SygnaliA�ci pod ochronA�

Obywatelski projekt ochrony sygnalistA?w, czyli osA?b, ktA?re informujA� odpowiednie organy o nieprawidA�owoA�ciach w miejscu pracy, korupcji i aferach, zawiera miA�dzy innymi takie punkty, jak wyA�A�czenie sygnalisty spod odpowiedzialnoA�ci prawnej z tytuA�u naruszenia tajemnicy prawnie chronionej i naruszenia dA?br osobistych, zakaz podejmowania wobec niego dziaA�aA� odwetowych pod groA?bA� kary i umoA?liwienie mu dostA�pu do bezpA�atnej pomocy prawnej.

Do 11 maja trwajA� konsultacje spoA�eczne tego projektu, ktA?rego wstA�pnA� wersjA� przedstawiA�y jeszcze w listopadzie ubiegA�ego roku Fundacja im. Stefana Batorego, Forum ZwiA�zkA?w Zawodowych, HelsiA�ska Fundacja Praw CzA�owieka i Instytut Spraw Publicznych. W rzA�dowym projekcie znalazA�y siA� pewne rozwiA�zania dotyczA�ce sygnalistA?w, ale spotkaA�y siA� one z ostrA� krytykA� ze strony organizacji obywatelskich, zwiA�zkA?w zawodowych, organizacji pracodawcA?w i zagranicznych ekspertA?w. Tom Devine z Whitleblowersa�� International Network propozycje rzA�dowe okreA�liA� wrA�cz jako a�zpuA�apkA� na sygnalistA?wa�?. Dlatego strona spoA�eczna postanowiA�a wystA�piA� z wA�asnA� propozycjA�.

Ustawy chroniA�ce sygnalistA?w obowiA�zujA� m.in. w Szwecji, Holandii czy na SA�owacji, zaA� Unia Europejska zapowiada dziaA�ania zmierzajA�ce do zrA?wnania ochrony prawnej sygnalistA?w we wszystkich paA�stwach czA�onkowskich.

Gotowy tekst tego wA�aA�nie projektu omA?wiono 6 kwietnia podczas seminarium a�zUstawa o ochronie sygnalistA?w w Polsce. Potrzeby, propozycje i standardya�?, ktA?re byA�o otwarciem spoA�ecznych konsultacji tego projektu. Oto jego najwaA?niejsze zaA�oA?enia:
a�? objA�cie ochronA� prawnA� wszystkich osA?b pracujA�cych niezaleA?nie od podstawy prawnej zatrudnienia i sektora, w ktA?rym pracujA�;
a�? moA?liwoA�A� ochrony osA?b zgA�aszajA�cych informacje o szerokim zakresie spraw, ktA?re zagraA?ajA� interesowi publicznemu (nie tylko korupcji, ale rA?wnieA? mobbingu, przestA�pstw przeciwko A�rodowisku, wA�asnoA�ci intelektualnej, nieprzestrzeganie regulacji wewnA�trznych i kodeksA?w etyki);
a�? uregulowanie trzech A�cieA?ek raportowania nieprawidA�owoA�ci: wewnA�trz organizacji, do zewnA�trznych organA?w oraz do opinii publicznej;
a�? obligatoryjnoA�A� tworzenia wewnA�trznych procedur zgA�aszania nieprawidA�owoA�ci w sektorze publicznym;
a�? obowiA�zek konsultowania wewnA�trznych procedur zgA�aszania nieprawidA�owoA�ci ze zwiA�zkami zawodowymi;
a�? ochrona toA?samoA�ci sygnalisty;
a�? zakaz podejmowania dziaA�aA� odwetowych wobec sygnalisty pod groA?bA� kary;
a�? wyA�A�czenie sygnalisty z odpowiedzialnoA�ci prawnej z tytuA�u naruszenia tajemnicy prawnie chronionej i naruszenia dA?br osobistych;
a�? powoA�anie Komisji ds. Ochrony SygnalistA?w jako organu opiniodawczo-doradczego obserwujA�cego realizacjA� przepisA?w o ochronie sygnalistA?w;
a�? zA�agodzenie odpowiedzialnoA�ci karnej dla pracodawcA?w, ktA?rzy wdroA?yli wewnA�trzny system informowania o nieprawidA�owoA�ciach;
a�? dostA�p sygnalistA?w do bezpA�atnej pomocy prawnej.

a�zTo, w jaki sposA?b traktuje siA� sygnalistA?w w danym kraju, A�wiadczy o tym, jak pojmujemy, czym jest dobro wspA?lne. Osoby, ktA?re ostrzegajA� nas przez A�amaniem praw obywatelskich, ujawniajA� marnotrawstwo publicznych pieniA�dzy, korupcjA� czy zagroA?enia dla zdrowia i A?ycia ludzkiego zasA�ugujA� na specjalnA� ochronA�. NaraA?ajA� siA� w interesie nas wszystkicha�? a�� mA?wi Marcin Waszak z Fundacji im. Stefana Batorego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>