotkanie organizowane przez Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej, na temat Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób z całej Polski. Cezary brał również udział w posiedzeniu grupy prawnej Zespołu, na którym finalizowana była koncepcja ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, a także przewodniczył posiedzeniu grupy strategicznej Zespołu, pracującej nad kolejną wersją KPRES. Ponadto uczestniczył w kliku innych spotkaniach: w regionalnym spotkaniu konsultacyjnym na temat Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 z organizacjami obywatelskimi ze Śląska, Opolszczyzny i Dolnego Śląska; w Warszawie w posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego, gdzie dyskutowano o przyszłości FIO oraz o możliwości rozliczeń zadań publicznych na podstawie rezultatów (został wybrany do grupy roboczej, która będzie przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego pracować nad Krajowym Programem Operacyjnym EFS); w spotkaniu eksperckim na temat programu walki z ubóstwem do 2020 r., które odbyło się w siedzibie stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej. 20 lutego zaś na prośbę MPiPS prowadził spotkanie dla Centrów Ekonomii Społecznej z kraju. Tego samego dnia uczestniczył w spotkaniu na Pradze animującym Lokalny Program Wsparcia w Zakresie Rewitalizacji Społecznej, przygotowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Podobne spotkania w innych miejscach odbyły się 22 i 27 lutego. 28 lutego Cezary uczestniczył i referował na spotkaniu ogólnokrajowym kończącym wstępne konsultacje FIO.

Krzysztof Wołodźko był aktywnym publicystą. W miesięczniku „Znak” (luty 2013, nr 693) ukazał się jego tekst o wsi popegeerowskiej: „Requiem dla (nie)istniejącego”. Ponadto opublikował kilka innych tekstów, m.in.:

Kamil Nowak opublikował dwa teksty na łamach portalu Watchdog.org.pl, poświęconego społecznemu monitoringowi władz publicznych. Jeden z nich stanowi przewodnik po tym, jak krok po kroku tworzony jest budżet gminy, drugi zaś poświęcony jest kwestii tego, jak mieszkańcy mogą wpływać na tworzenie budżetu lokalnego.

Rafał Bakalarczyk w dniach 17-24 lutego wziął udział w delegacji z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w wyjeździe studyjnym do Norwegii na polsko-norweskie warsztaty dotyczące tamtejszych stosunków pracy i dialogu społecznego. Wyjazd był częścią większego projektu, którego kolejnym elementem będzie przeprowadzanie (także przez Rafała) szkoleń dla polskich związkowców w zakresie dialogu społecznego w Norwegii. Ponadto Rafał przystąpił do zespołu eksperckiego pod kierunkiem Marka Balickiego, mającego na celu przygotowanie dokumentu będącego bilansem ostatnich 15 lat w polityce zdrowotnej i strategią zmian. Udzielił także gościnnego komentarza eksperckiego dla „Dziennika Opinii” na temat przygotowywanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Natomiast w przyjętym wstępnym projekcie Krajowego Programu na Rzecz Równego Traktowania, na stronach 55-56 bezpośrednio powołano się na przygotowane przez Rafała – na zlecenie biura Pełnomocnik ds. równego statusu – opracowanie dotyczące sytuacji rodzin opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Obecnie projekt jest poddawany konsultacjom społecznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>