Lepsze czasy dla „czasowników”?

Lepsze czasy dla „czasowników”?

Resort pracy szykuje rewolucję: chce, by już od przyszłego roku zmieniły się zasady zatrudniania na czas określony, wypowiedzeń i okresów próbnych.

Money.pl przypomina, że europejską normą w zatrudnieniu jest umowa na stałe, tymczasem w Polsce powszechne są umowy terminowe. Zgodnie z Kodeksem pracy dozwolone są dwie umowy na czas określony, trzecia staje się umową stałą, jednak pracodawcom nie robi to dużej różnicy. Zawierają umowy o pracę na określony, niejednokrotnie bardzo długi okres bez obiektywnego uzasadnienia. Resort pracy próbuje rozwiązać ten problem i obok ograniczenia ilościowego umów terminowych zamierza wprowadzić ograniczenie czasowe. Zamiast nawet kilkunastu lat, takie umowy będą mogły łącznie trwać maksymalnie 33 miesiące, po czym pracownik z automatu zostanie zatrudniony na stałe. Z Kodeksu ma też zniknąć rodzaj umowy o pracę zawieranej na czas wykonania określonej pracy, co dodatkowo ograniczy możliwości stosowania umów terminowych.

Warto wspomnieć, że nowelizacja to wymóg nałożony na Polskę przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który wytknął nam przeciąganie w nieskończoność umów na czas określony. W szczególnych przypadkach projekt dopuszcza podpisanie umowy terminowej na okres dłuży niż obowiązujący. Warunkiem jest uzasadnienie i zgłoszenie tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu 5 dni od dnia jej zawarcia.

W założeniach nowelizacji zapisano, że umowa na okres próbny w dalszym ciągu będzie trwała maksymalnie 3 miesiące, jednak w Kodeksie pojawi się zapis, który umożliwi podpisanie tego typu umów kilka razy, pod warunkiem, że pracodawca będzie sprawdzał umiejętności danej osoby na różnych stanowiskach. Związkowcy obawiają się wykorzystywania tego zapisu jako furtki do dalszego unikania podpisywania umów na czas nieokreślony. Ministerstwo tłumaczy, że punktem odniesienia było dla niego dotychczasowe orzecznictwo sądów, włącznie z wyrokiem Sądu Najwyższego, który we wrześniu 2013 r. orzekł, że takie wielokrotne sprawdzanie tego samego pracownika jest dopuszczalne.

Portal przypomina, że dzisiaj bardzo łatwo wypowiedzieć umowę pracownikowi zatrudnionemu na czas określony – każdy taki kontrakt można rozwiązać w ciągu dwóch tygodni. Rząd zaproponował, by okres wypowiedzenia zależał od okresu zatrudnienia i wynosił: 2 tygodnie jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 6 miesięcy, 1 miesiąc dla zatrudnienia trwającego co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące gdy zatrudnienie trwa co najmniej 3 lata.

Z danych GUS wynika, że zmiany dotyczyć będą ponad 10 milionów Polaków. Tyle bowiem osób, spośród wszystkich etatowców, zatrudnionych jest na podstawie czasowych umów o pracę – pisze Money.pl.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Stop!

Stop!

Europejska Organizacja Konsumentów BEUC domaga się zakazu prewencyjnego podawania antybiotyków zwierzętom hodowlanym. Ten proceder sprawia, że bakterie stają się oporne na zwalczające je środki, co w skali Europy jest przyczyną śmierci 25 tys. osób rocznie.

Antybiotyki spożywamy na co dzień w mięsie, co z czasem sprawia, że tracą swoje właściwości. Przykładowo, oporność na antybiotyki z grupy fluorochinoli sprawia, że przy zakażeniu salmonellą dotychczasowe metody leczenia przestają działać. Dlatego np. cefalosporyny zostały zakazane w Unii Europejskiej w hodowli kurczaków. Z kolei w Danii udało się niemal pięciokrotnie ograniczyć stosowanie tych antybiotyków w hodowli zwierzęcej, Norwegia zredukowała użycie antybiotyków w hodowli łososi i pstrągów aż o 98 proc., zaś Holandii udało się zredukować użycie antybiotyków o połowę.

Im więcej używa się antybiotyków, tym wyższe ryzyko, że dany szczep bakterii się na nie uodporni. Dlatego BEUC w liście do Parlamentu Europejskiego domaga się od instytucji unijnych działań, które powstrzymałyby dodawanie antybiotyków do karmy zwierząt hodowlanych.

Warto wspomnieć, że choć w 2006 r. wspólnotowe prawo zabroniło stosowania antybiotyków w celu zwiększania masy zwierząt hodowlanych, nadal używa się ich na dużą skalę, by zapobiegać chorobom. Nowe przepisy dotyczące leków dla zwierząt i paszy leczniczej Komisja Europejska przedstawiła we wrześniu; zdaniem BEUC regulacje powinny jednoznacznie zakazać zapobiegawczego podawania antybiotyków zdrowym zwierzętom.

Coraz więcej głodnych przedszkolaków

Coraz więcej głodnych przedszkolaków

Od 2008 r. wzrosła liczba dzieci z najmłodszej grupy wiekowej, czyli do siódmego roku życia, które korzystają z rządowego programu dożywiania, alarmuje „Rzeczpospolita”.

Ze sprawozdania Ministerstwa Edukacji wynika, że w 2008 r. z programu dożywiania korzystało ok. 273 tys. dzieci, a w minionym już blisko 323 tys., a więc o 50 tys. więcej. Informacje są tym bardziej niepokojące, że w tym samym czasie liczba uczniów na wszystkich etapach kształcenia korzystających z programu dożywiania w wyniku niżu demograficznego spadła o blisko 24 proc.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że wprowadzona w 2009 r. nowelizacja programu dożywiania powiększyła grono wspieranych przedszkolaków, ponieważ teraz istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku bez konieczności rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz decyzji ośrodka pomocy społecznej. Jednak liczba dzieci, które mogły skorzystać z takiej pomocy, nie może przekroczyć 10 proc. liczby dzieci i uczniów dożywianych ogółem na terenie gminy na podstawie decyzji administracyjnych.

Eksperci podkreślają, że w Polsce problem głodu nadal dotyczy wielu rodzin. Zdaniem Polskiej Akcji Humanitarnej nawet 5 proc. głodnych dzieci nie obejmuje żaden program pomocy.

_____

Przedruk za stroną NSZZ „Solidarność”

Patronujemy kooperacji

Patronujemy kooperacji

Laboratorium Kooperacji oraz Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza serdecznie zapraszają do udziału w sympozjum „Filozofia kooperatyzmu. Od idei do praktyki”, objętym patronatem „Nowego Obywatela”. Pierwsze spotkanie już 4 grudniaPoznaniu.

Laboratorium Kooperacji to nieformalna inicjatywa zrzeszająca przedstawicieli ośrodków uniwersyteckich oraz instytucji społecznych, której celem jest stworzenie przestrzeni do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami na temat teorii i praktyki współdziałania. Spotkania w ramach sympozjum będą odbywać się naprzemiennie w Poznaniu i Warszawie. Gospodarzem będą odpowiednio Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkie spotkania zaplanowane są na rok akademicki 2014-2015.

Pragniemy, aby podczas sympozjum refleksja na temat idei i praktyki kooperatyzmu prowadzona była na wielu, wzajemnie przenikających się płaszczyznach. Począwszy od rysu historycznego rekonstruującego rozwój idei oraz okoliczności jej powstania, przez ukazanie różnorodności proweniencji filozoficznych twórców teorii, a skończywszy na wskazaniu kierunku dalszych analiz aktualnych możliwości realizacji idei kooperatystycznej. Z uwagi na gospodarczy charakter kooperatyzmu program naszego sympozjum uwzględnia również konieczność refleksji ekonomicznej oraz wsłuchania się w doświadczenia praktyków (…). Drugim, nie mniej ważnym, celem naszego cyklu spotkań jest integracja różnych środowisk – badaczy akademickich i praktyków, ekspertów w różnych dyscyplinach naukowych oraz przedstawicieli instytucji spółdzielczych, a także reprezentantów różnych ośrodków akademickich. Trzecim, dalekosiężnym, celem jest nadawanie tempa i realnego kształtu dyskusji wokół kooperatyzmu – piszą organizatorzy.

Pierwsze spotkanie w ramach sympozjum pt. „Kooperatyzm z perspektywy historycznej” odbędzie się 4 grudnia 2014 r. o godzinie 14:00 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Szamarzewskiego 89, budynek C, sala nr 215). Organizatorzy planują przybliżyć okoliczności rozwoju kooperatyzmu na rodzimym gruncie, programy społeczno-gospodarcze polskich autorów oraz bogatą historię polskiego kooperatyzmu. Referaty wygłoszą dr hab. Dariusz Dobrzański (IF UAM), dr Adam Piechowski (KRS), Paweł Skrzypalik oraz Piotr Kuligowski.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej http://kooperatywnie.wordpress.com.

Wszystkim zainteresowanym historią kooperacji w Polsce polecamy książkę, której współautorami są jeden z organizatorów sympozjum oraz redaktor naczelny „Nowego Obywatela” – więcej można dowiedzieć się tutaj.