PaA�stwo dorzuci do czynszu?

Skierowany 26 marca do konsultacji publicznych projekt ustawy zakA�ada, A?e 40 proc. gospodarstw domowych mogA�oby byA� objA�tych dopA�atami do czynszA?w. Rady gminy bA�dA� decydowaA�y o kryteriach przyznania dofinansowania, jednak najwaA?niejsze ma byA� kryterium dochodowe i liczba dzieci w rodzinie.

WedA�ug zaA�oA?eA� dopA�atami zostanA� objA�te inwestycje realizowane w ramach:

  • programu Mieszkanie Plus,
  • spA?A�dzielni mieszkaniowych,
  • lokalnych Towarzystw Budownictwa SpoA�ecznego a�� TBS

Jednoosobowe gospodarstwo domowe bA�dzie mogA�o ubiegaA� siA� o dopA�atA�, jeA?eli jego A�redni miesiA�czny dochA?d nie przekracza 60 proc. przeciA�tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GA�A?wny UrzA�d Statystyczny. W projekcie ustawy wyszczegA?lniono katalog 13 kryteriA?w, spoA�rA?d ktA?rych rada gminy bA�dzie mogA�a wybieraA� te najwaA?niejsze decydujA�ce o przyznaniu dopA�at do czynszA?w.

A?rA?dA�em finansowania dopA�at do czynszA?w bA�dzie Fundusz DopA�at, ulokowany w Banku Gospodarstwa Krajowego. RzA�d planuje, A?e pierwsze dopA�aty miaA�yby byA� przyznawane juA? w 2019 roku. W 2019 roku na ten cel przewidziano 400 mln zA�, w 2020 roku a�� 800 mln zA�, w 2021 roku a�� 1,2 mld zA�, w 2022 roku i w 2023 roku a�� po 1,6 mld zA�, a poczA�wszy od 2024 roku do 2027 roku a�� 2 mld zA� rocznie.

Za kaA?dA� kolejnA� osobA� w gospodarstwie domowym limit 60 proc. jest zwiA�kszany o 30 punktA?w procentowych. Oznacza to, A?e w przypadku gospodarstwa domowego dwuosobowego limit wynosi 90 proc. przeciA�tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku trzyosobowego – 120 proc. WysokoA�A� dopA�at bA�dzie zaleA?aA�a od kosztA?w budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania. Im bardziej liczne gospodarstwo domowe tym wyA?sze dopA�aty.

DopA�aty bA�dA� przyznawane na okres 9 lat. Po 3 i po 6 latach majA� byA� stopniowo zmniejszane. Dodatkowo co 3 lata beneficjenci bA�dA� weryfikowani, czy nadal speA�niajA� kryteria dochodowe uprawniajA�ce do otrzymywania dopA�at.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>