Rząd naprawi błąd

Rząd naprawi błąd

Najmniej 520, najwięcej 820 zł – tyle wynosić będą zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy odzyskają prawo do takiej pomocy.

RMF FM przypomina, że w lipcu rząd odebrał zasiłki pielęgnacyjne części osób, które opiekowały się swoimi krewnymi potrzebującymi pomocy. To, kto i na jakich zasadach ponownie dostanie świadczenie, zależeć będzie od stopnia samodzielności podopiecznego, wyrażonej w tzw. skali Barthel (im lepszy wynik, tym większa samodzielność). Na najniższy zasiłek będą mogli liczyć opiekunowie niepełnosprawnych, którzy uzyskają 60 punktów w stustopniowej skali, najwyższe zasiłki – opiekunowie osób z największym stopniem niepełnosprawności. Ci ostatni na razie będą mogli liczyć na 820 zł, jednak jak obiecuje minister pracy i polityki społecznej w przyszłości kwota ta ulegnie zwiększeniu. – „Te widełki powinny być do wysokości docelowo płacy minimalnej. Ale podkreślam, docelowo, żeby nie wzbudzić tu zbyt entuzjastycznych emocji” – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, że obecnie płaca minimalna wynosi 1600 zł.

Minister tłumaczy, że nowa ustawa zakończy podział na rodziców dzieci niepełnosprawnych i opiekunów osób starszych; co istotne, całkowicie zniknie też kryterium dochodowe. Projekt nowych przepisów ma trafić do konsultacji społecznych w ciągu najbliższych tygodni.

Rząd próbuje naprawić błąd, jakim było budzące powszechne oburzenie odebranie świadczeń socjalnych prawie 100 tys. osób. Z dnia na dzień straciły one prawo do 520 zł zasiłku, a nie mają dochodów z pracy (opieka nad osobą zależną w praktyce ją uniemożliwia, poza tym brak zatrudnienia był warunkiem otrzymywania wsparcia; w nowej ustawie ma być on zachowany).

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Internetowa premiera „Mojego miejsca”

Internetowa premiera „Mojego miejsca”

Po dwóch miesiącach kameralnych pokazów nadszedł czas, by film o aktywności obywatelskiej, przygotowany z inspiracji Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, został udostępniony wszystkim internautom.

Obraz, dostępny w Sieci pod tym adresem, jest półgodzinnym dokumentem poświęconym pięciu inicjatywom o charakterze członkowskim i demokratycznym. Są to:

  • Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie
  • Związek Zawodowy Meblarzy RP
  • Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”
  • Stowarzyszenie „Pakt dla Kultury”
  • Związek Zawodowy Rolników RP „Solidarni”

„Moje miejsce” zostało przygotowane przez Marcina Gwardę oraz One Light Films w ramach kampanii „My Obywatele”, poświęconej popularyzacji idei oddolnego stowarzyszania się. Więcej można się dowiedzieć przechodząc na tę stronę.

Film „Pogotowie Obywatelskie”, również będący częścią wspomnianego projektu, można obejrzeć klikając tutaj.

Oba dokumenty można umieszczać – w niezmienionej postaci – na stronach WWW, wykorzystywać do pokazów filmowych, wyświetlać w telewizjach kablowych (w tym komercyjnych) itd.

NIK o zarządzaniu kryzysowym

NIK o zarządzaniu kryzysowym

Polska ma wciąż problemy ze zbudowaniem spójnego systemu rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Obok siebie działają struktury zarządzania kryzysowego oraz formacje obrony cywilnej – ich zadania dublują się, a kompetencje nakładają. W dodatku kluczowe elementy systemu mają poważne braki.

System powiadamiania ratunkowego (telefon alarmowy 112) jest wprowadzany w sposób niezgodny z przyjętymi prawem założeniami:

  • Centra powiadamiania ratunkowego pełnią rolę jedynie centrów telefonicznych – zatrudniono w nich operatorów numerów alarmowych, którzy przyjmują zgłoszenia i przekazują je dalej do właściwych służb. Natomiast nie przyjęły one funkcji dyspozytorskich (dysponowanie siłami i kierowanie akcjami ratowniczymi), mimo że właśnie to było podwaliną reformy.
  • Wciąż występują trudności z elektroniczną integracją formularzy dotyczących zdarzenia wypełnianych przez operatorów z formularzami dyspozytorów poszczególnych służb. W efekcie powoduje to konieczność ponownego zbierania danych o zdarzeniu przez dyspozytora.
  • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej przewiduje, że system powiadamiania ma być budowany na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. W większości województw jest budowany tylko na szczeblu wojewódzkim, w dodatku bez wymaganego ustawą wspólnego stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego PSP i lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.
  • Wciąż opóźnia się wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych, które umożliwiłyby odpowiednim służbom otrzymywanie natychmiastowych informacji o lokalizacji osób dzwoniących na numer 112. Zdaniem NIK nierealne jest terminowe (czyli do końca 2013 r.) wprowadzenie pełnej funkcjonalności centrów powiadamiania ratunkowego.

Izba dopatrzyła się również nieprawidłowości w organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg). Minister Spraw Wewnętrznych nie posiadał aktualnej wiedzy o stanie wyposażenia strażaków. Blisko 50 proc. jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do ksrg nie mogło brać udziału w bezpośrednich akcjach ratunkowych z powodu problemów ze stabilną obsadą kadrową jednostek.

Struktura i organizacja obrony cywilnej w Polsce pozostaje od wielu lat anachroniczna. Systematycznie maleje liczba jej formacji. Zmniejsza się także liczba osób do niej powołanych. Również wyposażenie, jakim dysponuje obrona, jest niewystarczające (np. drastycznie brakuje punktów likwidacji skażeń), a w dodatku przestarzałe. W ostatnich latach wiele aktów prawnych dotyczących obrony cywilnej przestało obowiązywać, jednak w ich miejsce nie zostały przyjęte nowe regulacje. Zdaniem NIK obecny stan obrony cywilnej uniemożliwia jej sprawne włączenie się do usuwania skutków klęsk żywiołowych, a w przypadku wojny przejęcie zadań związanych z ochroną ludności.

NIK uważa, że istotną przyczyną problemów ze zbudowaniem spójnego systemu ochrony ludności jest rozproszenie rozwiązań dotyczących zadań i struktur w różnych aktach prawnych lub brak odpowiednich regulacji. Odrębnie tworzone są plany zarządzania kryzysowego oraz plany obrony cywilnej kraju, choć dotyczą podobnych kwestii. Przyjęte rozwiązania dublują się, a kompetencje służb nakładają. MSW (wcześniej MSWiA) wraz z Szefem Obrony Cywilnej Kraju pracują nad kompleksową ustawą o ochronie ludności od 2006 roku. Nie widać jednak końca tych prac. Zdaniem NIK należy szybko rozważyć, czy zadania obrony cywilnej, biorąc pod uwagę jej obecny stan, nie powinny zostać przejęte przez działające na co dzień służby ratownicze.

NIK o zarządzaniu kryzysowym – informacje szczegółowe (plik PDF)

NIK o zarządzaniu kryzysowym – załączniki (plik PDF)

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych

_____

Przedruk za stroną Najwyższej Izby Kontroli

Oświadczenie trzech central związkowych

Oświadczenie trzech central związkowych

W związku z zaproszeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej na plenarne posiedzenie Komisji Trójstronnej, które ma się odbyć 20 września, informujemy, że reprezentatywne centrale związkowe („Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ) zawiesiły swój udział w tym gremium, uznając dialog w Komisji za pozorowany.

Warunkiem powrotu strony związkowej do jakichkolwiek rozmów jest wycofanie ostatniej nowelizacji Kodeksu Pracy oraz odwołanie ze stanowiska przewodniczącego Komisji Trójstronnej i Ministra Pracy pana Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Ponieważ żaden z tych warunków nie został spełniony, skierowane do nas zaproszenie jest bezprzedmiotowe.

NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych

Warszawa, 16 września 2013 r.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”