Młodzi Socjaliści przeciwko wyzyskowi w biurach poselskich

Młodzi Socjaliści przeciwko wyzyskowi w biurach poselskich

Rada Krajowa Młodych Socjalistów wydała 15 stycznia oświadczenie, w którym skrytykowała utrwaloną w strukturach Sejmu RP oraz poszczególnych biur poselskich praktykę zatrudniania tzw. asystentów społecznych, których praca ma zwykle charakter całkowicie bezpłatny i wolontariacki.

Socjaliści napisali, że wyrażają „sprzeciw wobec praktyki wyzysku pracowników/pracownic biur posłów i posłanek na Sejm RP, tzw. asystentów społecznych, którzy pełnią swoją funkcję całkowicie nieodpłatnie”. Jak zaznaczyli, w ich ocenie jest to „nadużycie idei wolontariatu, która jest z założenia szczytna i godna kultywowania, o ile łączy osoby pracujące razem – na równych zasadach – bez wynagrodzenia i niewynoszące zysków finansowych ze swojej działalności. Staje się jednak wypaczeniem, kiedy służy do zasłaniania w złudny sposób faktycznego wyzysku jednych przez drugich”.

W rozwinięciu oświadczenia Młodzi Socjaliści opisali pozycję wolontariuszy pracujących dla posłów. „Posłowie i posłanki na Sejm RP otrzymują comiesięcznie z odpowiedniego funduszu celowego budżetu państwa, a więc budżetu wszystkich podatników, ok. 12 tys. 150 złotych na prowadzenie biura poselskiego. Mogą korzystać z reguły z preferencyjnych i symbolicznych stawek cenowych, jeśli chodzi o wynajem odpowiednich pomieszczeń pod prowadzenie biur poselskich. Pozostała kwota powinna wystarczać im na wynagrodzenie swoich pracowników/-nic, niejednokrotnie jednak korzystają z pomocy wolontariuszy, nie wypłacając im żadnego wynagrodzenia. W niektórych przypadkach zatrudniają etatowych pracowników, a jednocześnie wolontariuszy, w innych natomiast – samych wolontariuszy. Posłowie i posłanki na Sejm RP pobierają comiesięcznie dodatkowo kilkunastotysięczne wynagrodzenia i diety, jednak nie zawsze pamiętają o swoich pracownikach i pracownicach”. Autorzy oświadczenia podkreślili także różnicę pomiędzy wolontariatem a stażem. „Co znamienne, w przypadku wolontariuszy nie istnieje klauzula ograniczająca czasowo odbywany wolontariat, w odróżnieniu od – często także bezpłatnych – staży absolwenckich, które mogą trwać maksymalnie 3 miesiące. Szczególnie niewłaściwe praktyki takie wydają się naszym zdaniem w przypadku posłów i posłanek określających się oficjalnie jako przedstawiciele/-ki lewicy (Sojuszu Lewicy Demokratycznej i ugrupowania Twój Ruch Janusza Palikota)” – zaznaczyli Młodzi Socjaliści.

W konkluzji sygnatariusze oświadczenia zaproponowali zmianę dotychczasowego stanu rzeczy i wezwali do odpowiedniego wynagradzania pracowników biur poselskich. „Takie praktyki oceniamy jako negatywny przykład i przyzwolenie dla wyzysku i wykorzystywania darmowej siły roboczej na rynku pracy, tak dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Substrat osobowy władzy ustawodawczej, jaki stanowią posłowie i posłanki na Sejm RP, jak również cały sektor publiczny, powinien dawać pozytywny przykład, jeśli chodzi o przestrzeganie standardów pracowniczych. Często, niestety, dzieje się jednak inaczej. Młodzi Socjaliści wzywają posłów i posłanki na Sejm RP oraz innych władnych do tego funkcjonariuszy publicznych do odpowiedniego uregulowania tej kwestii i doprowadzenia do wynagradzania wszystkich pracowników i pracownic biur poselskich według określonych stawek godzinowych, a w razie potrzeby zwiększenia funduszy celowych na prowadzenie biur poselskich (w celu wypłacania odpowiednich wynagrodzeń wszystkim ich pracownikom i pracownicom)” – podsumowali socjaliści.

Pełna treść oświadczenia dostępna jest tutaj.

Michał Kamiński

(informacja prasowa)

Nasz wywiad o pladze bezpłatnych staży przeczytać można tutaj.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Kryzys rodzi kryzysy

Kryzys rodzi kryzysy

O 3,4 proc. – do 1,2 mln – wzrosła w latach 2007-2011 liczba osób z zaburzeniami psychicznymi lub zachowania zarejestrowanych w poradniach opieki zdrowotnej. Eksperci wiążą pogarszające się statystyki m.in. z kryzysem ekonomicznym.

– „Na zdrowiu Polaków mocno odbiło się narastające bezrobocie i brak stabilizacji na rynku pracy. Negatywnie na zdrowie psychiczne wpływa też zmniejszenie więzi rodzinnych, bo ci, co mają pracę, pracują często dłużej” – mówi „Dziennikowi Gazecie Prawnej” prof. Piotr Gałecki, wicedyrektor szpitala specjalistycznego im. Józefa Babińskiego w Łodzi. W ocenie specjalisty wzrost liczby pacjentów wynika również z rosnącej świadomości, że zaburzenia psychiczne można leczyć, co sprawia, że coraz więcej osób zgłasza się do lekarza.

Dr Agnieszka Golczyńska-Grondas, socjolog z Uniwersytetu Łódzkiego, wskazuje natomiast, że nieprzypadkowo region łódzki znalazł się na czele rankingu województw z największym przyrostem takich osób (jak wynika z danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz GUS, wyniósł on aż 57 proc.). Jest to bowiem jeden z biedniejszych regionów, z dość wysokim (ok. 13,7 przy średniej krajowej wynoszącej 13 proc.) bezrobociem. Powoduje to rozwój depresji, nerwic czy stanów lękowych.

Nasz tekst o systemowych problemach opieki nad zdrowiem psychicznym znajduje się tutaj.

Jednogroszówki do ministerstwa

Jednogroszówki do ministerstwa

Pracownicy sądownictwa z całej Polski rozpoczęli akcję wysyłania do resortu sprawiedliwości jednogroszówek.

– „Liczymy, że kwotę uzbieraną z przesłanych przez nas grosików pan minister przeznaczy na szkolenie, m.in. z komunikacji. Kieruje on resortem od maja ubiegłego roku, ale mimo naszych wielokrotnych próśb i apeli nie znalazł nawet kilku minut, żeby z nami porozmawiać” – mówi Edyta Odyjas, przewodnicząca „Solidarności” pracowników sądownictwa. – „Dlatego wysyłamy do ministra groszówki, aby mógł sfinansować odpowiednie szkolenia dla siebie i swoich współpracowników. Jeżeli pan minister, jego zastępcy i dyrektorzy poszczególnych departamentów w ministerstwie nauczą się rozmawiać z nami, czyli z praktykami, wszystkim wyjdzie to na dobre” – wyjaśnia Odyjas.

Wynagrodzenia pracowników sądownictwa są zamrożone od 2008 r. Poprzednia akcja sądowej „Solidarności” – wysyłanie do ministerstwa sprawiedliwości pasków z wynagrodzeniami – nie doczekała się żadnej reakcji ze strony resortu.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Ministerialne milczenie ws. rolnictwa ekologicznego

Ministerialne milczenie ws. rolnictwa ekologicznego

Nowa Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej sprawi, że polskim rolnikom przestanie się opłacać produkcja ekologiczna.

WWF Polska, wspólnie z innymi organizacjami ekologicznymi i stowarzyszeniami rolników, zaapelował do ministra rolnictwa, Stanisława Kalemby, o utrzymanie dopłat rolnośrodowiskowych na dotychczasowym poziomie, biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie ekożywnością wśród konsumentów.

Stoimy na stanowisku, że polscy konsumenci powinni mieć możliwość korzystania z ekologicznej produkcji rolnej – tłumaczy Marta Kalinowska z WWF Polska. – Ten dostęp będzie jeszcze bardziej utrudniony, w sytuacji, kiedy dochodzi do zniechęcenia rolników do prowadzenia działalności przyjaznej środowisku. Co więcej, polski minister rolnictwa, ignorując nasz apel, doprowadzi do pogorszenia stanu środowiska, przede wszystkim stanu wód, zanieczyszczanych przez nawożenie pól i nadmierną produkcję zwierzęcą.

Polska jest krajem, który dostarcza najwięcej azotanów i fosforanów, które spływają rzekami do Morza Bałtyckiego, spośród wszystkich państw leżących nad Bałtykiem. W rezultacie przyczyniamy się do procesu eutrofizacji, prowadzącego do zakwitów sinic i powstawania martwych stref w Morzu Bałtyckim. Zmniejszenie środków na dopłaty rolnośrodowiskowe utrudni Polsce realizację celów, do których jest zobowiązana w ramach sześciu dyrektyw unijnych i Konwencji Helsińskiej.

Politycy mówią nam, że dbają o polskie rolnictwo – dodaje Kalinowska. – Tymczasem okazuje się, że ta troska nie prowadzi do zwiększenia konkurencyjności krajowej produkcji rolnej dobrej jakości. W sytuacji, kiedy bardziej opłaca się ubiegać o dopłaty uzależnione wyłącznie od areału upraw, a dopłaty rolnośrodowiskowe maleją, nie łudźmy się, że będziemy jeść zdrową polską żywność. A to właśnie taka żywność jest coraz częściej poszukiwana przez konsumentów, zainteresowanych krajowymi i zdrowymi produktami.

Zmniejszenie wysokości wsparcia wraz ze wzrostem areału gospodarstw ekologicznych, planowane w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, może prowadzić do spadku konkurencyjności gospodarstw ekologicznych. Rolnikom przestanie opłacać się produkcja ekologicznej żywności.

Co na to konsumenci, wśród których stale rośnie zainteresowanie takimi produktami – przypomina Kalinowska. – Ministerstwo Rolnictwa zamierza przesunąć 25% środków z filaru drugiego – w tym te, które były przeznaczone na działania rolnośrodowiskowe i rolnictwo ekologiczne – do filaru pierwszego, obejmującego płatności bezpośrednie, czyli działania rolnicze nie uwzględniające dobra środowiska przyrodniczego i stanu wód.

Decyzja resortu rolnictwa odnośnie do nowej Polityki Rolnej doprowadzi nie tylko do osłabienia rolnictwa ekologicznego i działań prośrodowiskowych polskich rolników, ale również sprawi, że Polska nie będzie w stanie wdrożyć wielu unijnych dyrektyw i międzynarodowych konwencji, do których jest zobowiązana, m.in. Dyrektywy Azotanowej, Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy ws. Strategii Morskiej i Konwencji Helsińskiej.

Cały budżet na Politykę Rolną w Polsce na lata 2014-2020 wynosi 42,4 mld euro, z czego aż 23,7 mld euro będzie przeznaczone na dopłaty bezpośrednie, a tylko 13,5 mld euro na filar drugi. 5,2 mld euro zostanie przeznaczone na wdrażanie polityki spójności na obszarach wiejskich. Podczas gdy środki na Politykę Rolną w Polsce na lata 2014-2020 wzrosną w stosunku do poprzedniego okresu 2007-2013 aż o ok. 20 mld złotych, to środki na rolnictwo ekologiczne i działania rolnośrodowiskowe znacznie się zmniejszą, co jest wynikiem decyzji ministra rolnictwa o przesunięciu tych środków z filaru drugiego do filaru pierwszego. Skutek będzie taki, ze rolnikom przestanie się opłacać produkcja ekologicznej żywności.

_____

Przedruk za stroną WWF Polska