DziaA�aliA�my w marcu

OprA?cz tworzenia czasopisma oraz portalu a�znasi ludziea�? dziaA�ajA� takA?e na innych frontach. Oto prezentacja tego, co redaktorzy a�zNowego Obywatelaa�? i czA�onkowie Stowarzyszenia a�zObywatele Obywateloma�? robili w marcu 2013.

Zimowy numer a�zNowego Obywatelaa�?, w tym zwA�aszcza ankieta a�zProspoA�eczny gabinet cienia�?, zostaA� dostrzeA?ony i doceniony przez najwiA�ksze polskie pismo ruchu pracowniczego a�zTygodnik SolidarnoA�A�a�? (nr 10, z 8 marca), na A�amach ktA?rego wyraA?ono A?al, A?e nasi eksperci nie tworzA� prawdziwego rzA�du.

przeglA�dzie najciekawszej publicystyki w Sieci, ktA?ry od marca prowadzi internetowe wydanie dziennika a�zPolska The Timesa�?, jako godny polecenia zostaA� przywoA�any felieton JarosA�awa Ogrodowskiego, napisany dla portalu a�zNowego Obywatelaa�?, a poA�wiA�cony tematyce tzw. ruchA?w miejskich.

Do Internetu trafiA� czwarty numer czasopisma a�zJAK robiA� biznes spoA�ecznya�?, w ktA?rym przeczytaA� moA?na m.in. teksty wiceprzewodniczA�cego SOO, Szymona Surmacza.

2 marca MichaA� Sobczyk poprowadziA� kolejne zajA�cia w ramach podyplomowego studium zarzA�dzania gospodarkA� spoA�ecznA� na Uniwersytecie Warszawskim.

7 marca w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie, przy wspA?A�pracy z czasopismem a�zKontakta�?, zorganizowaliA�my spotkanie dyskusyjne inspirowane wspomnianA� juA? ankietA� nt. najwaA?niejszych wyzwaA� w zakresie polityk publicznych. W spotkaniu wziA�li udziaA� nasi a�zministrowiea�?, Barbara BubulaRyszard Bugaj, a ponadto Jan Mencwel z a�zKontaktua�? i nasz staA�y wspA?A�pracownik, Krzysztof Mroczkowski. Film z najwaA?niejszymi fragmentami spotkania moA?na obejrzeA� tutaj.

13 marca odbyA�a siA� kolejna audycja z cyklu a�zGA�os Obywatelaa�?, prowadzona przez Konrada Malca. TraktowaA�a ona o katolickim nauczaniu w kwestiach gospodarczo-spoA�ecznych, a goA�A�mi byli Ignacy Dudkiewicz z redakcji magazynu a�zKontakta�? i staA�y wspA?A�pracownik a�zNowego Obywatelaa�?, dr hab. RafaA� A?A�tocha. Z nagraniem audycji moA?na siA� zapoznaA� tutaj.

W dniach 14-15 marca zespA?A� Stowarzyszenia, w skA�adzie Maciej Kronenberg, Konrad MalecSzymon Surmacz przeprowadziA� kolejne szkolenia dla spA?A�dzielni socjalnych, poA�wiA�cone m.in. spoA�ecznemu wymiarowi tej formy przedsiA�biorczoA�ci, marketingowi oraz tradycjom kooperacji na ziemiach polskich.

16 marca Wiktor SadA�owski jako przedstawiciel Stowarzyszenia a�zObywatele Obywateloma�?/a�zNowego Obywatelaa�? wziA�A� udziaA� w spotkaniu zorganizowanym przez NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�? w historycznej Sali BHP w GdaA�sku. Podczas zebrania tzw. Platformy Oburzonych nasz wspA?A�pracownik publicznie zaapelowaA� do zgromadzonych o koncentracjA� na kluczowych problemach spoA�ecznych, takich jak wzmacnianie praw pracowniczych i zwiA�kszanie skutecznoA�ci dziaA�ania zwiA�zkA?w zawodowych oraz krytykowaA� ideA� jednomandatowych okrA�gA?w wyborczych, ktA?rej realizacja oznaczaA�aby dalszA� oligarchizacjA� polityki.

Kamil Nowak w poA�owie marca znalazA� siA� w gronie wspA?A�zaA�oA?ycieli fundacji a�zCIS Ziemi Kozielskieja�?. Ma ona zorganizowaA� Centrum Integracji SpoA�ecznej na terenie powiatu.

18 marca MaA�gorzata OA�dakKonrad Malec wziA�li udziaA� w pikiecie w drugA� rocznicA� tragicznej A�mierci Jolanty Brzeskiej, niezA�omnej dziaA�aczki warszawskiego ruchu lokatorskiego. Dwa lata temu zwA�oki kobiety spalonej A?ywcem przez tzw. nieznanych sprawcA?w znaleziono w Lesie Kabackim. W zwiA�zku z rocznicA� mordu przypominamy wywiad z Andrzejem Smosarskim, dziaA�aczem ruchu lokatorskiego.

W NiedzielA� PalmowA� Krzysztof WoA�odA?ko goA�ciA� w Radiu KrakA?w w programie z cyklu a�zRozmowy o wierzea�?. Rozmowa dotyczyA�a m.in. perspektyw pontyfikatu papieA?a Franciszka, KoA�cioA�a ubogiego i dla ubogich. GoA�A�mi audycji byli takA?e Marta Zdanowska, redaktor miesiA�cznika a�zZnaka�? oraz jezuita Jerzy Sermak.

26 marca czA�onkowie i sympatycy Stowarzyszenia brali udziaA� w zorganizowanych przez najwiA�ksze zwiA�zki zawodowe protestach przeciwko antyspoA�ecznej polityce rzA�du i w imiA� poparcia dla strajku generalnego na AslA�sku. a�zNasi ludziea�? uczestniczyli w manifestacjach w Kielcach, A?odzi, SosnowcuWarszawie.

27 marca Konrad Malec poprowadziA� w Radiu WNET audycjA� dotyczA�cA� strajku generalnego na AslA�sku. GoA�A�mi audycji byli Marek Lewandowski, rzecznik prasowy NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�? oraz WacA�aw Czerkawski, wiceprezes ZwiA�zku Zawodowego GA?rnikA?w w Polsce. Audycji moA?na wysA�uchaA� pod tym adresem.

27 marca miaA�a miejsce oficjalna premiera raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, poA�wiA�conego spoA�ecznej odpowiedzialnoA�ci w polskiej gospodarce. Na proA�bA� wydawcy a�zNowy Obywatela�? zamieA�ciA� w nim swA?j komentarz na temat przesA�anek rozwoju spoA�eczno-ekonomicznego, ktA?ry przygotowaA� nasz staA�y wspA?A�pracownik, Krzysztof Mroczkowski. W jednej z poprzednich edycji publikacji rA?wnieA? moA?na byA�o przeczytaA� nasz tekst.

Bartosz Oszczepalski opublikowaA� artykuA� w lokalnym dwutygodniku a�zExtra Gminaa�? z woj. A�wiA�tokrzyskiego o planowanych przez rzA�d i klub poselski PO zmianach w Kodeksie pracy i reakcji na nie NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�?. Pierwszy numer pisma, zawierajA�cy wspomniany tekst, ukazaA� siA� 28 marca.

W marcu nasza organizacja rozpoczA�A�a wspA?A�pracA� z portalem liquiddemocracy.pl, zajmujA�cym siA� tematykA� tzw. demokracji pA�ynnej (wiA�cej na temat tej idei dowiedzieA� siA� moA?na z a�zNowego Obywatelaa�? z jesieni 2012 r. oraz z przygotowanej przez nas strony demokracjaplynna.org). A?A�cznikiem miA�dzy obiema organizacjami zostaA� Mateusz Batelt.

RA?wnieA? w marcu Maciej Kronenberg poprowadziA� kolejny wykA�ad z serii a�zZabytki regionu A�A?dzkiegoa�? na kursie na SpoA�ecznych OpiekunA?w ZabytkA?w organizowanym przez PTTK A?A?dA?.

W ubiegA�ym miesiA�cu RafaA� Bakalarczyk wystA�piA� podczas konferencji naukowej pt. a�zNietypowe formy zatrudnieniaa�?, ktA?ra odbyA�a siA� w Instytucie Polityki SpoA�ecznej UW, z prezentacjA� na temat spoA�ecznych skutkA?w umA?w cywilnoprawnych. W CzA�stochowie zaA� wziA�A� udziaA� w debacie poA�wiA�conej przeciwdziaA�aniu przez Centra Integracji SpoA�ecznej wykluczeniu spoA�ecznemu. Jego wystA�pienie wprowadzajA�ce dotyczyA�o koncepcji aktywnej polityki spoA�ecznej i roli zatrudnienia socjalnego w walce z problemem wykluczenia spoA�ecznego. Ponadto, wystA�piA� w Poznaniu podczas debaty promujA�cej ksiA�A?kA� a�zSocjaldemokratyczna polityka spoA�ecznaa�?, ktA?rej jest wspA?A�autorem (publikacjA�, wA�rA?d ktA?rej autorA?w znajduje siA� takA?e nasza staA�a wspA?A�pracowniczka Janina Petelczyc, pobraA� moA?na pod tym adresem). RafaA� wziA�A� rA?wnieA? udziaA� w kolejnym proteA�cie ruchu Rodzin OsA?b NiepeA�nosprawnych, po ktA?rym rzA�d zaproponowaA� czA�A�ciowe zrealizowanie postulatu rodzin, czyli podniesienie wysokoA�ci A�wiadczenia pielA�gnacyjnego. NastA�pnie RafaA� a�� jako delegat rodzin a�� braA� udziaA� w spotkaniu z marszaA�ek EwA� Kopacz, poA�wiA�conym perspektywom dalszych zmian. Ponadto, opublikowaA� artykuA� w naukowym czasopiA�mie a�zProblemy Polityki SpoA�eczneja�?. Tekst RafaA�a dotyczyA� opieki nad osobami starszymi w ramach szwedzkiego systemu polityki spoA�ecznej. Tekst moA?na przeczytaA� na stronie www.problemyps.pl.

Tradycyjnie aktywni byli czA�onkowie Stowarzyszenie a�zObywatele Obywateloma�? zaangaA?owani w dziaA�ania na rzecz odrodzenia spA?A�dzielczoA�ci oraz rozwA?j tzw. ekonomii spoA�ecznej. MaA�gorzata OA�dak wziA�A�a udziaA� w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Krajowej Rady SpA?A�dzielczej (6 marca) oraz w posiedzeniu Zgromadzenia OgA?lnego Krajowej Rady SpA?A�dzielczej (19 marca). Z kolei Cezary MiA?ejewski: uczestniczyA� w inauguracji Podyplomowych StudiA?w Ekonomii SpoA�ecznej w Zielonej GA?rze (1-2 marca); prowadziA� posiedzenie ZespoA�u ds. programA?w i funduszy Rady DziaA�alnoA�ci PoA?ytku Publicznego w sprawie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 oraz prowadziA� spotkanie przedstawicieli WojewA?dzkich Rad DziaA�alnoA�ci PoA?ytku Publicznego w sprawie ich udziaA�u w dyskusji nad nowym okresem programowania, a ponadto moderowaA� spotkanie w szkole na warszawskiej Pradze PA?A�noc w sprawie rewitalizacji spoA�ecznej (wszystko 4 marca); prowadziA� posiedzenia grupy strategicznej ZespoA�u ds. rozwiA�zaA� systemowych w zakresie ekonomii spoA�ecznej (7 i 15 marca); ponownie prowadziA� spotkanie ZespoA�u ds. programA?w i funduszy oraz uczestniczyA� w posiedzeniu Rady DziaA�alnoA�ci PoA?ytku Publicznego, gdzie przedA�oA?yA� uchwaA�A� w sprawie dziaA�aA� FIO na lata 2014-2020, a ponadto moderowaA� spotkanie w szkole na Pradze PoA�udnie w sprawie rewitalizacji spoA�ecznej (13 marca); moderowaA� spotkanie w zakresie rewitalizacji spoA�ecznej w szkole podstawowej na TargA?wku w Warszawie (14 marca); uczestniczyA� w spotkaniu w Departamencie PoA?ytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki SpoA�ecznej w sprawie OA�rodkA?w Wsparcia Ekonomii SpoA�ecznej (15 marca); uczestniczyA� w Centrum Wspierania AktywnoA�ci Lokalnej (CAL) w spotkaniu grupy eksperckiej dyskutujA�cej nad Krajowym Programem Walki z UbA?stwem (20 marca) oraz w panelu na temat innowacji spoA�ecznych (21 marca).

Wreszcie, aktywny publicystycznie byA� Krzysztof WoA�odA?ko. W tygodniku a�z#Siecia�? nr 12 (16) 2013 opublikowaA� tekst a�zPlatforma Oligarchiia�?, w ktA?rym stwierdzaA�: a�zKrytyka rzA�dA?w Platformy Obywatelskiej obarczona jest na ogA?A� powaA?nym mankamentem. W debacie publicznej niewiele miejsca poA�wiA�ca siA� na analizA� strukturalnych, spoA�eczno-gospodarczych zaA�oA?eA� przyA�wiecajA�cych gabinetowi Donalda Tuska. [Lewica spoA�eczna] wciA�A? dostrzega zapoznanA� dziA� niesA�usznie relacjA� miA�dzy kwestiami klasowymi a wyobraA?eniami spoA�ecznymi, ideologicznymia�?. Nasz redaktor powoA�uje siA� w obszernym tekA�cie m.in. na artykuA� prof. Ryszarda Szarfenberga, a�zSzaroA�A� zielonej wyspya�?, opublikowany na A�amach NO (jesieA� 2012) i daje krA?tkA� prezentacjA� naszego A�rodowiska.

Ponadto Krzysztof opublikowaA� m.in. teksty poA�wiA�cone:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>