Tego nam trzeba

Tego nam trzeba

Związkowcy przedstawili prezydentowi swoje oczekiwania. Znalazły się wśród nich m.in. powołanie Rady Dialogu Społecznego zamiast Komisji Trójstronnej oraz zapewnienie związkom wpływu na wydatkowanie środków z Funduszu Pracy oraz politykę społeczną państwa.

Wyborcza.biz pisze, że spotkanie odbyło się z inicjatywy Bronisława Komorowskiego, który zaprosił związki i pracodawców, aby porozmawiać o dialogu społecznym w Polsce. Portal przypomina, że od czerwca związki bojkotują posiedzenia Komisji Trójstronnej, zarzucając rządowi niedotrzymywanie uzgodnień; komentuje, iż wspomniany spór ma istotny wpływ na przedstawione postulaty. Jeden z najważniejszych dotyczy ograniczenia roli rządu, który dziś organizuje prace Komisji, a jego przedstawiciel jest jej przewodniczącym. – „To rozwiązanie anachroniczne, a czasy, gdy rząd był głównym pracodawcą w kraju, dawno minęły” – przekonuje Marek Lewandowski, rzecznik „Solidarności”. – „Rząd powinien być równoprawnym uczestnikiem rozmów, a nie ich organizatorem, arbitrem i nadzorcą jednocześnie”.

Związkowcy chcą, aby rozmowy prowadzono w ramach nowej Rady Dialogu Społecznego działającej pod auspicjami marszałka Sejmu, który powoływałby także jej przewodniczącego na jednoroczne kadencje, a funkcją wymienialiby się rząd, pracodawcy i związkowcy. Strona pracownicza chciałaby też, aby Rada miała wpływ na wszystkie zmiany prawa związane z Kodeksem pracy czy warunkami pracy, a także przepisy związane np. z działalnością Państwowej Inspekcji Pracy czy organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Wreszcie, Rada miałaby uzgadniać kwestie związane z wysokością świadczeń społecznych, waloryzacji emerytur, rent, wskaźnika podwyżek w sferze budżetowej.

Centrale związkowe nawołują ponadto, aby pracodawcy i związki mieli realny wpływ na wydatki z Funduszu Pracy. Pod adresem resortu finansów pojawiały się w przeszłości zarzuty, że nie uruchamia on wystarczających środków na aktywizację zawodową i przeciwdziałanie bezrobociu. Związkowcy chcieliby wreszcie, aby w polskim prawie znalazła się możliwość wszczynania sporu z rządem lub jednostkami samorządu, a nie tylko z pracodawcami.

Swoje stanowisko w najbliższych tygodniach przedstawią pracodawcy, następnie strony spotkają się w Kancelarii Prezydenta i uzgodnią oczekiwania.

Cały dokument z listą żądań związkowców

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

+50 do rozpaczy

+50 do rozpaczy

Przez rok liczba bezrobotnych w wieku 50+ wzrosła dwukrotnie szybciej niż ogólna liczba szukających zatrudnienia.

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że w końcu września w urzędach pracy zarejestrowanych było 490,8 tys. osób po 50. roku życia – aż o 10,2 proc. więcej niż przed rokiem. W tym czasie ogólna liczba bezrobotnych wzrosła o 5,3 proc., a grupa osób bez zajęcia w wieku do 25 lat skurczyła się o 1,1 proc. Warto jednocześnie dodać, że młodym nadal jest trudniej: stopa bezrobocia wśród osób w wieku 50 i więcej lat (uwzględniając szarą strefę) wynosiła w II kw. 8,5 proc., a wśród tych, którzy mają mniej niż 25 lat – aż 26 proc.

Na rynku pracy jest coraz więcej seniorów z powodu starzenia się społeczeństwa. Według danych GUS w ubiegłym roku w wieku produkcyjnym niemobilnym (mężczyźni w wieku 45–64 lata, kobiety 45–59 lat) było przeszło 9,2 mln Polaków, tj. o ponad 800 tys. więcej niż przed dekadą. Z kolei liczba rodaków w wieku 18–24 lata skurczyła się w tym czasie o ok. 900 tys., do ok. 3,6 mln.

– „Roczniki świeżo upieczonych absolwentów są coraz mniej liczne, a co za tym idzie, mniejsza jest też liczba młodych bezrobotnych” – twierdzi Karolina Sędzimir, ekonomistka z PKO BP. Z kolei do narastania bezrobocia wśród starszych osób przyczyniło się spowolnienie gospodarcze; firmy często zwalniają wówczas dojrzałych pracowników, m.in. ze względu na zasadę, że wynagrodzenie rośnie z wiekiem.

– „Co więcej, przed czterema laty ograniczona została możliwość przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Trudniej też uzyskać rentę” – przypomina Sędzimir. W związku z tym na rynku pracy jest więcej starszych osób, a gdy stracą etat, przeważnie długo nie mogą znaleźć nowego (m.in. dlatego, że trudniej przyswajają nowe technologie, a ci wykonujący prace fizyczne wraz z wiekiem są coraz mniej wydajni).

Pracodawcy świecący przykładem

Pracodawcy świecący przykładem

To już szósta edycja akcji Pracodawca Przyjazny Pracownikom, której celem jest promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy.

Komisja Certyfikacyjna na posiedzeniu 14 października br. w Warszawie dokonała oceny wniosków nadesłanych na konkurs, zgodnie z celami i zasadami określonymi w regulaminie przyznawania certyfikatu. Zgłoszenia rozpatrywane były przez Komisję Certyfikacyjną pod przewodnictwem Piotra Dudy, w składzie: Jan Lityński, doradca Prezydenta RP, Zbigniew Żurek, zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Jerzy Wielgus, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej ds. struktur branżowych oraz Marzena Flis, pełnomocnik ds. BHP Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Komisja postanowiła przyznać certyfikaty w roku 2013 następującym pracodawcom:

– Łuksja Sp. z o.o. w Łukowie,
– PSS „Społem” w Radomiu,
– Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach,
– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie,
– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu,
– Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim,
– ZOZ Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,
– Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie,
– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach,
– NSK Bearings Polska S.A. w Kielcach,
– Neapco Europe Sp. z o.o. w Praszce,
– Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie,
– Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zabrzu,
– SFW Energia Sp. z o.o. w Gliwicach.

Do konkursu mogły być zgłaszane firmy, których codzienne praktyki zbieżne są z wartościami propagowanymi przez NSZZ „Solidarność”. Wśród kryteriów branych pod uwagę było m.in. preferowanie stałego zatrudnienia i przestrzeganie bezpieczeństwa i standardów pracy. Ważne było też, by pracownicy mieli nieskrępowaną możliwość tworzenia w zakładzie związków zawodowych.

– „Wierzymy, że propagowanie takich przykładów dobrze służy pracownikom, przedsiębiorstwom i pokazuje właściwy kierunek rozwoju całego kraju” – podkreśla Piotr Duda.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”. Tytuł pochodzi od „Nowego Obywatela”.

Sprawiedliwość na bruku

Sprawiedliwość na bruku

Wczoraj do aresztu trafił Piotr Ikonowicz. Lider Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, zajmującej się m.in. animowaniem samoobrony obywatelskiej przed eksmisjami na bruk, ma tam spędzić trzy miesiące. Redakcja „Nowego Obywatela” przyłącza się do głosów w obronie aktywisty.

Przypomnijmy, że w 2000 r. Piotr Ikonowicz zorganizował blokadę wyrzucenia z domu pary emerytów z Mokotowa i został wówczas oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej kamienicznika. Żaden z kilkudziesięciu świadków tego nie potwierdził, łącznie z obecnymi na miejscu policjantami. W 2008 r. sąd skazał go na prace społeczne, których Ikonowicz – w proteście przeciwko sposobowi przeprowadzenia procesu – nie wykonał, w związku z czym ma teraz odbyć karę 90 dni pozbawienia wolności. Wcześniej wniosek działacza, by na poczet prac społecznych zaliczyć mu codzienną działalność na rzecz potrzebujących (np. pomoc prawną), został odrzucony. Również liczne apele do Bronisława Komorowskiego o ułaskawienie byłego posła PPS, w tym wystosowany przez zasłużonych obrońców praw obywatelskich w czasach PRL, pozostały bez odpowiedzi.

Co istotne, przepisy umożliwiające eksmisję na bruk zostały ostatecznie uchylone jako niezgodne z ustawą zasadniczą. Kara więzienia za udział w akcji w obronie Konstytucji, podobnie jak postawa prezydenta wobec całej sprawy, stanowią ostateczną kompromitację struktur państwa, którego nieudolność i niewrażliwość na ludzką krzywdę wymusiła wcześniej na Ikonowiczu działalność w formule obywatelskiego nieposłuszeństwa. Redakcja „Nowego Obywatela” wyraża solidarność z uwięzionym i przyłącza się do apeli o pilne zwolnienie go z aresztu, a następnie zajęcie się przez odpowiednie instytucje rozwiązaniem problemów, które leżą u podstaw codziennej aktywności Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej.