Zmieniać tak, by nic nie zmienić

Zmieniać tak, by nic nie zmienić

Chorzy, którzy do codziennego życia wymagają specjalistycznego sprzętu medycznego i pomocniczego, nie są zadowoleni z projektu nowego rozporządzenia o dopłatach.

RMF24 informuje, że pacjenci swoją krytyczną opinię wysłali już do ministra zdrowia. Podkreślają, że rząd kolejny raz oszczędza na tej grupie chorych, która bez wózków inwalidzkich, protez rąk i nóg, aparatów słuchowych czy worków stomijnych nie może funkcjonować. Zwracają uwagę, że nie sposób np. kupić pieluchomajtek za 1,5 złotego, jak proponuje ministerstwo.

Zdaniem pacjentów pomyłką jest także refundacja aparatów słuchowych dla dzieci raz na 10 lat. „Systemy FM lub AM wspomagają odbiór dźwięków aparatami słuchowymi. Stosowane są przede wszystkim przez dzieci i młodzież uczącą się. Dlatego okres ich użytkowania wymaga skrócenia, systemy wspomagające słyszenie powinny być dostosowywane do etapu rozwoju dziecka minimum co 5 lat” – czytamy w uwagach Małopolskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu istniał podział na przedmioty użytkowane na stałe, przysługujące nieodpłatnie oraz przedmioty użytkowane czasowo – o odpłatności 30 proc. W projekcie nowego rozporządzenia wprowadzono w przypadku wszystkich osób dorosłych stałą odpłatność 30 proc. Chorzy nie potrafią zrozumieć, po co ministerstwo podnosi limity refundacyjne m.in. na niektóre ortezy, gorsety i kołnierze ortopedyczne, skoro jednocześnie wprowadza odpłatność. – „Kogo będzie stać, by sobie dopłacić do lepszego sprzętu? To jest jakby dać komuś lizaka przez szybkę. To nie jest chęć pomocy osobom niepełnosprawnym” – komentuje Józef Góralczyk z Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Dodaje, że najnowocześniejszy sprzęt nadal będzie nieosiągalny dla zwykłych pacjentów. – „Zwłaszcza w przypadku protez roboczych z końcówkami. Aktualny poziom techniczny i ceny protez kończyn górnych są tak rozbieżne w stosunku do propozycji ministerstwa, że nadal tylko nieliczni będą mogli zaopatrzyć się niezbędne im protezy. Poza zasięgiem osób niepełnosprawnych będą protezy kończyn górnych działające na bazie bioprądów” – mówi. Koszt takich protez w ogóle nie został uwzględniony w projekcie. Sejmik zwraca uwagę, że stanowczo za niskie są także nowe limity refundacyjne na obuwie ortopedyczne.

Ministerstwo obniżyło także limity na najczęściej kupowany ręczny wózek inwalidzki. – „Największą grupę wózkowiczów obrabowano o 200 złotych. To są kpiny i to po 14 latach oczekiwania na nowe podejście ministerstwa do osób niepełnosprawnych. Chodzi tylko o to, by zmieniać tak, by nic nie zmienić” – podsumowuje Góralczyk.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

Protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

W związku z informacjami o zamiarze prowadzenia przez polskich przewoźników, PKP Intercity i Przewozy Regionalne, szkoleń pracowników konkurencyjnej niemieckiej firmy Arriva RP, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce składa stanowczy protest.

Firma Arriva jest konkurencją na rynku przewozów pasażerskich dla spółki Przewozy Regionalne i tworzy przyczółki do wypierania z rynku PKP Intercity. W konsekwencji działań firmy Arriva (wspomaganej przez koncern Deutsche Bahn) wielu pracowników Kujawsko-Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy straci pracę, a miejsca pracy w PKP Intercity również zostaną zagrożone. W tej sytuacji za niedopuszczalne uważamy zmuszanie polskich przewoźników do szkolenia pracowników konkurencji, tym bardziej, że przepisy Unii Europejskiej nie nakładają takiego obowiązku. Informujemy, że w przypadku kontynuowania tego procederu, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce będzie zmuszony podjąć działania statutowe w obronie miejsc pracy, ze strajkiem włącznie.

* * *

Spółka Arriva RP od 15 grudnia 2013 r. rozpocznie wykonywanie pracy przewozowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Pomimo obowiązku zawartego w art. 231 Kodeksu pracy nie przejęła ona pracowników Zakładu PR w Bydgoszczy. Świadczy to dobitnie o tym, że strategia spółki nakierowana jest na przejmowanie polskiego rynku przewozowego w obliczu wdrożenia IV Pakietu Kolejowego. Dlatego uważamy, że jej działania godzą w podstawowe interesy polskich firm przewozowych i ludzi pracy. Ponadto spółka Arriva RP stosuje niedozwolone zasady konkurencji na zliberalizowanym rynku europejskim prowadząc nieuczciwą grę rynkową polegającą m.in. na braku Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i niezaliczaniu niektórych elementów pracy do czasu pracy, przez co zapewnia sobie uprzywilejowaną pozycję w stosunku do podmiotów takich jak Przewozy Regionalne i PKP Intercity. Na paradoks zakrawa fakt, że polscy przewoźnicy mają zwalniać swoich pracowników i szkolić konkurencję, u której warunki zatrudnienia są na o wiele gorszym poziomie.

Komunikat prasowy Biura Rady Krajowej ZZMKwP, Warszawa, 22 października 2013 r.

NIK o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków

NIK o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków

Wszystkie skontrolowane przez NIK szkoły zatrudniały nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do nauczania sześciolatków. Odpowiednia była też liczba sal dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć z najmłodszymi uczniami. Gorzej było z ich wyposażeniem.

NIK skierowała do dyrektorów szkół, gmin oraz MEN-u szereg uwag. Izba uważa, że wszystkie wskazane nieprawidłowości należy usunąć jeszcze w bieżącym roku szkolnym. Pod koniec roku szkolnego 2013/2014 NIK sprawdzi, czy jej wnioski zostały zrealizowane.

W większości krajów Unii Europejskiej naukę szkolną podejmują dzieci młodsze niż siedmioletnie. Od szóstego roku uczą się dzieci w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Włoszech i na Litwie. Z kolei w Anglii, Holandii, Szwecji, Walii, na Węgrzech i na Łotwie nauka zaczyna się już od piątego roku życia.

NIK sprawdziła stan przygotowań polskich szkół do przyjęcia sześciolatków. Wszystkie skontrolowane placówki spełniały wymóg zatrudniania nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do nauczania wczesnoszkolnego i prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Skontrolowane szkoły podstawowe miały również wystarczającą liczbę pomieszczeń dydaktycznych do nauki zwiększonej liczby uczniów.

Izba wymienia w raporcie szereg poważnych nieprawidłowości, które powinny zostać usunięte przed obowiązkowym skierowaniem sześciolatków do szkół. Dotyczą one zarówno funkcjonowania poszczególnych placówek, jak i całego systemu. Pod koniec roku szkolnego 2013/2014 NIK sprawdzi, czy jej wnioski zostały zrealizowane.

NIK kieruje do Ministra Edukacji Narodowej, jako odpowiedzialnego za politykę oświatową państwa, następujące uwagi:

 • należy określić obowiązkowe podstawowe standardy przygotowania szkoły do objęcia nauką dzieci sześcioletnich;
 • należy przyjąć alternatywne do programu „Radosna szkoła” formy wsparcia organów prowadzących szkoły w przygotowaniu ich do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (według wypracowanych wcześniej standardów).

NIK kieruje do gmin, jako organów prowadzących szkoły podstawowe, następujące uwagi:

We wszystkich szkołach należy wyposażyć sale lekcyjne do zajęć na I etapie edukacyjnym zgodnie z zaleceniami podstawy programowej z 2012 roku. Kontrola NIK wykazała, że:

 • w 27 szkołach (84,4%) nie zapewniono uczniom klas pierwszych możliwości pracy przy osobnym komputerze w pracowni komputerowej (zalecenie nr 11 podstawy programowej);
 • w 14 szkołach (43,8%) nie wyposażono sal lekcyjnych klas pierwszych w kilka zestawów komputerowych z dostępem do Internetu i oprogramowaniem odpowiednim do wieku (zalecenia nr 3 i 11 podstawy programowej);
 • w sześciu szkołach (18,8%) nie wyposażono sal lekcyjnych klas pierwszych w sprzęt audiowizualny (zalecenie nr 3 podstawy programowej);
 • w sześciu szkołach (18,8%) nie zapewniono uczniom klas pierwszych możliwości realizacji zajęć z wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku (zalecenie nr 14 podstawy programowej);
 • w czterech szkołach (12,5%) w salach lekcyjnych klas pierwszych nie została urządzona część rekreacyjna (zalecenie nr 3 podstawy programowej);

Konieczne jest również zapewnienie we wszystkich szkołach podstawowych pomieszczeń do organizacji świetlicy oraz wydawania ciepłych posiłków. Inspektorzy stwierdzili podczas kontroli, że:

 • cztery szkoły prowadzące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze poza czasem zajęć lekcyjnych nie dysponowały wydzielonym pomieszczeniem na świetlicę szkolną (zajęcia takie organizowano w dostępnych w danym czasie salach lekcyjnych);
 • w dwóch szkołach nie zapewniono uczniom możliwości spożywania ciepłych posiłków, ze względu na brak warunków do urządzenia kuchni i jadalni.

NIK kieruje do dyrektorów szkół następujące uwagi:

Dzieci muszą mieć zapewnioną na terenie szkoły odpowiednią opiekę przed lekcjami i po ich zakończeniu. Zajęcia świetlicowe w grupach wychowawczych muszą być organizowane z zachowaniem dopuszczalnej liczby uczniów. Kontrola wykazała, że:

 • w 12 szkołach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej organizowano w grupach przekraczających dopuszczalną liczbę 25 uczniów, określoną w § 7 ust. 2 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej.

Szkoły muszą zapewniać właściwe warunki bezpieczeństwa uczniów (wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

 • w 18 szkołach (56,3%) nie zapewniono dla części uczniów klas pierwszych dostosowanych do wymagań ergonomii mebli szkolnych (stolików i krzeseł) w sali lekcyjnej, pracowni komputerowej lub świetlicy szkolnej (wymaganie określone w § 9 ust. 2 rozporządzenia);
 • w sześciu szkołach (18,8%) nie zapewniono uczniom klas pierwszych dostosowanych do wymagań ergonomii warunków w szatni szkolnej (wymaganie określone w § 9 ust. 2 rozporządzenia);
 • w trzech szkołach (9,4%) dla uczniów klas pierwszych nie zapewniono dostosowanych do wymagań ergonomii rozwiązań w sanitariatach szkolnych (wymaganie określone w § 9 ust. 2 rozporządzenia).

W wystąpieniach do gmin oraz do dyrektorów szkół NIK sformułowała łącznie 119 wniosków. Część ze stwierdzonych nieprawidłowości została usunięta jeszcze w trakcie trwania kontroli. Pozostałe – jak informują kontrolowani – są sukcesywnie eliminowane. Izba uważa, że usunięcie wszystkich wskazanych w raporcie nieprawidłowości jest możliwe jeszcze w roku szkolnym 2013/2014.

Kontrolę NIK przeprowadziła w MEN, 16 urzędach gmin i 32 szkołach. NIK włączyła też do swojego raportu wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która badaniem objęła 11 958 szkół.

NIK o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków – informacje szczegółowe (plik PDF)

_____

Przedruk za stroną Najwyższej Izby Kontroli

IX Festiwal wiecznie żywy

IX Festiwal wiecznie żywy

W dniach 18-20 października odbył się w Łodzi IX Festiwal Obywatela, zorganizowany przez nasze środowisko. Na stronie WWW wydarzenia oraz na naszym kanale na YouTube ukazują się kolejne materiały z imprezy.

Na stronie http://nowyobywatel.pl/festiwal/ znaleźć można m.in. „recenzje” Festiwalu i jego sensu społecznego, które przygotowali związany z nami Krzysztof Wołodźko (kliknij) oraz Tomasz Jankowski z Samoobrony (kliknij); zbiór będziemy aktualizować o kolejne relacje, m.in. mającą się niedługo ukazać w największej polskiej gazecie związkowej, czyli „Tygodniku Solidarność”, który był jednocześnie patronem medialnym wydarzenia.

Na wspomnianej stronie – ale także na naszym profilu na Facebooku – można znaleźć liczne zdjęcia z Festiwalu.

I wreszcie, serdecznie polecamy subskrypcję naszego kanału na YouTube, gdzie wkrótce trafi komplet filmów z programu merytorycznego imprezy w Łodzi. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z wideozapisem spotkania poświęconego społecznym, ekologicznym i ekonomicznym wątpliwościom wobec tzw. kolei dużych prędkości oraz z prezentacją Polskiego Śladu, czyli programu promującego mądry patriotyzm gospodarczy.