OszczA�dzamy na prawach czA�owieka

Polska nie przystA�piA�a do poA�owy umA?w miA�dzynarodowych chroniA�cych prawa czA�owieka. Mowa gA�A?wnie o porozumieniach dotyczA�cych praw socjalnych, niedyskryminacji i praw imigrantA?w.

a�zGazeta Wyborczaa�? pisze, A?e wA�rA?d a�zzalegA�ycha�? dokumentA?w sA� tak fundamentalne, jak zakazujA�cy dyskryminacji 12. protokA?A� dodatkowy do Europejskiej Konwencji Praw CzA�owieka. SkalA� problemu unaocznia wydana niedawno przez rzecznika praw obywatelskich IrenA� Lipowicz a�zPolska mapa miA�dzynarodowych konwencji praw czA�owiekaa�?. a�� a�zStaliA�my siA� A�pragmatyczniA�, na kwestie praw czA�owieka patrzymy juA? nie pod kA�tem wartoA�ci, ale polityki. WewnA�trznej: co nam siA� opA�aca, a co rzA�dowi przysporzy krytykA?w. I zagranicznej: na ile bA�dziemy krytykowani za ich nieprzestrzeganiea�? a�� przekonuje prof. Roman Wieruszewski z PoznaA�skiego Centrum Praw CzA�owieka, b. czA�onek Komitetu Praw CzA�owieka ONZ rozpatrujA�cego skargi na niewykonywanie Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Oficjalnym wyjaA�nieniem niepodpisywania poszczegA?lnych porozumieA� bywa koniecznoA�A� wczeA�niejszego usuniA�cia rozbieA?noA�ci miA�dzy dokumentem a prawem krajowym. a�� a�zTo absurdalne stanowisko, bo oznacza niemoA?noA�A� ratyfikowania praktycznie kaA?dej konwencji. Nie ma kraju, ktA?remu nie moA?na wytknA�A� niedoskonaA�oA�ci. Ratyfikacja nie oznacza peA�nej zgodnoA�ci, tylko zobowiA�zanie do dA�A?enia, by wypeA�niA� jak najlepiej standardya�? a�� komentuje prof. Wieruszewski. Argumentem a�zniedostosowania polskiego prawaa�? wymawiaA� siA� rzA�d poprzedniej kadencji od ratyfikacji konwencji o prawach osA?b niepeA�nosprawnych. W koA�cu ratyfikowaA� jA� dwa lata temu, jednak bez prawa do skargi indywidualnej do specjalnego organu miA�dzynarodowego, ktA?ry moA?e zasA�dziA� odszkodowanie. a�� a�zNieprzystA�powanie do mechanizmu skargi indywidualnej to bardzo niebezpieczna tendencja. Oznacza, A?e w istocie paA�stwo nie ma dobrej woli, by wykonywaA� konwencjA�a�? a�� ocenia profesor.

GroA?ba odszkodowaA� to nieukrywany powA?d, dla ktA?rego Polska od 13 lat nie przystA�puje do protokoA�u dodatkowego do Europejskiej Konwencji Praw CzA�owieka. Do tego dochodzi powA?d polityczny: rA?wne traktowanie to u nas temat draA?liwy. Podobny problem jest z ratyfikacjA� Konwencji o przeciwdziaA�aniu przemocy wobec kobiet. Jej podpisaniu sprzeciwiaA�o siA� Ministerstwo SprawiedliwoA�ci a�� jego zdaniem godzi ona w rodzinA� opartA� na tradycyjnym podziale rA?l. RzA�d podpisaA� konwencjA� w 2012 r., zastrzegajA�c, A?e nie przystA�pimy do mechanizmu skargi indywidualnej. Ale wniosku do Sejmu o ratyfikacjA� wciA�A? nie ma.

Zapewne z oszczA�dnoA�ci Polska nie przystA�piA�a do 14 z 17 europejskich umA?w socjalnych. PrzystA�piliA�my do Europejskiej Karty SpoA�ecznej z 1961 r. a�� rzecz jasna z wyA�A�czeniem skargi indywidualnej a�� ale juA? nie do jej poszerzonej wersji z 1996 r. Nie przystA�piliA�my takA?e do Konwencji o zakazie broni kasetowej, niezwykle groA?nej dla ludnoA�ci cywilnej. Minister obrony Bogdan Klich tA�umaczyA� w 2009 r. w Sejmie, A?e wstrzymanie produkcji a�zmiaA�oby istotne ujemne skutki ekonomiczne dla spA?A�ek polskiego sektora przemysA�u obronnegoa�?.

a�zCzasem motywy ignorowania konwencji sA� niezbadane. Dlaczego Polska nie przystA�piA�a do trzech konwencji o bezpaA�stwowcach? WedA�ug danych GUS mamy zaledwie 2 tys. takich osA?b w Polsce. CA?A? to za problem, by uregulowaA� ich status? DziA� majA� zasadnicze problemy w codziennym A?yciu: z dostA�pem do pracy, edukacji, opieki socjalnej, ochrony zdrowia. Nie mogA� nawet zawrzeA� maA�A?eA�stwaa�? a�� pisze a�zWyborczaa�?. Nie wiadomo takA?e, dlaczego cisza zapadA�a nad europejskA� KonwencjA� w sprawie kontaktA?w z dzieA�mi z 2003 r., ktA?ra ma przeciwdziaA�aA� uprowadzaniu ich za granicA�.

Podejrzeniem o wymuszenie na Polsce akceptacji zwiA�zkA?w jednopA�ciowych rzA�d PiS motywowaA� tzw. protokA?A� brytyjski, czyli nieprzystA�pienie do rozdziaA�u a�zSolidarnoA�A�a�? Karty Praw Podstawowych UE. Donald Tusk obiecywaA�, A?e od protokoA�u odstA�pi, ale teraz tA�umaczy, A?e to zbyt skomplikowane i praktycznie bez znaczenia. Tymczasem rozdziaA� ten dotyczy praw socjalnych i zwiA�zkowych.

Prof. Lipowicz sugeruje, A?e rada ministrA?w powinna stworzyA� plan ratyfikacji umA?w. Na pytanie dziennikarzy o tA� kwestiA� MSZ odpowiedziaA�, A?e zgodnie z ustawA� o umowach miA�dzynarodowych kaA?de ministerstwo samodzielnie zajmuje siA� tematami naleA?A�cymi do jego wA�aA�ciwoA�ci. Kancelaria premiera na wystA�pienie RPO zareagowaA�a pismem do resortA?w, w ktA?rym prosi o informacje o stanie prac.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>