MA�odzi mA?wiA� „dosyA�!”

Sekretariat Krajowy MA�odych SocjalistA?w wystosowaA� list otwarty do ministra pracy. AktywiA�ci sprzeciwiajA� siA� w nim rosnA�cej skali zjawiska pseudostaA?y.

List, za stronA� organizacji, publikujemy poniA?ej.

* * *

Szanowny Panie Ministrze,
zwracamy siA� do Pana o interwencjA� w sprawie alarmujA�cego wzrostu popularnoA�ci a�zpseudostaA?ya�?. W ostatnich tygodniach opiniA� publicznA� zbulwersowaA�y informacje o prA?bach wyA�udzania w ten sposA?b bezpA�atnej pracy przez hipermarket TESCO.

Doniesienia medialne to jednak tylko czubek gA?ry lodowej a�� skala tego zjawiska narasta. CaA�e pokolenie mA�odych PolakA?w i Polek ma za sobA� doA�wiadczenie pseudostaA?y, ktA?re niczego nie uczA�, a sA� tylko kolejnym a�� po umowach A�mieciowych a�� sposobem na maksymalizacjA� zyskA?w kosztem pracownikA?w. MA�odym ludziom wmawia siA�, A?e ich wynagrodzeniem jest a�zdoA�wiadczeniea�? i a�zszansa na zdobycie etatua�?. W rzeczywistoA�ci, pracujA�c za darmo, mA�odzi ludzie poA�rednio odbierajA� sobie szansA� na prawdziwy etat. Mechanizm jest prosty a�� im wiA�cej zadaA� firmy zlecajA� bezpA�atnym staA?ystom, tym mniej miejsc pracy potrzebujA� stworzyA�.

Problem pseudostaA?y wymaga zdecydowanej interwencji paA�stwa. Dlatego zwracamy siA� do Pana z apelem o uregulowanie tej kluczowej dla mA�odych pracownikA?w sprawy:

a�� bezpA�atne staA?e i praktyki absolwenckie muszA� zostaA� zakazane. StaA?yA�ci powinni otrzymywaA� minimalne wynagrodzenie godzinowe, proporcjonalnie do przepracowanej liczby godzin. DziA�ki temu przedsiA�biorstwa zyskajA� motywacjA� do szybszego wdraA?ania pracownikA?w do obowiA�zkA?w zawodowych i zatrudniania, zamiast wielomiesiA�cznego przetrzymywania na staA?ach;

a�� studenci odbywajA�cy obowiA�zkowe praktyki zawodowe powinni otrzymywaA� godzinowe wynagrodzenie z funduszy przekazywanych przez ministerstwo uczelniom na finansowanie toku studiA?w. PaA�stwo ma obowiA�zek uczyA� wchodzA�cych na rynek mA�odych ludzi fundamentalnej zasady, A?e za pracA� naleA?y siA� wynagrodzenie;

a�� naleA?y istotnie ograniczyA� liczbA� staA?ystA?w w firmach. Sytuacja, w ktA?rej firma przyjmuje tylu staA?ystA?w, ilu ma pracownikA?w, to naduA?ywanie instytucji szkolenia zawodowego. Prawo powinno teA? w przypadku wszystkich staA?y nakA�adaA� obowiA�zek wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za szkolenie staA?ystA?w. Nagminna sytuacja, w ktA?rej staA?ysta, zamiast uczyA� siA� zawodu, podaje kawA�, nie sA�uA?y w A?adnym stopniu podniesieniu kompetencji przyszA�ych pracownikA?w;

a�� ministerstwo powinno wspieraA� finansowo wyA�A�cznie programy rzeczywistego szkolenia zawodowego w miejscu pracy. Prawo do wspA?A�finansowania staA?y z funduszy publicznych powinny mieA� tylko te przedsiA�biorstwa, ktA?re wykaA?A�, A?e przeszkolonych staA?ystA?w zatrudniajA� nastA�pnie na umowy o pracA�, a nie traktujA� jako tymczasowA�, pA?A�darmowA� siA�A� roboczA�.

BezpA�atne pseudostaA?e to a�� obok umA?w A�mieciowych a�� jedna z powaA?niejszych patologii polskiego rynku pracy. Budowanie konkurencyjnoA�ci gospodarki na wyzysku i wykorzystywaniu bezpA�atnej pracy to droga donikA�d. PrzedsiA�biorcy nie bA�dA� tworzyA� nowych miejsc pracy, skoro a�� zamiast pA�aciA� pracownikom a�� mogA� wysA�ugiwaA� siA� XXI-wiecznym odpowiednikiem paA�szczyzny.

Z powaA?aniem,
Sekretariat Krajowy MA�odych SocjalistA?w

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>