Związkowe słowo o Ukrainie

Związki zawodowe z całej Europy przyjęły plan, w którym apelują m.in. o deeskalację napięć, poszanowanie Konstytucji Ukrainy, integralności terytorialnej i wycofanie wszystkich sił zbrojnych.

Związki zawodowe, których przedstawiciele zebrali się w Brukseli, wezwały do pokojowego, skutecznego i społecznie akceptowalnego sposobu na wyjście z kryzysu na Ukrainie, wskazując na prowadzoną latami nieodpowiedzialną politykę, nieprzewidywalne zarządzanie gospodarcze i systematyczne lekceważenie praw i wolności. Stanowisko zostało przyjęte na zebraniu Paneuropejskiej Rady Regionalnej, która skupia organizacje afiliowane Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych z całej Europy, w tym ukraiński ruch związkowy, a także członków Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Pięciopunktowy plan wzywa do:
1) deeskalacji napięć, poszanowania Konstytucji Ukrainy, integralności terytorialnej i wycofania wszystkich sił zbrojnych;
2) przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów oraz przejścia na prawdziwie demokratyczny system polityczny, poszanowania praw dla wszystkich, przeprowadzenia dochodzenia w sprawie wszystkich aktów przemocy, nielegalnego przywłaszczania pieniędzy publicznych i nadużywania władzy publicznej;
3) utworzenia przez UE i międzynarodowe instytucje finansowe pakietów pomocy gospodarczej, przestrzegając jednocześnie przed zastosowaniem zdyskredytowanego podejścia oszczędnościowego, któremu poddawane są przez „trojkę” państwa członkowskie UE;
4) dialogu społecznego z gwarancją, że prawa pracownicze będą przestrzegane;
5) wsparcia dla skutecznych i dostępnych cenowo usług publicznych, włączając w to priorytetowe działania stabilizacyjne.

– „Plan ten wskazuje jasną drogę na wyjście z kryzysu do tego typu gospodarki i społeczeństwa, których naród Ukrainy chce i na które zasługuje. Przywódcy polityczni oraz instytucje europejskie i światowe muszą natychmiast zacząć wypełniać swoje obowiązki w celu uspokojenia sytuacji i pomóc Ukrainie znaleźć się na właściwej drodze” – powiedziała Sekretarz Generalna MKZZ Sharan Burrow.

Pełna treść Stanowiska dot. sytuacji i wyjścia z kryzysu na Ukrainie, przyjętego przez członków Komitetu Wykonawczego Paneuropejskiej Rady Regionalnej MKZZ przy obecności i aprobacie afiliowanych przy MKZZ związków zawodowych z Ukrainy i Rosji:
1. Związki zawodowe w Europie z rosnącym zaniepokojeniem obserwują rozwój wypadków na Ukrainie, których skutki mają wielkie geopolityczne konsekwencje nie tylko dla narodu ukraińskiego. Obrazy z Majdanu i ulic Kijowa ukazały prawdziwą eksplozję wolnej woli ludzi żądających godności, demokratycznych praw i decydowania o własnej przyszłości. Ukazały wielki opór wobec oligarchicznego systemu rządzenia państwem opartego na korupcji i nadużyciach władzy, która nie zawahała się w odpowiedzi łamać praw człowieka i użyć siły, przemocy i broni. W rezultacie zginęły dziesiątki ludzi, setki zostały ranne, zniszczono własność publiczną i zepchnięto społeczeństwo w wir niestabilności, wewnętrznych konfliktów, zagrożenia bezpieczeństwa i wewnętrznej integralności z włączeniem interesów potężnych sił zewnętrznych. Niestety, również radykalne grupy faszystowskie i neonazistowskie, którym się stanowczo przeciwstawiamy, wykorzystały tę pokojową polityczną rewolucję dla własnych celów.
2. Obywatele, a ludzie pracy w szczególności, zapłacili i wciąż płacą cenę za lata nieodpowiedzialnej polityki, złego zarządzania gospodarką i systematycznego łamania praw i wolności ludzi na masową skalę.
3. Wyjście z kryzysu będzie wymagało od narodu ukraińskiego gigantycznego wysiłku. Potrzeba motywacji, narodowej mobilizacji i stabilnego konsensusu, by przejście przez ciężkie czasy zakończyło się powodzeniem. Gospodarcze i społeczne osiągnięcia Ukraińców były już narażone na naciski, a przyszła polityka dostosowania może jeszcze bardziej zagrozić podstawom koniecznej zgody narodowej. Wsparcie zewnętrzne, w tym finansowe, powinno stymulować transparentność i włączenie grup interesariuszy i ruchów demokratycznych we wszystkich etapach procesu stabilizacji i odbudowy. Unia Europejska musi w tym procesie odegrać pełną rolę.
4. Aby sprostać wyzwaniom i zapewnić pokojowe, skuteczne i społecznie akceptowalne wyjście z kryzysu, organizacje członkowskie Paneuropejskiej Rady Regionalnej (PERC) przedstawiają zestaw koniecznych środków, które należy przedsięwziąć jak najszybciej:

  • Żadne rozwiązanie nie jest możliwe bez pokoju. Zniesienie napięcia, nasilenie działań dyplomatycznych i poszanowanie Konstytucji Ukrainy i interesów wszystkich stron, jak również integralności terytorialnej państwa oraz wycofanie wszystkich sił zbrojnych są jedynym sposobem na pokojowe rozwiązanie. Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne siły powinny ponosić najwyższą odpowiedzialność za wypowiedzi i powstrzymać działania wykraczające poza prawo międzynarodowe i zasady konstytucyjne oraz pozostawić obywatelom Ukrainy swobodę określania własnej przyszłości.
  • Wysiłki na rzecz prawdziwie demokratycznego systemu politycznego i sprawnie działających instytucji publicznych powinny być prowadzone poprzez wolne i uczciwe wybory i reformy konstytucyjne, które dadzą prawdziwą równość praw wszystkim obywatelom, z pełnym poszanowaniem wszystkich mniejszości (kulturalnych, językowych, religijnych) we wszystkich regionach Ukrainy. Akty przemocy i nielegalne przywłaszczenie publicznych pieniędzy lub nadużycia publicznych stanowisk powinny być zbadane, uczciwie osądzone, a sprawcy przywołani do odpowiedzialności.
  • UE oraz międzynarodowe instytucje finansowe powinny kształtować pakiety pomocowe tak, aby było w nich miejsce dla wymiaru społecznego, w tym praw pracowniczych i związkowych tak, aby zapobiegać dalszej degradacji warunków życia i pracy w okresie transformacji. Europejskie związki zawodowe podkreślają z całą stanowczością, że zastosowanie polityki cięć budżetowych praktykowane przez Trojkę (MFW, UE, EBC) będzie wielkim błędem narażającym Ukrainę na dalszą recesję, destabilizację i zapaść socjalną, które będą miały skutki w całym regionie, na wschodzie i zachodzie.
  • Dialog społeczny związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz dialog obywatelski są niezbędne dla trwałości i ważności reform gospodarczych i przekonania społeczeństwa, że efekt końcowy jest wart wysiłków i poświęceń. Międzynarodowe i europejskie standardy pracy i socjalne dają jasny punkt odniesienia, wsparty doświadczeniami praktycznymi w poprzednich procesach transformacji w Europie wschodniej, w tym obecnych państw członkowskich UE.
  • Skuteczne i dostępne służby publiczne są najlepszą linią obrony przed marginalizacją społeczną i niebezpieczeństwem przekształcenia rewolucji politycznej w eksplozję społeczną. Zewnętrzna pomoc powinna jasno nadać priorytet wysokiej jakości służbom publicznym stabilizującym efekty reform gospodarczych i finansowych, a nie osłabiającym je.

5. Europejskie związki zawodowe i międzynarodowy ruch związkowy wyraża pełną solidarność ze związkami i pracownikami Ukrainy. Będą one w pełni wspierały ukraińskie organizacje w nadchodzącym, trudnym czasie tak, aby wzmocnić ich wkład w proces odnowy i stworzyć taki system stosunków pracy i polityki społecznej, na jaki zasługują ukraińscy pracownicy i taki, o jaki walczą.

Bruksela, 10 marca 2014 r.

Z oryginalną treścią stanowiska w j. angielskim można zapoznać się tutaj.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”. Tytuł pochodzi od „Nowego Obywatela”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>