IX Festiwal wiecznie żywy

IX Festiwal wiecznie żywy

W dniach 18-20 października odbył się w Łodzi IX Festiwal Obywatela, zorganizowany przez nasze środowisko. Na stronie WWW wydarzenia oraz na naszym kanale na YouTube ukazują się kolejne materiały z imprezy.

Na stronie http://nowyobywatel.pl/festiwal/ znaleźć można m.in. „recenzje” Festiwalu i jego sensu społecznego, które przygotowali związany z nami Krzysztof Wołodźko (kliknij) oraz Tomasz Jankowski z Samoobrony (kliknij); zbiór będziemy aktualizować o kolejne relacje, m.in. mającą się niedługo ukazać w największej polskiej gazecie związkowej, czyli „Tygodniku Solidarność”, który był jednocześnie patronem medialnym wydarzenia.

Na wspomnianej stronie – ale także na naszym profilu na Facebooku – można znaleźć liczne zdjęcia z Festiwalu.

I wreszcie, serdecznie polecamy subskrypcję naszego kanału na YouTube, gdzie wkrótce trafi komplet filmów z programu merytorycznego imprezy w Łodzi. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z wideozapisem spotkania poświęconego społecznym, ekologicznym i ekonomicznym wątpliwościom wobec tzw. kolei dużych prędkości oraz z prezentacją Polskiego Śladu, czyli programu promującego mądry patriotyzm gospodarczy.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Europarlamentarzyści mówią TAK zrównoważonemu rybołówstwu

Europarlamentarzyści mówią TAK zrównoważonemu rybołówstwu

Po głosowaniu w Parlamencie Europejskim 23 października pojawiła się szansa, że europejskie łowiska będą zarządzane w sposób, który umożliwi odbudowę przetrzebionych stad ryb oraz zapewni lepsze warunki dla przybrzeżnego rybołówstwa i ochronę zasobów morskich.

Parlament Europejski głosował nad nowym Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMiR), który będzie narzędziem europejskiej polityki morskiej i rybołówstwa na lata 2014-2020. Określa się w nim, w jaki sposób środki publiczne mają być przekazywane na wsparcie rybołówstwa i akwakultury.

Przegłosowane poprawki dają ogromną szansę, że nowy fundusz w większym stopniu będzie wspierał gromadzenie danych, kontrolę i egzekwowanie przepisów oraz zrównoważone zarządzanie rybołówstwem, a środki publiczne nie przyczynią się ponownie do rozbudowy i tak już zbyt dużej rybackiej floty europejskiej. Przegłosowane zapisy zaostrzają również zasady postępowania dotyczące tych rybaków, którzy łamią prawo. Wymagają również większej przejrzystości wykorzystania i alokacji środków. Następnym krokiem do powstania finalnej wersji EFMiR będą negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

– „Podstawą funkcjonowania rybołówstwa są zdrowe zasoby ryb. Parlament Europejski jasno opowiedział się za przeznaczaniem środków publicznych na takie cele, jak programy badawcze czy lepszy monitoring połowów, a nie budowę nowych statków. Teraz dużo zależy od tego, czy ministrowie państw członkowskich, w tym minister Kazimierz Plocke podążą ścieżką wytyczoną przez Parlament” – mówi Magdalena Figura, koordynatorka kampanii „Morza i oceny” w Greenpeace Polska.

_____

Przedruk za stroną Greenpeace Polska

Pogadajmy o energii

Pogadajmy o energii

Zieloni opublikowali stanowisko w sprawie planowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Choć wydaje się zbyt radykalne zwłaszcza w stosunku do istniejącej energetyki opartej na węglu, zwraca uwagę na ważne kwestie społeczne i ekologiczne.

Poniżej publikujemy w całości informację prasową przesłaną przez partię.

* * *

Skandal wokół prawa o OZE

Partia Zieloni domaga się, by nowe prawo o odnawialnych źródłach energii (OZE) służyło społeczeństwu i środowisku oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, a nie wielkim koncernom zatruwającym atmosferę.

Partia Zieloni ostro skrytykowała założenia do nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii, które rząd przedstawił 17 września br., a także sam tryb prac nad ustawą. W nowych założeniach do ustawy nie uwzględnia się w ogóle rynku energii, a jedynym kryterium są kwestie finansowe. Zamiast stałych taryf gwarantowanych dla małych i średnich producentów rząd zamierza wprowadzić nieefektywny system aukcyjny premiujący wyłącznie duże korporacje. Partia Zieloni domaga się, by nowe prawo o odnawialnych źródłach energii służyło społeczeństwu i środowisku oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, a nie wielkim koncernom zatruwającym atmosferę.

Nie ulega wątpliwości, że obecny establishment (rząd, ministrowie i koalicyjni posłowie i posłanki) bronią korporacji zamiast interesów konsumentek i konsumentów; chronią państwowych monopolistów energetycznych przed konkurencją odnawialnej energetyki obywatelskiej.

– „Zupełnie niezrozumiałe są powody, dla których rząd wyrzucił do kosza efekt trzyletnich prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii i powołał wąski zespół, który opracował nowe założenia bez konsultacji ze środowiskiem producentów energetyki odnawialnej” – powiedziała Agnieszka Grzybek, przewodnicząca Partii Zieloni. – „O ile tamten projekt, wciąż niedoskonały, dawał nadzieję na w miarę szybki rozwój energetyki odnawialnej z wykorzystaniem różnych technologii i uwarunkowań Polski, o tyle te nowe »założenia do założeń ustawy« zostały stworzone pod dyktando dużych koncernów. Zamiast przepisywać do ustawy niedziałający system holenderski, rząd powinien przeprowadzić szerokie konsultacje z organizacjami od lat promującymi energetykę odnawialną”.

– „System aukcyjny funkcjonuje raptem w trzech krajach europejskich: Wielkiej Brytanii, Holandii i Włoszech, ale jest nieefektywny, ponieważ nie powoduje wzrostu mocy. Zamiast wprowadzić rozwiązania, które rzeczywiście zwiększą produkcję energii ze źródeł odnawialnych, rząd blokuje rozwój energetyki odnawialnej” – stwierdził Adam Ostolski, przewodniczący Partii Zieloni. – „Przyszłością jest rozproszona, obywatelska energetyka odnawialna. Ustawa o OZE powinna przede wszystkim wspierać średnie i małe przedsiębiorstwa oraz prosumentów, czyli indywidualnych producentów energii, i stawiać na rozwój różnych technologii, tak aby rzeczywiście spełnić wymogi prawa unijnego”.

Partia Zieloni stanowczo potępia krótkowzroczne działania rządu, szczególnie:

  • Sposób prowadzenia prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii,
  • Opóźnienie we wdrożeniu prawa europejskiego,
  • Kontynuację ekonomicznie bezsensownej i ekologicznie szkodliwej polityki wspierania spalania biomasy z węglem,
  • Ignorowanie głosu środowiska związanego z OZE.

Uważamy, że należy:

  • Odejść od dotowania i wspierania (w sposób jawny i ukryty, np. pod postacią zwiększonych kosztów leczenia) szkodliwej dla ludzi i środowiska energetyki opartej na węglu, zrezygnować z wątpliwego ekonomicznie i ekologicznie programu budowy energetyki jądrowej oraz wierceń służących wydobyciu gazu łupkowego, stanowiących zagrożenie dla wód gruntowych;
  • Przeznaczyć uwolnione środki na rzeczywiste wsparcie czystej energetyki odnawialnej, z taryfami gwarantowanymi dla małych i średnich producentów przez okres co najmniej 20 lat;
  • Zagwarantować możliwość opłacalnego produkowania energii odnawialnej przez wszystkie obywatelki i obywateli – prosumentów, z obowiązkiem wykupu nadwyżek przez zakład energetyczny;
  • Stworzyć zachęty podatkowe i inne, celem wspierania krajowych producentów związanych z branżą energetyki odnawialnej;
  • Stworzyć ramy prawne i ekonomiczne na rzecz rozwoju przydomowych systemów magazynowania energii ze źródeł odnawialnych.

Zieloni apelują do premiera Tuska o radykalną zmianę założeń nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii, tak aby Polki i Polacy faktycznie mogli odnieść ekologiczne i ekonomiczne korzyści z rozwoju rozproszonej i przyjaznej środowisku energetyki. Partia Zieloni doskonale rozumie długoterminowe interesy kraju, potrzeby społeczeństwa i wymogi środowiska, dlatego możemy służyć rządowi nieodpłatną pomocą merytoryczną przy pracach nad ustawą, jeśli rząd sobie z nią nie radzi.

Kontakt w sprawie: Artur Wieczorek, Biuro Prasowe: artur.wieczorek@zieloni2004.pl, tel. +48 536 294 373.

Komunikat po sztabie protestacyjnym w Katowicach

Komunikat po sztabie protestacyjnym w Katowicach

Obradujący dzisiaj w Katowicach sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność” ocenia, że rząd odrzucił wszystkie związkowe postulaty zgłaszane podczas wrześniowych dni protestu. W związku z tym akcje protestacyjne będą kontynuowane.

W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną regionalne manifestacje. Pierwsza odbędzie się 9 listopada w Gdańsku.

Niezależnie od powyższego „Solidarność” zaproponuje pozostałym reprezentatywnym centralom związkowym wspólne akcje przeciwko antypracowniczej polityce rządu. O decyzjach poinformujemy wspólnie z OPZZ i Forum Związków Zawodowych.

Spór z antypracowniczym rządem zostanie przeniesiony na forum międzynarodowe.

„Solidarność” podtrzymuje swoje zawieszenie w pracach Komisji Trójstronnej, nadal deklarując gotowość do rozmów dwustronnych z rządem na temat realizacji postulatów. Obecna formuła funkcjonowania Komisji wyczerpała się i bez zdefiniowania jej na nowo nie ma możliwości powrotu do niej. Dotyczy to również Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego.

„Solidarność” nie wyklucza również dwustronnych rozmów z organizacjami pracodawców idących w kierunku naprawy dialogu społecznego, zmierzającego do wzmocnienia możliwości zwiększenia znaczenia ponadzakładowych układów zbiorowych.

Marek Lewandowski
Rzecznik prasowy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”