Europarlamentarzyści mówią TAK zrównoważonemu rybołówstwu

Europarlamentarzyści mówią TAK zrównoważonemu rybołówstwu

Po głosowaniu w Parlamencie Europejskim 23 października pojawiła się szansa, że europejskie łowiska będą zarządzane w sposób, który umożliwi odbudowę przetrzebionych stad ryb oraz zapewni lepsze warunki dla przybrzeżnego rybołówstwa i ochronę zasobów morskich.

Parlament Europejski głosował nad nowym Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMiR), który będzie narzędziem europejskiej polityki morskiej i rybołówstwa na lata 2014-2020. Określa się w nim, w jaki sposób środki publiczne mają być przekazywane na wsparcie rybołówstwa i akwakultury.

Przegłosowane poprawki dają ogromną szansę, że nowy fundusz w większym stopniu będzie wspierał gromadzenie danych, kontrolę i egzekwowanie przepisów oraz zrównoważone zarządzanie rybołówstwem, a środki publiczne nie przyczynią się ponownie do rozbudowy i tak już zbyt dużej rybackiej floty europejskiej. Przegłosowane zapisy zaostrzają również zasady postępowania dotyczące tych rybaków, którzy łamią prawo. Wymagają również większej przejrzystości wykorzystania i alokacji środków. Następnym krokiem do powstania finalnej wersji EFMiR będą negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

– „Podstawą funkcjonowania rybołówstwa są zdrowe zasoby ryb. Parlament Europejski jasno opowiedział się za przeznaczaniem środków publicznych na takie cele, jak programy badawcze czy lepszy monitoring połowów, a nie budowę nowych statków. Teraz dużo zależy od tego, czy ministrowie państw członkowskich, w tym minister Kazimierz Plocke podążą ścieżką wytyczoną przez Parlament” – mówi Magdalena Figura, koordynatorka kampanii „Morza i oceny” w Greenpeace Polska.

_____

Przedruk za stroną Greenpeace Polska

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pogadajmy o energii

Pogadajmy o energii

Zieloni opublikowali stanowisko w sprawie planowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Choć wydaje się zbyt radykalne zwłaszcza w stosunku do istniejącej energetyki opartej na węglu, zwraca uwagę na ważne kwestie społeczne i ekologiczne.

Poniżej publikujemy w całości informację prasową przesłaną przez partię.

* * *

Skandal wokół prawa o OZE

Partia Zieloni domaga się, by nowe prawo o odnawialnych źródłach energii (OZE) służyło społeczeństwu i środowisku oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, a nie wielkim koncernom zatruwającym atmosferę.

Partia Zieloni ostro skrytykowała założenia do nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii, które rząd przedstawił 17 września br., a także sam tryb prac nad ustawą. W nowych założeniach do ustawy nie uwzględnia się w ogóle rynku energii, a jedynym kryterium są kwestie finansowe. Zamiast stałych taryf gwarantowanych dla małych i średnich producentów rząd zamierza wprowadzić nieefektywny system aukcyjny premiujący wyłącznie duże korporacje. Partia Zieloni domaga się, by nowe prawo o odnawialnych źródłach energii służyło społeczeństwu i środowisku oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, a nie wielkim koncernom zatruwającym atmosferę.

Nie ulega wątpliwości, że obecny establishment (rząd, ministrowie i koalicyjni posłowie i posłanki) bronią korporacji zamiast interesów konsumentek i konsumentów; chronią państwowych monopolistów energetycznych przed konkurencją odnawialnej energetyki obywatelskiej.

– „Zupełnie niezrozumiałe są powody, dla których rząd wyrzucił do kosza efekt trzyletnich prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii i powołał wąski zespół, który opracował nowe założenia bez konsultacji ze środowiskiem producentów energetyki odnawialnej” – powiedziała Agnieszka Grzybek, przewodnicząca Partii Zieloni. – „O ile tamten projekt, wciąż niedoskonały, dawał nadzieję na w miarę szybki rozwój energetyki odnawialnej z wykorzystaniem różnych technologii i uwarunkowań Polski, o tyle te nowe »założenia do założeń ustawy« zostały stworzone pod dyktando dużych koncernów. Zamiast przepisywać do ustawy niedziałający system holenderski, rząd powinien przeprowadzić szerokie konsultacje z organizacjami od lat promującymi energetykę odnawialną”.

– „System aukcyjny funkcjonuje raptem w trzech krajach europejskich: Wielkiej Brytanii, Holandii i Włoszech, ale jest nieefektywny, ponieważ nie powoduje wzrostu mocy. Zamiast wprowadzić rozwiązania, które rzeczywiście zwiększą produkcję energii ze źródeł odnawialnych, rząd blokuje rozwój energetyki odnawialnej” – stwierdził Adam Ostolski, przewodniczący Partii Zieloni. – „Przyszłością jest rozproszona, obywatelska energetyka odnawialna. Ustawa o OZE powinna przede wszystkim wspierać średnie i małe przedsiębiorstwa oraz prosumentów, czyli indywidualnych producentów energii, i stawiać na rozwój różnych technologii, tak aby rzeczywiście spełnić wymogi prawa unijnego”.

Partia Zieloni stanowczo potępia krótkowzroczne działania rządu, szczególnie:

  • Sposób prowadzenia prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii,
  • Opóźnienie we wdrożeniu prawa europejskiego,
  • Kontynuację ekonomicznie bezsensownej i ekologicznie szkodliwej polityki wspierania spalania biomasy z węglem,
  • Ignorowanie głosu środowiska związanego z OZE.

Uważamy, że należy:

  • Odejść od dotowania i wspierania (w sposób jawny i ukryty, np. pod postacią zwiększonych kosztów leczenia) szkodliwej dla ludzi i środowiska energetyki opartej na węglu, zrezygnować z wątpliwego ekonomicznie i ekologicznie programu budowy energetyki jądrowej oraz wierceń służących wydobyciu gazu łupkowego, stanowiących zagrożenie dla wód gruntowych;
  • Przeznaczyć uwolnione środki na rzeczywiste wsparcie czystej energetyki odnawialnej, z taryfami gwarantowanymi dla małych i średnich producentów przez okres co najmniej 20 lat;
  • Zagwarantować możliwość opłacalnego produkowania energii odnawialnej przez wszystkie obywatelki i obywateli – prosumentów, z obowiązkiem wykupu nadwyżek przez zakład energetyczny;
  • Stworzyć zachęty podatkowe i inne, celem wspierania krajowych producentów związanych z branżą energetyki odnawialnej;
  • Stworzyć ramy prawne i ekonomiczne na rzecz rozwoju przydomowych systemów magazynowania energii ze źródeł odnawialnych.

Zieloni apelują do premiera Tuska o radykalną zmianę założeń nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii, tak aby Polki i Polacy faktycznie mogli odnieść ekologiczne i ekonomiczne korzyści z rozwoju rozproszonej i przyjaznej środowisku energetyki. Partia Zieloni doskonale rozumie długoterminowe interesy kraju, potrzeby społeczeństwa i wymogi środowiska, dlatego możemy służyć rządowi nieodpłatną pomocą merytoryczną przy pracach nad ustawą, jeśli rząd sobie z nią nie radzi.

Kontakt w sprawie: Artur Wieczorek, Biuro Prasowe: artur.wieczorek@zieloni2004.pl, tel. +48 536 294 373.

Komunikat po sztabie protestacyjnym w Katowicach

Komunikat po sztabie protestacyjnym w Katowicach

Obradujący dzisiaj w Katowicach sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność” ocenia, że rząd odrzucił wszystkie związkowe postulaty zgłaszane podczas wrześniowych dni protestu. W związku z tym akcje protestacyjne będą kontynuowane.

W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną regionalne manifestacje. Pierwsza odbędzie się 9 listopada w Gdańsku.

Niezależnie od powyższego „Solidarność” zaproponuje pozostałym reprezentatywnym centralom związkowym wspólne akcje przeciwko antypracowniczej polityce rządu. O decyzjach poinformujemy wspólnie z OPZZ i Forum Związków Zawodowych.

Spór z antypracowniczym rządem zostanie przeniesiony na forum międzynarodowe.

„Solidarność” podtrzymuje swoje zawieszenie w pracach Komisji Trójstronnej, nadal deklarując gotowość do rozmów dwustronnych z rządem na temat realizacji postulatów. Obecna formuła funkcjonowania Komisji wyczerpała się i bez zdefiniowania jej na nowo nie ma możliwości powrotu do niej. Dotyczy to również Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego.

„Solidarność” nie wyklucza również dwustronnych rozmów z organizacjami pracodawców idących w kierunku naprawy dialogu społecznego, zmierzającego do wzmocnienia możliwości zwiększenia znaczenia ponadzakładowych układów zbiorowych.

Marek Lewandowski
Rzecznik prasowy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

NIK o realizacji projektów edukacyjnych ze środków UE

NIK o realizacji projektów edukacyjnych ze środków UE

Do połowy bieżącego roku większość projektów mających usprawnić polski system oświaty nie była w pełni zrealizowana. Zbyt wolno przebiega proces wykorzystania środków UE przeznaczonych na ten cel. W ocenie NIK Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma jasno określonej strategii spożytkowania tych pieniędzy.

Najwyższa Izba Kontroli objęła audytem 21 projektów edukacyjnych, realizowanych w ramach priorytetu Wysoka jakość systemu oświaty. Priorytet ten jest częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) [1], będącego elementem polityki polskiego rządu na rzecz zwiększenia zatrudnienia i szansą na wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

W ocenie Izby zaawansowanie prac nad wdrożeniem priorytetu Wysoka jakość systemu oświaty jest niskie, co stwarza zagrożenie, że przyznane środki unijne nie zostaną w pełni wykorzystane. Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na dzień 30 czerwca 2013 r. z kwoty prawie 3,4 mld zł  zakontraktowano ok. 80 proc. środków.

Izba negatywnie oceniła kolejne zmiany wprowadzane przez MEN, zwłaszcza dotyczące lokowania środków. Środki publiczne na finansowanie projektów w ramach priorytetu III w wysokości ok. 1 mld euro zredukowano łącznie o 26,1 proc. (do kwoty prawie 744 mln euro). Dokonywane przez MEN korekty dotyczyły nie tylko przyznawanych środków. Od początku wdrażania priorytetu do 30 września 2012 r. modyfikacje wprowadzono do 30 spośród 40 projektów systemowych. W 14 przypadkach zmieniano beneficjentów, w 17 terminy realizacji, a w 21 wysokość lokowanych środków. Zdaniem NIK takie działania Ministerstwa wskazują na brak jasno określonej koncepcji wykorzystania środków unijnych, a także nieumiejętne rozpoznanie potrzeb beneficjentów.

Przeciągający się proces zawierania przez MEN i Ośrodek Rozwoju Edukacji umów z beneficjentami prowadził do opóźnień w realizacji poszczególnych projektów. W niektórych przypadkach umowy podpisywano z 16-, a nawet 20-miesięcznym opóźnieniem. Poza tym Instytucje Pośredniczące nieterminowo weryfikowały składane przez beneficjentów wnioski o płatność, co negatywnie odbijało się na wysokości wydatków przekazywanych do certyfikacji – do końca I półrocza 2013 r. było to zaledwie 46 procent.

Ocena efektów realizacji projektów w ramach priorytetu Wysoka jakość systemu oświaty była utrudniona, ponieważ ani Instytucje Pośredniczące, ani beneficjenci nie sprawdzali, w jaki sposób uczestnicy projektów wykorzystywali nabytą wiedzę i umiejętności. Ponadto przyjęte wskaźniki rezultatu nie pozwalały na stwierdzenie, czy projekty te przyczynią się do poprawy sytuacji w polskim systemie oświaty. Do czasu zakończenia kontroli brakowało też bazy danych ostatecznych beneficjentów, w tym szkół. Taka baza pozwalałaby na ocenę wpływu projektów na poziom systemu oświaty, głównie pod kątem efektywności wydanych środków.

Inspektorzy NIK zwrócili uwagę, że wskaźniki dla wielu celów szczegółowych nie zostały zrealizowane. Jednym z przykładów jest liczba szkół, w których upowszechniono narzędzie EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) [2]. Planowano zastosowanie tego narzędzia w przypadku 30 499 szkół, natomiast plan zrealizowano tylko w jednej trzeciej z nich (10 154 szkół ). Niepokoi też fakt, że w ani jednej instytucji nie wprowadzono pilotażu w zakresie unowocześnionego systemu doskonalenia nauczycieli (zgodnie z założeniami miało to być 5840 szkół i przedszkoli). Powodem było przystąpienie do realizacji zadania dopiero pod koniec 2012 roku.

[1] Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest częścią Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 – strategicznego dokumentu opracowanego przez Polskę na podstawie  wytycznych Wspólnoty Europejskiej. Dokument ten określa priorytety, obszary wykorzystania i system wdrażania funduszy unijnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

[2] Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) – narzędzie pozwalające na ocenę przyrostu zdolności i umiejętności w wyniku procesu dydaktycznego.

NIK o realizacji projektów edukacyjnych ze środków UE – informacje szczegółowe (plik PDF)

_____

Przedruk za stroną Najwyższej Izby Kontroli