Twarde prawo, ale… niekonstytucyjne

Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją i konwencjami międzynarodowymi przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach.

Jak informuje Instytut Spraw Publicznych, w ocenie RPO przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania naruszają wolności i prawa obywateli. Irena Lipowicz zakwestionowała przepisy ustawy dotyczące: minimalnej liczby uczestników, ograniczenia możliwości organizacji zgromadzeń tylko do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, organizacji dwóch i większej liczby zgromadzeń w tym samym czasie, terminów odwoławczych od decyzji zabraniającej przeprowadzenia zgromadzenia oraz zakresu odpowiedzialności organizatora zgromadzenia.

Ustawa określa zgromadzenie jako zgrupowanie „co najmniej 15 osób”, tymczasem art. 57 Konstytucji stanowi, że „każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich”. Zgromadzenie, w którym weźmie udział mniej niż 15 osób, nie może korzystać obecnie z ochrony ustawy, a jego uczestnicy mogą odpowiadać za wykroczenie, jeśli go nie opuszczą na wezwanie właściwego organu. Powołując się m.in. na ww. artykuł Konstytucji, RPO zakwestionowała też zapis ustawy, który przyznaje prawo organizowania zgromadzeń osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób. Regulacja ta odbiera prawo organizacji zgromadzeń osobom poniżej 18. roku życia oraz tym, które zostały całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnione na podstawie orzeczenia sądowego.

Wątpliwości RPO wzbudziły również zapisy regulujące sytuację, kiedy zgłoszono zamiar organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym czasie i miejscu. Wśród wielu argumentów Lipowicz wskazała, że obecnie „jedynym powodem wydania zakazu zgromadzenia może być (…) fakt, że organizator tego zgromadzenia później je zgłosił, a następnie na wezwanie organu gminy nie dokonał pożądanej zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników”.

Rzecznik zwróciła również uwagę, że obecny tryb odwoławczy od decyzji o zakazie zgromadzenia powoduje, że organizator nie ma żadnej pewności, że otrzyma ostateczne rozstrzygnięcie przed datą zgromadzenia – co również godzi w wymogi Konstytucji oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Ponadto, za niekonstytucyjny Lipowicz uznała artykuł, który określa odpowiedzialność organizatora za zgromadzenie. Według RPO przepis ten „nie daje przewodniczącemu możliwości określenia, jakie działania powinien podjąć w celu wypełnienia nałożonego obowiązku. Przewodniczący nie ma pewności, czy nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkód z winy uczestników zgromadzenia, nawet jeżeli dopełni wszelkich możliwych starań dla zapewnienia pokojowego przebiegu manifestacji”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>