Rośniemy w jakość

Rośniemy w jakość

Z dumą informujemy, że rosną szeregi współpracowników naszego pisma oraz portalu, a także społeczność Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, stanowiącego organizacyjne zaplecze całego przedsięwzięcia.

W ostatnim czasie status stałego współpracownika „Nowego Obywatela”, a jednocześnie członka SOO, uzyskali (w kolejności alfabetycznej):

Jarosław Górski, nasz felietonista oraz autor tekstów biograficznych publikowanych w papierowym wydaniu gazety w dziale „Z Polski Rodem”. Jarek jest polonistą, nauczycielem i dziennikarzem, autorem setek artykułów publicystycznych i popularyzujących różne dziedziny sztuki, książki eseistycznej „Męska rzecz” (o literackich obrazach męskości) oraz powieści obyczajowej „Wersje”.

Bartosz Oszczepalski, którego reportaże od tematyce społecznej ukazują się na naszych łamach już od kilku numerów. Bartek jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, od dawna angażującym się w aktywność społeczną, m.in. w ramach Demokratycznego Zrzeszenia Studenckiego. Z czasem nasz kolega wyspecjalizował się w dziennikarstwie obywatelskim, publikując m.in. w regionalnym kieleckim dzienniku „Echo Dnia”oraz portalach o tematyce politycznej i społecznej (m.in. MyObywatele.org oraz PogotowieDziennikarskie.pl).

Marceli Sommer, znany czytelnikom NO przede wszystkim z obszernych wywiadów z inspirującymi postaciami polskiego życia publicznego. Marceli jest redaktorem i publicystą, członkiem-założycielem „Nowych Peryferii”, czyli portalu internetowego poświęconego m.in. specyfice politycznej i kulturowej Europy środkowo-wschodniej oraz postkolonializmowi i teoriom rozwoju.

Co więcej, stałą współpracę z nowyobywatel.pl w charakterze felietonisty podjął niedawno niezwykle interesujący autor z kręgu Klubu Jagiellońskiego. Piotr Wójcik jest redaktorem portalu Jagielloński24.pl, określającym się jako katolik i komunitarysta, fascynat państwa i interwencjonizmu.

W imieniu Czytelników serdecznie witamy na pokładzie!

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Emeryci blokowali ulicę

Emeryci blokowali ulicę

W środę między godziną 13.00 a 14.00 Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk zorganizował uliczny protest polegający na przechodzeniu po pasach przez ulicę Piłsudskiego we Wrocławiu. Chociaż co kilka minut przepuszczano pojazdy, to niektórzy kierowcy reagowali wyjątkowo nerwowo. Nie wszyscy widać wiedzą, że większość polskich emerytów i rencistów żyje poniżej godności człowieka.

W trakcie protestu uczestnicy mówili, że życie emerytów to wegetacja, a przewodniczący Sekcji Andrzej Kowalski odczytał List Otwarty do premiera Tuska, w którym pisał m.in.: „Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent w wysokości 1,6 jest na żenująco niskim poziomie. W najmniejszym stopniu nie rekompensuje wzrostu różnych świadczeń, które nastąpiły w ostatnich 12 miesiącach. (…) Żądamy takiej waloryzacji, która złagodzi wzrost kosztów utrzymania. Żądamy prowadzenia przez rząd takiej polityki wobec emerytów i rencistów, która nie będzie spychać nas na margines społeczeństwa. Żądamy na koniec podjęcia przez rząd rozmów z naszymi przedstawicielami i dogłębnej analizy naszych racji i argumentów”.

_____

Przedruk za stroną Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

Lidl podzielił klientów na biednych i bogatych

Lidl podzielił klientów na biednych i bogatych

W dniu 1 marca 2014 r. w godzinach 12-14 została przeprowadzona ogólnopolska akcja we wszystkich placówkach sieci handlowej Lidl w Polsce. W regionie łódzkim akcja była przeprowadzona w 18 placówkach tej sieci. Akcja polegała na blokowaniu kas poprzez płacenie „groszami” oraz rozdawaniu ulotek klientom, w których byli informowani o powodach protestu. Klienci w większości podchodzili do akcji z dużym zrozumieniem, przyjmowali od związkowców ulotki oraz wyrażali poparcie.

Zrozumienia tego nie wykazywali natomiast kierownicy sklepów. Zdarzały się przypadki, że próbowano wyprosić związkowców, odmawiano przyjęcia bilonu za zakupy lub np. wyznaczano do tego celu tylko jedną kasę w sklepie. Takie działania kierownictwa Lidla świadczą o tym, iż nie tylko nie szanują swoich pracowników i związkowców, ale również klientów nie posiadających kart płatniczych lub pliku banknotów w swoich portfelach. Tak więc Lidl podzielił swoich klientów na biednych i bogatych.

Przypominamy, iż NSZZ „Solidarność” domaga się:

– Przywrócenia do pracy bezprawnie zwolnionych działaczy związkowych
– Utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
– Zwiększenia zatrudnienia
– Godnych warunków pracy i godnej płacy
– Przestrzegania praw pracowniczych i związkowych

Ireneusz Wach

_____

Przedruk za stroną „Tygodnika Solidarność”

Nasz wywiad na temat oburzającej sytuacji w sieci Lidl przeczytać można tutaj.

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę wyrażamy solidarność z ukraińskimi obywatelami i ich dążeniami ku niepodległości i demokracji. Z całą mocą podkreślamy, że miejsce Polaków, a w szczególności polskich środowisk prospołecznych, jest dziś przy boku mieszkańców Ukrainy – bez „ale” czy stawiania warunków. Tak nakazuje nam zarówno rozpoznanie sytuacji, jak i nasze ideowe korzenie – dziedzictwo Polskiej Partii Socjalistycznej i posłania „Solidarności” do ludzi pracy Europy Wschodniej, tradycje związane z hasłami „Wolność, Równość, Niepodległość” i „za wolność Waszą i naszą”. Hasła te, w naszym najgłębszym przekonaniu, są nie tylko wyrazem bliskich nam wartości, ale także realistycznego spojrzenia na historię i sytuację geopolityczną naszej części świata.

Dziś znów potrzebujemy solidarności społeczeństw Europy środkowo-wschodniej (rozumianej szeroko, od Skandynawii po Bałkany), które doświadczyły rosyjskiej bądź radzieckiej dominacji w przeszłości i które najmocniej zagrożone są wzmagającymi się tendencjami imperialnymi na Wschodzie. Mamy nadzieję, że na wysokości zadania staną władze Polski i innych krajów regionu, które powinny zabiegać o stanowcze działania instytucji międzynarodowych: Unii Europejskiej, NATO, Rady Europy i ONZ. Liczymy, że owe instytucje nie poprzestaną na pustych gestach. Czas zrozumieć, że na władców Rosji nie działają „wyrazy zaniepokojenia” czy nawet oburzenia oraz tym podobne zabiegi dyplomatyczne. Rozumieją oni tylko język, jaki sami w stosunkach międzynarodowych od lat stosują – demonstracje siły i działania realnie uderzające w ich interesy. Popieramy wprowadzenie daleko idących sankcji wobec ludzi Kremla – od cofnięcia wiz, zamrożenia kont bankowych czy embarga na handel bronią, po zawieszenie członkostwa Federacji Rosyjskiej w organizacjach międzynarodowych.

Na co dzień często krytykujemy polityczny i instytucjonalny kształt Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych, quasi-kolonialne relacje, jakie wiążą Polskę z tzw. Zachodem oraz bezkrytyczne kopiowanie w naszych warunkach tamtejszych rozwiązań i idei. Model, jaki narzuca w swojej sferze wpływów imperialna Rosja, nie tylko nie stanowi jednak alternatywy, ale i zagraża niepodważalnym zdobyczom europejskiego modelu politycznego i pozostałościom po powojennym, demokratycznym państwie dobrobytu.

Kierując ciepłe myśli do naszych ukraińskich braci i sióstr, życzymy im przede wszystkim pokoju, zachowania integralności terytorialnej oraz utrzymania i stopniowego poszerzania osiągnięć Majdanu, czyli wzmocnienia mechanizmów demokratycznych i wyzwolenia się spod władzy oligarchii. Wyrazy solidarności kierujemy też do wszystkich, którzy wychodzą na ulice, by sprzeciwić się rosyjskiej inwazji, w tym zwłaszcza do Rosjan protestujących w Moskwie i Petersburgu, przypłacających swoje zaangażowanie represjami ze strony władz. Wierzymy, że droga do bezpieczeństwa i pokoju w naszej części Europy jest nierozerwalnie związana ze sprawą suwerenności i ludowładztwa dla wszystkich naszych wschodnich sąsiadów.

Niech żyje więc niepodległa, demokratyczna i sprawiedliwa społecznie Ukraina!

Redakcja „Nowego Obywatela”
Redakcja „Nowych Peryferii”


In the face of Russian military aggression we express solidarity with Ukrainian citizens and their struggle for independence and democracy. We believe that, in the current situation, Poles and Polish socially-minded circles in particular, ought to be giving their full and unconditional support to Ukrainians. We derive this position from our political traditions – the heritage of the Polish Socialist Party and Solidarity’s „Message to the working people of Eastern Europe”, from our mottos: „Freedom, Equality, Independence” and „For our freedom – and yours”. It is our deepest belief that these slogans represent not only just and significant ideals, but also realistic viewpoints on the history and geopolitical situation of our region.

Today, once again, we need solidarity among the societies of Central and Eastern Europe (understood broadly: from Scandinavia to the Balkans), which experienced Russian or Soviet domination in the past and continue to be most threatened by growing imperialist tendencies in the East, today as well as in the future. We hope that the authorities in Poland and in other countries of our region will stand up to the task, that they will form an alliance for firm action and exploit the full potential of international organizations: the European Union, NATO, the Council of Europe and the United Nations. We count on those institutions not to content themselves with empty gestures; it is high time they realized that ‚expressions of concern’ or even indignation mean nothing to the Russian ruling elites. That the Kremlin only understands the kind of language which it has itself employed in international relations for years – demonstrations of force and actions that actually endanger the antagonists’ vital interests. We therefore support the introduction of far-reaching sanctions against Moscow’s officials and oligarchs, extending from visa bans, freezing Western bank accounts and an arms trade embargo, to the suspension of the Russian Federation’s membership in international organizations.

In our comments and analyses we have often criticized the political and institutional status quo in the EU and other international organizations. We have exposed the quasi-colonial character of Poland’s relations with the West and questioned the tendencies for indiscriminate imitation of Western solutions and ideologies. The model that has been imposed by Russia upon the countries in its ‚zone of influence’, however, is not an alternative. Moreover, it threatens the indisputable achievements of the European political system and the remnants of the post-war democratic welfare state that we believe ought to be safeguarded.

We pass our sincere and warmest thoughts to our Ukrainian brothers and sisters. Most of all, we wish them peace, territorial integrity and preservation of the accomplishments of Maidan, expansion of democracy and emancipation from oligarchy. We stand in solidarity with all those who go out on the streets to oppose the invasion of Ukraine, particularly with the Russian protesters who risk repressions from their government. We believe that the path to security and peace in our part of Europe is inseparably connected with the purpose of sovereignty and people’s rule for all of Poland’s eastern neighbours.

Long live the independent, democratic and socially just Ukraine!

The Editors of „Nowe Peryferie” [New Peripheries] and „Nowy Obywatel” [New Citizen] magazines

Oświadczenie ukazało się równolegle na nowe-peryferie.pl.