NIK o zarzA�dzaniu kryzysowym

Polska ma wciA�A? problemy ze zbudowaniem spA?jnego systemu rozwiA�zywania sytuacji kryzysowych. Obok siebie dziaA�ajA� struktury zarzA�dzania kryzysowego oraz formacje obrony cywilnej a�� ich zadania dublujA� siA�, a kompetencje nakA�adajA�. W dodatku kluczowe elementy systemu majA� powaA?ne braki.

System powiadamiania ratunkowego (telefon alarmowy 112) jest wprowadzany w sposA?b niezgodny z przyjA�tymi prawem zaA�oA?eniami:

  • Centra powiadamiania ratunkowego peA�niA� rolA� jedynie centrA?w telefonicznych a�� zatrudniono w nich operatorA?w numerA?w alarmowych, ktA?rzy przyjmujA� zgA�oszenia i przekazujA� je dalej do wA�aA�ciwych sA�uA?b. Natomiast nie przyjA�A�y one funkcji dyspozytorskich (dysponowanie siA�ami i kierowanie akcjami ratowniczymi), mimo A?e wA�aA�nie to byA�o podwalinA� reformy.
  • WciA�A? wystA�pujA� trudnoA�ci z elektronicznA� integracjA� formularzy dotyczA�cych zdarzenia wypeA�nianych przez operatorA?w z formularzami dyspozytorA?w poszczegA?lnych sA�uA?b. W efekcie powoduje to koniecznoA�A� ponownego zbierania danych o zdarzeniu przez dyspozytora.
  • Ustawa o ochronie przeciwpoA?arowej przewiduje, A?e system powiadamiania ma byA� budowany na szczeblu powiatowym i wojewA?dzkim. W wiA�kszoA�ci wojewA?dztw jest budowany tylko na szczeblu wojewA?dzkim, w dodatku bez wymaganego ustawA� wspA?lnego stanowiska kierowania komendanta wojewA?dzkiego PSP i lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.
  • WciA�A? opA?A?nia siA� wdroA?enie rozwiA�zaA� teleinformatycznych, ktA?re umoA?liwiA�yby odpowiednim sA�uA?bom otrzymywanie natychmiastowych informacji o lokalizacji osA?b dzwoniA�cych na numer 112. Zdaniem NIK nierealne jest terminowe (czyli do koA�ca 2013 r.) wprowadzenie peA�nej funkcjonalnoA�ci centrA?w powiadamiania ratunkowego.

Izba dopatrzyA�a siA� rA?wnieA? nieprawidA�owoA�ci w organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaA�niczego (ksrg). Minister Spraw WewnA�trznych nie posiadaA� aktualnej wiedzy o stanie wyposaA?enia straA?akA?w. Blisko 50 proc. jednostek Ochotniczej StraA?y PoA?arnej wA�A�czonych do ksrg nie mogA�o braA� udziaA�u w bezpoA�rednich akcjach ratunkowych z powodu problemA?w ze stabilnA� obsadA� kadrowA� jednostek.

Struktura i organizacja obrony cywilnej w Polsce pozostaje od wielu lat anachroniczna. Systematycznie maleje liczba jej formacji. Zmniejsza siA� takA?e liczba osA?b do niej powoA�anych. RA?wnieA? wyposaA?enie, jakim dysponuje obrona, jest niewystarczajA�ce (np. drastycznie brakuje punktA?w likwidacji skaA?eA�), a w dodatku przestarzaA�e. W ostatnich latach wiele aktA?w prawnych dotyczA�cych obrony cywilnej przestaA�o obowiA�zywaA�, jednak w ich miejsce nie zostaA�y przyjA�te nowe regulacje. Zdaniem NIK obecny stan obrony cywilnej uniemoA?liwia jej sprawne wA�A�czenie siA� do usuwania skutkA?w klA�sk A?ywioA�owych, a w przypadku wojny przejA�cie zadaA� zwiA�zanych z ochronA� ludnoA�ci.

NIK uwaA?a, A?e istotnA� przyczynA� problemA?w ze zbudowaniem spA?jnego systemu ochrony ludnoA�ci jest rozproszenie rozwiA�zaA� dotyczA�cych zadaA� i struktur w rA?A?nych aktach prawnych lub brak odpowiednich regulacji. OdrA�bnie tworzone sA� plany zarzA�dzania kryzysowego oraz plany obrony cywilnej kraju, choA� dotyczA� podobnych kwestii. PrzyjA�te rozwiA�zania dublujA� siA�, a kompetencje sA�uA?b nakA�adajA�. MSW (wczeA�niej MSWiA) wraz z Szefem Obrony Cywilnej Kraju pracujA� nad kompleksowA� ustawA� o ochronie ludnoA�ci od 2006 roku. Nie widaA� jednak koA�ca tych prac. Zdaniem NIK naleA?y szybko rozwaA?yA�, czy zadania obrony cywilnej, biorA�c pod uwagA� jej obecny stan, nie powinny zostaA� przejA�te przez dziaA�ajA�ce na co dzieA� sA�uA?by ratownicze.

NIK o zarzA�dzaniu kryzysowym a�� informacje szczegA?A�owe (plik PDF)

NIK o zarzA�dzaniu kryzysowym a�� zaA�A�czniki (plik PDF)

MateriaA�y audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych

_____

Przedruk za stronA� NajwyA?szej Izby Kontroli

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>