DziaA�aliA�my we wrzeA�niu

OprA?cz naszej gA�A?wnej dziaA�alnoA�ci, czyli tworzenia czasopisma orazA�portalu a�zNowy Obywatela�?, a�znasi ludziea�? byli aktywni takA?e naA�innych frontach. Oto prezentacja tego, co ekipa a�zNowego Obywatelaa�? orazA�czA�onkowie Stowarzyszenia a�zObywatele Obywateloma�? robili we wrzeA�niu 2013 r., wraz z podsumowaniem najwaA?niejszych wydarzeA� z A?ycia naszego A�rodowiska.

Na A�amach a�zNowego Obywatelaa�? z zimy 2012A�(7/58) oraz wiosny 2013 (8/59) grupa prospoA�ecznych ekspertA?w zaprezentowaA�a listA� recept na rozwiA�zanie problemA?w nA�kajA�cych PolskA�. We wrzeA�niu komplet ankiet zA�cyklu a�zProspoA�eczny gabinet cienia�? zebraliA�my wA�jeden dokument i udostA�pniliA�my do bezpA�atnego pobrania w kilku cyfrowych formatach. Teksty moA?na przeczytaA� takA?e online, w wersji HTML. WysA�aliA�my teA? raport do decydentA?w i przedstawicieli A�rodowisk intelektualnych. ZachA�camy do lektury i popularyzacji opracowania!

7 wrzeA�niaA�podA�patronatem medialnym m.in. a�zNowego Obywatelaa�? na Kongresie Europa SpoA�eczna spotkaA�y siA� ZwiA�zek Nauczycielstwa Polskiego, OgA?lnopolski ZwiA�zek Zawodowy PielA�gniarek i PoA�oA?nych oraz Partia Zieloni, a takA?e dziesiA�tki ekspertA?w, lokalnych dziaA�aczy i spoA�ecznikA?w. Organizatorzy tak tA�umaczyli ideA� spotkania: Negatywne zjawiska, jak ciA�cia budA?etowe czy komercjalizacja sA�uA?by zdrowia, toA�nie tylko polski problem. Gdy jedni straszA� utratA� niepodlegA�oA�ci Polski, a inni myA�lA�, A?eA�wszystkie nasze problemy rozpuszczA� siA� wA�nowej europejskiej federacji, my chcemy Europy silnej i zjednoczonej, ale nie pod dyktando miA�dzynarodowych rynkA?w finansowych; chcemy Europy spoA�ecznej iA�demokratycznej. WiA�cej o imprezie a�� tutaj.

W dniach 11-14 wrzeA�nia przedstawiciele naszego A�rodowiska oraz czA�onkowie Rady Honorowej a�zNowego Obywatelaa�? licznie stawili siA� w stolicy na OgA?lnopolskich Dniach Protestu, czyli najwiA�kszych od wielu lat protestach zwiA�zkowych. Brali udziaA� w manifestacjach, uczestniczyli w debatach eksperckich w miasteczku namiotowym pod Sejmem oraz nadawali stamtA�d audycje radiowe na A?ywo, przygotowywali relacje pisemne i fotograficzne, dystrybuowali nasze publikacje… WiA�cej na ten temat dowiedzieA� siA� moA?na tutaj.

Po dwA?ch miesiA�cach kameralnych pokazA?w film o aktywnoA�ci obywatelskiej, przygotowany z inspiracji Stowarzyszenia a�zObywatele Obywateloma�? (SOO), zostaA� udostA�pniony wszystkim internautom. Obraz pt. a�zMoje miejscea�? jest pA?A�godzinnym dokumentem poA�wiA�conym piA�ciu inicjatywom: Demokratycznemu Zrzeszeniu Studenckiemu, ZwiA�zkowi Zawodowemu Meblarzy RP, Stowarzyszeniu na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur a�zSadybaa�?, Stowarzyszeniu a�zPakt dla Kulturya�? oraz ZwiA�zkowi Zawodowemu RolnikA?w RP a�zSolidarnia�? Mariana ZagA?rnego. Film powstaA� w ramach kampanii a�zMy Obywatelea�?, poA�wiA�conej popularyzacji idei oddolnego stowarzyszania siA�. Dokument moA?na umieszczaA� a�� w niezmienionej postaci a�� na stronach WWW, wykorzystywaA� do pokazA?w filmowych, wyA�wietlaA� w telewizjach kablowych (w tym komercyjnych) itd.

NaA�OgA?lnopolskich Spotkaniach Ekonomii SpoA�ecznej 2013 w Szczecinie i Nowym Warpnie byA� rozdawany piA�ty numer bezpA�atnego pisma a�zJAK robiA� biznes spoA�ecznya�?, tworzonego przez SOO. NastA�pnie gazeta trafiA�a doA�ogA?lnopolskiej dystrybucji (w nakA�adzie 15 tys. sztuk), aA�jej wersja PDF doA�Internetu. WiA�cej na temat zawartoA�ci JAK-a nr 5 oraz moA?liwoA�ci wspA?A�pracy (w roli dystrybutora, wspA?A�twA?rcy czy reklamodawcy) moA?na siA� dowiedzieA� tutaj.

We wrzeA�niu na fali oddolnych protestA?w przeciwko ciA�ciom wA�edukacji iA�usA�ugach publicznych powstaA�a Polska SpoA�eczna a�� ruch spoA�eczny mieszkaA�cA?w, pracownikA?w iA�rodzicA?w. W oparciu o doA�wiadczenia stowarzyszenia Warszawa SpoA�eczna w kolejnych polskich miejscowoA�ciach bA�dA� organizowane dziaA�ania m.in. na rzecz publicznej edukacji, samorzA�dnoA�ci oraz przeciwko a�zumowom A�mieciowyma�?. Studio graficzne Kooperatywa.org, dziaA�ajA�ce przy naszym stowarzyszeniu, spoA�ecznie wykonaA�o identyfikacjA� wizualnA� orazA�stronA� internetowA� ruchu, a czA�A�A� naszych czA�onkA?w i sympatykA?w aktywnie wA�A�czyA�a siA� w jego dziaA�ania.

Tradycyjnie sporo fermentu siaA�a nasza publicystyka i wywiady. DuA?e zainteresowanie internautA?w wzbudziA� zwA�aszcza tekst Davida Rolfe Graebera pt. a�zFenomen gA?wno wartych praca�? (miarA� jego popularnoA�ci jest np. ponad 2,1 tys. a�zlajkA?wa�?), z kolei tekst Krzysztofa Mroczkowskiego pt. a�zNowy A?ad czy stary bezA�ad?a�? oraz wywiad Bartosza Oszczepalskiego z ekspertem NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�?, dr. hab. Marcinem Zielenieckim, zostaA�y dostrzeA?one m.in. przez PrzeglA�d Idei.

W ubiegA�ym miesiA�cu SOO, we wspA?A�pracy ze Stowarzyszeniem Demokracja BezpoA�rednia, przygotowaA�o ponadto a�zPrzewodnik po demokracji bezpoA�rednieja�?, czyli polskojA�zycznA� wersjA� ksiA�A?ki a�zIRI Guidebook to Direct Democracya�?. PublikacjA� w przekA�adzie Mateusza Batelta moA?na bezpA�atnie pobraA� pod tym adresem.

* * *

16 wrzeA�nia RafaA� Bakalarczyk wraz z dr. Markiem Balickim oraz pozostaA�ymi wspA?A�autorami ksiA�A?ki a�zSocjaldemokratyczna Polityka SpoA�ecznaa�? wziA�A� udziaA� w spotkaniu dyskusyjnym w Krakowie, ktA?re zwieA�czyA�o dwuletni projekt poA�wiA�cony tematyce zawartej w tytule publikacji. Z kolei 27 wrzeA�nia RafaA� wziA�A� udziaA� wraz z delegacjA� rodzicA?w dzieci niepeA�nosprawnych w negocjacjach w Ministerstwie Pracy i Polityki SpoA�ecznej w sprawie zmian w ustawie o A�wiadczeniach rodzinnych.

9 wrzeA�nia w a�zDzienniku Trybunaa�? ukazaA� siA� tekst RafaA�a pt. a�zSolidarnoA�A� z wykluczonymi i niepeA�nosprawnymia�?, zapowiadajA�cy udziaA� opiekunA?w osA?b niepeA�nosprawnych w zwiA�zkowych protestach 13 wrzeA�nia, w ktA?rych nasz autor uczestniczyA� wraz ze wspomnianA� grupA� (jego relacjA� z tego wydarzenia znajdziecie tutaj). CzA�onek SOO zainaugurowaA� ponadto wspA?A�pracA� z inicjatywA� Polska SpoA�eczna, tekstem pt. a�zSkoro jest tak dobrze, czemu jest tak A?le?a�?, poA�wiA�conym dylematom polityki wsparcia materialnego uczniA?w. Ponadto we wrzeA�niu RafaA� m.in. opublikowaA� na A�amach eksperckiego kwartalnika ZakA�adu UbezpieczeA� SpoA�ecznych opracowanie a�zProjekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym (cz. III)a�?, omawiajA�ce i oceniajA�ce zakres A�wiadczeA� przewidzianych w projektach zmian sytuacji tejA?e grupy.

9 wrzeA�nia Konrad Malec komentowaA� bieA?A�ce wydarzenia w TV Republika. MA?wiA� m.in. o szkodliwoA�ci koalicji PO-PSL, zwracajA�c jednak uwagA� takA?e na pozytywne aspekty obecnego rzA�du, do ktA?rych zaliczyA� zjednoczenie przeciwko sobie trzech central zwiA�zkowych oraz dziaA�ania w kierunku likwidacji OFE; program moA?na obejrzeA� tutaj. Dwa dni pA?A?niej miaA�a miejsce kolejna odsA�ona a�zGA�osu Obywatelaa�?, czyli naszej audycji w Radiu WNET. Konrad rozmawiaA� z Andrzejem Radzikowskim z OPZZ i socjologiem prof. Juliuszem Gardawskim o rozpoczynajA�cych siA� protestach zwiA�zkowych; audycji moA?na wysA�uchaA� tutaj. JuA? w trakcie OgA?lnopolskich Dni Protestu czA�onek zespoA�u a�zNowego Obywatelaa�? zrealizowaA� liczne audycje na A?ywo, rozmawiajA�c m.in. z przewodniczA�cym NSZZ a�zSolidarnoA�A�a�? Piotrem DudA�, wiceprzewodniczA�cym Forum ZwiA�zkA?w Zawodowych SA�awomirem WrA�gA� oraz z wiceprzewodniczA�cA� OPZZ, WiesA�awA� TaranowskA�. 14 wrzeA�nia, tuA? przed Marszem GwiaA?dzistym koA�czA�cym Dni Protestu, Konrad przybliA?yA� w TV Republika powody, dla ktA?rych 200 tys. zwiA�zkowcA?w manifestowaA�o na ulicach Warszawy.

Z kolei 25 wrzeA�nia, w ramach projektu realizowanego przez Krajowy ZwiA�zek Rewizyjny SpA?A�dzielni InwalidA?w i SpA?A�dzielni Niewidomych, Konrad poprowadziA� wykA�ad o historii spA?A�dzielczoA�ci na ziemiach polskich i szkolenia z zakA�adania spA?A�dzielni socjalnych.

W dniach 9-10 wrzeA�nia Cezary MiA?ejewski uczestniczyA� jako ekspert w wyjazdowym spotkaniu Departamentu PoA?ytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki SpoA�ecznej, dotyczA�cym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 12 i 13 wrzeA�nia jako szef grupy strategicznej ZespoA�u ds. rozwiA�zaA� systemowych w zakresie ekonomii spoA�ecznej braA� udziaA� w spotkaniach z departamentami MPiPS nt. Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii SpoA�ecznej. 13 wrzeA�nia na konferencji WspA?lnoty Roboczej ZwiA�zkA?w Organizacji Socjalnych moderowaA� dyskusjA� o programie przeciwdziaA�ania ubA?stwu. 14 wrzeA�nia prowadziA� na Uniwersytecie Warszawskim zajA�cia na podyplomowych studiach z zarzA�dzania gospodarkA� spoA�ecznA�. 17 wrzeA�nia uczestniczyA� w posiedzeniu zespoA�u ds. programA?w i funduszy Rady DziaA�alnoA�ci PoA?ytku Publicznego, a nastA�pnie w posiedzeniu Rady, gdzie referowaA� projekt jej stanowiska w sprawie poA?A�danych zmian w ustawie o rachunkowoA�ci, umoA?liwiajA�cych prowadzenie uproszczonej rachunkowoA�ci przez organizacje pozarzA�dowe (projekt zostaA� przyjA�ty).

18 wrzeA�nia Cezary uczestniczyA� w spotkaniu sieciowym CentrA?w Integracji SpoA�ecznej, a nastA�pnie podobnym spotkaniu przedstawicieli OA�rodkA?w Wspierania Ekonomii SpoA�ecznej, zaA� 19 i 20 w ramach OgA?lnopolskich SpotkaA� Ekonomii SpoA�ecznej uczestniczyA� w warsztatach nt. zamA?wieA� publicznych oraz spA?A�dzielczoA�ci socjalnej na wsi. 25 wrzeA�nia wziA�A� udziaA� w spotkaniu OA�rodka Pomocy SpoA�ecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach na temat przyszA�oA�ci ekonomii spoA�ecznej, zaA� 26 wrzeA�nia rA?wnieA? w Kielcach w Kongresie StowarzyszeA�, gdzie uczestniczyA� w debacie o animacji lokalnej. 27 wrzeA�nia w Byczynie wystA�powaA� na konferencji Stowarzyszenia Animacji Lokalnej Arkona prezentujA�c kwestiA� powoA�ania Gminnej Rady DziaA�alnoA�ci PoA?ytku Publicznego. 28-29 wrzeA�nia Cezary prowadziA� zajA�cia na podyplomowych studiach w zakresie ekonomii spoA�ecznej na Uniwersytecie ZielonogA?rskim, zaA� dzieA� pA?A?niej uczestniczyA� w konferencji zorganizowanej przez Regionalny OA�rodek Polityki SpoA�ecznej w Zielonej GA?rze debatujA�c o przyszA�oA�ci projektA?w pomocy spoA�ecznej w perspektywie 2014-2020.

Nasz staA�y wspA?A�pracownik Krzysztof Mroczkowski jako przedstawiciel a�zNowego Obywatelaa�? regularnie komentowaA� sprawy gospodarcze w TV Republika, dziaA�aA� w Polsce SpoA�ecznej (m.in. wspierajA�c jA� piA?rem). Ponadto 12 wrzeA�nia Krzysztof wystA�piA� jako ekspert w debacie o przemyA�le, zorganizowanej przez zwiA�zki zawodowe w miasteczku namiotowym pod Sejmem.

MichaA� Sobczyk wA�A�czyA� siA� w dziaA�ania Polski SpoA�ecznej, m.in. opracowujA�c hasA�o oraz logo ruchu, a ponadto opowiadajA�c o jego postulatach i formule dziaA�ania w Radiu A?A?dA? oraz Radiu Parada (odpowiednio audycja a�zna A?ywoa�? oraz wywiad dnia, zrealizowane 9 wrzeA�nia).

Podczas OSES 2013 Szymon Surmacz prezentowaA� dziaA�alnoA�A� naszego stowarzyszenia w Polskim Radiu Szczecin w godzinnej audycji wyjaA�niajA�cej gA�A?wne zaA�oA?enia gospodarki spoA�ecznej na przykA�adach dziaA�ajA�cych przedsiA�biorstw spoA�ecznych. WczeA�niej, 17 wrzeA�nia, Szymon uczestniczyA� w spotkaniu grupy edukacyjnej ZespoA�u ds. rozwiA�zaA� systemowych w zakresie ekonomii spoA�ecznej, dziaA�ajA�cego przy Centrum Rozwoju ZasobA?w Ludzkich Ministerstwa Pracy i Polityki SpoA�ecznej.

W ramach wspieranego przez SOO projektu a�zKooperatywa Izerska. SzkoA�a gospodarki lokalneja�? we wrzeA�niu zakoA�czyA� siA� zainicjowany przez Szymona cykl szkoleA� dotyczA�cych zakA�adania przedsiA�biorstw spoA�ecznych i budowania zespoA�u. DziaA�ania animujA�ce spoA�ecznoA�A� lokalnA�, podejmowane przez aktywistA� naszego stowarzyszenia, zaczynajA� a�zkieA�kowaA�a�? w postaci kilku praktycznych inicjatyw (stowarzyszenia, fundacje i spA?A�dzielnie socjalne), ktA?re z czasem mogA� staA� siA� A?rA?dA�em utrzymania dla mieszkaA�cA?w wsi, wspieraA� realizacjA� ich A?yciowych pasji i jednoczeA�nie zrA?wnowaA?ony rozwA?j PogA?rza Izerskiego.

W zeszA�ym miesiA�cu ukazaA�a siA� nowa ksiA�A?ka dr Joanny Szalachy-JarmuA?ek, staA�ej wspA?A�pracownicy a�zNowego Obywatelaa�?, zatytuA�owana a�zInstrumentarium globalnego panowaniaa�?. WiA�cej o publikacji tej ciekawej analityczki, zwiA�zanej z nami od przeszA�o dekady, dowiedzieA� siA� moA?na tutaj.

Jak zawsze aktywnym publicystA� byA� Krzysztof WoA�odA?ko. SpoA�rA?d licznych jego tekstA?w warto wymieniA� te poA�wiA�cone:

1 wrzeA�nia w TV Republika, w programie a�zLiteratura na trzeA?woa�?, Krzysztof opowiadaA� o ksiA�A?ce Joanny Dudy-Gwiazdy pt. a�zKrA?tki kurs nowomowya�?. Program moA?naA� obejrzeA� tutaj. Z kolei w tygodniku a�zW Siecia�? nr 37/2013 (41) nasz autor opublikowaA� tekst poA�wiA�cony relacjom Lecha KaczyA�skiego ze A�rodowiskiem maA�A?eA�stwa GwiazdA?w, zatytuA�owany a�zDrogi wspA?lne, drogi osobne: Lech KaczyA�ski i A�GwiazdozbiA?rA�a�?. We a�zFrondziea�? nr 68 znalazA� siA� tekst KrzyA�ka pt. a�zPolscy chrzeA�cijanie, pierwsi socjaliA�cia�? o XIX-wiecznych korzeniach rodzimej myA�li radykalno-spoA�ecznej. Z kolei w magazynie a�zKontakta�? z lata 2013 w dziale a�zKatolewa�? ukazaA� siA� tekst WoA�odA?ki poA�wiA�cony arcybiskupowi Romero, zamordowanemu za obronA� praw obywatelskich i socjalnych.

21 wrzeA�nia nastA�piA�o oficjalne otwarcie Pijalni AswieA?o Wyciskanych SokA?w OWOCNI, prowadzonej w A?odzi przez spA?A�dzielniA� socjalnA� wspA?A�zaA�oA?onA� przez czA�onkiniA� SOO, MagdalenA� WA�odarczyk. Poza sokami, przekA�skami oraz deserami moA?na tam bA�dzie skosztowaA� szeroko rozumianej kultury. Na miejscu bA�dA� siA� bowiem odbywaA� wystawy, koncerty, warsztaty i dyskusje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>