Niezbyt społeczne budownictwo

Niezbyt społeczne budownictwo

W budownictwie społecznym czynszowym oraz komunalnym odnotowano spadek liczby wybudowanych mieszkań w 2012 r. w stosunku do 2011 r. – odpowiednio o 834 i 111 lokali.

Jak informuje Portal Samorządowy, przytaczając dane GUS, w 2012 r. oddano do użytkowania o 21 950 mieszkań (16,8 proc.) więcej niż w 2011 r. Wzrost zanotowano m.in. w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – o 14 772 mieszkania, oraz indywidualnym – o 7497 mieszkań. Udział mieszkań realizowanych w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem wzrósł o 4,3 pkt. proc., zaś zmniejszył się udział budownictwa społecznego czynszowego – o 0,8 pkt., komunalnego – o 0,3 pkt. proc., a spółdzielczego – o 0,2 pkt. proc.

Przeciętny czas trwania budowy nowych budynków innych niż indywidualne wyniósł 24,9 miesiąca (24,2 miesiąca w 2011 r.). Skrócił się w budownictwie społecznym czynszowym – do 20,1 miesiąca (o 0,8 miesiąca) oraz przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – do 24,5 miesiąca (o 0,1 miesiąca krócej). Wydłużył się natomiast w budownictwie spółdzielczym – do 32,5 miesiąca (o 9,8 miesiąca dłużej), zakładowym – do 18,8 miesiąca (o 1,2 miesiąca) i komunalnym – do 19,5 miesiąca (o 0,3 miesiąca dłużej).

W 2012 r. rozpoczęto budowę 141 798 mieszkań, tj. o 20 402 mieszkania (12,6 proc.) mniej niż w 2011 r. Mniej mieszkań, w porównaniu z 2011 r., rozpoczęto we wszystkich formach budownictwa, w tym w budownictwie społecznym czynszowym – 1401 (wobec 2779), spółdzielczym – 2059 (wobec 2263), komunalnym – 939 (wobec 1566) oraz zakładowym – 314 (wobec 386).

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Korporacje skuteczniejsze niż rządy

Korporacje skuteczniejsze niż rządy

Niektóre sieci handlowe gospodarczo radzą sobie dużo lepiej niż niejedno państwo. Przykładowo, roczne przychody Walmarta są niewiele niższe od PKB Polski.

Jak informuje Wirtualna Polska, przytaczając wyniki raportu Deloitte „Globalne potęgi handlu 2013”, łączne przychody 250 największych sieci handlowych świata przekroczyły 4,27 bln dolarów. To mniej więcej tyle, ile wynoszą połączone produkty krajowe brutto Wielkiej Brytanii i Rosji – krajów należących do grupy najbardziej wpływowych państw świata (G8). W ostatnich latach sieci handlowe są w wyraźnie lepszej kondycji niż największe światowe gospodarki. Od 2006 r. udaje im się zwiększać obroty średnio o co najmniej 5 proc., czyli znacznie szybciej niż wynosi wzrost PKB w krajach rozwiniętych.

Polska z PKB wynoszącym ok. 470 mld dolarów w 2012 r. tylko nieznacznie wyprzedza Walmart, największą sieć handlową na świecie. Amerykański gigant wypracował w 2011 r. 447 mld dolarów przychodów, w ciągu roku zwiększając je o ponad 5 proc. Na kolejnych miejscach w rankingu znalazły się sieci Carrefour i Tesco, których przychody były porównywalne z PKB takich państw jak Węgry czy Maroko. Z kolei Metro AG (właściciel sieć Media Markt i Saturn) mógłby gospodarczo konkurować ze Słowacją, a niemiecki Schwarz (Lidl) – z Libią.

Raport Deloitte potwierdza dominację Amerykanów w globalnym handlu detalicznym. Co trzecia sieć w zestawieniu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a ich udział w łącznych przychodach wynosi 40,4 proc. Dla porównania, udział Japończyków jest dwa razy niższy (16 proc.), a w przychodach ponad cztery (9 proc.). Z kolei niemieckich firm jest na liście dwa razy mniej niż japońskich, ale są o wiele skuteczniejsze, bo razem sprzedają więcej (10,5 proc. przychodów wszystkich firm ujętych w rankingu).

Twarde prawo, ale… niekonstytucyjne

Twarde prawo, ale… niekonstytucyjne

Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją i konwencjami międzynarodowymi przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach.

Jak informuje Instytut Spraw Publicznych, w ocenie RPO przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania naruszają wolności i prawa obywateli. Irena Lipowicz zakwestionowała przepisy ustawy dotyczące: minimalnej liczby uczestników, ograniczenia możliwości organizacji zgromadzeń tylko do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, organizacji dwóch i większej liczby zgromadzeń w tym samym czasie, terminów odwoławczych od decyzji zabraniającej przeprowadzenia zgromadzenia oraz zakresu odpowiedzialności organizatora zgromadzenia.

Ustawa określa zgromadzenie jako zgrupowanie „co najmniej 15 osób”, tymczasem art. 57 Konstytucji stanowi, że „każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich”. Zgromadzenie, w którym weźmie udział mniej niż 15 osób, nie może korzystać obecnie z ochrony ustawy, a jego uczestnicy mogą odpowiadać za wykroczenie, jeśli go nie opuszczą na wezwanie właściwego organu. Powołując się m.in. na ww. artykuł Konstytucji, RPO zakwestionowała też zapis ustawy, który przyznaje prawo organizowania zgromadzeń osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób. Regulacja ta odbiera prawo organizacji zgromadzeń osobom poniżej 18. roku życia oraz tym, które zostały całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnione na podstawie orzeczenia sądowego.

Wątpliwości RPO wzbudziły również zapisy regulujące sytuację, kiedy zgłoszono zamiar organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym czasie i miejscu. Wśród wielu argumentów Lipowicz wskazała, że obecnie „jedynym powodem wydania zakazu zgromadzenia może być (…) fakt, że organizator tego zgromadzenia później je zgłosił, a następnie na wezwanie organu gminy nie dokonał pożądanej zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników”.

Rzecznik zwróciła również uwagę, że obecny tryb odwoławczy od decyzji o zakazie zgromadzenia powoduje, że organizator nie ma żadnej pewności, że otrzyma ostateczne rozstrzygnięcie przed datą zgromadzenia – co również godzi w wymogi Konstytucji oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Ponadto, za niekonstytucyjny Lipowicz uznała artykuł, który określa odpowiedzialność organizatora za zgromadzenie. Według RPO przepis ten „nie daje przewodniczącemu możliwości określenia, jakie działania powinien podjąć w celu wypełnienia nałożonego obowiązku. Przewodniczący nie ma pewności, czy nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkód z winy uczestników zgromadzenia, nawet jeżeli dopełni wszelkich możliwych starań dla zapewnienia pokojowego przebiegu manifestacji”.

Działaliśmy w lutym!

Działaliśmy w lutym!

Oprócz tworzenia czasopisma oraz portalu „nasi ludzie” działają także na innych frontach. Oto prezentacja tego, co redaktorzy „Nowego Obywatela” i członkowie Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” robili w lutym 2013.

Portal DEON.pl przedrukował tekst dr. hab. Rafała Łętochy, naszego stałego współpracownika, opublikowany w „Nowym Obywatelu” nr 1/2012 i poświęcony nauczaniu Benedykta XVI w kwestiach społeczno-gospodarczych. Tekst można przeczytać tutaj.

W dniach 14-15 lutego w Łodzi odbyły się kolejne wykłady i warsztaty w ramach programu szkoleniowego ETOS, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” i adresowanego do spółdzielni socjalnych. Tematyka zajęć obejmowała m.in. łączenie działalności gospodarczej z działalnością pożytku publicznego, współpracę między podmiotami ekonomii społecznej oraz próby, jakim poddawana jest tradycyjna etyka spółdzielcza w praktycznych sytuacjach biznesowych.

Bartosz Oszczepalski reprezentował Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” oraz Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie na kieleckiej debacie oświatowej zorganizowanej 22 lutego przez Stowarzyszenie ATTAC, w której brali udział przede wszystkim przedstawiciele ZNP i OPZZ. Bartosz uczestniczył także w dwóch pikietach NSZZ „Solidarność” w obronie represjonowanych pracowników-związkowców kieleckiego zakładu Prema. Jedna pikieta odbyła się pod zakładem, druga pod Urzędem Wojewódzkim w Kielcach.

Maciej Kronenberg poprowadził wykład pt. „Zabytki regionu łódzkiego” na kursie na Społecznych Opiekunów Zabytków organizowanym przez PTTK Łódź.

Michał Sobczyk przeprowadził zajęcia na podyplomowych studiach z zakresu zarządzania gospodarką społeczną (Instytut Polityki Społecznej, UW), poświęcone wyzwaniom związanym z prowadzeniem przedsiębiorstw społecznych w formule demokratycznej (stowarzyszenia, spółdzielnie). Ponadto, w lutowym numerze niezależnej gazety lokalnej „Zgrzyt”, ukazującej się w podłódzkim Zgierzu, opublikowano przeprowadzony przez Michała wywiad z prezydent miasta, w którym pyta ją o plany w zakresie rozwoju szeroko rozumianej partycypacji obywatelskiej.

Konrad Malec poprowadził audycję z cyklu „Głos Obywatela”Radiu WNET, powiązaną z głównym tematem bieżącego numeru „Nowego Obywatela” – ankietą „Prospołeczny gabinet cieni”. W programie udział wzięli Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK, wypowiadający się w sferach właściwych Ministerstwu Skarbu Państwa i Finansów Publicznych oraz Barbara Bubula, działaczka społeczna, samorządowa i państwowa, która na potrzeby naszego intelektualnego eksperymentu objęła stanowisko Ministra Mediów Publicznych. Zapraszamy do wysłuchania audycji.

4 lutego Cezary Miżejewski jako przewodniczący grupy strategicznej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej poprowadził spotkanie organizowane przez Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej, na temat Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób z całej Polski. Cezary brał również udział w posiedzeniu grupy prawnej Zespołu, na którym finalizowana była koncepcja ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, a także przewodniczył posiedzeniu grupy strategicznej Zespołu, pracującej nad kolejną wersją KPRES. Ponadto uczestniczył w kliku innych spotkaniach: w regionalnym spotkaniu konsultacyjnym na temat Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 z organizacjami obywatelskimi ze Śląska, Opolszczyzny i Dolnego Śląska; w Warszawie w posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego, gdzie dyskutowano o przyszłości FIO oraz o możliwości rozliczeń zadań publicznych na podstawie rezultatów (został wybrany do grupy roboczej, która będzie przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego pracować nad Krajowym Programem Operacyjnym EFS); w spotkaniu eksperckim na temat programu walki z ubóstwem do 2020 r., które odbyło się w siedzibie stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej. 20 lutego zaś na prośbę MPiPS prowadził spotkanie dla Centrów Ekonomii Społecznej z kraju. Tego samego dnia uczestniczył w spotkaniu na Pradze animującym Lokalny Program Wsparcia w Zakresie Rewitalizacji Społecznej, przygotowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Podobne spotkania w innych miejscach odbyły się 22 i 27 lutego. 28 lutego Cezary uczestniczył i referował na spotkaniu ogólnokrajowym kończącym wstępne konsultacje FIO.

Krzysztof Wołodźko był aktywnym publicystą. W miesięczniku „Znak” (luty 2013, nr 693) ukazał się jego tekst o wsi popegeerowskiej: „Requiem dla (nie)istniejącego”. Ponadto opublikował kilka innych tekstów, m.in.:

Kamil Nowak opublikował dwa teksty na łamach portalu Watchdog.org.pl, poświęconego społecznemu monitoringowi władz publicznych. Jeden z nich stanowi przewodnik po tym, jak krok po kroku tworzony jest budżet gminy, drugi zaś poświęcony jest kwestii tego, jak mieszkańcy mogą wpływać na tworzenie budżetu lokalnego.

Rafał Bakalarczyk w dniach 17-24 lutego wziął udział w delegacji z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w wyjeździe studyjnym do Norwegii na polsko-norweskie warsztaty dotyczące tamtejszych stosunków pracy i dialogu społecznego. Wyjazd był częścią większego projektu, którego kolejnym elementem będzie przeprowadzanie (także przez Rafała) szkoleń dla polskich związkowców w zakresie dialogu społecznego w Norwegii. Ponadto Rafał przystąpił do zespołu eksperckiego pod kierunkiem Marka Balickiego, mającego na celu przygotowanie dokumentu będącego bilansem ostatnich 15 lat w polityce zdrowotnej i strategią zmian. Udzielił także gościnnego komentarza eksperckiego dla „Dziennika Opinii” na temat przygotowywanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Natomiast w przyjętym wstępnym projekcie Krajowego Programu na Rzecz Równego Traktowania, na stronach 55-56 bezpośrednio powołano się na przygotowane przez Rafała – na zlecenie biura Pełnomocnik ds. równego statusu – opracowanie dotyczące sytuacji rodzin opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Obecnie projekt jest poddawany konsultacjom społecznym.