Działaliśmy we wrześniu

Działaliśmy we wrześniu

Oprócz naszej głównej działalności, czyli tworzenia czasopisma oraz portalu „Nowy Obywatel”, „nasi ludzie” byli aktywni także na innych frontach. Oto prezentacja tego, co ekipa „Nowego Obywatela” oraz członkowie Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” robili we wrześniu 2013 r., wraz z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń z życia naszego środowiska.

Na łamach „Nowego Obywatela” z zimy 2012 (7/58) oraz wiosny 2013 (8/59) grupa prospołecznych ekspertów zaprezentowała listę recept na rozwiązanie problemów nękających Polskę. We wrześniu komplet ankiet z cyklu „Prospołeczny gabinet cieni” zebraliśmy w jeden dokument i udostępniliśmy do bezpłatnego pobrania w kilku cyfrowych formatach. Teksty można przeczytać także online, w wersji HTML. Wysłaliśmy też raport do decydentów i przedstawicieli środowisk intelektualnych. Zachęcamy do lektury i popularyzacji opracowania!

7 września pod patronatem medialnym m.in. „Nowego Obywatela” na Kongresie Europa Społeczna spotkały się Związek Nauczycielstwa Polskiego, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Partia Zieloni, a także dziesiątki ekspertów, lokalnych działaczy i społeczników. Organizatorzy tak tłumaczyli ideę spotkania: Negatywne zjawiska, jak cięcia budżetowe czy komercjalizacja służby zdrowia, to nie tylko polski problem. Gdy jedni straszą utratą niepodległości Polski, a inni myślą, że wszystkie nasze problemy rozpuszczą się w nowej europejskiej federacji, my chcemy Europy silnej i zjednoczonej, ale nie pod dyktando międzynarodowych rynków finansowych; chcemy Europy społecznej i demokratycznej. Więcej o imprezie – tutaj.

W dniach 11-14 września przedstawiciele naszego środowiska oraz członkowie Rady Honorowej „Nowego Obywatela” licznie stawili się w stolicy na Ogólnopolskich Dniach Protestu, czyli największych od wielu lat protestach związkowych. Brali udział w manifestacjach, uczestniczyli w debatach eksperckich w miasteczku namiotowym pod Sejmem oraz nadawali stamtąd audycje radiowe na żywo, przygotowywali relacje pisemne i fotograficzne, dystrybuowali nasze publikacje… Więcej na ten temat dowiedzieć się można tutaj.

Po dwóch miesiącach kameralnych pokazów film o aktywności obywatelskiej, przygotowany z inspiracji Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” (SOO), został udostępniony wszystkim internautom. Obraz pt. „Moje miejsce” jest półgodzinnym dokumentem poświęconym pięciu inicjatywom: Demokratycznemu Zrzeszeniu Studenckiemu, Związkowi Zawodowemu Meblarzy RP, Stowarzyszeniu na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”, Stowarzyszeniu „Pakt dla Kultury” oraz Związkowi Zawodowemu Rolników RP „Solidarni” Mariana Zagórnego. Film powstał w ramach kampanii „My Obywatele”, poświęconej popularyzacji idei oddolnego stowarzyszania się. Dokument można umieszczać – w niezmienionej postaci – na stronach WWW, wykorzystywać do pokazów filmowych, wyświetlać w telewizjach kablowych (w tym komercyjnych) itd.

Na Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej 2013 w Szczecinie i Nowym Warpnie był rozdawany piąty numer bezpłatnego pisma „JAK robić biznes społeczny”, tworzonego przez SOO. Następnie gazeta trafiła do ogólnopolskiej dystrybucji (w nakładzie 15 tys. sztuk), a jej wersja PDF do Internetu. Więcej na temat zawartości JAK-a nr 5 oraz możliwości współpracy (w roli dystrybutora, współtwórcy czy reklamodawcy) można się dowiedzieć tutaj.

We wrześniu na fali oddolnych protestów przeciwko cięciom w edukacji i usługach publicznych powstała Polska Społeczna – ruch społeczny mieszkańców, pracowników i rodziców. W oparciu o doświadczenia stowarzyszenia Warszawa Społeczna w kolejnych polskich miejscowościach będą organizowane działania m.in. na rzecz publicznej edukacji, samorządności oraz przeciwko „umowom śmieciowym”. Studio graficzne Kooperatywa.org, działające przy naszym stowarzyszeniu, społecznie wykonało identyfikację wizualną oraz stronę internetową ruchu, a część naszych członków i sympatyków aktywnie włączyła się w jego działania.

Tradycyjnie sporo fermentu siała nasza publicystyka i wywiady. Duże zainteresowanie internautów wzbudził zwłaszcza tekst Davida Rolfe Graebera pt. „Fenomen gówno wartych prac” (miarą jego popularności jest np. ponad 2,1 tys. „lajków”), z kolei tekst Krzysztofa Mroczkowskiego pt. „Nowy Ład czy stary bezład?” oraz wywiad Bartosza Oszczepalskiego z ekspertem NSZZ „Solidarność”, dr. hab. Marcinem Zielenieckim, zostały dostrzeżone m.in. przez Przegląd Idei.

W ubiegłym miesiącu SOO, we współpracy ze Stowarzyszeniem Demokracja Bezpośrednia, przygotowało ponadto „Przewodnik po demokracji bezpośredniej”, czyli polskojęzyczną wersję książki „IRI Guidebook to Direct Democracy”. Publikację w przekładzie Mateusza Batelta można bezpłatnie pobrać pod tym adresem.

* * *

16 września Rafał Bakalarczyk wraz z dr. Markiem Balickim oraz pozostałymi współautorami książki „Socjaldemokratyczna Polityka Społeczna” wziął udział w spotkaniu dyskusyjnym w Krakowie, które zwieńczyło dwuletni projekt poświęcony tematyce zawartej w tytule publikacji. Z kolei 27 września Rafał wziął udział wraz z delegacją rodziców dzieci niepełnosprawnych w negocjacjach w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

9 września w „Dzienniku Trybuna” ukazał się tekst Rafała pt. „Solidarność z wykluczonymi i niepełnosprawnymi”, zapowiadający udział opiekunów osób niepełnosprawnych w związkowych protestach 13 września, w których nasz autor uczestniczył wraz ze wspomnianą grupą (jego relację z tego wydarzenia znajdziecie tutaj). Członek SOO zainaugurował ponadto współpracę z inicjatywą Polska Społeczna, tekstem pt. „Skoro jest tak dobrze, czemu jest tak źle?”, poświęconym dylematom polityki wsparcia materialnego uczniów. Ponadto we wrześniu Rafał m.in. opublikował na łamach eksperckiego kwartalnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opracowanie „Projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym (cz. III)”, omawiające i oceniające zakres świadczeń przewidzianych w projektach zmian sytuacji tejże grupy.

9 września Konrad Malec komentował bieżące wydarzenia w TV Republika. Mówił m.in. o szkodliwości koalicji PO-PSL, zwracając jednak uwagę także na pozytywne aspekty obecnego rządu, do których zaliczył zjednoczenie przeciwko sobie trzech central związkowych oraz działania w kierunku likwidacji OFE; program można obejrzeć tutaj. Dwa dni później miała miejsce kolejna odsłona „Głosu Obywatela”, czyli naszej audycji w Radiu WNET. Konrad rozmawiał z Andrzejem Radzikowskim z OPZZ i socjologiem prof. Juliuszem Gardawskim o rozpoczynających się protestach związkowych; audycji można wysłuchać tutaj. Już w trakcie Ogólnopolskich Dni Protestu członek zespołu „Nowego Obywatela” zrealizował liczne audycje na żywo, rozmawiając m.in. z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą, wiceprzewodniczącym Forum Związków Zawodowych Sławomirem Wręgą oraz z wiceprzewodniczącą OPZZ, Wiesławą Taranowską. 14 września, tuż przed Marszem Gwiaździstym kończącym Dni Protestu, Konrad przybliżył w TV Republika powody, dla których 200 tys. związkowców manifestowało na ulicach Warszawy.

Z kolei 25 września, w ramach projektu realizowanego przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Konrad poprowadził wykład o historii spółdzielczości na ziemiach polskich i szkolenia z zakładania spółdzielni socjalnych.

W dniach 9-10 września Cezary Miżejewski uczestniczył jako ekspert w wyjazdowym spotkaniu Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 12 i 13 września jako szef grupy strategicznej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej brał udział w spotkaniach z departamentami MPiPS nt. Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 13 września na konferencji Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych moderował dyskusję o programie przeciwdziałania ubóstwu. 14 września prowadził na Uniwersytecie Warszawskim zajęcia na podyplomowych studiach z zarządzania gospodarką społeczną. 17 września uczestniczył w posiedzeniu zespołu ds. programów i funduszy Rady Działalności Pożytku Publicznego, a następnie w posiedzeniu Rady, gdzie referował projekt jej stanowiska w sprawie pożądanych zmian w ustawie o rachunkowości, umożliwiających prowadzenie uproszczonej rachunkowości przez organizacje pozarządowe (projekt został przyjęty).

18 września Cezary uczestniczył w spotkaniu sieciowym Centrów Integracji Społecznej, a następnie podobnym spotkaniu przedstawicieli Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej, zaś 19 i 20 w ramach Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej uczestniczył w warsztatach nt. zamówień publicznych oraz spółdzielczości socjalnej na wsi. 25 września wziął udział w spotkaniu Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach na temat przyszłości ekonomii społecznej, zaś 26 września również w Kielcach w Kongresie Stowarzyszeń, gdzie uczestniczył w debacie o animacji lokalnej. 27 września w Byczynie występował na konferencji Stowarzyszenia Animacji Lokalnej Arkona prezentując kwestię powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 28-29 września Cezary prowadził zajęcia na podyplomowych studiach w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Zielonogórskim, zaś dzień później uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze debatując o przyszłości projektów pomocy społecznej w perspektywie 2014-2020.

Nasz stały współpracownik Krzysztof Mroczkowski jako przedstawiciel „Nowego Obywatela” regularnie komentował sprawy gospodarcze w TV Republika, działał w Polsce Społecznej (m.in. wspierając ją piórem). Ponadto 12 września Krzysztof wystąpił jako ekspert w debacie o przemyśle, zorganizowanej przez związki zawodowe w miasteczku namiotowym pod Sejmem.

Michał Sobczyk włączył się w działania Polski Społecznej, m.in. opracowując hasło oraz logo ruchu, a ponadto opowiadając o jego postulatach i formule działania w Radiu Łódź oraz Radiu Parada (odpowiednio audycja „na żywo” oraz wywiad dnia, zrealizowane 9 września).

Podczas OSES 2013 Szymon Surmacz prezentował działalność naszego stowarzyszenia w Polskim Radiu Szczecin w godzinnej audycji wyjaśniającej główne założenia gospodarki społecznej na przykładach działających przedsiębiorstw społecznych. Wcześniej, 17 września, Szymon uczestniczył w spotkaniu grupy edukacyjnej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, działającego przy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach wspieranego przez SOO projektu „Kooperatywa Izerska. Szkoła gospodarki lokalnej” we wrześniu zakończył się zainicjowany przez Szymona cykl szkoleń dotyczących zakładania przedsiębiorstw społecznych i budowania zespołu. Działania animujące społeczność lokalną, podejmowane przez aktywistę naszego stowarzyszenia, zaczynają „kiełkować” w postaci kilku praktycznych inicjatyw (stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne), które z czasem mogą stać się źródłem utrzymania dla mieszkańców wsi, wspierać realizację ich życiowych pasji i jednocześnie zrównoważony rozwój Pogórza Izerskiego.

W zeszłym miesiącu ukazała się nowa książka dr Joanny Szalachy-Jarmużek, stałej współpracownicy „Nowego Obywatela”, zatytułowana „Instrumentarium globalnego panowania”. Więcej o publikacji tej ciekawej analityczki, związanej z nami od przeszło dekady, dowiedzieć się można tutaj.

Jak zawsze aktywnym publicystą był Krzysztof Wołodźko. Spośród licznych jego tekstów warto wymienić te poświęcone:

1 września w TV Republika, w programie „Literatura na trzeźwo”, Krzysztof opowiadał o książce Joanny Dudy-Gwiazdy pt. „Krótki kurs nowomowy”. Program można  obejrzeć tutaj. Z kolei w tygodniku „W Sieci” nr 37/2013 (41) nasz autor opublikował tekst poświęcony relacjom Lecha Kaczyńskiego ze środowiskiem małżeństwa Gwiazdów, zatytułowany „Drogi wspólne, drogi osobne: Lech Kaczyński i »Gwiazdozbiór«”. We „Frondzie” nr 68 znalazł się tekst Krzyśka pt. „Polscy chrześcijanie, pierwsi socjaliści” o XIX-wiecznych korzeniach rodzimej myśli radykalno-społecznej. Z kolei w magazynie „Kontakt” z lata 2013 w dziale „Katolew” ukazał się tekst Wołodźki poświęcony arcybiskupowi Romero, zamordowanemu za obronę praw obywatelskich i socjalnych.

21 września nastąpiło oficjalne otwarcie Pijalni Świeżo Wyciskanych Soków OWOCNI, prowadzonej w Łodzi przez spółdzielnię socjalną współzałożoną przez członkinię SOO, Magdalenę Włodarczyk. Poza sokami, przekąskami oraz deserami można tam będzie skosztować szeroko rozumianej kultury. Na miejscu będą się bowiem odbywać wystawy, koncerty, warsztaty i dyskusje.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

Protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

W związku z informacjami o zamiarze prowadzenia przez polskich przewoźników, PKP Intercity i Przewozy Regionalne, szkoleń pracowników konkurencyjnej niemieckiej firmy Arriva RP, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce składa stanowczy protest.

Firma Arriva jest konkurencją na rynku przewozów pasażerskich dla spółki Przewozy Regionalne i tworzy przyczółki do wypierania z rynku PKP Intercity. W konsekwencji działań firmy Arriva (wspomaganej przez koncern Deutsche Bahn) wielu pracowników Kujawsko-Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy straci pracę, a miejsca pracy w PKP Intercity również zostaną zagrożone. W tej sytuacji za niedopuszczalne uważamy zmuszanie polskich przewoźników do szkolenia pracowników konkurencji, tym bardziej, że przepisy Unii Europejskiej nie nakładają takiego obowiązku. Informujemy, że w przypadku kontynuowania tego procederu, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce będzie zmuszony podjąć działania statutowe w obronie miejsc pracy, ze strajkiem włącznie.

* * *

Spółka Arriva RP od 15 grudnia 2013 r. rozpocznie wykonywanie pracy przewozowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Pomimo obowiązku zawartego w art. 231 Kodeksu pracy nie przejęła ona pracowników Zakładu PR w Bydgoszczy. Świadczy to dobitnie o tym, że strategia spółki nakierowana jest na przejmowanie polskiego rynku przewozowego w obliczu wdrożenia IV Pakietu Kolejowego. Dlatego uważamy, że jej działania godzą w podstawowe interesy polskich firm przewozowych i ludzi pracy. Ponadto spółka Arriva RP stosuje niedozwolone zasady konkurencji na zliberalizowanym rynku europejskim prowadząc nieuczciwą grę rynkową polegającą m.in. na braku Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i niezaliczaniu niektórych elementów pracy do czasu pracy, przez co zapewnia sobie uprzywilejowaną pozycję w stosunku do podmiotów takich jak Przewozy Regionalne i PKP Intercity. Na paradoks zakrawa fakt, że polscy przewoźnicy mają zwalniać swoich pracowników i szkolić konkurencję, u której warunki zatrudnienia są na o wiele gorszym poziomie.

Komunikat prasowy Biura Rady Krajowej ZZMKwP, Warszawa, 22 października 2013 r.

NIK o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków

NIK o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków

Wszystkie skontrolowane przez NIK szkoły zatrudniały nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do nauczania sześciolatków. Odpowiednia była też liczba sal dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć z najmłodszymi uczniami. Gorzej było z ich wyposażeniem.

NIK skierowała do dyrektorów szkół, gmin oraz MEN-u szereg uwag. Izba uważa, że wszystkie wskazane nieprawidłowości należy usunąć jeszcze w bieżącym roku szkolnym. Pod koniec roku szkolnego 2013/2014 NIK sprawdzi, czy jej wnioski zostały zrealizowane.

W większości krajów Unii Europejskiej naukę szkolną podejmują dzieci młodsze niż siedmioletnie. Od szóstego roku uczą się dzieci w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Włoszech i na Litwie. Z kolei w Anglii, Holandii, Szwecji, Walii, na Węgrzech i na Łotwie nauka zaczyna się już od piątego roku życia.

NIK sprawdziła stan przygotowań polskich szkół do przyjęcia sześciolatków. Wszystkie skontrolowane placówki spełniały wymóg zatrudniania nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do nauczania wczesnoszkolnego i prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Skontrolowane szkoły podstawowe miały również wystarczającą liczbę pomieszczeń dydaktycznych do nauki zwiększonej liczby uczniów.

Izba wymienia w raporcie szereg poważnych nieprawidłowości, które powinny zostać usunięte przed obowiązkowym skierowaniem sześciolatków do szkół. Dotyczą one zarówno funkcjonowania poszczególnych placówek, jak i całego systemu. Pod koniec roku szkolnego 2013/2014 NIK sprawdzi, czy jej wnioski zostały zrealizowane.

NIK kieruje do Ministra Edukacji Narodowej, jako odpowiedzialnego za politykę oświatową państwa, następujące uwagi:

 • należy określić obowiązkowe podstawowe standardy przygotowania szkoły do objęcia nauką dzieci sześcioletnich;
 • należy przyjąć alternatywne do programu „Radosna szkoła” formy wsparcia organów prowadzących szkoły w przygotowaniu ich do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (według wypracowanych wcześniej standardów).

NIK kieruje do gmin, jako organów prowadzących szkoły podstawowe, następujące uwagi:

We wszystkich szkołach należy wyposażyć sale lekcyjne do zajęć na I etapie edukacyjnym zgodnie z zaleceniami podstawy programowej z 2012 roku. Kontrola NIK wykazała, że:

 • w 27 szkołach (84,4%) nie zapewniono uczniom klas pierwszych możliwości pracy przy osobnym komputerze w pracowni komputerowej (zalecenie nr 11 podstawy programowej);
 • w 14 szkołach (43,8%) nie wyposażono sal lekcyjnych klas pierwszych w kilka zestawów komputerowych z dostępem do Internetu i oprogramowaniem odpowiednim do wieku (zalecenia nr 3 i 11 podstawy programowej);
 • w sześciu szkołach (18,8%) nie wyposażono sal lekcyjnych klas pierwszych w sprzęt audiowizualny (zalecenie nr 3 podstawy programowej);
 • w sześciu szkołach (18,8%) nie zapewniono uczniom klas pierwszych możliwości realizacji zajęć z wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku (zalecenie nr 14 podstawy programowej);
 • w czterech szkołach (12,5%) w salach lekcyjnych klas pierwszych nie została urządzona część rekreacyjna (zalecenie nr 3 podstawy programowej);

Konieczne jest również zapewnienie we wszystkich szkołach podstawowych pomieszczeń do organizacji świetlicy oraz wydawania ciepłych posiłków. Inspektorzy stwierdzili podczas kontroli, że:

 • cztery szkoły prowadzące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze poza czasem zajęć lekcyjnych nie dysponowały wydzielonym pomieszczeniem na świetlicę szkolną (zajęcia takie organizowano w dostępnych w danym czasie salach lekcyjnych);
 • w dwóch szkołach nie zapewniono uczniom możliwości spożywania ciepłych posiłków, ze względu na brak warunków do urządzenia kuchni i jadalni.

NIK kieruje do dyrektorów szkół następujące uwagi:

Dzieci muszą mieć zapewnioną na terenie szkoły odpowiednią opiekę przed lekcjami i po ich zakończeniu. Zajęcia świetlicowe w grupach wychowawczych muszą być organizowane z zachowaniem dopuszczalnej liczby uczniów. Kontrola wykazała, że:

 • w 12 szkołach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej organizowano w grupach przekraczających dopuszczalną liczbę 25 uczniów, określoną w § 7 ust. 2 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej.

Szkoły muszą zapewniać właściwe warunki bezpieczeństwa uczniów (wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

 • w 18 szkołach (56,3%) nie zapewniono dla części uczniów klas pierwszych dostosowanych do wymagań ergonomii mebli szkolnych (stolików i krzeseł) w sali lekcyjnej, pracowni komputerowej lub świetlicy szkolnej (wymaganie określone w § 9 ust. 2 rozporządzenia);
 • w sześciu szkołach (18,8%) nie zapewniono uczniom klas pierwszych dostosowanych do wymagań ergonomii warunków w szatni szkolnej (wymaganie określone w § 9 ust. 2 rozporządzenia);
 • w trzech szkołach (9,4%) dla uczniów klas pierwszych nie zapewniono dostosowanych do wymagań ergonomii rozwiązań w sanitariatach szkolnych (wymaganie określone w § 9 ust. 2 rozporządzenia).

W wystąpieniach do gmin oraz do dyrektorów szkół NIK sformułowała łącznie 119 wniosków. Część ze stwierdzonych nieprawidłowości została usunięta jeszcze w trakcie trwania kontroli. Pozostałe – jak informują kontrolowani – są sukcesywnie eliminowane. Izba uważa, że usunięcie wszystkich wskazanych w raporcie nieprawidłowości jest możliwe jeszcze w roku szkolnym 2013/2014.

Kontrolę NIK przeprowadziła w MEN, 16 urzędach gmin i 32 szkołach. NIK włączyła też do swojego raportu wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która badaniem objęła 11 958 szkół.

NIK o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków – informacje szczegółowe (plik PDF)

_____

Przedruk za stroną Najwyższej Izby Kontroli

IX Festiwal wiecznie żywy

IX Festiwal wiecznie żywy

W dniach 18-20 października odbył się w Łodzi IX Festiwal Obywatela, zorganizowany przez nasze środowisko. Na stronie WWW wydarzenia oraz na naszym kanale na YouTube ukazują się kolejne materiały z imprezy.

Na stronie http://nowyobywatel.pl/festiwal/ znaleźć można m.in. „recenzje” Festiwalu i jego sensu społecznego, które przygotowali związany z nami Krzysztof Wołodźko (kliknij) oraz Tomasz Jankowski z Samoobrony (kliknij); zbiór będziemy aktualizować o kolejne relacje, m.in. mającą się niedługo ukazać w największej polskiej gazecie związkowej, czyli „Tygodniku Solidarność”, który był jednocześnie patronem medialnym wydarzenia.

Na wspomnianej stronie – ale także na naszym profilu na Facebooku – można znaleźć liczne zdjęcia z Festiwalu.

I wreszcie, serdecznie polecamy subskrypcję naszego kanału na YouTube, gdzie wkrótce trafi komplet filmów z programu merytorycznego imprezy w Łodzi. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z wideozapisem spotkania poświęconego społecznym, ekologicznym i ekonomicznym wątpliwościom wobec tzw. kolei dużych prędkości oraz z prezentacją Polskiego Śladu, czyli programu promującego mądry patriotyzm gospodarczy.