Stres kosztuje a�� wszystkich

Badania przeprowadzone przez ekspertA?w jasno wskazujA�, A?e stres coraz mocniej dosiA�ga polskich zatrudnionych. Ma to powaA?ne skutki nie tylko indywidualne.

a�zTygodnik SolidarnoA�A�a�? relacjonuje wyniki projektu badawczego a�zWpA�yw poprawy psychospoA�ecznych warunkA?w pracy na ograniczenie kosztA?w ekonomicznych w firmach przechodzA�cych procesy modernizacyjne i adaptacyjnea�? (w Warszawie odbyA�a siA� konferencja na ten temat). W badaniu, dotyczA�cym poziomu stresu polskich pracownikA?w i czynnikA?w go wywoA�ujA�cych, a wykonanym przez specjalistA?w z Instytutu Medycyny Pracy im. Nofera, wziA�A�o udziaA� 7623 osA?b z 15 branA?, odpowiadajA�cych sekcjom wydzielonym w strukturach NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�?.

Badanie wykazaA�o, A?e jeA�li chodzi o satysfakcjA� z pracy, to najgorzej jest z wynagrodzeniem (razem ze A�wiadczeniami socjalnymi), moA?liwoA�ciA� rozwoju zawodowego i warunkami wykonywania pracy. Pytano takA?e o czynniki stresogenne, ktA?rych wyodrA�bniono 12 a�� jeA�li wystA�powaA�y, stresowaA�y one przynajmniej 85 proc. respondentA?w. WiodA�ce wA�rA?d nich to: ryzyko utraty zdrowia/A?ycia, obawa przed zwolnieniem i zbyt duA?a biurokracja. ObecnoA�A� tych trzech czynnikA?w wskazaA�o ponad 65 proc. respondentA?w i ponad 90 proc. odpowiedziaA�o, A?e odczuwa z ich powodu stres.

Asredni poziom stresu wyniA?sA� 65,63 pkt. (w skali od 1 do 162) i byA� rA?A?ny w poszczegA?lnych branA?ach. NajwyA?szy wskaA?nik odnotowano w metalowej (75,07 pkt.), bankowej (74,13), komunikacyjnej (73,74) i chemicznej (72,71). Najmniej stresujA� siA� pracownicy nauki (38,4), kultury (42,54) i turystyki (51,71).

Z przeprowadzonych badaA� wynika, A?e pracownicy, ktA?rzy wskazywali na powtarzajA�ce siA� u nich w pracy czynniki stresogenne, czA�A�ciej korzystali ze zwolnieA� lekarskich i dA�uA?ej na nich przebywali, ich stan zdrowia jest gorszy niA? ich rA?wieA�nikA?w tej samej pA�ci, sA� mniej zaangaA?owani w pracA�. Ich gA�A?wnA� motywacjA� jest koniecznoA�A� posiadania jakiegokolwiek zatrudnienia. Gdyby tylko mogli, zmieniliby pracA�.

Wszystkie te zaleA?noA�ci doA�A� jasno pokazujA�, A?e stres w pracy przekA�ada siA� na koszty ponoszone zarA?wno przez pracownikA?w, jak i pracodawcA?w. Wobec tego, NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�? proponuje przede wszystkim wznowienie dwustronnych rozmA?w (miA�dzy zwiA�zkami zawodowymi a organizacjami pracodawcA?w) dotyczA�cych wdroA?enia europejskiego porozumienia w sprawie stresu zwiA�zanego z pracA�. Zdaniem zwiA�zkowcA?w, punktem odniesienia rozmA?w powinna byA� ocena Komisji Europejskiej, ktA?ra zaliczyA�a PolskA� do paA�stw, w ktA?rych nie doszA�o do prawidA�owej i efektywnej implementacji porozumienia a�zstresowegoa�?. Eksperci a�zSolidarnoA�cia�? uwaA?ajA�, A?e istnieje potrzeba wspA?lnej walki o wprowadzenie zmian w obowiA�zujA�cych przepisach prawnych. PrzyczyniA�oby siA� to do zwiA�kszenia A�wiadomoA�ci spoA�ecznej, dziA�ki czemu wiA�cej PolakA?w mogA�oby siA� dowiedzieA� o stresie zwiA�zanym z pracA� i o tym, jak z nim walczyA�. a�zSa�? proponuje zmiany w Kodeksie pracy, dziA�ki ktA?rym pojawiA�by siA� zapis wskazujA�cy na koniecznoA�A� redukowania stresu zwiA�zanego z pracA�, a takA?e wprowadzenie tematu stresu do szkoleA� wstA�pnych i okresowych BHP (o czym decyduje minister pracy) oraz do szkA?A� (juA? dziA� Kodeks pracy nakazuje ministrowi edukacji zapewnienie obecnoA�ci problematyki BHP i ergonomii pracy w programach nauczania).

WiA�cej informacji o projekcie moA?na znaleA?A� na www.psychostreswpracy.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>