Dlaczego Polki nie rodzą?

Dlaczego Polki nie rodzą?

Według danych ONZ, Polska jest na 189 (na 200 krajów i terytoriów zależnych) miejscu w świecie pod względem dzietności. Nasz wskaźnik TFR (total fertility rate) wynosi tylko 1,31. Dzietność niższą od Polski mają jedynie Słowacja, Grecja, Węgry, Hiszpania, Bośnia i Hercegowina, Portugalia, Mołdawia, Korea, Singapur, Hong-Kong i chińskie Makao. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?

Badania ONZ przytacza portal forsal.pl. Z analiz organizacji wysnuć można prosty wniosek: kraje rozwinięte podzielić można na dwie grupy. Jedna z nich to te, w których TFR utrzymuje się na poziomie powyżej 1,7. W drugiej nie przekracza on 1,5. Grupa pierwsza obejmuje kraje skandynawskie, wszystkie kraje anglo-, francusko- i niderlandzkojęzyczne. Grupa druga zawiera wszystkie kraje południowoeuropejskie, wszystkie kraje niemieckojęzyczne i wszystkie rozwinięte kraje azjatyckie. To także podział pomiędzy krajami, w których istnieje silne wsparcie dla osób posiadających dzieci, a tymi, w których tego wsparcia brakuje.

Wskaźniki podnosi głównie regularna, gwarantowana pomoc socjalna dla rodzin i matek. W ostatnich latach skoczył np. poziom dzietności na Białorusi – z 1,3 aż do 1,6 TFR. Stało się to głównie dzięki zwiększeniu wydatków na świadczenia. Wśród krajów europejskich najwyższy wskaźnik ma Francja (2,0), za nią zaś plasują się Islandia (1,96) oraz Szwecja i Wielka Brytania ex equo (1,92).

Jak wynika z historii gospodarczej i społecznej XIX i XX wieku, wraz z rozwojem gospodarczym i bogaceniem się społeczeństw dzietność maleje. Związane jest to ze świadomym planowaniem rodziny, edukacją i zwiększających się aspiracji kobiet. W latach 1950-1955 globalny TFR wynosił prawie 5, czyli tyle dzieci przypadało na jedną kobietę. 60 lat później wskaźnik ten był już dwa razy niższy. Zmniejszył się on w każdym kraju i na każdym kontynencie – w Afryce z 6,6 do 4,7, a w Europie z relatywnie wysokiego poziomu 2,7 do 1,6. Największy spadek miał jednak miejsce w Azji – spadł z 5,8 do 2,2. Wbrew obiegowym opiniom, dzietność spadła także w krajach muzułmańskich. Obecnie na jedną kobietę przypada tam statystycznie średnio 3,7 dziecka. W latach 50. i 60. było ich ponad 9, a w 1970 r. – 6,2. W tej grupie są jednak państwa, których wskaźniki dzietności są zbliżone do krajów zachodnich i wynoszą mniej niż 2,1 – np. Arabia Saudyjska i Albania. ONZ musiał kilkakrotnie korygować prognozy dla krajów muzułmańskich, bo spadek liczby urodzeń okazał się wyższy, niż prognozowano.

W ostatnich latach dzietność najmniej i najwolniej spada przede wszystkim w Finlandii, Danii, Szwecji, Norwegii i Holandii. Te kraje notowały spadki w latach 50., później jednak współczynnik TFR zaczął rosnąć. Zawdzięczają to głównie działaniom państwa, które promowało wyższe zatrudnienie kobiet – głównie w sektorze publicznym, umożliwiło im też pracę na część etatu; dostęp do żłobków i przedszkoli oraz świadczenia pieniężne zmniejszające koszt początkowy posiadania dziecka.

Jak wynika z danych lokalnych, w Polsce tylko 33 proc. kobiet może negocjować ze swoim pracodawcą rozkład czasu pracy, w przypadku mężczyzn zaś ten odsetek wynosi 44 proc. To spory rozdźwięk, bowiem w krajach OECD nie ma tak wielkich różnic w możliwości równoważenia czasu pracy i potrzeb rodzinnych między mężczyznami i kobietami (odpowiednio 44 i 41 proc.). OECD analizując, co w największym stopniu wpływa na TFR i liczbę urodzeń, porównywało różne polityki wprowadzone w krajach rozwiniętych i ich skuteczność. Najskuteczniejsze okazały się transfery pieniężne podnoszące dochód rozporządzalny gospodarstw.

W Polsce statystycznie nie ma problemu z chęcią posiadania jednego dziecka – cztery piąte młodych bezdzietnych Polek chce mieć dziecko. Gorzej jest, gdy mowa o drugim i kolejnych. Dlaczego Polki nie chcą mieć dzieci? Zapytane przez CBOS kobiety w wieku 18–45 lat najczęściej (56 proc.) twierdzą, że nie planują już dzieci z powodu zaspokojenia potrzeb prokreacyjnych. Wybór tej odpowiedzi w naturalny sposób warunkuje liczba posiadanych dzieci. Dla licznej grupy kobiet barierą dla powiększenia rodziny jest sytuacja materialna. Respondentki najczęściej deklarowały, że nie stać ich na jeszcze jedno dziecko (21 proc.), wskazywały na brak odpowiednich warunków mieszkaniowych (8 proc.), a także wyrażały obawy przed pogorszeniem poziomu życia (5 proc.). Co druga nieplanująca potomstwa kobieta w wieku 18–33 lata (51 proc.) i co piąta w wieku 34–45 lat (20 proc.) nie decyduje się na kolejne dziecko ze względu na sytuację materialną.

22 proc. kobiet jest przekonanych, że nie uda im się pogodzić obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem; 13 proc. boi się utraty pracy w wyniku ciąży lub po powrocie z urlopu wychowawczego. Zaledwie dla 2 proc. ważniejszy od dziecka jest rozwój zawodowy. 22 proc. po prostu nie chce mieć dziecka.

Odpowiadając na pytanie o problemy związane z zapewnieniem dzieciom opieki, ankietowane przez CBOS najczęściej wskazywały na zbyt wysokie koszty zatrudnienia opiekunki (61 proc.). Co trzecia matka objęta badaniem mówiła o braku wolnych miejsc w żłobku lub przedszkolu (35 proc.), zbyt wysokich opłatach za nie (35 proc.) czy też o braku w rodzinie kogoś, kto mógłby zająć się dziećmi (30 proc.). Respondentki zgłaszały też problemy wiążące się z niedostosowaniem godzin otwarcia instytucji opieki na dziećmi do godzin pracy (26 proc.), brakiem przedszkoli lub żłobków w pobliżu (22 proc.) oraz świetlic szkolnych (18 proc.).

Powyższy tekst jest omówieniem i skrótem artykułu z portalu forsal.pl, znajdującego się pod adresem: http://forsal.pl/artykuly/923374,jak-rozwoj-gospodarczy-wplywa-na-dzietnosc-zobacz-co-mowia-badania.html

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Wolny czas jest święty

Wolny czas jest święty

Francuski rząd zamierza wprowadzić zakaz korzystania z poczty służbowej i odpowiadania na służbowe telefony po godzinach pracy. Nowe przepisy mają zostać przyjęte przez parlament w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Jak donosi serwis polityka.pl, Francja zamierza zagwarantować pracownikom prawo do „rozłączania się”. Odpoczynek od kontaktu z pracą ma im pozwolić zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, a także zminimalizować ryzyko wypalenia zawodowego.

Od 1999 r. we Francji obowiązuje 35-godzinny tydzień pracy, wprowadzony przez Partię Socjalistyczną. Według raportów OECD, Francuzi są dziś jednym z najefektywniej pracujących narodów Europy. Jednak szacuje się, że nawet 3 mln z nich mogą mieć problem z wypaleniem zawodowym – to efekt wymuszanej przez pracodawców stuprocentowej dyspozycyjności. Kluczowa jest zatem zmiana zasad, a skutecznie wprowadzić można ją tylko na drodze zmian legislacyjnych. Podobny proceder usiłowali wprowadzić Niemcy.„Hałas da się zmierzyć decybelami. Znacznie trudniej zdefiniować stres” – tłumaczyła minister pracy Andrea Nahles.

Wynajmuj albo płać

Wynajmuj albo płać

Od 1 marca w Katalonii obowiązywać będzie nowy podatek: kataloński rząd nałoży opłaty na właścicieli mieszkań, które stoją puste dłużej niż dwa lata.

Jak informuje „Catalonia Today”, wprowadzenie tego podatku ma skutkować zmniejszeniem się zasobu niezamieszkanych lokali. Co się z nimi stanie? Według założeń rządu powinny być wynajmowane potrzebującym, gdyż wiele osób potrzebuje dachu nad głową, a mieszkania stoją puste i bezużyteczne.

Doliczono się 73 obszarów, które potrzebują większej liczby lokali wynajmowanych osobom w trudnej sytuacji bytowej oraz ponad 8300 pustych mieszkań. Podatek jest progresywny i będzie naliczany na podstawie metrażu mieszkania. Wynieść może 800 do 1700 euro rocznie. Możliwe będzie otrzymanie „rabatu” od opłaty (wahającego się od 10 do 100 proc.), jeśli właściciel wystawi lokal na rynek wynajmu za przystępną cenę.

Polska bieda bez zmian

Polska bieda bez zmian

Najnowszy raport GUS „Ubóstwo w Polsce w latach 2013-2014” wykazał, że w 2014 r. w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego żyło ok. 2,8 mln osób. 4,6 mln ludzi egzystowało poniżej ustawowej granicy ubóstwa.

Raport odmalowuje sytuację Polaków w czarnych barwach. Według jego autorów istnieją trzy progi biedy: ubóstwo skrajne, ubóstwo relatywne i ustawowa granica ubóstwa. To pierwsze to minimum egzystencji, poniżej którego żyją w naszym kraju prawie 3 mln osób.

Jak podaje www.kurier.pap.pl, wśród kluczowych czynników decydujących o sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny jest miejsce, jakie zajmuje ona na rynku pracy. Zagrożone biedą są przede wszystkim osoby bezrobotne i ich rodziny. Zasięg ubóstwa jest wyraźnie zróżnicowany w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej, określanej na podstawie przeważającego źródła dochodów. W świetle wyników raportu w najtrudniejszej sytuacji znajdowały się osoby żyjące w gospodarstwach domowych utrzymujących się z tzw. innych niezarobkowych źródeł (ok. 21 proc.), w tym przede wszystkim w gospodarstwach, których podstawę utrzymania stanowiły świadczenia społeczne inne niż renty i emerytury (stopa ubóstwa skrajnego na poziomie ok. 28 proc.).

Ubóstwu sprzyja też wykonywanie nisko płatnej pracy, którą parają się często osoby o niskim poziomie wykształcenia, pracujące na stanowiskach robotniczych. W gospodarstwach domowych, których główny strumień dochodów pochodził z pracy najemnej na stanowisku robotniczym, w ubóstwie skrajnym żyła co dziesiąta osoba.

Stopa ubóstwa skrajnego różni się oczywiście pod względem regionalnym. Najwyższy jego poziom odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim (prawie 15 proc.) oraz świętokrzyskim (12 proc.). To województwa charakteryzujące się wysoką stopą bezrobocia, dużym udziałem pracujących w sektorze rolnym oraz niskimi wynagrodzeniami w porównaniu z przeciętną pensją.

W Polsce częściej ubóstwem ekonomicznym zagrożeni są ludzie młodzi, w tym dzieci. W 2014 r. zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży do lat 18 osiągnął około 10 proc. Ponad 60 proc. tych dzieci mieszkało na wsi. Ze względu na typ prowadzonego gospodarstwa domowego grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem stanowią rodziny wielodzietne. W 2014 r. poniżej minimum egzystencji żyła co dziewiąta osoba w gospodarstwach małżeństw z trójką dzieci oraz co czwarta osoba w gospodarstwach małżeństw z czwórką lub większą liczbą dzieci.

Podobnie jak w poprzednich latach, zasięg ubóstwa skrajnego na wsi był w 2014 r. ponad dwukrotnie wyższy niż w miastach. Różnica ta jest szczególnie wyraźna, gdy sytuację wsi porównuje się z sytuacją w największych miastach, od pół miliona mieszkańców w górę. Na wsiach odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji wyniósł prawie 12 proc.