Wspólna walka o Turów

Wspólna walka o Turów

Samorządowcy wsparli związkowców w sprawie budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów w Bogatyni oraz w kwestii zapowiadanej restrukturyzacji kompleksu energetycznego.

NSZZ „Solidarność” KWB Turów przytacza treść wystąpień lokalnych samorządowców, którzy – w odpowiedzi na apel związku – skierowali listy do zarządów PGE SA i PGE GiEK SA, wicepremiera, ministra gospodarki, ministra pracy, ministra skarbu, dolnośląskich parlamentarzystów, wojewody i marszałka woj. dolnośląskiego oraz do władz dolnośląskiego sejmiku. Wyrażają w nich zaniepokojenie sygnałami wskazującymi na spowolnienie bądź nawet wstrzymanie budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów. Podkreślają oni, że jest to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla regionu.

Jak przypomina w swoim liście starosta Artur Bieliński, od 2009 r. elektrownia wyłącza sukcesywnie najbardziej zużyte moce wytwórcze (bloki nr 8, 9, 10). Miały być one zastąpione nowym, wysokosprawnym blokiem, który w połączeniu z już istniejącymi sześcioma zmodernizowanymi blokami pozwoliłby na utrzymanie poziomu produkcji energii elektrycznej przez najbliższe 30 lat – aż do wyczerpania węgla w złożu. Zapewniłoby to bezpieczeństwo energetyczne oraz utrzymanie miejsc pracy w kopalni i elektrowni, a tym samym – stabilność gospodarczą powiatu zgorzeleckiego. Wydłużenie pracy kompleksu dałoby też czas na przejście do innych form aktywności i stworzenie nowych miejsc pracy, które będą źródłem dochodów mieszkańców powiatu po zakończeniu eksploatacji węgla. Elektrownia i Kopalnia Turów to oprócz Polskiej Miedzi filary gospodarcze Dolnego Śląska i najwięksi lokalni pracodawcy – podkreślił starosta.

Bieliński ostrzega, że zaniechanie planów inwestycyjnych spowoduje powolną degradację wspomnianych firm, a co za tym idzie, podobnie jak w Wałbrzychu, dramatyczne skutki społeczno-ekonomiczne w postaci bezrobocia, emigracji zarobkowej mieszkańców oraz zmniejszonych wpływów z podatków do budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego (zagrozi to realizacji zadań samorządów związanych m.in. z oświatą, służbą zdrowia czy opieką społeczną). „Przemysł górniczy i energetyczny w Turowie to nie tylko ekonomia, ale przede wszystkim ludzie, tradycja i etos pracy kilku pokoleń Polaków, którzy przyjechali na »ziemie odzyskane« z różnych stron kraju właśnie po to, by znaleźć tu pracę i swoje miejsce do życia” – zwrócił uwagę starosta.

W podobnym tonie wypowiedział się burmistrz Bogatyni Andrzej Grzmielewicz. Ostrzegł, iż brak wspomnianej inwestycji będzie oznaczać marginalizację dwóch najważniejszych w okolicy zakładów pracy i doprowadzi do spadku poziomu życia lokalnej ludności. Zadeklarował przy tym pełne poparcie i pomoc w doprowadzeniu do rozpoczęcia i sfinalizowania przedsięwzięcia. „Rozwój Turowa stanowi bowiem być albo nie być dla dziesiątek tysięcy mieszkańców Bogatyni oraz całego regionu” – podkreślił.

Na znaczenie kopalni i elektrowni dla bezpieczeństwa energetycznego i społecznego regionu zwrócił uwagę także burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński. Byt wielu mieszkańców powiatu lubańskiego zależy od losu tych firm – przekonywał. Zauważył również, że hamowanie inwestycji w szeroko rozumianą infrastrukturę stoi w sprzeczności z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego odnoszącymi się do powiatów zgorzeleckiego i lubańskiego.

Z kolei burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz do listy ww. argumentów za koniecznością realizacji inwestycji dorzucił obawy o „tu i teraz” pracowników Turowa. Za niepokojące uznał „sygnały o planowanej reorganizacji zatrudnienia w obu zakładach, która pod szyldem optymalizacji, według przedstawicieli załogi i związków zawodowych, jest jedynie próbą zakamuflowania faktycznych zwolnień dużej części pracowników”. „Dla mnie – samorządowca, któremu bliskie są losy mieszkańców mojego miasta i regionu, rozwiązania polegające na likwidacji miejsc pracy i przenoszeniu części działalności obu zakładów do spółek koncernu w innych regionach Polski są nie do zaakceptowania” – podkreślił.

Czytaj także o wstrzymaniu projektu budowy elektrowni w Ostrołęce.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Dał nam przykład Mohamed Aziz

Dał nam przykład Mohamed Aziz

Madryt musi zmienić drakońskie prawo o hipotekach, przez które codziennie traci mieszkania ok. 150 osób. Europejski Trybunał Sprawiedliwości opowiedział się po stronie jednego z eksmitowanych, który złożył w tej sprawie skargę w Luksemburgu.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, bohaterem, dzięki któremu opór rządu Hiszpanii przed znowelizowaniem prawa z 1909 r. został wreszcie złamany, jest Mohamed Aziz, imigrant z Maroka. 52-letni mężczyzna ma żonę i troje dzieci, pracował jako spawacz. W 2007 r. wziął 138 tys. euro kredytu na kupno mieszkania. Dług spłacał sumiennie, dopóki cztery lata temu nie stracił posady. Wystarczyło, że zalegał z trzema ratami, a bank Caixa Tarragona zarządził eksmisję. W efekcie Aziz znalazł się na ulicy z długiem 40 tys. euro, bo jego mieszkanie straciło na wartości i zostało zlicytowane za 90 tys. Dziś mieszka w tymczasowym lokum, za które płaci 370 euro, a zasiłku ma zaledwie 426 euro. Wcześniej zaskarżył jednak umowę z bankiem jako niesprawiedliwą przy pomocy znajomego adwokata, który podjął się reprezentowania go za darmo. Prawnik skierował sprawę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości, a tam sędziowie przyznali rację poszkodowanemu: eksmisja była nielegalna.

Orzeczenie Trybunału jest niezwykle ważne dla setek tysięcy Hiszpanów. Nakazuje bowiem tamtejszym sądom wstrzymywać eksmisje zarządzane na podstawie prawa, które w wielu punktach jest niezgodne z przepisami unijnymi. Wśród zakwestionowanych artykułów znalazły się możliwość ściągania całego zadłużenia od razu w przypadku zalegania nawet z jedną ratą oraz nakładanie lichwiarskich procentów (do 30 proc.) za zwłokę w spłacie.

W ciągu czterech lat od wybuchu kryzysu dach nad głową straciło ponad 500 tys. Hiszpanów. Krajem wstrząsnęły w ostatnich miesiącach przypadki samobójstw wśród eksmitowanych. Hiszpańscy sędziowie sami wskazywali wcześniej, że obecne prawo jest nieludzkie (pisaliśmy o tym tutaj). Zaproponowali, by dłużnik mógł prosić o rozłożenie długu lub jego zawieszenie w przypadku, gdy nie ponosi winy za niewypłacalność, bo stracił pracę (bezrobocie wynosi aż 26 proc.) Z kolei ofiary eksmisji zebrały 1,5 mln podpisów pod projektem nowego prawa i złożyły go w parlamencie. Najważniejsze żądania to wstrzymanie wszystkich eksmisji oraz przyjęcie zasady, że oddanie mieszkania umarza cały dług. Argumentowano, że rzesza bezdomnych przekracza pół miliona i rośnie, podczas gdy banki mają do dyspozycji ponad 1,1 mln pustych mieszkań, których nikt nie kupuje. Rząd, który początkowo oponował, w końcu ustąpił i zadeklarował, że parlament pochyli się nad propozycją obywateli. Po orzeczeniu Trybunału premier oświadczył, że trzeba jak najszybciej zmienić ustawę o kredytach hipotecznych.

Głosowanie na Palikota szkodzi zdrowiu

Głosowanie na Palikota szkodzi zdrowiu

Ruch Palikota chce zniesienia obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich dla wszystkich pracowników. Zgodnie z proponowaną zmianą miałyby podlegać mu tylko wybrane zawody.

O kontrowersyjnym pomyśle pisaliśmy wcześniej tutaj; liberałowie najwyraźniej nie zamierzają się z niego wycofać. Jak przypomina Wyborcza.biz, obecnie każdy pracownik rozpoczynający pracę musi przejść badania lekarskie, a później są one okresowo powtarzane. Posłowie Ruchu Palikota postulują, by obowiązkiem badań objęci byli pracownicy tylko tych profesji, w przypadku których stan zdrowia zatrudnionych może ulec pogorszeniu w wyniku wykonywanych czynności lub zagrozić bezpieczeństwu innych osób, np. Konsumentów; listę takich zawodów miałby ustalić minister zdrowia w porozumieniu z ministrem pracy. Czemu, a właściwie komu miałaby służyć ta zmiana? Wyłącznie pracodawcom. Ruchowi Palikota zależy na obniżeniu kosztów ponoszonych przez tę grupę.

Projekt został negatywnie zaopiniowany przez Głównego Inspektora Pracy. Wskazał on m.in., że nawet praca biurowa może powodować pogorszenie stanu zdrowia pracownika. Krytycznie na temat proponowanej zmiany wypowiedział się także NSZZ „Solidarność”, zauważając m.in., że nowe rozwiązanie naruszałoby zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto – zwracają uwagę związkowcy – dla wielu osób okresowe badania lekarskie są jedyną okazją do sprawdzenia stanu zdrowia. Swoje obiekcje względem projektu zgłosił też prof. Jakub Stelina, kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. – „Obecnie istnieje cała konstrukcja odpowiedzialności pracodawcy za pracownika. A tutaj, posługując się przenośnią, »wyjmujemy jeden klocek« z tej konstrukcji. Taka zmiana powodowałaby, że to pracownik byłby w pełni odpowiedzialny za swój stan zdrowia i ewentualne negatywne skutki pewnych zdarzeń zdrowotnych. Dlatego mam poważne wątpliwości co do sensowności proponowanej zmiany” – powiedział ekspert.

Kolejny kaganiec

Kolejny kaganiec

Przy okazji pracy nad prawnymi ramami eksploatacji gazu łupkowego rząd chce zablokować udział społeczeństwa obywatelskiego w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska.

O sprawie informuje Koalicja Klimatyczna, największe w Polsce porozumienie organizacji ekologicznych. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, według którego w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska na prawach strony miałyby możliwość uczestniczyć tylko te organizacje społeczne, które prowadziły działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia danego postępowania (ma to jakoby chronić przed „pieniactwem” i wymuszaniem tzw. ekoharaczy). Zapis ten uniemożliwi skuteczne działanie nowym grupom obywatelskim, powstającym w reakcji na planowane bądź już prowadzone inwestycje. – „Lokalne społeczności, tworzące organizacje pozarządowe, nie mogą być eliminowane z udziału w decyzjach dotyczących środowiska, w którym żyją. Wprowadzenie przepisu najdotkliwiej odczują młode organizacje, powstające często w związku z planami uciążliwych przedsięwzięć. To nic złego, że ludzie spontanicznie organizują się w sprawach dla nich ważnych. Obrona przed społeczną kontrolą oraz podejmowanie decyzji dotyczących jakości życia obywateli bez ich udziału jest niedemokratyczne i nie ma nic wspólnego z przejrzystością urzędowych działań” – uważa dr Marta Majka Wiśniewska z Polskiej Zielonej Sieci.

Prawnicy Koalicji ostrzegają, że w praktyce wymagany czas działania organizacji, umożliwiający dopuszczenie jej do postępowania na prawach strony, może być znacznie dłuższy niż 12 miesięcy. Przykładowo, jeśli organizacja ekologiczna została utworzona w lutym 2010 r., zaś postępowanie w pierwszej instancji zostało wszczęte w styczniu 2011 r., a postępowanie odwoławcze w lutym 2013 r., to organizacja ta nie będzie mogła wziąć w nim udziału również na etapie drugiej instancji – nie prowadziła bowiem działalności przez co najmniej rok przed wszczęciem postępowania administracyjnego. Może się okazać, że w niektórych przypadkach wymagany czas prowadzenia określonej działalności statutowej wydłuży się aż do kilkunastu lat wstecz!

Niepokojąca jest również inna projektowana zmiana – organ administracji publicznej uzyska prawo do weryfikacji prowadzonej działalności statutowej, co może otwierać drogę do nadużyć w interpretacji, np. urzędnik może uznać, że organizacja protestująca przeciwko planowanej wycince drzew nie może brać udziału w postępowaniu, jeśli sama nie prowadzi nowych nasadzeń.

Pełne stanowisko Koalicji Klimatycznej znajduje się tutaj.