Nie wszA�dzie autem

Wraca pomysA� umoA?liwienia samorzA�dom pobierania opA�at za wjazd do stref czystego transportu. MoA?liwoA�A� takA� chce wprowadziA� Ministerstwo Energii, ktA?re kilka dni temu przedstawiA�o projekt noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekA�ych.

Propozycja Ministerstwa Energii zakA�ada, A?e za wjazd do stref wA�aA�ciciele samochodA?w z napA�dem spalinowym mieliby pA�aciA� 25 zA�otych dziennie lub 2,5 zA�otego za godzinA�. PobA?r opA�at za wjazd do stref czystego transportu co prawda zniknA�A� z ustawy o elektromobilnoA�ci i paliwach alternatywnych, ale resort energii wpisaA� go do projektu noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekA�ych.

Jak informuje Portal SamorzA�dowy, 22 lutego weszA�a w A?ycie ustawa, ktA?ra daje radom gmin moA?liwoA�A� wyznaczania stref czystego transportu a�zna obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjA� budynkA?w uA?ytecznoA�ci publiczneja�?. WjeA?dA?aA� bA�dA� tam mogA�y wyA�A�cznie pojazdy elektryczne bA�dA? napA�dzane wodorem czy gazem ziemnym. W toku prac nad ustawA� wykreA�lono z niej zapis o moA?liwoA�ci wjazdu do strefy pojazdA?w z silnikiem spalinowym pod warunkiem uiszczenia przez ich wA�aA�cicieli stosownej opA�aty. Za takim rozwiA�zaniem optowaA� resort energii oraz samorzA�dy, przeciwko byA�a jednak czA�A�A� parlamentarzystA?w i to ostatecznie ich stanowisko przewaA?yA�o. Jak widaA�, nie na dA�ugo jednak.

Przedstawiona przez resort propozycja zakA�ada, A?e rada gminy, tworzA�c strefA�, moA?e dopuA�ciA� poruszanie siA� po niej a�zw okresie nie dA�uA?szym niA? 3 lata od dnia przyjA�cia uchwaA�ya�? pojazdA?w innych niA? elektryczne, napA�dzane wodorem czy gazem ziemnym a�zpod warunkiem uiszczenia opA�atya�?. PierwszA� zmianA� jest zatem ograniczenie czasu pobierania opA�aty. DrugA� a�� obniA?enie jej wysokoA�ci z 30 zA�otych (tak byA�o w procedowanym na poczA�tku roku projekcie ustawy o elektromobilnoA�ci i paliwach alternatywnych) do 25 zA�otych za dobA� lub 2,5 zA� za godzinA�. TrzeciA� zaA�, i byA� moA?e najwaA?niejszA�, jest okreA�lenie, na co gmina bA�dzie mogA�a przeznaczyA� pieniA�dze pozyskane z tego A?rA?dA�a. Zgodnie z projektem noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekA�ych opA�aty za wjazd do strefy czystego transportu bA�dzie moA?na przeznaczyA� na oznakowanie tychA?e stref lub zakup autobusA?w zeroemisyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>